(EU) 2019/1804Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1804 ze dne 28. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o změny žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, kontroly v integrovaném administrativním a kontrolním systému a kontrolní systém ve vztahu k podmíněnosti

Publikováno: Úř. věst. L 276, 29.10.2019, s. 12-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1804

ze dne 28. října 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o změny žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, kontroly v integrovaném administrativním a kontrolním systému a kontrolní systém ve vztahu k podmíněnosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 62 odst. 2 první pododstavec písm. a) až d) a h), čl. 78 první pododstavec písm. b) a c) a čl. 96 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 14 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2) se členským státům umožňuje povolit příjemcům platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) změnit v řádně odůvodněných případech obsah jednotné žádosti, pokud jde o využití zemědělských pozemků ohlášených po konečném datu pro podání jednotné žádosti. Během vegetačního období však příjemcům může vzniknout potřeba upravit plán pěstování, pokud jde o plodiny nebo jejich umístění. Důvodem mohou být změny povětrnostních nebo jiných zemědělských podmínek. Příjemci plateb uvedených v článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (4) se mohou nacházet ve srovnatelné situaci, zejména pokud jde o meziplodiny. Proto je vhodné dát členským státům možnost povolit dotčeným příjemcům jednotnou žádost nebo žádost o platbu změnit, pokud jde o využití zemědělských pozemků ohlášených pro účely platby uvedené v článku 30 nařízení (EU) č. 1305/2013. Navíc by tento odstavec měl být odstraněn z článku 14 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 a měl by být zahrnut do jeho článku 15, neboť se týká změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu. Taktéž by mělo být upřesněno, že tyto změny mohou být provedeny po uplynutí obecné lhůty pro oznámení změn a že členské státy mohou stanovit konečný termín pro jejich oznámení.

(2)

V čl. 15 odst. 1b se stanoví změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu, jestliže jsou prováděny kontroly prostřednictvím sledování. Je vhodné upřesnit, že se toto ustanovení vztahuje na možnosti změnit jednotnou žádost nebo žádost o platbu na základě předběžných výsledků kontrol prostřednictvím sledování. Taktéž by se mělo stanovit, co dotčené změny mohou zahrnovat.

(3)

V čl. 15 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se stanoví lhůta pro změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu. V čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení se stanoví, v jakých situacích již není možné změny v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu provést. Tato pravidla se neuplatní, pokud jsou u příjemců prováděny kontroly prostřednictvím sledování, a to vzhledem ke zvláštnostem těchto typů kontrol. Proto je vhodné vyjasnit, v jakých případech mohou příjemci takové změny provést. Dále je vhodné povolit příslušným orgánům, aby stanovily datum pro oznámení těchto změn na úrovni režimu podpory, opatření podpory nebo typ operace, u nichž se provádějí kontroly prostřednictvím sledování.

(4)

Členské státy se mohou rozhodnout provádět kontroly prostřednictvím sledování u některých režimů podpor, opatření podpory, typů operací nebo požadavků a norem týkajících se podmíněnosti, zatímco v rámci jiných režimů, opatření, typů operací nebo požadavků a norem zachovat kontroly na místě na základě vzorků. Výsledkem mohou být situace, kdy kontroly prostřednictvím sledování odhalí zjištění relevantní pro určení míry dodržování pravidel režimů, opatření, typů operací nebo norem a požadavků týkajících se podmíněnosti, na něž se vztahují kontroly na základě vzorků. Proto je vhodné stanovit pravidla pro zohlednění těchto zjištění.

(5)

Mělo by být jasně stanoveno, že povinnost vzájemného oznamování uvedená v článku 27 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se vztahuje rovněž na požadavky a normy týkající se podmíněnosti. Článek 27 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

Článek 38 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se týká měření plochy. Jeho odstavec 1 se však vztahuje na možnost omezit kontroly způsobilosti a měření plochy na namátkově vybraný vzorek alespoň 50 % zemědělských pozemků, pro které byla podána žádost o podporu nebo žádost o platbu. V zájmu jasnosti by pravidla týkající se ověřování podmínek způsobilosti měla být z článku 38 odstraněna a zahrnuta do článku 39.

(7)

Členské státy se mohou rozhodnout provádět kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 40a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 u některých režimů podpory, opatření podpory nebo typů operací, zatímco v rámci jiných režimů, opatření nebo operací zachovat kontroly na místě na základě vzorků, které zahrnují měření plochy stanovené v článku 38 uvedeného nařízení. Výsledkem mohou být situace, kdy zemědělské pozemky, změřené v souladu s kontrolou na místě na základě vzorku, neodpovídají ploše stanovené jako základ pro výpočet podpory v případě kontroly prostřednictvím sledování. V článku 38 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 by proto mělo být vyjasněno, která z ploch je v takovém případě rozhodující.

(8)

Všechny zemědělské plochy, které ohlásil příjemce a které jsou vybrány pro kontrolu na místě, musí být změřeny v souladu s článkem 38 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 a podmínky pro jejich způsobilost musí být ověřeny v souladu s článkem 39 téhož nařízení. To zahrnuje rozsáhlé zemědělské pozemky ve formě trvalých travních porostů nebo stálých pastvin značné velikosti, které jsou využívány společně více než jedním příjemcem, což může znamenat pro příslušné orgány výraznou pracovní zátěž. S cílem pracovní zátěž snížit a zároveň zachovat odpovídající úroveň ochrany unijních fondů je vhodné stanovit možnost nahradit měření a kontroly podmínek způsobilosti, závazků a dalších povinností kontrolami na základě ortofotosnímků používaných pro pravidelné aktualizace systému identifikace zemědělských pozemků a stanovit podmínky, za nichž mohou příslušné orgány tuto možnost využít.

(9)

Je-li výsledek ověření způsobilosti zemědělských pozemků při kontrolách opatření pro rozvoj venkova na místě omezen na namátkový vzorek alespoň 50 % zemědělských pozemků, pro něž byly podány žádosti o platbu, může se stát, že určitá kritéria způsobilosti, závazky a další povinnosti nejsou zkontrolovány přiměřeně. Je proto vhodné stanovit v článku 39 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 výběr dalšího vzorku založeného na riziku, který umožňuje kontrolu těchto kritérií způsobilosti, závazků nebo jiných povinností.

(10)

Hlavním cílem kontrol prostřednictvím sledování je podpora příjemců při plnění kritérií způsobilosti, závazků a jiných povinností a umožnit jim napravit zjištěné problémy. Proto je důležité vyjasnit povinnost příslušných orgánů komunikovat s příjemci včas, a to zejména, pokud jde o upozornění a předběžné výsledky automatizované analýzy časové řady družicových údajů. Ustanovení čl. 40a odst. 1 prvního pododstavce písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 by proto mělo stanovit klíčové zásady týkající se sdělování předběžných výsledků kontrol prostřednictvím sledování ze strany příslušných orgánů.

(11)

Ustanovení čl. 40a odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 odkazuje na fyzické prohlídky. Je důležité vyjasnit, že tyto fyzické prohlídky nepředstavují měření plochy, pokud není nutné dospět k závěru ohledně způsobilosti požadované podpory.

(12)

Pokud příslušné orgány provádějí v souladu s články 38 a 39 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 kontroly na místě na základě vzorku, mohou snížit počet kontrol na namátkově vybraný vzorek alespoň 50 % zemědělských pozemků, pro které byla podána žádost o podporu nebo žádost o platbu. Je vhodné povolit stejnou míru flexibility v případech, kdy kontroly prostřednictvím sledování v souladu s čl. 40a odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) vyžadují kontrolu na základě vzorku zemědělských pozemků příjemců, na něž se vztahují kritéria, která není možné sledovat.

(13)

Automatizovaný postup, který se používá v rámci kontrol prostřednictvím sledování, může odhalit zjištění, která jsou relevantní pro určení způsobilosti pro režimy založené na ploše, opatření založená na ploše nebo požadavky a normy týkající se podmíněnosti, které nejsou kontrolovány sledováním. Aby se příslušné orgány mohly hladce přizpůsobit rostoucímu využívání kontrol prostřednictvím sledování, je vhodné těmto orgánům umožnit určitou flexibilitu při uplatňování požadavku, aby všechny příslušné informace, které mají k dispozici, bylo třeba zohlednit pro účely určení plnění kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností, jakož i požadavků a norem, které se týkají podmíněnosti. Tato flexibilita by měla být časově omezená, aby bylo zajištěno rovné zacházení se zemědělci. Článek 40a by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn. Pokud je navíc taková flexibilita využita, měly by příslušné orgány vzít v úvahu příslušná zjištění týkající se výběru té části kontrolního vzorku režimů, opatření nebo typů operací a podmíněnosti, která je založena na riziku, v následujícím roce podání žádosti o platbu. Ustanovení čl. 34 odst. 2 a 3 a čl. 69 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

V článku 40b se členským státům ukládá povinnost oznamovat Komisi rozhodnutí provádět kontroly prostřednictvím sledování, včetně některých údajů. Aby bylo zajištěno, že do oznámení budou zahrnuty klíčové informace (přičemž u nich může dojít k vývoji, když příslušné orgány v členských státech budou rozšiřovat uplatňování kontrol prostřednictvím sledování), měla by Komise členským státům předkládat každý rok do 1. listopadu vzor pro oznámení. Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit první pododstavec článku 40b. Je rovněž vhodné zrušit druhý odstavec článku 40b, neboť se týká pouze roku podání žádosti 2018, a je proto zastaralý.

(15)

V článku 40a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se stanoví právní rámec pro nahrazení kontrol na místě týkajících se plochy kontrolami prostřednictvím sledování na základě údajů z družic Sentinel programu Copernicus nebo jiných údajů alespoň rovnocenné hodnoty. Tyto údaje mohou být relevantní i při určování míry dodržování určitých požadavků a norem týkajících se podmíněnosti. S cílem snížit zátěž spojenou s kontrolami a maximalizovat investice, které příslušné orgány potřebují k tomu, aby nahradily stávající metodu kontrol na místě kontrolou prostřednictvím sledování, by proto měl být stanoven právní rámec, který stanoví podmínky, za nichž mohou kontroly prostřednictvím sledování nahradit kontroly na místě v souvislosti s podmíněností.

(16)

Je vhodné stanovit minimální míru kontrol, aby bylo zajištěno, že kontroly požadavků a norem týkajících se podmíněnosti budou uspokojivé v případech, kdy údaje poskytované družicemi Sentinel programu Copernicus nejsou relevantní. Fyzické prohlídky v terénu by měly být nutné pouze v případech, že údaje získané pomocí nových technologií, jako jsou fotografie s geografickými metadaty a bezpilotní systémy, či příslušné doklady neposkytují jednoznačné výsledky, nebo pokud příslušné orgány předpokládají, že žádný z těchto typů údajů neumožní účinnou kontrolu požadavků a norem, které není možné sledovat.

(17)

Kontroly prostřednictvím sledování by rovněž mohly podpořit příjemce při dodržování požadavků a norem týkajících se podmíněnosti. Toho lze dosáhnout požadavkem, aby vnitrostátní orgány zavedly vhodné nástroje pro včasné informování příjemců o předběžných výsledcích kontrol prostřednictvím sledování požadavků a norem podmíněnosti a aby příjemci poskytly možnost řešit nebo napravit situaci dříve, než jsou učiněny závěry v kontrolní zprávě. Touto možností by neměl být dotčen systém včasného varování uvedený v čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(18)

Pro účely sledování zavádění kontrol prostřednictvím sledování na základě podmíněnosti by měla být stanovena oznamovací povinnost členských států.

(19)

Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(20)

Flexibilita zavedená v novém odstavci 4 článku 40a a v čl. 70a odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 by se měla použít ode dne 1. ledna 2019, aby mohla plnit svůj účel, protože právě tehdy, když členské státy začnou uplatňovat kontroly prostřednictvím sledování a využívat nové technologie spojené s těmito kontrolami, se mohou setkat s obtížemi při plnění požadavku vzít v úvahu všechny relevantní informace pro určení, zda jsou dodržena kritéria způsobilosti, závazky a další povinnosti, jakož i požadavky a normy týkající se podmíněnosti.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 se mění takto:

1)

V článku 14 se zrušuje odstavec 4.

2)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu

1.   Po konečném datu podání jednotné žádosti nebo žádosti o platbu mohou být jednotlivé zemědělské pozemky nebo jednotlivé platební nároky v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu doplněny nebo upraveny, pokud jsou splněny požadavky v rámci dotčených režimů přímých plateb nebo opatření pro rozvoj venkova.

Změny způsobu využití režimu přímých plateb nebo opatření pro rozvoj venkova, pokud jde o jednotlivé zemědělské pozemky či platební nároky již ohlášené v jednotné žádosti, lze provést za stejných podmínek.

Pokud mají změny uvedené v prvním a druhém pododstavci spojitost s jakýmikoli podklady nebo smlouvami, které je třeba předložit, mohou být tyto doklady nebo smlouvy odpovídajícím způsobem změněny.

1a.   Pokud byly příjemci oznámeny výsledky předběžných kontrol podle čl. 11 odst. 4, může příjemce jednotnou žádost nebo žádost o platbu změnit tak, aby zahrnovala veškeré potřebné opravy týkající se jednotlivých pozemků v souladu s výsledky křížových kontrol, z nichž vyplynuly potenciální případy nesouladu.

1b.   Jestliže jsou prováděny kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 40a a příslušné orgány oznámily předběžné výsledky na úrovni pozemků podle čl. 40a odst. 1 písm. d), mohou příjemci změnit jednotnou žádost nebo žádost o platbu týkající se úpravy nebo využití jednotlivých zemědělských pozemků zkontrolovaných sledováním, pokud jsou dodrženy požadavky v rámci režimů přímých plateb nebo opatření pro rozvoj venkova. Jednotlivé platební nároky lze připojit v případech, kdy změna jednotné žádosti nebo žádosti o platbu má za následek rozšíření ohlášené plochy.

2.   Změny provedené podle prvního a druhého pododstavce odstavce 1 musí být oznámeny příslušnému orgánu do 31. května daného roku, kromě Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska a Švédska, kdy se oznámení učiní nejpozději do 15. června daného roku.

Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy stanovit dřívější konečné datum pro oznámení těchto změn. Toto datum však musí být minimálně 15 kalendářních dní po konečném datu pro podání jednotné žádosti nebo žádosti o platbu stanoveném v souladu s čl. 13 odst. 1.

Odchylně od prvního a druhého pododstavce mohou členské státy v řádně odůvodněných případech povolit příjemci změnit jednotnou žádost nebo žádost o platbu později, pokud jde o využití zemědělských pozemků ohlášených pro účely platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí v souladu s hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 nebo plateb v rámci směrnice o síti Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1305/2013, za předpokladu, že to nestaví příjemce do výhodnějšího postavení, pokud jde o plnění ekologických povinností na základě původní žádosti. V takovém případě se členské státy mohou rozhodnout stanovit konečné datum pro oznámení těchto změn příslušnému orgánu.

Tato oznámení se učiní písemně nebo pomocí geoprostorového formuláře žádosti o podporu.

2a.   Změny v návaznosti na předběžné kontroly provedené v souladu s odstavcem 1a se příslušnému orgánu oznámí ve lhůtě nejpozději devíti kalendářních dnů po konečném datu pro oznámení výsledků předběžných kontrol podle čl. 11 odst. 4 příjemci.

Tato oznámení se učiní písemně nebo pomocí geoprostorového formuláře žádosti o podporu.

2b.   Změny v návaznosti na sdělení prozatímních výsledků na úrovni pozemků uvedené v čl. 40a odst. 1 písm. d) provedené v souladu s odstavcem 1b musí být oznámeny příslušnému orgánu do data stanoveného tímto příslušným orgánem na úrovni režimu podpory nebo opatření podpory nebo typu operace. Toto datum musí být nejméně 15 kalendářních dnů před datem, kdy má být vyplacena první splátka nebo záloha v souladu s článkem 75 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Tato oznámení se učiní písemně nebo pomocí geoprostorového formuláře žádosti o podporu.

3.   Pokud již příslušný orgán informoval příjemce o případech nesouladu v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu nebo pokud příjemci oznámil svůj úmysl provést kontrolu na místě nebo pokud tato kontrola na místě odhalí nesoulad, nejsou přípustné žádné změny podle odstavce 1 u těch zemědělských pozemků, kterých se daný nesoulad týká.

Pro účely prvního pododstavce se povinnost stanovená v čl. 40a odst. 1 písm. d) nepovažuje za oznámení příjemci o úmyslu příslušného orgánu provést kontrolu na místě.“

3)

V článku 27 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy zajistí, aby příslušnému orgánu odpovědnému za poskytnutí odpovídající platby byla oznámena veškerá relevantní zjištění učiněná v rámci kontrol dodržování kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností týkajících se režimů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013, požadavků a norem týkajících se podmíněnosti a/nebo podpory v rámci opatření pro rozvoj venkova v oblasti působnosti integrovaného systému. Členské státy rovněž zajistí, aby veřejné nebo soukromé certifikační orgány uvedené v článku 38 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 oznámily příslušnému orgánu odpovědnému za poskytnutí platby pro zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí jakékoli zjištění, které je relevantní pro správné poskytnutí takové platby příjemcům, kteří se rozhodli pro plnění svých povinností v rámci rovnocennosti prostřednictvím certifikace.“

4)

Článek 34 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní:

„Pokud se příslušný orgán rozhodne uplatnit možnost stanovenou v čl. 40a odst. 4 nebo v čl. 70a odst. 3, zjištění vyplývající z kontrol prostřednictvím sledování v předchozím roce podání žádosti se zohlední v analýze rizik uvedené v druhém pododstavci písm. d).“;

b)

v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely článků 32 a 33 se vybere namátkově 20 % až 25 % minimálního počtu příjemců, u nichž se provedou kontroly na místě, a, použije-li se čl. 32 odst. 2a, vybere se namátkově 100 % seskupení a 20 % až 25 % závazků, u nichž se provedou kontroly na místě. Zbývající počet příjemců a závazků, u nichž se provedou kontroly na místě, se vybere na základě analýzy rizik. „Pokud se příslušný orgán rozhodne uplatnit možnost stanovenou v čl. 40a odst. 4 nebo v čl. 70a odst. 3, zjištění vyplývající z kontrol prostřednictvím sledování v předchozím roce podání žádosti se zohlední v analýze rizik.“

5)

Článek 38 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Skutečné měření plochy zemědělského pozemku jako součást kontroly na místě může být omezeno na namátkově vybraný vzorek alespoň 50 % zemědělských pozemků, pro které byla v rámci režimů podpory na plochu nebo opatření pro rozvoj venkova podána žádost o podporu nebo žádost o platbu. Pokud tato kontrola vzorku odhalí jakýkoli nesoulad, musí být všechny zemědělské pozemky změřeny nebo musí být extrapolovány závěry ze vzorku.“;

b)

doplňují se nové odstavce 9 a 10, které znějí:

„9.   Jestliže je způsobilá plocha, která se změří v souladu s odstavci 1 až 8, jiná než plocha zjištěná jako základ pro výpočet podpory v případech, kdy se použijí kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 40a, rozhodující je plocha změřená v souladu s odstavci 1 až 8.

10.   Ve specifickém případě zemědělských pozemků v podobě trvalých travních porostů nebo stálých pastvin, které jsou využívány společně více než jedním příjemcem, může být skutečné měření nahrazeno kontrolami na základě ortofotosnímků používaných k aktualizaci systému identifikace zemědělských pozemků uvedeného v článku 70 nařízení (EU) č. 1306/2013, a to za předpokladu, že dotčené kontroly se provádí na všech těchto zemědělských pozemcích během maximálně tříletého období a příslušný orgán může prokázat účinné provozní postupy, které splňují pravidla stanovená v článku 7 tohoto nařízení, a přiměřeně získává zpět dotčené částky.“

6)

Článek 39 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Ověřování kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností vztahujících se na zemědělské pozemky jako součást kontroly na místě může být omezeno na namátkově vybraný vzorek alespoň 50 % zemědělských pozemků, pro něž byly podány žádosti o podporu nebo žádosti o platbu v rámci režimů podpory na plochu nebo opatření pro rozvoj venkova.

Pokud však v případě opatření pro rozvoj venkova nemohou být u zemědělských pozemků přiměřeně kontrolovány kritéria způsobilosti, závazky nebo další povinnosti při omezení kontrol na náhodně vybraný vzorek v souladu s prvním pododstavcem, vybere se dodatečný vzorek založený na riziku, který umožní kontrolu těchto kritérií, závazků nebo povinností.

Pokud náhodně vybraný vzorek nebo vzorek založený na riziku odhalí nesoulad, podrobí se veškeré zemědělské pozemky ověření kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností nebo se extrapolují závěry ze vzorku.

Způsobilost zemědělských pozemků pro podporu se ověřuje všemi vhodnými prostředky, včetně dokladů poskytnutých příjemcem na žádost příslušného orgánu. Uvedené ověření zahrnuje případně také ověření plodin. Je-li to nezbytné, budou za tímto účelem vyžadovány dodatečné důkazy.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Ve specifickém případě zemědělských pozemků v podobě trvalých travních porostů nebo stálých pastvin, které jsou využívány společně více než jedním příjemcem, ověřování kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností může být nahrazeno kontrolami na základě ortofotosnímků používaných k aktualizaci systému identifikace zemědělských pozemků uvedeného v článku 70 nařízení (EU) č. 1306/2013, a to za předpokladu, že dotčené kontroly se provádí na všech těchto zemědělských pozemcích během maximálně tříletého období a příslušný orgán může prokázat účinné provozní postupy, které splňují pravidla stanovená v článku 7 tohoto nařízení, a přiměřeně získává zpět dotčené částky.“

7)

Článek 40a se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

informují příjemce o rozhodnutí provádět kontroly prostřednictvím sledování a zřídí vhodné nástroje pro komunikaci s příjemci, alespoň pokud jde o předběžné výsledky na úrovni pozemků při postupu stanoveném v souladu s písmenem a) tohoto pododstavce, upozornění a předávání údajů požadovaných pro účely uvedené v písmenech b) a c). Příslušné orgány zajistí včasnou komunikaci s příjemci s cílem podpořit je při plnění kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností a umožnit jim řešit nebo napravit situaci před tím, než se v jsou v kontrolní zprávě uvedené v článku 41 učiněny závěry.“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pro účely uvedené v prvním pododstavci písmenech b) a c) se provádějí fyzické prohlídky v terénu, pokud příslušné údaje, včetně údajů poskytnutých příjemcem na žádost příslušného orgánu, neumožňují učinit závěry ohledně způsobilosti požadované podpory. Fyzické prohlídky v terénu lze omezit na ověření kritérií způsobilosti a plnění závazků a dalších povinností, které jsou relevantní pro vyvození závěrů týkajících se požadované podpory. Tyto fyzické prohlídky zahrnují měření plochy pouze tehdy, je-li to nezbytné k vyvození závěrů o plnění těchto kritérií způsobilosti, závazků nebo dalších povinností.“;

iii)

doplňuje se nový třetí pododstavec, který zní:

„Pro účely prvního pododstavce písm. c) mohou být kontroly kritérií způsobilosti, závazků nebo dalších povinností, které nelze sledovat na základě údajů z družic Sentinel programu Copernicus nebo jiných údajů alespoň rovnocenné hodnoty, omezit na vzorek, který tvoří alespoň 50 % zemědělských pozemků, které příjemce ohlásil. Příslušný orgán může daný vzorek vybrat náhodně nebo na základě jiných kritérií. Pokud je vzorek zemědělských pozemků vybrán náhodně a kontroly odhalí nesoulad, příslušný orgán extrapoluje závěry ze vzorku nebo zkontroluje všechny zemědělské pozemky. Pokud je vzorek vybrán na základě jiných kritérií a kontroly odhalí nesoulad, zkontroluje příslušný orgán všechny zemědělské pozemky.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Jestliže se na základě postupu uvedeného v odst. 1 písm. a) odhalí zjištění relevantní pro režimy přímých plateb, opatření pro rozvoj venkova a požadavky a/nebo normy, u nichž se neprovádí kontroly prostřednictvím sledování, příslušné orgány se mohou rozhodnout zohlednit závěry těchto zjištění pouze vůči příjemcům vybraným v souladu s články 30, 31, 32 a 68 pro kontrolu na místě v případě režimů přímých plateb, opatření pro rozvoj venkova a požadavků a/nebo norem, u nichž se neprovádí kontroly prostřednictvím sledování. Výjimka je omezena na tříleté období následující po 1. lednu kalendářního roku, kdy příslušný orgán začal provádět kontroly prostřednictvím sledování.“

8)

Článek 40b se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Členské státy Komisi oznámí své rozhodnutí provádět kontroly prostřednictvím sledování do 1. prosince kalendářního roku předcházejícího roku, v němž provádění těchto kontrol zahájí, a uvedou režimy či opatření či typy operací a případně oblasti těchto režimů či opatření, na něž se kontroly prostřednictvím sledování vztahují, a kritéria, podle nichž jsou vybírány. Komise předloží do 1. listopadu každého kalendářního roku vzor pro předkládání oznámení s podrobnými údaji, které mají být do tohoto oznámení zahrnuty.“;

b)

druhý pododstavec se zrušuje.

9)

V čl. 41 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud se kontrola na místě provádí formou dálkového průzkumu Země v souladu s článkem 40 nebo prostřednictvím sledování v souladu s článkem 40a, mohou členské státy rozhodnout, že příjemci neposkytne možnost podepsat kontrolní zprávu, pokud tyto kontroly neodhalí žádný nesoulad. Pokud tyto kontroly odhalí nesoulad, dostane příjemce možnost podepsat zprávu před tím, než příslušný orgán rozhodne na základě zjištění o jakémkoli snížení, zamítnutí, odnětí nebo správních sankcích. Jsou-li použity kontroly prostřednictvím sledování, považuje se tato povinnost za splněnou, pokud je příjemcům oznámen nesoulad prostřednictvím nástrojů pro komunikaci s příjemci v souladu s čl. 40a odst. 1 písm. d) a příjemci mají možnost zpochybnit před příslušným orgánem tento nesoulad dříve, než příslušný orgán rozhodne na základě zjištění o jakémkoli snížení, zamítnutí, odnětí nebo správních sankcí.“

10)

V čl. 69 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Výběr vzorku zemědělských podniků, které mají být kontrolovány v souladu s článkem 68, musí být případně založen na analýze rizik podle příslušných právních předpisů nebo na analýze rizik přizpůsobené dotyčným požadavkům nebo normám. Tato analýza rizik může být prováděna na úrovni jednotlivých zemědělských podniků nebo na úrovni kategorií zemědělských podniků či zeměpisných oblastí. Pokud se příslušný orgán rozhodne uplatnit možnost stanovenou v čl. 40a odst. 4 nebo v čl. 70a odst. 3 tohoto nařízení, zjištění vyplývající z kontrol prostřednictvím sledování v předchozím roce podání žádosti se zohlední při analýze rizik.“

11)

V článku 70 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Příslušné orgány mohou provádět kontroly požadavků a norem týkajících se podmíněnosti kontrolami prostřednictvím sledování prováděných v souladu s článkem 70a tohoto nařízení.“

12)

Vkládají se nové články 70a a 70b, které znějí:

„Článek 70a

Kontroly prostřednictvím sledování

1.   Příslušné orgány mohou provádět kontroly prostřednictvím sledování. Pokud se rozhodnou tak činit:

a)

stanoví postup pro pravidelné a systematické pozorování, sledování a posuzování všech požadavků a norem týkajících se podmíněnosti, které mohou být sledovány pomocí údajů z družic Sentinel programu Copernicus nebo jiných údajů alespoň rovnocenné hodnoty, po dobu, která umožní učinit závěry ohledně plnění požadavků a norem;

b)

v případě potřeby provádět vhodná následná opatření s cílem rozhodnout o určení plnění požadavků a norem;

c)

provádět kontroly u 1 % příjemců, na něž se vztahují požadavky a normy týkající se podmíněnosti, které nelze sledovat na základě údajů z družic Sentinel programu Copernicus nebo dalších údajů alespoň rovnocenné hodnoty a které jsou relevantní pro vyvození závěrů týkajících se plnění příslušných požadavků a norem. Namátkově se vybere 20 % až 25 % z 1 % příjemců. Zbývající příjemci se vyberou na základě analýzy rizik;

d)

informují příjemce o rozhodnutí provádět kontroly prostřednictvím sledování a zřídí vhodné nástroje pro komunikaci s příjemci, alespoň pokud jde o předběžné výsledky na úrovni pozemků při postupu stanoveném v souladu s písmenem a) tohoto pododstavce, upozornění a předávání údajů požadovaných pro účely uvedené v písmenech b) a c). Příslušné orgány zajistí včasnou komunikaci s příjemci s cílem podpořit je při dodržování požadavků a norem a aniž je dotčen systém včasného varování v čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, umožnit příjemcům řešit nebo napravit situaci před tím, než jsou v kontrolní zprávě uvedené v článku 72 učiněny závěry, nejpozději však jeden měsíc po sdělení předběžných výsledků.

Pro účely písmen b) a c) se provádějí fyzické prohlídky v terénu, pokud příslušné údaje, včetně údajů poskytnutých příjemcem na žádost příslušného orgánu, neumožňují učinit závěry ohledně plnění požadavků a norem týkajících se podmíněnosti, u nichž se provádějí kontroly prostřednictvím sledování. Fyzické prohlídky na místě lze omezit na ověření požadavků a norem, které jsou relevantní pro vyvození závěrů ohledně plnění požadavků a norem týkajících se podmíněnosti, u nichž se provádějí kontroly prostřednictvím sledování.

2.   Články 25, 68, 69 a 71 tohoto nařízení se nepoužijí, pokud příslušný orgán provádí kontroly prostřednictvím sledování v souladu s odstavcem 1, může prokázat účinné provozní postupy, které splňují pravidla stanovená v článcích 7 a 29, a prokázal kvalitu systému identifikace zemědělských pozemků při posouzení v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

3.   Jestliže se na základě postupu uvedeného v odst. 1 písm. a) odhalí zjištění relevantní pro režimy přímých plateb, opatření pro rozvoj venkova a požadavky a/nebo normy, u nichž se neprovádí kontroly prostřednictvím sledování, příslušné orgány se mohou rozhodnout zohlednit závěry těchto zjištění pouze vůči příjemcům vybraným v souladu s články 30, 31, 32 a 68 pro kontrolu na místě v případě režimů přímých plateb, opatření pro rozvoj venkova a požadavků a/nebo norem, u nichž se neprovádí kontroly prostřednictvím sledování. Výjimka je omezena na tříleté období následující po 1. lednu kalendářního roku, kdy příslušný orgán začal provádět kontroly prostřednictvím sledování.

Článek 70b

Oznámení

Členské státy Komisi do 1. prosince kalendářního roku předcházejícího roku, v němž začnou provádět kontroly prostřednictvím sledování, oznámí své rozhodnutí provádět kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 70a.“

13)

Článek 72 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní:

„Pokud se kontroly prostřednictvím sledování provádějí v souladu s článkem 70a, nepoužije se druhý pododstavec písm. a) podbody ii) a iii) tohoto odstavce. Kontrolní zpráva uvádí výsledky kontrol prostřednictvím sledování na úrovni pozemků.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odstavec 1 se použije bez ohledu na to, zda daný příjemce byl vybrán pro kontrolu na místě v souladu s článkem 69, zkontrolován na místě podle právních předpisů použitelných na akty a normy podle čl. 68 odst. 2, uplatnila se v jeho případě kontrola prostřednictvím sledování v souladu s článkem 70a nebo zda byl vybrán pro kontrolu v důsledku následného sledování nesouladu, na které byl příslušný kontrolní orgán upozorněn jakýmkoli jiným způsobem.“;

c)

v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Příjemci musí být informováni o jakémkoli zjištěném nesouladu ve lhůtě tří měsíců po dni kontroly na místě. Jsou-li prováděny kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 70a, je příjemce informován o každém zjištěném nesouladu do tří měsíců od uplynutí lhůty poskytnuté příjemci pro řešení nebo nápravu situace podle čl. 70a odst. 1 písm. d).“;

d)

v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení v právních předpisech z oblasti příslušných požadavků a norem, kontrolní zpráva se dokončí ve lhůtě jednoho měsíce po provedení kontroly na místě. Jsou-li prováděny kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 70a, kontrolní zpráva se dokončí do jednoho měsíce od uplynutí lhůty poskytnuté příjemci pro řešení nebo nápravu situace podle čl. 70a odst. 1 písm. d). Toto období však lze v řádně odůvodněných případech prodloužit na tři měsíce, zejména pokud to vyžaduje chemická nebo fyzikální analýza.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Následující body článku 1 se použijí ode dne 1. ledna 2019:

a)

bod 7 písm. b),

b)

bod 12, pokud jde o čl. 70a odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU