(EU) 2019/1796Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1796 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

Publikováno: Úř. věst. L 279I, 31.10.2019, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. října 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 31. prosince 9999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1796

ze dne 24. října 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 175 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 (3) byl zřízen Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) na dobu trvání víceletého finančního rámce od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. EFG byl zřízen, aby Unie mohla prokázat solidaritu s pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací.

(2)

Oblast působnosti EFG byla rozšířena v roce 2009 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 (4) v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala i na pracovníky, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 (5) byl zřízen EFG na dobu trvání víceletého finančního rámce od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Uvedené nařízení rovněž rozšířilo oblast působnosti EFG tak, aby bylo zahrnuto nejenom propouštění v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a propouštění v důsledku závažných hospodářských narušení způsobených pokračující celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na které bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009, ale i propouštění v důsledku jakékoli nové celosvětové finanční a hospodářské krize. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (6) dále změnilo nařízení (EU) č. 1309/2013 s cílem zavést mimo jiné pravidla umožňující, aby se EFG výjimečně vztahoval na kolektivní žádosti týkající se malých a středních podniků nacházejících se v jednom regionu a působících v různých hospodářských odvětvích vymezených na úrovni NACE Revize 2, pokud žádající členský stát prokáže, že tyto malé a střední podniky jsou hlavním nebo jediným typem podniků v daném regionu.

(4)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(5)

Po dohodě o prvním prodloužení ze dne 22. března 2019 přijala Evropská rada dne 11. dubna 2019 rozhodnutí (EU) 2019/584 (7), v němž na základě další žádosti Spojeného království souhlasila s prodloužením lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU do dne 31. října 2019. Jestliže dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím nevstoupí v platnost do dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné na Spojené království, nebo Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o třetím prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, lhůta uvedená v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU skončí dnem 31. října 2019.

(6)

Vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení bude mít pravděpodobně nepříznivé dopady na určitá průmyslová odvětví a služby tím, že povede k propouštěním osob, které v těchto odvětvích pracují. Tímto nařízením by mělo být změněno nařízení (EU) č. 1309/2013 tak, aby stanovilo, že uvedená propouštění spadají do oblasti působnosti EFG. Tím by se zajistilo, že EFG bude moci účinně reagovat a poskytnout pomoc pracovníkům propuštěným v oblastech, odvětvích, na územích nebo trzích práce, které budou v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody stiženy závažnými hospodářskými problémy.

(7)

Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(8)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve v den následující po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Nepoužije se však, pokud do uvedeného dne vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) č. 1309/2013

V článku 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pracovníky, kteří byli propuštěni, a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, jež se projevily zejména značným nárůstem dovozu do Unie, závažnou proměnou obchodu Unie se zbožím nebo službami, rychlým poklesem podílu Unie na trhu v daném odvětví, přemístěním činností do třetích zemí, nebo v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení, za podmínky, že má toto propouštění pracovníků značný negativní dopad na místní, regionální nebo národní hospodářství;“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se nepoužije, jestliže do dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne …

Za Evropský parlament

Předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Stanovisko ze dne 25. září 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 přijaté po dohodě se Spojeným královstvím dne 11. dubna 2019, kterým se prodlužuje lhůta podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU