(EU) 2019/1828Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1828 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 279, 31.10.2019, s. 25-26 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1828

ze dne 30. října 2019,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2014/115/EU (2) Rada schválila Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách (3) (dále jen „dohoda“) uzavřené v rámci Světové obchodní organizace. Jde o mnohostrannou dohodu a jejím cílem je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi jejími stranami. Vztahuje se na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „finanční limity“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice 2014/24/EU je, aby veřejní zadavatelé, kteří ji uplatňují, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Komise každé dva roky ověří, zda finanční limity pro veřejné zakázky a soutěže o návrh stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) uvedené směrnice odpovídají finančním limitům stanoveným v dohodě. Vzhledem k tomu, že hodnota finančních limitů vypočítaných v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2014/24/EU se liší od hodnoty finančních limitů stanovených v čl. 4 písm. a), b) a c) uvedené směrnice, je nezbytné tyto finanční limity upravit. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2014/24/EU se finanční limity stanovené v článku 13 uvedené směrnice sjednotí s finančními limity stanovenými v čl. 4 písm. a) a c) uvedené směrnice.

(3)

Směrnice 2014/24/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2014/24/EU se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 548 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 350 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „144 000 EUR“ nahrazuje částkou „139 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „221 000 EUR“ nahrazuje částkou „214 000 EUR“;

2)

V článku 13 se první odstavec mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 548 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 350 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „221 000 EUR“ nahrazuje částkou „214 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/115/EU ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách (Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU