(EU) 2019/1859Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1859 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242, pokud jde o sběr některých údajů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 286, 7.11.2019, s. 10-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1859

ze dne 6. listopadu 2019,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242, pokud jde o sběr některých údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy emisí CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES (1), a zejména článek 10 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby vytvořila metodiku pro posouzení uplatňování podmínek, za nichž se stanoví referenční hodnoty emisí CO2 („metodika“), je vhodné, aby Komise měla přístup k určitým údajům, které jsou k dispozici výrobcům při používání simulačního nástroje uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (EU) 2017/2400 (2), zejména k datovému souboru „sum exec data file“.

(2)

Přístup k datovému souboru „sum exec data file“ by Komisi umožnil posoudit kvantitativní dopady na emise CO2 vozidel vyplývající z uplatňování dotyčné metodiky. Datové soubory „sum exec data file“ jsou zejména důležité pro určení úprav regulačních emisí CO2 vyplývajících z úprav údajů o součástech vozidel, jež slouží jako vstupní údaje pro simulační nástroj. Datové soubory „sum exec data file“ jsou tedy nezbytné jednak pro posouzení potenciální potřeby oprav, jakož i pro případné následné provedení oprav emisí CO2 dotyčných vozidel na základě upravených údajů o součástech, které byly zadány do simulačního nástroje.

(3)

Je proto vhodné, aby výrobci sledovali datové soubory „sum exec data file“ týkající se vozidel, u nichž proběhla simulace během vykazovaných období 2019 a 2020, a údaje v nich uvedené vykazovali Evropské komisi. Jelikož vykazování dotyčných informací o vozidlech vyrobených před 1. říjnem 2019 může od výrobců vyžadovat větší úsilí, mělo by být datum vykazování dotyčných informací stanoveno na pozdější datum, tedy na 30. září 2021.

(4)

Je důležité zajistit, aby sledované a vykazované údaje byly věrohodné a spolehlivé. Komise by tudíž měla mít prostředek k ověření správnosti konečných údajů a v nezbytných případech možnost přijmout opatření, kterými jejich správnost zajistí.

(5)

Komise by měla využít úložiště obchodních údajů, jež spravuje Evropská agentura pro životní prostředí, aby výrobcům usnadnila sběr dotyčných údajů, které by měly být předány spolu s údaji vykazovanými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 (3).

(6)

Aby bylo možné zajistit věrohodnost a reprezentativnost referenčních emisí CO2 jakožto základu pro stanovení cílů pro emise CO2 pro celý vozový park Unie, toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve po vyhlášení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sledování a vykazování výrobci

1.   U nových těžkých vozidel s datem simulace před 1. červencem 2021 musí výrobci podle tohoto nařízení sledovat a Komisi vykázat soubor ve formátu CSV („comma separated values“); tento soubor s příponou “.vsum“ nese stejný název jako příslušný pracovní soubor a obsahuje souhrnné výsledky jednotlivých simulovaných profilů určení a stavů užitečného zatížení generovaných simulačním nástrojem, jenž je uveden v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2400, a to v jeho grafickém uživatelském rozhraní (GUI) (datový soubor „sum exec data file“).

2.   Výrobci sledují datový soubor „sum exec data file“ za každé nové těžké vozidlo,

a)

jehož datum simulace spadá do období od 1. října 2019 do 30. června 2020, a tyto údaje vykazují nejpozději do 30. září 2020;

b)

jehož datum simulace spadá do období od 1. ledna 2019 do 30. září 2019, a tyto údaje vykazují nejpozději do čtvrtek 30. září 2021;

c)

jehož datum simulace spadá do období od 1. července 2020 do 30. června 2021, a tyto údaje vykazují nejpozději do 30. září 2021.

3.   Datové soubory „sum exec data file“ předává kontaktní místo výrobce prostřednictvím elektronického přenosu úložišti obchodních údajů, jež spravuje Evropská agentura pro životní prostřední (dále jen „agentura“). Kontaktní místo uvědomí Komisi a agenturu o předání údajů e-mailem zaslaným na adresy uvedené níže v odstavci 5.

4.   Kontaktním místem, které odpovídá za nahrání údajů jednotlivých výrobců, je kontaktní místo, které dotyčný výrobce určil podle nařízení (EU) 2018/956, neuvědomí-li výrobce Komisi jinak do 1. září 2020.

Článek 2

Ověřování

1.   Výrobci odpovídají za správnost a kvalitu údajů, které vykazují v souladu s čl. 1 odst. 2. O veškerých chybách zjištěných ve vykázaných údajích neprodleně informují Komisi.

2.   Komise může ověřit kvalitu údajů vykazovaných podle čl. 1 odst. 2.

3.   Je-li Komise informována o chybách v údajích nebo zjistí-li podle svého vlastního ověření nesrovnalosti v údajích, přijme podle potřeby po projednání s výrobcem opatření nezbytná k jejich opravě.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 202.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L 349, 29.12.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU