(EU) 2019/1795Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1795 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 279I, 31.10.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. října 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 31. prosince 9999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1795

ze dne 24. října 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

S cílem připravit se na možnost, že by Spojené království mohlo vystoupit z Unie bez dohody ke dni 30. března 2019, byla dne 25. března 2019 přijata nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/501 (3) s cílem zajistit základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě mezi Unií a Spojeným královstvím a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/502 (4) s cílem zajistit základní propojení v letecké dopravě mezi Unií a Spojeným královstvím.

(3)

Po dohodě o prvním prodloužení ze dne 22. března 2019 přijala Evropská rada dne 11. dubna 2019 rozhodnutí (EU) 2019/584 (5), v němž na základě další žádosti Spojeného království souhlasila s prodloužením lhůty stanovené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU do 31. října 2019. Jestliže dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím nevstoupí v platnost do dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné pro Spojené království, nebo Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o třetím prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, lhůta uvedená v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU skončí dnem 31. října 2019.

(4)

Použitelnost nařízení (EU) 2019/501 skončí dne 31. prosince 2019 a použitelnost nařízení (EU) 2019/502 skončí dne 30. března 2020. S cílem řešit dopad vyplývající z prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU o sedm měsíců by měly být doby použitelnosti uvedených nařízení prodlouženy, a to při zohlednění hlavních zásad pro výjimečná opatření a jejich původně zamýšlených dob použitelnosti.

(5)

Vzhledem k prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU o sedm měsíců by měla být o sedm měsíců prodloužena doba použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 do 31. července 2020 tak, aby byla zachována doba použitelnosti v délce devíti měsíců od vystoupení Spojeného království z Unie, jak bylo původně zamýšleno, a aby bylo zajištěno, že je, pokud jde o dobu použitelnosti tohoto nařízení, dosaženo jeho cíle dočasně zachovat propojení v oblasti silniční dopravy v případě vystoupení Spojeného království z Unie.

(6)

Je nutné zajistit, aby byl umožněn nástup a výstup cestujících v příhraničních regionech Irska v rámci mezinárodní linkové a zvláštní linkové dopravy mezi Irskem a Severním Irskem po stejnou dobu šesti měsíců, jaká byla původně zamýšlena. Odkaz na konečné datum uvedený v čl. 2 bodu 3 písm. d) nařízení (EU) 2019/501 by proto měl být nahrazen odkazem na dobu šesti měsíců ode dne použitelnosti uvedeného nařízení.

(7)

V zájmu zajištění kontinuity při nástupu a výstupu cestujících v příhraničních regionech Irska v rámci mezinárodní linkové a zvláštní linkové dopravy mezi Irskem a Severním Irskem by měla být upravena rovněž platnost povolení pro provozovatele autokarové a autobusové dopravy ze Spojeného království uvedená v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/501 tak, aby zohledňovala nové datum, k němuž skončí použitelnost uvedeného nařízení.

(8)

Doba, ve které může Komise vykonávat přenesenou pravomoc uvedenou v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/501, by měla být upravena tak, aby zohledňovala nové datum, k němuž skončí použitelnost uvedeného nařízení.

(9)

Vzhledem k prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU o sedm měsíců a při absenci jakýchkoli úprav by bylo nařízení (EU) 2019/502 použitelné po méně než polovinu původně zamýšlené doby, pokud by jeho použitelnost skončila ke dni 30. března 2020. To by značně omezilo dobu, po kterou by letečtí dopravci ze Spojeného království mohli provozovat lety do Unie. Proto s cílem zohlednit původně zamýšlenou dobu použitelnosti by měla být doba použitelnosti nařízení (EU) 2019/502 prodloužena o sedm měsíců. Za účelem dosažení shody s posledním dnem letní sezóny IATA roku 2020 by použitelnost nařízení (EU) 2019/502 měla skončit nejpozději dne 24. října 2020.

(10)

Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve v den následující po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Nepoužije se však, pokud do uvedeného dne vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) 2019/501

Nařízení (EU) 2019/501 se mění takto:

1)

v článku 2 bodu 3 se písm. d) nahrazuje tímto:

„d)

umožnění nástupu a výstupu cestujících v příhraničních regionech Irska v rámci mezinárodní linkové a zvláštní linkové dopravy mezi Irskem a Severním Irskem po dobu šesti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jak je stanoven v druhém pododstavci článku 12;“;

2)

v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Povolení, která zůstávají v platnosti podle odstavce 2 tohoto článku, mohou být nadále používána pro účely uvedené v odstavci 1 tohoto článku, jestliže byla jejich platnost za stejných podmínek prodloužena nebo pozměněna, pokud jde o zastávky, jízdné či jízdní řády, a s výhradou pravidel a postupů uvedených v článcích 6 až 11 nařízení (ES) č. 1073/2009, a to po dobu platnosti, která skončí nejpozději dne 31. července 2020.“;

3)

v článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 2 a v čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi do 31. července 2020.“;

4)

v článku 12 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použitelnost tohoto nařízení končí dnem 31. července 2020.“.

Článek 2

Změna nařízení (EU) 2019/502

V čl. 16 odst. 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

dnem 24. října 2020.“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se nepoužije, jestliže do dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 24. října 2019.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Stanovisko ze dne 25. září 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/501 ze dne 25. března 2019 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Úř. věst. L 85I, 27.3.2019, s. 39).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/502 ze dne 25. března 2019 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Úř. věst. L 85I, 27.3.2019, s. 49).

(5)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 přijaté po dohodě se Spojeným královstvím dne 11. dubna 2019, kterým se prodlužuje lhůta podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU