(EU) 2019/1819Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1819 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení octa jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 279, 31.10.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1819

ze dne 8. srpna 2019,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení octa jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na účinnou látku ocet, pokud představovala potravinu nebo krmivo určené pro použití jako repelent nebo atraktant typu přípravku 19, se dříve vztahovala odchylka pro potraviny a krmiva stanovená v článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (2).

(2)

V souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (3) bylo předloženo oznámení pro ocet pro typ přípravku 19, na nějž se vztahuje odchylka pro potraviny a krmiva. Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) prohlásila oznámení za vyhovující a informovala Komisi, že bylo vyhověno požadavkům podle článku 17 uvedeného nařízení. Ocet byl proto zařazen k typu přípravku 19 v seznamu kombinací účinných látek a typů přípravku zahrnutých do programu přezkumu stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích (4).

(3)

Dne 31. ledna 2017 požádala Komise agenturu o stanovisko ohledně toho, zda ocet vzbuzuje obavy podle čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(4)

Stanovisko agentury (5) dospělo k závěru, že ocet nevzbuzuje obavy, a je proto způsobilý k zařazení do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012.

(5)

S přihlédnutím ke stanovisku agentury je vhodné zařadit ocet do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012. Vzhledem k tomu, že ocet je přírodního původu, měl by být zahrnut do kategorie 4 „Tradičně používané přírodní látky“. Ocet by měl být zahrnut do uvedené přílohy pouze v tom případě, že spadá do definice „potraviny“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. u) uvedeného nařízení a že obsahuje méně než 10 % kyseliny octové. To je v souladu se skutečností, že na ocet se vztahovala odchylka pro potraviny a krmiva stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1451/2007 pouze v případě, že se jednalo o potravinu.

(6)

V čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 jsou uvedena přechodná opatření, pokud je stávající účinná látka zahrnutá do pracovního programu systematického přezkumu stávajících účinných látek schválena v souladu s uvedeným nařízením. Pokud jde o ocet pro typ přípravku 19, mělo by být datum schválení pro účely čl. 89 odst. 3 uvedeného nařízení stanoveno na 1. června 2021, aby se poskytl dostatek času na předložení žádostí o povolení podle čl. 89 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 528/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pro účely čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 je datum schválení octa pro typ přípravku 19 stanoveno na 1. června 2021.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/157 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky ze dne 14. prosince 2017 týkající se způsobilosti některých účinných látek v potravinách a krmivech pro zařazení do přílohy I nařízení o biocidních přípravcích (ECHA/BPC/186/2017).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 528/2012 se na seznam účinných látek uvedených v čl. 25 písm. a) doplňuje v kategorii 4 nová položka, která zní:

Číslo ES

Název/skupina

Omezení

Poznámka

“Není k dispozici

ocet (*1)

S výjimkou octa, který není potravinou, a s výjimkou octa, který obsahuje více než 10 % kyseliny octové (bez ohledu na to, zda se jedná o potravinu, či nikoli).

CAS 8028-52-2


(*1)  Datem schválení octa pro typ přípravku 19 pro účely čl. 89 odst. 3 je 1. červen 2021.„


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU