(EU) 2019/1866Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1866 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 za účelem uvedení přechodného ustanovení pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnosti podkladových investic do souladu s prodlouženou výjimkou podle uvedeného článku (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 8.11.2019, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 3. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1866

ze dne 3. července 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 za účelem uvedení přechodného ustanovení pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnosti podkladových investic do souladu s prodlouženou výjimkou podle uvedeného článku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 jsou správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (2), investiční společnosti uvedené v článku 27 uvedené směrnice a osoby poskytující poradenství o podílových jednotkách SKIPCP uvedených v čl. 1 odst. 2 uvedené směrnice nebo tyto jednotky prodávající osvobozeny od povinností uvedených v uvedeném nařízení do 31. prosince 2019. Pokud členský stát uplatňuje pravidla týkající se formátu a obsahu sdělení klíčových informací, jak je stanoveno v článcích 78 až 81 směrnice 2009/65/ES, na jiné fondy než SKIPCP nabízené retailovým investorům, vztahuje se osvobození stanovené v čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 i na správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby poskytující poradenství ohledně podílů takových fondů nebo podíly těchto fondů prodávající retailovým investorům. S cílem poskytnout pro tyto fondy konzistentní přechodný právní režim umožňuje čl. 18 třetí pododstavec nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (3) tvůrcům strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nadále používat taková sdělení vypracovaná v souladu s uvedenými články až do 31. prosince 2019, je-li alespoň jednou z možností podkladových investic fond SKIPCP nebo jiný fond než SKIPCP.

(2)

Nařízení (EU) č. 1286/2014 bylo změněno za účelem prodloužení přechodných opatření uvedených v článku 32 uvedeného nařízení do 31. prosince 2021 (4). Aby mohli tvůrci strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou s jistotou určit své povinnosti, mělo by být datum uvedené v čl. 18 třetím pododstavci nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem předloženém Komisi Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (dále jen „evropské orgány dohledu“).

(5)

Evropské orgány dohledu neuskutečnily otevřené veřejné konzultace o uvedeném návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, ani neprovedly analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, jelikož posouzení dopadů již bylo vypracováno pro regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653. Toto nařízení nemění podstatu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ani nestanoví nové povinnosti pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nebo osoby, které poskytují poradenství o takových produktech nebo je prodávají, včetně osob uvedených v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014. Evropské orgány dohledu požádaly o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5), skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (6) a skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Ustanovení čl. 14 odst. 2 se použije do 31. prosince 2021.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 55).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU