(EU) 2019/1797Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1797 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Publikováno: Úř. věst. L 279I, 31.10.2019, s. 7-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. října 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 31. prosince 9999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1797

ze dne 24. října 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, přestávají být Smlouvy použitelné pro Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Po dohodě o prvním prodloužení ze dne 22. března 2019 (3) schválila Evropská rada dne 11. dubna 2019 (4) další prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU do dne 31. října 2019. Jestliže dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím nevstoupí v platnost do dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království, nebo Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o třetím prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, lhůta uvedená v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU skončí dnem 31. října 2019, Spojené království opustí Unii bez dohody a stane se třetí zemí od 1. listopadu 2019.

(3)

Dohoda o vystoupení, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské Unie dne 25. dubna 2019 (5) („dále jen dohoda o vystoupení“), obsahuje ujednání týkající se uplatňování ustanovení práva Unie na Spojené království i po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Pokud dohoda o vystoupení vstoupí v platnost, bude se společná rybářská politika vztahovat na Spojené království během přechodného období v souladu s dohodou o vystoupení a přestane být použitelná na konci zmíněného období.

(4)

Jak je uvedeno v Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (6) a v Dohodě Organizace spojených národů o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 4. srpna 1995 (7), strany jsou povinny zajistit prostřednictvím řádných opatření na zachování a řízení, aby biologické mořské zdroje byly zachovány na úrovních, na kterých nejsou ohroženy nadměrným rybolovem.

(5)

Je proto nezbytné zajistit, aby kombinované možnosti odlovu, které mají Unie a Spojené království k dispozici, zajistily udržitelné řízení příslušných populací.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (8) stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetí země a pro rybářská plavidla třetích zemí provádějící rybolovné operace ve vodách Unie.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/498 (9) změnilo nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie. Tato změna by plavidlům Unie a Spojeného království umožnila, aby i nadále měla přístup k rybolovu ve vodách druhé strany. Byl rovněž stanoven flexibilní systém, který by Unii umožnil výměnu kvót se Spojeným královstvím poté, co Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Je nutné prodloužit dobu použitelnosti uvedených ustanovení, aby bylo možné vydávat oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách druhé strany při neexistenci dohody o rybolovu uzavřené se Spojeným královstvím jako třetí zemí, pokud řízení příslušných populací zůstane i nadále udržitelné a v souladu s podmínkami stanovenými pravidly společné rybářské politicy a v nařízeních Rady, kterými se stanoví rybolovná práva.

(8)

Rybolovná práva pro rok 2019, a u populací hlubinných druhů ryb pro roky 2019 a 2020, byla stanovena (10) v době, kdy bylo Spojené království stále členským státem. Uvedené ujednání a rybolovná práva v něm stanovená jsou základem pro udržitelnost těchto rybolovných činností. Pro všechna ostatní rybolovná práva pro rok 2020 je nezbytné zajistit udržitelnost rybolovných práv.

(9)

Nebude-li dohoda o vystoupení ratifikována do 31. října 2019 a vystoupí-li Spojené království dne 1. listopadu 2019 z Unie, nemusí být pro Unii a Spojené království možné uzavřít společné ujednání o rybolovných právech pro populace pro rok 2020 včas před zasedáním Rady ministrů pro rybolov v prosinci 2019, které má stanovit rybolovná práva pro následující rok. Neexistence společného ujednání však jako taková nebrání Unii a Spojenému království umožnit vzájemný přístup do svých vod. V tomto případě by mohly vydávat oprávnění k rybolovu rybářským plavidlům druhé strany za předpokladu, že obě strany splňují podmínky pro udržitelné řízení příslušných populací.

(10)

S ohledem na ustanovení a podmínky stanovené v nařízení (EU) 2017/2403 a jako předpoklad pro vydání oprávnění k rybolovu bude proto Unie muset posoudit, zda kombinovaný účinek rybolovných operací stanovený v opatřeních na řízení zavedených Unií a Spojeným královstvím pro rok 2020 je v souladu s udržitelným řízením dotčených populací.

(11)

Soulad kombinovaných rybolovných práv Unie a Spojeného království s udržitelným řízením dotčených populací se posuzuje na základě nejlepšího dostupného vědeckého doporučení pro dotčené populace, příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (11), jakož i kritérií a parametrů stanovených v platných plánech řízení a příslušných nařízeních Rady, jimiž se stanoví rybolovná práva pro rok 2020.

(12)

V případě, že lze takový soulad zajistit, je vzhledem k významu rybolovu pro hospodářskou obživu mnoha pobřežních společenství důležité i nadále ponechat v platnosti ujednání pro pokračující vzájemný přístup rybářských plavidel Unie a Spojeného království do jejich vod v roce 2020.

(13)

Uplatňování všech opatření týkajících se rybolovných operací, stanovených v alternativních opatřeních přijatých podle nařízení (EU) 2019/498 by proto mělo být rozšířeno na rok 2020 a nařízení (EU) 2017/2403 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Územní působnost tohoto nařízení a jakýkoli odkaz na Spojené království v tomto nařízení nezahrnuje Gibraltar.

(15)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Mělo by se použít do 31. prosince 2020.

(16)

Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(17)

Aby hospodářské subjekty Unie i Spojeného království mohly i nadále lovit v souladu s příslušnými rybolovnými právy, která jim byla přidělena, měla by být oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Unie udělena rybářským plavidlům Spojeného království pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém bude mít Komise za to, že Spojené království na základě vzájemnosti uděluje rybářským plavidlům Unie práva přístupu k rybolovným operacím ve svých vodách,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2017/2403 se mění takto:

1)

v článku 18a se datum „31. prosince 2019“ nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

2)

v článku 38a se datum „31. prosince 2019“ nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

3)

článek 38b se nahrazuje tímto:

„Článek 38b

Rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království

Rybářská plavidla Spojeného království smějí provádět rybolovné operace ve vodách Unie v souladu s podmínkami stanovenými v nařízeních Rady, kterými se stanoví rybolovná práva na roky 2019 a 2020, za předpokladu, že rybolovná práva stanovená společně Unií i Spojeným královstvím jsou v souladu s udržitelným řízením příslušných populací podle nařízení (EU) č. 1380/2013.“;

4)

v čl. 38c odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

jsou v příslušných případech Spojenému království podle článku 38b k dispozici rybolovná práva.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii být použitelné pro Spojené království, do dne 31. prosince 2020.

Toto nařízení se nepoužije, jestliže do dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 24. října 2019.

Za Evropský parlament

Předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Stanovisko ze dne 25. září 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu z 22. října 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2019.

(3)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80I, 22.3.2019, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 11. dubna 2019 o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).

(5)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. C 144I, 25.4.2019, s. 1).

(6)  Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provádění části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3).

(7)  Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 16.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/498 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie (Úř. věst. L 85 I, 27.3.2019, s. 25).

(10)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1) a nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU