(EU) 2019/1830Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1830 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 279, 31.10.2019, s. 29-30 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1830

ze dne 30. října 2019,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2014/115/EU (2) Rada schválila Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách (3) (dále jen „dohoda“) uzavřené v rámci Světové obchodní organizace. Jde o mnohostrannou dohodu a jejím cílem je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi jejími stranami. Vztahuje se na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „prahové hodnoty“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (4) je, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, kteří ji uplatňují, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. V souladu s článkem 17 směrnice 2014/25/EU Komise každé dva roky ověří, zda finanční limity stanovené v čl. 15 písm. a) a b) uvedené směrnice odpovídají finančním limitům stanoveným v dohodě, a v případě nutnosti je upraví.

(3)

Finanční limity stanovené ve směrnici 2014/25/EU byly upraveny. V souladu s čl. 68 odst. 1 směrnice 2009/81/ES se prahové hodnoty stanovené v uvedené směrnici přizpůsobí přezkoumaným finančním limitům stanoveným ve směrnici 2014/25/EU.

(4)

Směrnice 2009/81/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 8 směrnice 2009/81/ES se mění takto:

1)

v písmenu a) se částka „443 000 EUR“ nahrazuje částkou „428 000 EUR“;

2)

v písmenu b) se částka „5 548 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 350 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/115/EU ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách (Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 2.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU