(EU) 2019/1794Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1794 ze dne 22. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Boumatic Iodine product family“ (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 130-152 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1794

ze dne 22. října 2019

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Boumatic Iodine product family“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. srpna 2015 předložila společnost Boumatic Gascoigne Melotte v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Boumatic Iodine product family“, které jsou typem přípravku 3 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-PG019260-52.

(2)

Uvedená kategorie přípravků „Boumatic Iodine product family“ obsahuje účinnou látku jod, který je zařazen na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise s ohledem na vnitřní vlastnosti účinné látky a na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 (2) zváží v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 528/2012 nutnost přezkoumat schválení jodu, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem. Na základě výsledků uvedeného přezkumu potom Komise zváží, zda povolení Unie pro přípravky obsahující uvedenou účinnou látku musí být přezkoumána v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 10. dubna 2018 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 4. dubna 2019 Komisi stanovisko (3) včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii přípravků „Boumatic Iodine product family“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie biocidních přípravků. Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „Boumatic Iodine product family“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(5)

Dne 20. června 2019 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(6)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „Boumatic Iodine product family“.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Boumatic Gascoigne Melotte se s číslem povolení EU-0020541-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Boumatic Iodine product family“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 18. listopadu 2019 do 31. října 2029.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 27. února 2019 k povolení Unie pro „Boumatic Iodine product family“ (ECHA/BPC/220/2019).


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Boumatic Iodine product family

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0020541-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0020541-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Boumatic Iodine product family

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Boumatic Gascoigne Melotte

Adresa

31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgie

Číslo povolení

EU-0020541-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0020541-0000

Datum udělení povolení

18. listopadu 2019

Datum skončení platnosti povolení

31. října 2029

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Christeyns n.v.

Adresa výrobce

Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgie

Umístění výrobních závodů

Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgie

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Christeyns n.v.

Adresa výrobce

Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgie

Umístění výrobních závodů

Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Chile

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,26

0,5

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

Část II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,44

0,5

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné podráždění očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – uční ošetření namočením, dezinfekce struků před dojením nebo po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k ručnímu ošetření kravských struků před a po dojení namočením.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: ruční aplikace namočením

Pro ošetření před dojením: doba kontaktu min. 1 minutu.

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření. - Přípravek je připraven k přímému použití.

2 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravek pro ošetření struků krav namočením před nebo po dojení.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření.

Do namáčecí nádoby nalijte uvedené množství nezředěného přípravku přímo z původního obalu. Při každém ošetření je nutné zajistit dostatečný objem přípravku v aplikační nádobě. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikační nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a ochranné brýle.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 2 – Ruční ošetření postřikem, dezinfekce struků před dojením nebo po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Kvasinky

Bakterie

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k ručnímu ošetření kravských struků před a po dojení postřikem.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: aplikace postřikem

Pro ošetření před dojením: doba kontaktu min. 1 minutu.

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struků - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem. - Přípravek je připraven k přímému použití.

2 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravky určené k ručnímu ošetření kravských struků před a po dojení postřikem.

Aplikujte přípravek v množství dostatečném k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem.

Naplňte láhev pro postřik uvedeným množstvím neředěného přípravku přímo z původního balení. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a ochranný oděv, vysoké boty odolné vůči chemikáliím a ochranné brýle.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.3.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 3 – Automatizované ošetření namočením, dezinfekce struků před dojením nebo po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků před a po dojení namočením.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: automatizovaná aplikace namočením

Pro ošetření před dojením: doba kontaktu min. 1 minutu.

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření namočením. - Přípravek je připraven k přímému použití.

3 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek pro dezinfekci struků krav ošetřením namočením před nebo po dojení.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření namočením.

Přípravek se používá neředěný, přímo z původního obalu. Ke znížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.4.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 4 – Automatizované ošetření postřikem, dezinfekce struků před dojením nebo po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků před a po dojení postřikem.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: automatizovaná aplikace postřikem

Pro ošetření před dojením: doba kontaktu min. 1 minutu.

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem. - Přípravek je připraven k přímému použití.

3 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků před a po dojení postřikem.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem.

Přípravek se používá neředěný, přímo z původního obalu. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Pro ošetření před dojením: ošetřete celý struk přípravkem, nechte působit 60 sekund a otřete struky dosucha pomocí utěrek k jednorázovému použití, abyste předešli jakékoliv kontaminaci mléka.

Pro ošetření po dojení: struky by měly být ošetřeny co nejdříve po dojení tak, aby byly zcela pokryty přípravkem. Struky nechte uschnout na vzduchu. Krávy by měly být udržovány ve stojící poloze, dokud přípravek zcela nezaschne (alespoň 5 minut).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Tento přípravek lze použít v kombinaci pro dezinfekci před a po dojení. Nesmí se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jodu.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc: obecné informace: ihned odstraňte veškerý oděv znečištěný přípravkem.

Při nadýchaní: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu; v případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Důkladně si omyjte pokožku. Přípravek obvykle nedráždí pokožku.

V případě zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody i pod víčky a vyplachujte po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření očním lékařem.

Při požití: Vypláchněte ústa a pak se napijte vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Zamezte úniku přípravku do veřejné kanalizace nebo povrchových či podzemních vod.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Chraňte před mrazem. Skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 2 roky

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Udder Dip

Udder Dip Max

Udder D Max

Udderdine Dip

Uddine Dip

Udderdine DP

Uddine DP

Udderdine DS

Číslo povolení

EU-0020541-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

2,99

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,26

0,38

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné podráždění očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 1 – Ruční ošetření namočením, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravek pro ošetření struků krav namočením po dojení.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: ruční aplikace namočením

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření. - Přípravek je připraven k přímému použití.

2 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravek pro ošetření struků krav namočením po dojení.

Do namáčecí nádoby nalijte uvedené množství nezředěného přípravku přímo z původního obalu. Při každém ošetření je nutné zajistit dostatečný objem přípravku v aplikační nádobě. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikační nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Používejte ochranné brýle.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.   Popis použití

Tabulka 6. Použití # 2 – Ruční ošetření postřikem, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k ručnímu ošetření kravských struků po dojení postřikem.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém aplikace postřikem

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem. - Přípravek je připraven k přímému použití.

2 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravky určené k ručnímu ošetření kravských struků po dojení postřikem.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem.

Naplňte láhev pro postřik uvedeným množstvím neředěného přípravku přímo z původního balení. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a ochranné brýle.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.3.   Popis použití

Tabulka 7. Použití # 3 – Automatizované ošetření namočením, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků po dojení namočením.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: aplikace namočením

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému ponoření struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření ponořením. - Přípravek je připraven k přímému použití.

3 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek pro dezinfekci struků krav ošetřením namočením po dojení.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření namočením.

Přípravek se používá neředěný, přímo z původního obalu. Ke znížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.4.   Popis použití

Tabulka 8. Použití # 4 – Automatizované ošetření postřikem, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků po dojení postřikem.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: automatizovaná aplikace postřikem

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem. - Přípravek je připraven k přímému použití.

3 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků po dojení postřikem.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem.

Připravek se používá neředěný, přímo z původního obalu. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Pro ošetření po dojení: struky by měly být ošetřeny co nejdříve po dojení tak, aby byly zcela pokryty přípravkem. Struky nechte uschnout na vzduchu. Krávy by měly být udržovány ve stojící poloze, dokud přípravek zcela nezaschne (alespoň 5 minut).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě kombinace dezinfekce před a po dojení je nezbytné zvážit použití jiného biocidního přípravku neobsahujícího jód pro dezinfekci před dojením.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc: obecné informace: ihned odstraňte veškerý oděv znečištěný přípravkem.

Při nadýchaní: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu; v případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Důkladně si omyjte pokožku. Přípravek obvykle nedráždí pokožku.

V případě zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody i pod víčky a vyplachujte po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření očním lékařem.

Při požití: Vypláchněte ústa a pak se napijte vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Zamezte úniku přípravku do veřejné kanalizace nebo povrchových či podzemních vod.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Chraňte před mrazem. Skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 1 rok

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Gladiator RTU

Udder Max Barrier

Gladiator Max Barrier

Udderdine BARRIER

Uddine BARRIER

Udderdine RTU

Uddine RTU

Udderdine BR

Číslo povolení

EU-0020541-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,26

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

1,2

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Udder Star Spray

Udder Spray Max

Udderdine Spray

Uddine Spray

Udderdine SP

Uddine SP

Číslo povolení

EU-0020541-0003 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,29

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

2,99

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

meta SPC 3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,43

0,5

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné podráždění očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 9. Použití # 1 – Ruční ošetření namočením, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravek pro ošetření struků krav namočením po dojení.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: aplikace namočením.

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření. - Přípravek je připraven k přímému použití.

2 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravek pro ošetření struků krav namočením po dojení.

Do namáčecí nádoby nalijte uvedené množství nezředěného přípravku přímo z původního obalu. Při každém ošetření je nutné zajistit dostatečný objem přípravku v aplikační nádobě. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikační nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a ochranné brýle.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.2.   Popis použití

Tabulka 10. Použití # 2 – Ruční ošetření postřikem, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k ručnímu ošetření kravských struků po dojení postřikem.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém aplikace postřikem

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem. - Přípravek je připraven k přímému použití.

2 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek pro dezinfekci struků krav ošetřením postřikem po dojení.

Aplikujte přípravek v množství dostatečném k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem.

Naplňte láhev pro postřik uvedeným množstvím neředěného produktu přímo z původního balení. Ke snížení expozice kůže se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic musí být stanoven držitelem rozhodnutí o registraci v informacích o výrobku), ochranný oděv, vysoké boty odolné vůči chemikáliím a ochranu očí.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.3.   Popis použití

Tabulka 11. Použití # 3 – Automatizované ošetření namočením, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků po dojení namočením.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: aplikace namočením

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v množství dostatečném k úplnému ponoření struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření ponořením. - Přípravek je připraven k přímému použití.

3 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek pro dezinfekci struků krav ošetřením namočením po dojení.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému namočení struku - maximálně 10 ml na jedno ošetření namočením.

Přípravek se používá neředěný, přímo z původního obalu. Ke znížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.4.   Popis použití

Tabulka 12. Použití # 4 – Automatizované ošetření postřikem, dezinfekce struků po dojení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků po dojení postřikem.

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: použití ve formě spreje

Pro ošetření po dojení doba kontaktu min. 5 minut.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem. - Přípravek je připraven k přímému použití.

3 krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE sud a 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekční přípravky určené k automatizovanému ošetření kravských struků po dojení postřikem.

Aplikujte přípravek v dostatečném množství k úplnému pokrytí struku - maximálně 15 ml na jedno ošetření postřikem.

Připravek se používá neředěný, přímo z původního obalu. Ke snížení expozice pokožky se doporučuje použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Pro ošetření po dojení: struky by měly být ošetřeny co nejdříve po dojení tak, aby byly zcela pokryty přípravkem. Struky nechte uschnout na vzduchu. Krávy by měly být udržovány ve stojící poloze, dokud přípravek zcela nezaschne (alespoň 5 minut).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě kombinace dezinfekce před a po dojení je nezbytné zvážit použití jiného biocidního přípravku neobsahujícího jód pro dezinfekci před dojením.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc: obecné informace: ihned odstraňte veškerý oděv znečištěný přípravkem.

Při nadýchaní: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu; v případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Důkladně si omyjte pokožku. Přípravek obvykle nedráždí pokožku.

V případě zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody i pod víčky a vyplachujte po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření očním lékařem.

Při požití: Vypláchněte ústa a pak se napijte vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Zamezte úniku přípravku do veřejné kanalizace nebo povrchových či podzemních vod.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Chraňte před mrazem. Skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Udder Star

Udder Star Max

Udder S Max

Udderdine Star

Uddine Star

Udderdine ST

Uddine ST

Číslo povolení

EU-0020541-0004 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

Etoxylát mastného alkoholu

 

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

2,5


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU