(EU) 2019/1840Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1840 ze dne 31. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153, pokud jde o vykazování hodnot CO2 podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) u určitých kategorií nových osobních automobilů a o úpravu vstupních údajů pro korelační nástroj (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 282, 4.11.2019, s. 9-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1840

ze dne 31. října 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153, pokud jde o vykazování hodnot CO2 podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) u určitých kategorií nových osobních automobilů a o úpravu vstupních údajů pro korelační nástroj

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 první pododstavec a čl. 13 odst. 7 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (2) stanoví, že cíle pro vozový park EU, pokud jde o emise CO2 u nových osobních automobilů do roku 2025 a 2030, mají být vypočítávány na základě emisí CO2 naměřených v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 (3) pro nové osobní automobily registrované v roce 2020 (dále jen „naměřené hodnoty emisí CO2“).

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 (4) stanoví pravidla ohledně výpočtu a vykazování naměřených hodnot emisí CO2 ze strany výrobců. Je však nutné dále specifikovat, jak mají být tyto hodnoty stanovovány, zejména pokud jde o hybridní elektrická vozidla s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV) a hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV).

(3)

Mělo by být rovněž vyjasněno, jak by naměřené hodnoty emisí CO2 měly být stanovovány v případech, kdy je pro účely schválení typu prováděno několik zkoušek emisí CO2.

(4)

Korelace emisí CO2 u vozidel NOVC-HEV a vozidel OVC-HEV by měla být prováděna na základě fyzických zkoušek vozidel, a nikoli na základě simulací prováděných korelačním nástrojem, a to z důvodu složitosti uzpůsobení korelačního nástroje za účelem zohlednění takových automobilových technologií. V zájmu zajištění účinného ověření výsledků korelace by nicméně technické údaje ze zkoušek týkající se daných vozidel měly být Komisi poskytovány stejným způsobem jako u konvenčních vozidel.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 se mění takto:

1)

Článek 7a se mění takto:

a)

odstavec 1 první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Výrobci vypočítají kombinované, případně vážené kombinované emise CO2, stanovené jako MCO2, měřené, pro každý nový osobní automobil registrovaný v roce 2020 v souladu s následujícími rovnicemi:

a)

U vozidel vybavených výhradně motory s vnitřním spalováním:

rovnice pro výpočet hodnoty MCO2-ind stanovené v odst. 3.2.3.2.4 druhém pododstavci dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, kde se výrazy MCO2-H a MCO2-L v případě interpolační rodiny nahrazují hodnotami MCO2,C,5 (kombinované) převzatými z položek 2.5.1.1.3 (vozidlo H) a 2.5.1.2.3 (vozidlo L) certifikátu ES schválení typu podle vzoru uvedeného v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151;

b)

U hybridních elektrických vozidel s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV):

rovnice: MCO2-měřené = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)

kde

MCO2-L,C,5

je hodnota MCO2,C,5 (kombinovaná) v případě příslušné interpolační rodiny převzatá z položky 2.5.1.2.3 certifikátu ES schválení typu podle vzoru uvedeného v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151;

Kind

je koeficient interpolace pro posuzované jednotlivé vozidlo za příslušný zkušební cyklus WLTC, jak je uvedeno v odst. 4.5.3 dílčí přílohy 8 přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151;

MCO2-H,C,5

je hodnota MCO2,C,5 (kombinovaná) v případě příslušné interpolační rodiny převzatá z položky 2.5.1.1.3 certifikátu ES schválení typu podle vzoru uvedeného v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151.

c)

U hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením (OVC-HEV):

rovnice: MCO2-měřené = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)

kde

MCO2-L,C,5

a MCO2-H,C,5jsou v případě příslušné interpolační rodiny stanoveny v souladu se vzorcem uvedeným v odst. 4.1.3.1 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, kde se výraz Mi,CDj nahrazuje hodnotou MCO2,CD (kombinovaná) převzatou z položky 2.5.3.2 pro vozidla H a případně vozidla L certifikátu ES schválení typu, a pojem Mi,CS se nahrazuje hodnotou MCO2,C,5 (kombinace) převzatou z položky 2.5.3.1. certifikátu ES schválení typu pro vozidlo H, L, nebo M;

Kind

je interpolační koeficient pro posuzované jednotlivé vozidlo pro použitelný zkušební cyklus WLTC, jak je uvedeno v odst. 4.5.3 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.“;

b)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   V případě, že je v položkách 2.5.1.1.3., 2.5.1.2.3., 2.5.3.1 nebo 2.5.3.2. certifikátu ES schválení typu zaznamenána více než jedna hodnota měření, stanovují se hodnoty MCO2,C,5 nebo MCO2,CD zmíněné v odstavci 1 pro účely tohoto ustanovení následovně:

a)

v případě jednoho měření: kombinovaná hodnota zaznamenaná pro zkoušku 1;

b)

v případě dvou měření: průměr dvou kombinovaných hodnot zaznamenaných pro zkoušky 1 a 2;

c)

v případě tří měření: průměr tří kombinovaných hodnot zaznamenaných pro zkoušky 1, 2 a 3.“

2)

Příloha I se mění takto:

a)

v bodě 2.1 se poslední věta druhého odstavce nahrazuje tímto:

„S ohledem na hybridní elektrická vozidla s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV) a hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV) se hodnoty CO2 podle NEDC, které mají být použity jako referenční hodnoty pro účely oddílu 3, stanoví prostřednictvím fyzických zkoušek vozidla, nikoli pomocí simulace v korelačním nástroji. Fyzická měření se provádějí v souladu s příslušnými ustanoveními odkazujícími na fyzické zkoušky vozidla stanovené v této příloze. Vstupní údaje pro fyzické zkoušky vozidla se stanovují a předávají schvalovacímu orgánu, případně technické zkušebně, v souladu s bodem 2.4“;

b)

v bodě 2.2a se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Korekce výsledků zkoušky WLTP u hmotnostních emisí CO2 v souladu s dodatkem 2 dílčí přílohy 6 a dodatkem 2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 se použije na všechny takové výsledky zkoušek bez ohledu na ustanovení v odstavci 3.4.4 písm. a) dodatku 2 dílčí přílohy 6 a v odstavci 1.1.4 písm. a) dodatku 2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI uvedeného nařízení;“;

c)

v bodě 2.4 se tabulka 1 mění takto:

i)

v položce 24 se text ve druhém sloupci v části „Vstupní parametry pro korelační nástroj“ nahrazuje slovy „Kapacita servisní baterie“;

ii)

položky 38 až 41 se nahrazují tímto:

„38

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 1 (hodnota v režimu nabíjení–udržování v případě vozidel NOVC-HEV a OVC-HEV)

gCO2/km

Položka 2.1.1.2.1.

dodatku 8a přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Neupravená naměřená hodnota MCO2,p,1 v nízké fázi

39

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 2 (hodnota v režimu nabíjení–udržování v případě vozidel NOVC-HEV a OVC-HEV)

gCO2/km

Tamtéž

Neupravená naměřená hodnota MCO2,p,1 ve střední fázi

40

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 3 (hodnota v režimu nabíjení–udržování v případě vozidel NOVC-HEV a OVC-HEV)

gCO2/km

Tamtéž

Neupravená naměřená hodnota MCO2,p,1 ve vysoké fázi

41

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 4 (hodnota v režimu nabíjení–udržování v případě vozidel NOVC-HEV a OVC-HEV)

gCO2/km

Tamtéž

Neupravená naměřená hodnota MCO2,p,1 v mimořádně vysoké fázi“

iii)

v položce 60 se text ve druhém sloupci v části „Vstupní parametry pro korelační nástroj“ nahrazuje slovy „Proud alternátoru při WLTP (měnič DC/DC – nízkonapěťová strana – v případě vozidel NOVC HEV a OVC HEV)“;

iv)

v položce 61 se text ve druhém sloupci v části „Vstupní parametry pro korelační nástroj“ nahrazuje slovy „Proud servisní baterie“;

v)

položka 75 se zrušuje;

vi)

položka 77 se nahrazuje tímto:

„77

Naměřená hodnota CO2 podle WLTP (hodnota v režimu nabíjení–udržování v případě vozidel NOVC-HEV a OVC-HEV) upravená pro vozidlo H a/nebo L

g/km

Položka 2.1.1.2.1. dodatku 8a přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Kombinované naměřené emise CO2 u vozidla H a L po všech příslušných korekcích, MCO2,C,5 . V případě 2 a 3 zkoušek WLTP musí být předloženy všechny naměřené výsledky (kromě vozidel NOVC-HEV a OVC-HEV, kde musí být předložena pouze konečná hodnota pro schválení typu).“

vii)

doplňují se nové položky č. 79 až 101, které znějí:

„79

Výsledky emisí CO2 v režimu nabíjení–vybíjení podle WLTP (kombinované)

gCO2/km

Položka 2.5.3.2 dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Kombinované hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení–vybíjení MCO2,CD (průměrné hodnoty v případě 2 a 3 zkoušek) pro zkoušku typu 1, jak jsou vypočítány podle odstavce 4.1.2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151(pouze vozidla OVC-HEV)

80

Kombinované emise CO2 (naměřené) vážené faktorem použití podle WLTP

gCO2/km

Vypočtené podle bodu 4.1.3.1 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Vypočtené vážené kombinované výsledky (naměřené), jak jsou popsány v čl. 7a odst. 1 písm. c tohoto nařízení (pouze vozidla OVC-HEV)

81

Kombinované emise CO2 (deklarované) vážené faktorem použití podle WLTP

gCO2/km

Položka 2.5.3.3. certifikátu ES schválení typu

Vypočtené vážené kombinované výsledky (naměřené) převzaté z položky 2.5.3.3 certifikátu ES schválení typu (pouze vozidla OVC-HEV)

82

Kombinovaný ekvivalentní elektrický akční dosah na baterii (EAER) podle WLTP

km

Položka 2.5.3.7.2. (EAER) certifikátu ES schválení typu

Kombinovaný elektrický ekvivalentní akční dosah na baterii (EAER) (pouze vozidla OVC-HEV)

83

Indexové číslo přechodového cyklu

Položka 2.1.1.4.1.4 dodatku 8a přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

u vozidel OVC-HEV uveďte indexové číslo přechodového cyklu

84

Relativní změna elektrické energie REECi každé zkoušky v režimu nabíjení–vybíjení

Vypočteno podle bodu 3.2.4.5.2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Uveďte hodnotu REECi každé zkoušky v režimu nabíjení–vybíjení

85

Emise CO2 v režimu nabíjení–udržování podle NEDC (deklarované, podmínka B)

gCO2/km

Informační dokument (dodatek 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151)

(pro vozidla NOVC-HEV položka 3.5.7.2.1, pro vozidla OVC-HEV položka 3.5.7.2.2)

Prohlášení OEM

Pro vozidla NOVC-HEV: Deklarovaná kombinovaná hodnota CO2 podle NEDC; Pro vozidla OVC-HEV: Deklarované kombinované hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení–udržování (NEDC podmínka B).

86

Emise CO2 v režimu nabíjení–udržování podle NEDC (deklarované, podmínka A)

gCO2/km

Informační dokument (položka 3.5.7.2.3 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151)

Kombinované emise CO2 v režimu nabíjení–udržování, prohlášení OEM (pouze vozidla OVC-HEV)

87

Vážené kombinované emise CO2 podle NEDC (deklarované)

gCO2/km

Prohlášení OEM

Prohlášení OEM (pouze vozidla OVC-HEV)

88

Elektrický dosah pro vozidla OVC-HEV podle NEDC (deklarovaný)

km

Prohlášení OEM

Prohlášení OEM (pouze vozidla OVC-HEV)

89

Faktor KCO2 pro korekci režimu nabíjení–udržování

(g/km)/(Wh/km)

odstavec 2.3.2 dodatku 2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Korekční koeficient RCB hmotnostních emisí CO2 pro vozidla NOVC-HEV a OVC-HEV

90

Konfigurace hybridního vozidla (P0, P1, P2, P2 s planetovou převodovkou, P3 nebo P4) (***)

 

Má vozidlo elektromotor používaný k jeho pohonu a ke generování elektrické energie v poloze P0, P1, P2, P2 s planetovou převodovkou, P3, nebo P4, případně jejich kombinaci?

Prohlášení OEM

91

Maximální výstupní výkon každého elektromotoru (P0, P1, P2, P2 s planetovou převodovkou, P3 nebo P4) (***)

kW

Bod 3.3.1.1.1 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Prohlášení OEM

92

Maximální výstupní točivý moment každého elektromotoru (P0, P1, P2, P2 s planetovou převodovkou, P3 nebo P4) (***)

Nm

 

Prohlášení OEM

93

U každého elektromotoru poměr mezi rotační rychlostí elektromotoru a referenční rotační rychlostí (P0, P1, P2, P2 s planetovou převodovkou, P3 nebo P4) (***)

 

Prohlášení OEM

94

Kapacita trakčního systému REESS

Ah

Bod 3.3.2.3 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Prohlášení OEM

95

Proud trakčního systému REESS

A

Dodatek 3 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Hodnoty časové řady 20 Hz používané pro zkoušku či zkoušky, převzorkované na 1 Hz

96

Typ technologie trakčního systému REESS

Bod 1.1.10 dodatku 8a přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Prohlášení OEM

97

Počáteční stav nabití trakčního systému REESS

%

 

Prohlášení OEM

98

Počet článků systému REESS;

 

Bod 3.3.2.1 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Prohlášení OEM

99

Napětí trakčního systému REESS – jmenovité/časová řada

V

Dodatek 3 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Hodnoty jmenovitého napětí nebo napětí v časové řadě použité pro zkoušku (minimum 20 Hz)

100

Funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh

Ano/ne

Je vozidlo vybaveno funkcí setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh (umožňující motoru běžet na volnoběh při setrvačné jízdě za účelem úspory paliva)?

101

Funkce setrvačné jízdy s vypnutým motorem

Ano/ne

Je vozidlo vybaveno funkcí setrvačné jízdy s vypnutým motorem (umožňující vypnout motor při setrvačné jízdě za účelem úspory paliva)?

d)

v druhém pododstavci bodu 4.2.1.4.2 se doplňuje nová věta, která zní:

„V případě bodu d), kdy byly stanoveny koeficienty jízdního zatížení pro rodinu podle matice jízdního zatížení ve shodě s bodem 2.3.8.2.1 písm. a), mohou být stanoveny koeficienty jízdního zatížení pro jednotlivé vozidlo v souladu se sadou vzorců stanovených ve druhém pododstavci bodu 4.2.1.5.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 2 písm. c) se použije ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 13).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679).

(***)  P0: elektrický stroj je připojen k hnacímu řemeni motoru, a proto jsou jako referenční rychlost udávány otáčky motoru;

P1: elektrický stroj je připojen ke klikové hřídeli motoru, a proto jsou jako referenční rychlost udávány otáčky motoru;

P2: elektrický stroj je namontován přímo nad převodovku (převodová skříň nebo převodovka s plynule měnitelným převodem), a proto jsou jako referenční rychlost udávány vstupní otáčky převodovky;

P2 s planetovou převodovkou: elektrický stroj je připojen ke kolu ze soustavy planetových kol, které není připojeno ke straně motoru s vnitřním spalováním nebo ke straně koncového převodu, zde označené jako planetová strana. V tomto případě je třeba specifikovat poměr mezi rotační rychlostí elektrického stroje a rotační rychlostí planetové strany (referenční rychlostí) odrážející násobící či redukční účinek redukčního převodu;

P3: elektrický stroj se nachází přímo nad koncovým převodem hnací nápravy, a proto má koncový převod vstupní rotační rychlost jako referenční rychlost (patří sem elektrické stroje namontované na kole ze soustavy planetových kol, které se nachází na straně koncového převodu). Vozidlo může být vybaveno až dvěma motory P3 (jeden pro přední nápravu (P3a) a jeden pro zadní nápravu (P3b);

P4: elektrický stroj se nachází pod koncovým převodem, proto je jako referenční rychlost udávána rychlost kol. Vozidlo může být vybaveno až čtyřmi motory P4 (jeden na každé kolo, přičemž označení P4a odpovídá předním kolům a P4b zadním kolům).

Další specifikace těchto vstupních údajů budou uvedeny v šabloně vstupních údajů pro korelační nástroj“;


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU