(EU) 2019/1860Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1860 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

Publikováno: Úř. věst. L 286, 7.11.2019, s. 13-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1860

ze dne 6. listopadu 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společnost Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd se dne 29. srpna 2018 obrátila na Komisi se žádostí o změnu názvu.

(2)

Společnost Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd uvedla, že změnila název své společnosti na Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd.

(3)

Komise prověřila předložené informace a dospěla k závěru, že změna názvu nemá v žádném případě vliv na zjištění uvedená v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1313/2014 (2).

(4)

Kromě toho společnost Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd oznámila Komisi, že již není ve spojení se společností Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd.

(5)

Komise během původního šetření stanovila vážené průměrné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procento ceny CIF s dodáním na hranice Společenství před proclením, pro společnost Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd a jejího výrobce ve spojení Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd (3) ve výši 136,3 %. Společnosti Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd a jejímu výrobci ve spojení Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd byla uložena antidumpingová opatření ve výši 490,7 EUR/t na výrobky kódu TARIC A888.

(6)

Komise po posouzení předložených důkazů dospěla k závěru, že existují dostatečné důkazy, aby se společnosti Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd a Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd již pro účely antidumpingového práva EU nepovažovaly za společnosti ve spojení.

(7)

Aby byl zajištěn účinný výběr zavedených antidumpingových cel, považovala Komise za nezbytné změnit prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014 odpovídajícím způsobem, aby se zohlednila individuální dumpingová rozpětí těchto dvou výrobců. Po poskytnutí informací dotčeným stranám nebyly obdrženy žádné připomínky.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1313/2014 se v článku 1 odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Výše konečného antidumpingového cla použitelná na výrobky popsané v odstavci 1 a vyráběné níže uvedenými společnostmi se stanoví takto:

Společnost

EUR/t čisté hmotnosti výrobku

Doplňkový kód TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang

499,9

C528

Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province

489,7

A888

Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku, kteří jsou uvedeni v příloze

499,6

A889

Všechny ostatní společnosti

531,2

A999“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 35, 23. bod odůvodnění a Úř. věst. L 178, 5.7.2008, s. 19, 49. bod odůvodnění.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU