(EU) 2019/1858Nařízení komise (EU) 2019/1858 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 286, 7.11.2019, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1858

ze dne 6. listopadu 2019,

kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Látka 4-(3-ethoxy-4-hydroxyfenyl)butan-2-on (číslo CAS 569646-79-3), které byl v rámci Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad přidělen název Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB), má funkci konzervační přísady a pleťového kondicionéru. V současné době není uvedena v seznamu v nařízení (ES) č. 1223/2009.

(2)

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. dubna 2017 (2) k závěru, že ve scénáři souhrnné expozice může být HEPB považován za bezpečný při použití jako konzervační přísada v přípravcích, které se oplachují, přípravcích pro ústní hygienu a kosmetických přípravcích, které se neoplachují, v koncentraci nejvýše 0,7 %. VVBS rovněž dospěl k závěru, že k vyloučení dráždivosti očí jsou zapotřebí další důkazy.

(3)

V návaznosti na obavy, které vzneslo několik členských států, že HEPB může dráždit oči, a na další vědecké údaje, které žadatel předložil, dospěl VVBS ve svém stanovisku ze dne 5. března 2019 (3) k závěru, že ve scénáři souhrnné expozice je použití HEPB jako konzervační přísady v přípravcích, které se oplachují, přípravcích pro ústní hygienu a kosmetických přípravcích, které se neoplachují, v koncentraci nejvýše 0,7 % s ohledem na dráždivost očí bezpečné.

(4)

S ohledem na výše uvedená stanoviska a za účelem zohlednění technického a vědeckého pokroku by HEPB měl být povolen pro použití jako konzervační přísada v přípravcích, které se oplachují, přípravcích pro ústní hygienu a kosmetických přípravcích, které se neoplachují, v koncentraci nejvýše 0,7 % v přípravku připraveném k použití.

(5)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on Ethylzingerone – ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone‘ (HEPB) – Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, 7. dubna 2017.

(3)  SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on Ethylzingerone – ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone‘ (HEPB) – Cosmetics Europe No P98 – Submission II eye irritation, předběžná verze ze dne 21. prosince 2018, konečná verze ze dne 5. března 2019, SCCS/1604/18.


PŘÍLOHA

V příloze V nařízení (ES) č. 1223/2009 se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Identifikace látky

Podmínky

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„60

4-(3-ethoxy-4-hydroxyfenyl)butan-2-on

Hydroxyethoxyphenyl Butanone

569646-79-3

933-435-8

 

0,7 %“

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU