(EU) 2019/1811Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1811 ze dne 23. října 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 278, 30.10.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1811

ze dne 23. října 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2019.

Za Komisi

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celníunii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Pohyblivé, rovnováhu udržující zařízení na elektrický pohon, tzv. teleprezenční robot. Výrobek sestává z následujících hlavních součástí uzavřených do jednoho krytu, jenž je vybaven dvěma koly upevněnými na nápravě:

měřiče zrychlení a gyroskopu,

elektromotoru,

modulu Bluetooth a

akumulátorové baterie.

Výrobek má elektrické připojení na dobíjení baterie, světelný indikátor stavu a vertikální teleskopickou tyč s motorizovaným ovládáním výšky. V horní části tyče se nachází odnímatelný držák tabletu. Držák je vybaven USB portem pro nabíjení tabletu.

Výrobek lze dálkově ovládat pouze prostřednictvím kompatibilního zařízení (tabletu atd.) s funkcí bezdrátové komunikace využívající technologii Bluetooth.

Výrobek se používá k přepravě tabletu, nastavení jeho výškového umístění a napájení.

Viz obrázek (*)

8428 90 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XVI a na znění kódů KN 8428, 8428 90 a 8428 90 90 .

Výrobek pouze přepravuje tablet a napájí ho; neumožňuje tabletu provádět jiné úkony, než pro které je určen. Výrobek rovněž nepřizpůsobuje tablet pro určitou operaci, ani nerozšiřuje rozsah jím vykonávaných operací, ani mu neumožňuje plnit zvláštní funkci vedle jeho základní funkce (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 2011, Unomedical, C-152/10, EU:C:2011:402, bod 29, a rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8473, druhý odstavec).

Zařazení výrobku do čísla 8473 jako příslušenství pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8470 až 8472 se proto vylučuje.

Zařazení do čísel 8479 nebo 8543 se vylučuje, jelikož výrobek plní několik funkcí strojů a přístrojů uvedených v číslech kapitol 84 nebo 85 (třída XVI), například funkci zdvihání a manipulace (přeprava a nastavení výškového umístění tabletu), napájení zařízení a komunikaci prostřednictvím protokolu Bluetooth.

Na základě poznámky 3 ke třídě XVI je třeba jej zařadit jako by byl přístrojem, který vykonává hlavní funkci charakterizující celek.

Výrobek je určen k přepravě a nastavení výškového umístění tabletu, což je tedy jeho hlavní funkcí charakterizující celek ve smyslu poznámky 3 ke třídě XVI. Ostatní funkce jsou doplňkové.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8428 90 90 jako ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení.

Image 1


(*1)  (*) Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU