(EU) 2019/1793Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 89-129 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793

ze dne 22. října 2019

o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 34 odst. 6 písm. a), čl. 47 odst. 2 písm. b), čl. 54 odst. 4 písm. a) a b) a čl. 90 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 spojuje do jednotného legislativního rámce pravidla týkající se úředních kontrol zvířat a zboží, jež vstupují do Unie, za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce. Za tímto účelem zrušuje a nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (3) a další akty Unie, kterými se řídí úřední kontroly v konkrétních oblastech.

(2)

Podle nařízení (EU) 2017/625 mají být určité kategorie zvířat a zboží z určitých třetích zemí vždy předkládány na stanovištích hraniční kontroly za účelem úřední kontroly prováděné před jejich vstupem do Unie. Kromě toho se v čl. 47 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že u zboží, na něž se vztahují opatření vyžadující dočasné zintenzivnění úředních kontrol nebo mimořádná opatření, by se při jeho vstupu do Unie měly provádět úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly.

(3)

V tomto ohledu by podle nařízení (EU) 2017/625 mělo určité zboží z určitých třetích zemí podléhat dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v případech, kdy Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodla, že tyto kontroly jsou nezbytné z důvodu známého nebo nově se objevujícího rizika, nebo protože existují doklady o rozsáhlém závažném nesouladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce. Za tímto účelem by Komise měla vypracovat seznam takového zboží s uvedením příslušných kódů kombinované nomenklatury (KN) stanovených v příloze I nařízení Komise (EHS) č. 2658/87 (4) (dále jen „seznam“) a podle potřeby aktualizovat tento seznam tak, aby odrážel veškerý vývoj v této oblasti.

(4)

Seznam uvedený ve 3. bodě odůvodnění by měl v této fázi sestávat z aktualizovaného seznamu potravin a krmiv jiného než živočišného původu stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (5), které stanoví pravidla týkající se zesílených úředních kontrol, jež mají být prováděny na určených místech vstupu do Unie na dovoz určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí. Je proto vhodné v souladu s čl. 47 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 stanovit v příloze I tohoto nařízení seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu pocházejících z určitých třetích zemí, které mají podléhat dočasnému zintenzivnění úředních kontrol při vstupu do Unie.

(5)

Kromě toho by Komise měla v souladu s čl. 54 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 stanovit pravidla pro četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol potravin a krmiv jiného než živočišného původu pocházejících z určitých třetích zemí a podléhajících dočasnému zintenzivnění kontrol, a to s přihlédnutím zejména k míře rizika souvisejícího s daným nebezpečím a k četnosti případů zamítnutí vstupu na hranicích.

(6)

Nařízení (EU) 2017/625 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté podle článků 47 až 64 uvedeného nařízení stanoví jednotný systém úředních kontrol, který se vztahuje na oblasti upravené prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 884/2014 (6), (EU) 2015/175 (7), (EU) 2017/186 (8), (EU) 2018/1660 (9) a nařízením (ES) č. 669/2009. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že pravidla, jichž se uvedená nařízení týkají, jsou věcně provázána, neboť se všechna týkají uložení dalších opatření pro vstup určitých potravin a krmiv z určitých třetích zemí do Unie z důvodu zjištěného rizika a uplatňovaných podle závažnosti rizika, je vhodné usnadnit správné a úplné uplatňování příslušných pravidel tím, že v jediném aktu budou stanovena ustanovení týkající se dočasného zintenzivnění úředních kontrol určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu a mimořádná opatření v současnosti stanovená v uvedených nařízeních.

(7)

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, na něž se vztahují mimořádná opatření stanovená v prováděcích nařízeních Komise (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660, stále představují vážné riziko pro veřejné zdraví, které nelze uspokojivě zvládnout pomocí opatření přijatých členskými státy. Je proto vhodné stanovit v příloze II tohoto nařízení seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na něž se vztahují mimořádná opatření, který sestává z aktualizovaných seznamů potravin a krmiv jiného než živočišného původu stanovených v prováděcích nařízeních Komise (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660. Kromě toho by měl být změněn rozsah položek ve výše uvedených seznamech tak, aby zahrnoval i jiné formy produktů než ty, které jsou v nich v současnosti stanoveny, pokud uvedené jiné formy představují stejné riziko. Je proto vhodné změnit všechny položky týkající se podzemnice olejné tak, aby zahrnovaly pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje, jakož i položku týkající se papriky pocházející z Indie, aby zahrnovala pečenou papriku (sladkou nebo jinou než sladkou).

(8)

V zájmu zajištění řádného zvládání rizik pro veřejné zdraví by měly být do seznamu uvedeného v 7. bodě odůvodnění zařazeny rovněž složené potraviny obsahující jakékoli potraviny jiného než živočišného původu, které jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny, v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu produktů uvedených v seznamu, kódů KN uvedených v příloze II.

(9)

Kromě toho by Komise měla v souladu s čl. 54 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 stanovit pravidla pro četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol potravin a krmiv, na něž se vztahují mimořádná opatření podle tohoto nařízení. Je proto vhodné stanovit taková pravidla v tomto nařízení, a to s přihlédnutím zejména k míře rizika souvisejícího s daným nebezpečím a k četnosti případů zamítnutí vstupu na hranicích.

(10)

Opatření vyžadující dočasné zintenzivnění úředních kontrol a mimořádná opatření stanovená v tomto nařízení by se měla vztahovat na potraviny a krmiva, které jsou určeny k uvedení na trh v Unii, neboť toto zboží představuje riziko z hlediska veřejného zdraví.

(11)

Pokud jde o zásilky zasílané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh, zásilky neobchodní povahy určené pro soukromé použití nebo spotřebu na celním území Unie a zásilky určené k vědeckým účelům, bylo by vzhledem k nízkému riziku, které tyto zásilky představují pro veřejné zdraví, nepřiměřené stanovit požadavek, aby tyto zásilky byly podrobeny úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly a aby byly doprovázeny úředním osvědčením nebo výsledky odběru vzorků a laboratorních analýz v souladu s tímto nařízením. Aby se však zabránilo zneužívání, mělo by se toto nařízení na takové zásilky vztahovat v případě, kdy jejich hrubá hmotnost přesáhne určitý hmotnostní limit.

(12)

Opatření vyžadující dočasné zintenzivnění úředních kontrol ani mimořádná opatření stanovená v tomto nařízení by se neměla vztahovat na potraviny a krmiva v dopravních prostředcích provozovaných na mezinárodní úrovni, jestliže nejsou vykládány a jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími, neboť uvedení na trh Unie je v takovém případě velmi omezené.

(13)

Maximální limity mykotoxinů včetně aflatoxinů v potravinách jsou stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 (10) a v krmivech směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (11). Maximální limity reziduí pesticidů jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (12). Referenční laboratoř Evropské unie pro dioxiny a polychlorované bifenyly (PCB) v potravinách a krmivech provedla studii týkající se korelace mezi pentachlorfenolem (PCP) a dioxiny v kontaminované guarové gumě z Indie. Z této studie vyplývá, že guarová guma s obsahem pentachlorfenolu nepřevyšujícím maximální limit reziduí (MLR) 0,01 mg/kg neobsahuje nepřijatelné množství dioxinů. Proto dodržení MLR pro pentachlorfenol v tomto konkrétním případě zaručuje rovněž vysokou ochranu lidského zdraví, pokud jde o dioxiny.

(14)

V souvislosti s pravidly uvedenými v 13. bodě odůvodnění jsou ustanovení o odběru vzorků a o analýzách pro kontrolu množství mykotoxinů včetně aflatoxinů v potravinách stanovena nařízením Komise (ES) č. 401/2006 (13) a v krmivech nařízením Komise (ES) č. 152/2009 (14). Ustanovení týkající se odběru vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů jsou stanovena směrnicí Komise 2002/63/ES (15). V zájmu zajištění jednotných metod odběru vzorků a laboratorních analýz ve třetích zemích i ve členských státech by se měly odběry vzorků a analýzy potravin a krmiv požadované tímto nařízením provádět v souladu s výše uvedenými pravidly Unie pro odběr vzorků a analýzy jak ve členských státech, tak ve třetích zemích.

(15)

Aby se navíc ve třetích zemích a v členských státech zajistily jednotné postupy odběru vzorků a analytické referenční metody pro tlumení salmonel v potravinách, na něž se vztahuje toto nařízení, mělo by toto nařízení stanovit tyto postupy odběru vzorků a analytické referenční metody.

(16)

Vzorová úřední osvědčení pro vstup určitých potravin a krmiv do Unie jsou stanovena v prováděcích nařízeních Komise (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660. Aby se usnadnilo provádění úředních kontrol při vstupu do Unie, je vhodné stanovit jednotné vzorové úřední osvědčení pro vstup do Unie potravin a krmiv, které podle tohoto nařízení podléhají zvláštním podmínkám pro vstup do Unie.

(17)

Tato úřední osvědčení by měla být vydávána buď v tištěné, nebo elektronické podobě. Je proto vhodné kromě požadavků stanovených v hlavě II kapitole VII nařízení (EU) 2017/625 stanovit společné požadavky, pokud jde o vydávání úředních osvědčení v obou případech. V tomto ohledu čl. 90 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 obsahuje ustanovení umožňující Komisi, aby stanovila pravidla pro vydávání elektronických osvědčení a používání elektronických podpisů, a to i pokud jde o úřední osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením. Dále by v tomto nařízení měla být přijata ustanovení, která zajistí, aby se požadavky na úřední osvědčení, která se nepředávají do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC), stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/628 (16), vztahovaly rovněž na úřední osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením.

(18)

Vzorová osvědčení jsou obsažena v elektronickém systému TRACES zřízeném rozhodnutím Komise 2003/623/ES (17), aby se usnadnily a urychlily správní postupy na hranicích Unie a umožnila se elektronická komunikace mezi příslušnými orgány, která pomáhá předcházet možným podvodným nebo klamavým praktikám v souvislosti s úředními osvědčeními. Od roku 2003 došlo ke značnému vývoji počítačových technologií a systém TRACES byl upraven s cílem zlepšit kvalitu, zpracovávání a bezpečnou výměnu údajů. V souladu s čl. 133 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 má být systém TRACES začleněn do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) uvedeného v článku 131 nařízení (EU) 2017/625. Vzorová úřední osvědčení stanovená v tomto nařízení by proto měla být přizpůsobena systému IMSOC.

(19)

Ustanovení čl. 90 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 zmocňuje Komisi k tomu, aby prostřednictvím prováděcích aktů stanovila pravidla týkající se postupů pro vydávání náhradních osvědčení. Aby se zabránilo nesprávnému používání a zneužívání, je důležité vymezit případy, kdy může být náhradní úřední osvědčení vydáno, a požadavky, které musí toto osvědčení splňovat. Tyto případy jsou stanoveny v prováděcím nařízení (EU) 2019/628 ve vztahu k úředním osvědčením vydaným v souladu s uvedeným nařízením. S cílem zajistit jednotný přístup je vhodné stanovit, že v případě vydávání náhradních osvědčení by se úřední osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením měla nahrazovat v souladu s postupy pro náhradní osvědčení stanovenými v prováděcím nařízení (EU) 2019/628.

(20)

Měla by být zavedena ustanovení zajišťující, aby docházelo k pravidelným přezkumům nezbytnosti změn seznamů uvedených v přílohách I a II tohoto nařízení, včetně četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol. Přitom by měly být zohledněny nové informace týkající se rizik a nesouladu, jako jsou údaje vyplývající z oznámení obdržených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), údaje a informace o zásilkách a výsledky kontrol dokladů, totožnosti a fyzických kontrol sdělené členskými státy Komisi, zprávy a informace získané od třetích zemí, informace vyplývající z kontrol prováděných Komisí ve třetích zemích a informace sdílené mezi Komisí a členskými státy a mezi Komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

(21)

Pravidla, která má stanovit Komise v souladu s čl. 34 odst. 6 písm. a), čl. 47 odst. 2 písm. b) a čl. 54 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, jsou věcně provázána, neboť se všechna týkají požadavků na úřední kontroly při vstupu určitého zboží z některých třetích zemí do Unie, které podléhá dočasnému zintenzivnění úředních kontrol při jeho vstupu do Unie, a měla by se proto použít od téhož data. Aby se usnadnilo správné a úplné uplatňování těchto pravidel, je vhodné je stanovit v jediném aktu.

(22)

Pravidla, která má Komise stanovit v souladu s čl. 54 odst. 4 písm. b) a čl. 90 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 a čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002, jsou věcně provázána, neboť se všechna týkají požadavků na vstup zboží do Unie, na něž se vztahují mimořádná opatření podle čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002, a měla by se proto použít od téhož data. Aby se usnadnilo správné a úplné uplatňování těchto pravidel, je vhodné je stanovit v jediném aktu.

(23)

Pro účely zjednodušení a racionalizace se do tohoto nařízení slučují pravidla stanovená v nařízeních Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 a (EU) 2018/1660. Uvedená nařízení by proto měla být zrušena a nahrazena tímto nařízením.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

1.   Toto nařízení stanoví:

a)

seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu, které pocházející z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol při vstupu do Unie, uvedený v příloze I, kódů KN a klasifikací TARIC stanovených v uvedené příloze, v souladu s čl. 47 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625;

b)

zvláštní podmínky pro vstup následujících kategorií zásilek potravin a krmiv do Unie v důsledku rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002:

i.

zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu ze třetích zemí nebo z částí těchto třetích zemí uvedené v tabulce 1 přílohy II, kódů KN a klasifikace TARIC stanovených v uvedené příloze;

ii.

zásilky složených potravin obsahujících jakékoli potraviny uvedené v tabulce 1 přílohy II v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu takových produktů kódů KN uvedených v tabulce 2 uvedené přílohy z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny;

c)

pravidla týkající se četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek potravin a krmiv uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce;

d)

pravidla pro metody, které mají být používány pro odběr vzorků a laboratorní analýzy u zásilek potravin a krmiv uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce, v souladu s čl. 34 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

e)

pravidla týkající se vzorového úředního osvědčení, které musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, a požadavky na toto úřední osvědčení v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002;

f)

pravidla pro vydávání náhradních úředních osvědčení, která musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, v souladu s čl. 90 písm. c) nařízení (EU) 2017/625.

2.   Toto nařízení se vztahuje na zásilky potravin a krmiv uvedené v odst. 1 písm. a) a b), které jsou určeny k uvedení na trh Unie.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie zásilek potravin a krmiv, pokud jejich hrubá hmotnost nepřesahuje 30 kg:

a)

zásilky potravin a krmiv zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;

b)

zásilky potravin a krmiv, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití;

c)

neobchodní zásilky potravin a krmiv, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám;

d)

zásilky potravin a krmiv určené k vědeckým účelům.

4.   Toto nařízení se nevztahuje na potraviny a krmiva uvedené v odst. 1 písm. a) a b) v dopravních prostředcích provozovaných na mezinárodní úrovni, jež nejsou vykládány a jsou určeny ke spotřebě pro posádku a cestující.

5.   V případě pochybností o zamýšleném použití potravin a krmiv uvedených v odst. 3 písm. b) a c) nese důkazní břemeno vlastník osobních zavazadel nebo příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„zásilkou“ se rozumí zásilka podle definice v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625;

b)

„uvedením na trh“ se rozumí uvedení na trh podle definice v čl. 3 bodě 8 nařízení (ES) č. 178/2002.

2.   Ale pro účely článků 7, 8, 9, 10 a 11 a přílohy IV se „zásilkou“ rozumí:

a)

„šarže“ podle přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006 a přílohy I nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o potraviny a krmiva uvedené v příloze II z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů;

b)

„šarže“ podle přílohy směrnice Komise 2002/63/ES, pokud jde o potraviny a krmiva uvedené v příloze II z důvodu rizika kontaminace pesticidy a pentachlorfenolem.

Článek 3

Odběry vzorků a analýzy

Odběry vzorků a analýzy prováděné příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly nebo na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 v rámci fyzických kontrol zásilek potravin a krmiv uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nebo ve třetích zemích za účelem získání výsledků analýz, které musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), jak stanoví toto nařízení, se provádějí v souladu s těmito požadavky:

a)

u potravin uvedených v přílohách I a II z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů se odběr vzorků a analýzy provádí v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006;

b)

u krmiv uvedených v přílohách I a II z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů se odběr vzorků a analýzy provádí v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009;

c)

u potravin a krmiv uvedených v přílohách I a II z důvodu možného nedodržení maximálních povolených limitů reziduí pesticidů se odběr vzorků provádí v souladu se směrnicí 2002/63/ES;

d)

u guarové gumy uvedené v příloze II z důvodu možné kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny se odběr vzorků pro analýzu pentachlorfenolu provádí v souladu se směrnicí 2002/63/ES a odběr vzorků a analýzy pro kontrolu dioxinů v krmivech se provádí v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009;

e)

u potravin uvedených v přílohách I a II z důvodu rizika výskytu salmonel se odběr vzorků a analýzy pro tlumení salmonel provádějí v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III;

f)

metody odběru vzorků a analýzy uvedené v poznámkách pod čarou k přílohám I a II se použijí v souvislosti s jinými nebezpečími než uvedenými v písmenech a), b), c), d) a e).

Článek 4

Propuštění do volného oběhu

Celní orgány umožní propuštění zásilek potravin a krmiv uvedených v přílohách I a II do volného oběhu pouze po předložení řádně finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu (CHED) uvedeného v čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.

ODDÍL 2

DOČASNÉ ZINTENZIVNĚNÍ ÚŘEDNÍCH KONTROL NA STANOVIŠTÍCH HRANIČNÍ KONTROLY A NA KONTROLNÍCH MÍSTECH U URČITÝCH POTRAVIN A KRMIV Z URČITÝCH TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 5

Seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu

1.   Zásilky potravin a krmiv uvedené v příloze I podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly při jejich vstupu do Unie a na kontrolních místech.

2.   Identifikace potravin a krmiv uvedených v odstavci 1 za účelem úředních kontrol se provádí na základě kódů kombinované nomenklatury a třídění TARIC uvedených v příloze I.

Článek 6

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1.   Příslušné orgány na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 provádějí kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze I, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz s četností stanovenou v uvedené příloze.

2.   Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovená v určité položce v příloze I se použije jako celková četnost pro všechny produkty spadající do uvedené položky.

ODDÍL 3

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP URČITÝCH POTRAVIN A KRMIV Z URČITÝCH TŘETÍCH ZEMÍ DO UNIE

Článek 7

Vstup do Unie

1.   Zásilky potravin a krmiv uvedené v příloze II mohou vstoupit do Unie pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto oddíle.

2.   Identifikace potravin a krmiv uvedených v odstavci 1 za účelem úředních kontrol se provádí na základě kódů kombinované nomenklatury a třídění TARIC uvedených v příloze II.

3.   Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly při jejich vstupu do Unie a na kontrolních místech.

Článek 8

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1.   Příslušné orgány na stanovišti hraniční kontroly a na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 provádějí kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz s četností stanovenou v uvedené příloze.

2.   Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovená v určité položce v příloze II se použije jako celková četnost pro všechny produkty spadající do uvedené položky.

3.   Složené potraviny uvedené v tabulce 2 přílohy II, které obsahují produkty, jež spadají pouze do jedné položky v tabulce 1 přílohy II, podléhají celkové četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovené v tabulce 1 přílohy II pro uvedenou položku.

4.   Složené potraviny uvedené v tabulce 2 přílohy II, které obsahují produkty, jež spadají do několika položek pro totéž nebezpečí v tabulce 1 přílohy II, podléhají nejvyšší celkové četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovené v tabulce 1 přílohy II pro tyto položky.

Článek 9

Identifikační kód

1.   Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II musí být označena identifikačním kódem.

2.   Uvedeným identifikačním kódem se označí každý jednotlivý pytel nebo obal v zásilce.

3.   Odchylně od odstavce 2 pro zásilky potravin a krmiv uvedené v příloze II z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny platí, že pokud obal obsahuje více menších balení, pak není nutné, aby identifikační kód zásilky byl jednotlivě uveden na všech samostatných menších baleních, jestliže je uveden alespoň na obalu obsahujícím tato menší balení.

Článek 10

Výsledky odběrů vzorků a analýz provedených příslušnými orgány třetí země

1.   Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II musí být doprovázena výsledky odběru vzorků a analýz provedených na této zásilce příslušnými orgány třetí země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je tato země jiná než země původu.

2.   Na základě výsledků uvedených v odstavci 1 příslušné orgány zajistí:

a)

soulad s nařízením (ES) č. 1881/2006 a směrnicí 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity příslušných mykotoxinů u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika jejich kontaminace mykotoxiny;

b)

soulad s nařízením (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika jejich kontaminace rezidui pesticidů;

c)

že produkt neobsahuje více než 0,01 mg/kg pentachlorfenolu (PCP) u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny;

d)

nepřítomnost salmonel v 25 g u zásilek potravin uvedených v příloze II z důvodu rizika mikrobiologické kontaminace salmonelami.

3.   Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny musí být doprovázena analytickou zprávou, která musí splňovat požadavky stanovené v příloze II.

Tato analytická zpráva musí obsahovat výsledky analýz uvedených v odstavci 1.

4.   Výsledky odběru vzorků a analýz uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny identifikačním kódem zásilky, k níž se vztahují, podle čl. 9 odst. 1.

5.   Analýzy uvedené v odstavci 1 musí provádět laboratoře akreditované v souladu s normou ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří“.

Článek 11

Úřední osvědčení

1.   Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II musí být doprovázena úředním osvědčením v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV (dále jen „úřední osvědčení“).

2.   Úřední osvědčení musí splňovat tyto požadavky:

a)

musí být vystaveno příslušným orgánem třetí země původu nebo třetí země, z níž je zásilka odesílána, pokud je tato země jiná než země původu;

b)

musí v něm být uveden identifikační kód zásilky, k níž se vztahuje, podle čl. 9 odst. 1;

c)

musí být vydáno dříve, než zásilka, k níž se vztahuje, přestane být pod kontrolou příslušného orgánu třetí země, který osvědčení vydal;

d)

jeho platnost nesmí být delší než čtyři měsíce ode dne vydání a v žádném případě ne delší než šest měsíců od data výsledků laboratorních analýz uvedených v čl. 10 odst. 1.

3.   Úřední osvědčení, které se nepředává do systému pro správu informací o úředních kontrolách uvedeném v článku 131 nařízení (EU) 2017/625 (IMSOC) příslušným orgánem třetí země, která osvědčení vydává, musí dále splňovat požadavky na vzorová úřední osvědčení, která se nepředávají do IMSOC, stanovené v článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/628.

4.   Příslušné orgány mohou vydat náhradní úřední osvědčení pouze v souladu s pravidly stanovenými v článku 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/628.

5.   Úřední osvědčení uvedené v odstavci 1 se vyplní podle poznámek uvedených v příloze IV.

ODDÍL 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Aktualizace příloh

Komise pravidelně přezkoumává seznamy uvedené v přílohách I a II v období nepřesahujícím šest měsíců s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik a nesouladu.

Článek 13

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 a (EU) 2018/1660 se zrušují s účinkem od 14. prosince 2019.

2.   Odkazy na nařízení (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 a (EU) 2018/1660 se považují za odkazy na toto nařízení.

3.   Odkazy na „určené místo vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 669/2009“ nebo na „určené místo vstupu“ v aktech jiných než uvedených v odstavci 1 se považují za odkazy na „stanoviště hraniční kontroly“ ve smyslu čl. 3 bodu 38 nařízení (EU) 2017/625.

4.   Odkazy na „společný vstupní doklad uvedený v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009“, na „společný vstupní doklad uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 669/2009“ nebo na „společný vstupní doklad“ v aktech jiných než uvedených v odstavci 1 se považují za odkazy na „společný zdravotní vstupní doklad“ ve smyslu článku 56 nařízení (EU) 2017/625.

5.   Odkazy na definici stanovenou v čl. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 669/2009 v aktech jiných než uvedených v odstavci 1 se považují za odkazy na definici „zásilky“ stanovenou v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 14

Přechodné období

1.   Povinnosti podávat zprávy stanovené v článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, článku 13 nařízení (EU) č. 884/2014, článku 12 nařízení (EU) 2018/1660, článku 12 nařízení (EU) 2015/175 a článku 12 nařízení (EU) 2017/186 se nadále použijí do 31. ledna 2020.

Tyto povinnosti podávat zprávy se vztahují na období do 31. prosince 2019.

2.   Povinnosti podávat zprávy uvedené v odstavci 1 se považují za splněné, pokud členské státy zaregistrovaly v systému TRACES společné vstupní doklady vydané jejich příslušnými orgány v souladu s nařízením (ES) č. 669/2009, nařízením (EU) č. 884/2014, nařízením (EU) 2015/175, nařízením (EU) 2017/186 a nařízením (EU) 2018/1660 během vykazovaného období podle ustanovení uvedených v odstavci 1.

3.   Pro vstup do Unie se do dne 13. června 2020 povolí zásilky potravin a krmiv uvedených v příloze II, které jsou doprovázeny příslušnými osvědčeními vydanými před 14. únorem 2020 v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 884/2014, nařízení (EU) 2018/1660, nařízení (EU) 2015/175 a nařízení (EU) 2017/186, která byla v platnosti dne 13. prosince 2019.

Článek 15

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny (Úř. věst. L 30, 6.2.2015, s. 10).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 (Úř. věst. L 29, 3.2.2017, s. 24).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014 (Úř. věst. L 278, 8.11.2018, s. 7).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 054, 26.2.2009, s. 1).

(15)  Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 101).

(17)  Rozhodnutí Komise 2003/623/ES ze dne 19. srpna 2003 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému TRACES (Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 58).


PŘÍLOHA I

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, které pocházejí z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech

Potraviny a krmiva

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Bolívie (BO)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Potraviny a krmiva)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Černý pepř (Piper)

(Potraviny – nedrcené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Brazílie (BR)

Salmonely (2)

20

Kustovnice čínská (gojiberry) (Lycium barbarum L.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

70

10

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (3)  (4)  (5)

20

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Čína (CN)

Salmonely (2bis)

20

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (3)  (6)

20

Lilek (Solanum melongena)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0709 30 00

 

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů (3)

20

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů (3)  (10)

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Fazole

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

 

 

 

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů (3)  (8)

20

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Sezamová (Sesamum) semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Etiopie (ET)

Salmonely (2)

50

Lískové ořechy ve skořápce

0802 21 00

 

Gruzie (GE)

Aflatoxiny

50

Lískové ořechy bez skořápky

0802 22 00

 

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

20

30

 

 

 

Palmový olej

(Potraviny)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Barviva Sudan (9)

50

 

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

 

 

 

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

30

Indie (IN)

Rezidua pesticidů (3)  (10)

10

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Indie (IN)

Rezidua pesticidů (3)  (11)

20

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0708 20

 

Keňa (KE)

Rezidua pesticidů (3)

5

Miřík celer (Apium graveolens)

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3)  (12)

50

Fazole

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3)  (13)

50

Vodnice (Brassica rapa spp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Vodnice (Brassica rapa spp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10 ;

 

Šrí Lanka (LK)

Aflatoxiny

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2008 99 99

70

11; 19

79

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Potraviny a krmiva)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

(Potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Malajsie (MY)

Rezidua pesticidů (3)

20

Sezamová (Sesamum) semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Nigérie (NG)

Salmonely (2)

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Pákistán (PK)

Rezidua pesticidů (3)

20

Maliny

(Potraviny – zmrazené)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

70

10

Srbsko (RS)

Norovirus

10

Sezamová (Sesamum) semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Súdán (SD)

Salmonely (2)

50

Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Potraviny a krmiva)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Vodnice (Brassica rapa spp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Sýrie (SY)

Rhodamin B

50

Vodnice (Brassica rapa spp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Sýrie (SY)

Rhodamin B

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů (3)  (14)

10

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Turecko (TR)

Siřičitany (15)

10

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

2008 50 61

 

 

 

 

Vinné hrozny sušené (včetně sušených vinných hroznů nasekaných nebo nadrcených do podoby pasty bez jakéhokoliv dalšího zpracování)

(Potraviny)

0806 20

 

Turecko (TR)

Ochratoxin A

5

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

0805 50 10

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)

10

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)  (16)

10

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)  (17)

10

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra uváděná na trh pro konečného spotřebitele (18)  (19)

(Potraviny)

ex 1212 99 95

20

Turecko (TR)

Kyanid

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Uganda (UG)

Rezidua pesticidů (3)

20

Sezamová (Sesamum) semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonely (2)

50

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Spojené státy americké (US)

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Potraviny a krmiva)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Spojené státy americké (US)

Aflatoxiny

10

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

 

 

 

Pražené pistácie

(Potraviny)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

70

20

 

 

 

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Uzbekistán (UZ)

Siřičitany (15)

50

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

2008 50 61

 

 

 

 

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3)  (20)

50

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Máta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Petrželová nať

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3)  (20)

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3)  (20)

50


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a) tohoto nařízení.

(2bis)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b) tohoto nařízení.

(3)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)  Rezidua amitrazu.

(5)  Rezidua nikotinu.

(6)  Rezidua tolfenpyradu.

(7)  Rezidua acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb).

(8)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(9)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň neboli Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

(10)  Rezidua diafenthiuronu.

(11)  Rezidua karbofuranu.

(12)  Rezidua fenthoátu.

(13)  Rezidua chlorbufamu.

(14)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(15)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(16)  Rezidua prochlorazu.

(17)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(18)  „Nezpracované produkty“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(19)  „Uvádění na trh“ a „konečný spotřebitel“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(20)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.


PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí podléhající zvláštním podmínkám pro vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace

1.   Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě i)

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoxiny

5

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

(Potraviny a krmiva)

2305 00 00

 

 

 

 

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Ázerbájdžán (AZ)

Aflatoxiny

20

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené

0802 22 00

 

 

 

 

Lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené, jinak upravené nebo konzervované

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Para ořechy ve skořápce

0801 21 00

 

Brazílie (BR)

Aflatoxiny

50

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce

(Potraviny)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

20

20

20

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Brazílie (BR)

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

(Potraviny a krmiva)

2305 00 00

 

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Čína (CN)

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

( Potraviny a krmiva )

2305 00 00

 

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Egypt (EG)

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

( Potraviny a krmiva )

2305 00 00

 

 

 

 

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

Etiopie (ET)

Aflatoxiny

50

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

 

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

(Potraviny a krmiva)

2305 00 00

 

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

(Potraviny a krmiva)

2305 00 00

 

 

 

 

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxiny

20

Listy pepře betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00

10

Indie (IN)

Salmonely (2)

10

Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10 ;

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

 

 

 

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

20

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené)

ex 1211 90 86

10

Indie (IN)

Rezidua pesticidů (3)  (4)

20

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

(Potraviny a krmiva)

2305 00 00

 

 

 

 

Guarová guma

(Potraviny a krmiva)

ex 1302 32 90

10

Indie (IN)

Pentachlorfenol a dioxiny (5)

5

Sezamová (Sesamum) semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Indie (IN)

Salmonely (6)

20

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Írán (IR)

Aflatoxiny

50

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigérie (NG)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Súdán (SD)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

(Potraviny a krmiva)

2305 00 00

 

 

 

 

Sušené fíky

0804 20 90

 

Turecko (TR)

Aflatoxiny

20

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Sušená pasta z fíků

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

 

 

 

Sušené fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Mouka, krupice nebo prášek ze sušených fíků

(Potraviny)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Turecko (TR)

Aflatoxiny

5

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené

0802 22 00

 

 

 

 

Lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené, jinak upravené nebo konzervované

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Turecko (TR)

Aflatoxiny

50

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

 

 

 

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

11, 19

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)  (8)

20

Pitahaya (dračí ovoce)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3)  (9)

10


2.   Složené potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě ii)

Složené potraviny obsahující jakékoli jednotlivé produkty uvedené v tabulce 1 této přílohy z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu produktů uvedených na seznamu

Kód KN (1)

Popis (7)

ex 1704 90

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, jiné než žvýkací guma, též obalené cukrem

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b) tohoto nařízení.

(3)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)  Rezidua acefátu.

(5)  Analytickou zprávu uvedenou v čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení vydá laboratoř akreditovaná v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro analýzu PCP v potravinách a krmivech.

Analytická zpráva musí obsahovat:

a)

výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost PCP provedených příslušnými orgány země původu nebo země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu;

b)

údaj o nejistotě měření analytického výsledku;

c)

mez detekce (LOD) analytické metody; a

d)

mez stanovitelnosti (LOQ) analytické metody.

Extrakce před analýzou se uskuteční pomocí okyseleného rozpouštědla. Analýza se provede v souladu se změněnou verzí metody QuEChERS, která je popsána na internetových stránkách referenčních laboratoří Evropské unie pro rezidua pesticidů, nebo v souladu se stejně spolehlivou metodou.

(6)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a) tohoto nařízení.

(7)  Popis zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87. Podrobnější vysvětlení přesného rozsahu společného celního sazebníku naleznete v nejnovější novele uvedené přílohy.

(8)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.

(9)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.


PŘÍLOHA III

1)   Postupy pro odběr vzorků a analytické referenční metody uvedené v čl. 3 písm. e)

1.

Postupy pro odběr vzorků a analytické referenční metody pro kontrolu přítomnosti salmonel v potravinách

a)

Pokud přílohy I nebo II tohoto nařízení stanoví použití postupů pro odběr vzorků a analytických referenčních metod stanovených v příloze III bodě 1 písm. a) tohoto nařízení, použijí se tato pravidla:

Analytická referenční metoda (1)

Hmotnost zásilky

Počet jednotek vzorku (n)

Postupy pro odběr vzorků

Analytické výsledky požadované pro každou jednotku vzorku téže zásilky

EN ISO 6579-1

Méně než 20 tun

5

n jednotek vzorku se odebere tak, aby každá měla hmotnost alespoň 100 g. Pokud jsou šarže identifikovány ve společném zdravotním vstupním dokladu, jednotky vzorku se odeberou z různých šarží náhodně vybraných ze zásilky. Pokud šarže nelze identifikovat, jednotky vzorku se náhodně odeberou ze zásilky. Mísení jednotek vzorků není povoleno. Každá jednotka vzorku se zkouší odděleně.

Žádná detekce salmonel v 25 g

20 tun nebo více

10

b)

Pokud přílohy I nebo II tohoto nařízení stanoví použití postupů pro odběr vzorků a analytických referenčních metod stanovených v příloze III bodě 1 písm. b) tohoto nařízení, použijí se tato pravidla:

Analytická referenční metoda (2)

Hmotnost zásilky

Počet jednotek vzorku (n)

Postupy pro odběr vzorků

Analytické výsledky požadované pro každou jednotku vzorku téže zásilky

EN ISO 6579-1

Jakákoli hmotnost

5

n jednotek vzorku se odebere tak, aby každá měla hmotnost alespoň 100 g. Pokud jsou šarže identifikovány ve společném zdravotním vstupním dokladu, jednotky vzorku se odeberou z různých šarží náhodně vybraných ze zásilky. Pokud šarže nelze identifikovat, jednotky vzorku se náhodně odeberou ze zásilky. Mísení jednotek vzorků není povoleno. Každá jednotka vzorku se zkouší odděleně.

Žádná detekce salmonel v 25 g


(1)  Použije se nejnovější verze analytické referenční metody nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s protokolem stanoveným v normě EN ISO 16140-2.

(2)  Použije se nejnovější verze analytické referenční metody nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s protokolem stanoveným v normě EN ISO 16140-2.


PŘÍLOHA IV

VZOROVÉ ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 11 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793 PRO VSTUP URČITÝCH POTRAVIN NEBO KRMIV DO UNIE

Image 1

ZEMĚ

Úřední osvědčení pro EU

Část 1: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel/vývozce

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a Referenční číslo IMSOC

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce/dovozce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6. Provozovatel odpovědný za zásilku

Název

Adresa

PSČ

I.7. Země původu

ISO

I.8. Region původu

I.9. Země určení

ISO

I.10.

I.11. Místo odeslání

Název

Adresa

I.12. Místo určení

Název

Adresa

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum a čas odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo

Silniční vozidlo

Identifikace:

Plavidlo

Železniční doprava

Jiné

I.16. Stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu

I.17. Průvodní doklady

Laboratorní zpráva

Č.

Datum vydání:

Jiné

Typ

Č.

I.18. Přepravní podmínky

Okolní

Chlazené

Zmrazené

I.19. Číslo kontejneru/plomby

I.20. Zboží osvědčené:

K lidské spotřebě

Krmivo

I.21.

I.22.

Pro vnitřní trh:

I.23. Celkový počet balení

I.24. Množství

Celkový počet

Celková čistá hmotnost (kg)

Celková hrubá hmotnost (kg)

I.25. Popis zboží

Č. Kód a název podle KN

Druh (vědecký název)

Konečný spotřebitel Počet balení

Čistá hmotnost

Číslo šarže

Druh obalu

Image 2

ZEMĚ

Osvědčení pro vstup potravin nebo krmiv do Unie

Část II: Osvědčení

II. Údaje o zdravotní nezávadnosti

II.a Číslo jednací osvědčení

II.b Referenční číslo IMSOC

II.1. Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1), a potvrzuji, že:

(1) buď

[II.1.1. ☐ potraviny v zásilce popsané výše s identifikačním kódem … (uveďte identifikační kód zásilky podle čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793) byly vyprodukovány v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 852/2004, a zejména:

prvovýroba těchto potravin a související postupy uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 852/2004 splňují obecná hygienická ustanovení stanovená v části A přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004,

(1) (2) a v jakékoli fázi produkce, zpracování a distribuce po prvovýrobě a souvisejících postupech:

bylo s nimi nakládáno, případně byly připraveny, zabaleny a skladovány hygienickým způsobem v souladu s požadavky přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004 a

pochází ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;]

(1) nebo

[II.1.2. ☐ krmiva v zásilce popsané výše s identifikačním kódem … (uveďte identifikační kód zásilky podle čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793) byla vyprodukována v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 183/2005, a zejména:

prvovýroba těchto krmiv a související postupy uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 183/2005 splňují ustanovení přílohy I nařízení (ES) č. 183/2005,

(1) (2) a v jakékoli fázi produkce, zpracování a distribuce po prvovýrobě a souvisejících postupech:

bylo s nimi nakládáno, případně byla připravena, zabalena a skladována hygienickým způsobem v souladu s požadavky přílohy II nařízení (ES) č. 183/2005 a

pochází ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 183/2005.]

a

Image 3

II.2. Já, níže podepsaný, v souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660, potvrzuji, že:

(3) buď

[II.2.1. ☐ Osvědčení pro potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 a pro složené potraviny uvedené ve zmíněné příloze z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny

z výše popsané zásilky byly odebrány vzorky v souladu s těmito předpisy:

☐ nařízení Komise (ES) č. 401/2006 pro účely stanovení úrovně kontaminace aflatoxinem B1 a celkové kontaminace aflatoxiny v případě potravin

☐ nařízení Komise (ES) č. 152/2009 pro účely stanovení obsahu aflatoxinu B1 v případě krmiv;

dne … (datum), předloženy k laboratorním analýzám dne … (datum)

v … (název laboratoře) za použití metod, jež pokrývají přinejmenším rizika uvedená v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 .

Podrobnosti o metodách laboratorních analýz a veškeré výsledky jsou přiloženy a prokazují, že byly dodrženy právní předpisy Unie o maximálních limitech aflatoxinů.]

(3) nebo

[II.2.2. ☐ Osvědčení pro potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 a pro složené potraviny uvedené ve zmíněné příloze z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů

z výše popsané zásilky byly odebrány vzorky v souladu se směrnicí Komise 2002/63/ES dne … (datum), předloženy k laboratorním analýzám dne … (datum) v … (název laboratoře) za použití metod, jež pokrývají přinejmenším rizika uvedená v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793.

Podrobnosti o metodách laboratorních analýz a veškeré výsledky jsou přiloženy a prokazují, že byly dodrženy právní předpisy Unie o maximálních limitech reziduí pesticidů.]

(3) nebo

[II.2.3. ☐ Osvědčení pro guarovou gumu uvedenou v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 včetně složených potravin uvedených ve zmíněné příloze z důvodu rizika kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny

z výše popsané zásilky byly odebrány vzorky v souladu se směrnicí Komise 2002/63/ES dne … (datum), předloženy k laboratorním analýzám dne … (datum) v … (název laboratoře) za použití metod, jež pokrývají přinejmenším rizika uvedená v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793.

Podrobnosti o metodách laboratorních analýz a veškeré výsledky jsou přiloženy a prokazují, že zboží neobsahuje více než 0,01 mg/kg pentachlorfenolu (PCP).]

(3) nebo

Image 4

[II.2.4. ☐ Osvědčení pro potraviny jiného než živočišného původu uvedené v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 a pro složené potraviny uvedené ve zmíněné příloze z důvodu rizika mikrobiologické kontaminace

z výše popsané zásilky byly odebrány vzorky v souladu s přílohou III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793)

dne … (datum), předloženy k laboratorním analýzám dne … (datum)

v … (název laboratoře) za použití metod, jež pokrývají přinejmenším rizika uvedená v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793

Podrobnosti o metodách laboratorních analýz a veškeré výsledky jsou přiloženy a prokazují nepřítomnost salmonel ve 25 g.

II.3. Toto osvědčení bylo vydáno dříve, než zásilka, k níž se vztahuje, přestala být pod kontrolou příslušného orgánu, který osvědčení vydal.

II.4. Toto osvědčení je platné čtyři měsíce ode dne vydání, ale v žádném případě ne déle než šest měsíců od data výsledků posledních laboratorních analýz.

Poznámky

Viz poznámky pro vyplnění v této příloze.

Část II:

(1) Vymažte nebo proškrtněte podle situace (např. zda jde o potraviny, nebo krmivo).

(2) Použije se pouze v případě jakékoli fáze produkce, zpracování a distribuce po prvovýrobě a souvisejících postupech.

(3) Vymažte nebo proškrtněte podle situace v případě, že tento bod nechcete vybrat pro osvědčení.

Podpis musí být v jiné barvě než barva tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

Osvědčující úředník:

Jméno (hůlkovým písmem):

Kvalifikace a titul:

Datum:

Podpis:

Razítko

POZNÁMKY PRO VYPLNĚNÍ VZOROVÉHO ÚŘEDNÍHO OSVĚDČENÍ UVEDENÉHO V ČLÁNKU 11 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793 PRO VSTUP URČITÝCH POTRAVIN NEBO KRMIV DO UNIE

Obecně

Pokud chcete zvolit určitou možnost, zaškrtněte nebo označte příslušné políčko křížkem (X).

Kdykoli je uveden výraz „ISO“, rozumí se tím mezinárodní standardní dvoupísmenný kód země v souladu s mezinárodní normou ISO 3166 alpha-2 (1).

V kolonkách I.15, I.18, I.20 lze zvolit pouze jednu možnost.

Pokud není uvedeno jinak, kolonky jsou povinné.

Pokud se po vydání osvědčení změní příjemce, stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu nebo údaje o dopravě (tj. dopravní prostředek a datum), musí o tom provozovatel odpovědný za zásilku informovat příslušný orgán členského státu vstupu. Tato změna nesmí vést k žádosti o náhradní osvědčení.

Pokud se osvědčení předává do systému IMSOC, platí toto:

položky nebo kolonky uvedené v části I představují datové slovníky pro elektronickou verzi úředního osvědčení,

pořadí kolonek v části I vzorového úředního osvědčení, rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační,

pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť. Tato pečeť musí splňovat pravidla pro vydávání elektronických osvědčení uvedená v čl. 90 písm. f) nařízení (EU) 2017/625.

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

Země:

Název třetí země vydávající osvědčení.

Kolonka I.1.

Odesílatel/vývozce: název a adresa (ulice, město a region, provincie nebo stát, v příslušných případech) fyzické nebo právnické osoby odesílající zásilku, která musí být usazena ve třetí zemi.

Kolonka I.2.

Číslo jednací osvědčení: jedinečný povinný kód přidělený příslušným orgánem třetí země podle jeho vlastní klasifikace. Tato kolonka je povinná pro všechna osvědčení, která se nepředávají do IMSOC.

Kolonka I.2.a

Referenční číslo IMSOC: jedinečný referenční kód automaticky přidělený systémem IMSOC, pokud je osvědčení v IMSOC zaregistrováno. Tato kolonka nesmí být vyplněna, pokud se osvědčení nepředává do IMSOC.

Kolonka I.3.

Příslušný ústřední orgán: název ústředního orgánu ve třetí zemi, který osvědčení vydává.

Kolonka I.4.

Příslušný místní orgán: (v příslušných případech) název místního orgánu ve třetí zemi, který osvědčení vydává.

Kolonka I.5.

Příjemce/dovozce: jméno/název a adresa fyzické nebo právnické osoby v členském státě, pro kterou je zásilka určena.

Kolonka I.6.

Provozovatel odpovědný za zásilku: jméno a adresa osoby v Evropské unii, která je odpovědná za zásilku při jejím předložení na stanovišti hraniční kontroly a která učiní nezbytná prohlášení příslušným orgánům, a to buď jako dovozce, nebo jménem dovozce. Tato kolonka je nepovinná.

Kolonka I.7.

Země původu: název a kód ISO země, ze které zboží pochází, kde bylo vypěstováno, sklizeno nebo vyrobeno.

Kolonka I.8.

Nepoužije se.

Kolonka I.9.

Země určení: název a kód ISO země určení produktů v Evropské unii.

Kolonka I.10.

Nepoužije se.

Kolonka I.11.

Místo odeslání: název a adresa hospodářství nebo zařízení, z nichž produkty pocházejí.

Jakákoli jednotka společnosti v odvětví potravin nebo krmiv. Uvede se pouze zařízení, z nějž se produkty odesílají. V případě obchodu zahrnujícího více než jednu třetí zemi (třístranný pohyb) je místem odeslání poslední zařízení vývozního řetězce třetí země, z nějž je konečná zásilka přepravována do Evropské unie.

Kolonka I.12.

Místo určení: tento údaj je nepovinný.

V případě uvedení na trh: místo, kam jsou produkty zasílány pro konečnou vykládku. V příslušných případech uveďte název, adresu a číslo schválení hospodářství nebo zařízení v místě určení.

Kolonka I.13.

Místo nakládky: nepoužije se.

Kolonka I.14.

Datum a čas odjezdu: datum, kdy dopravní prostředek odjíždí/odlétá/odplouvá (letadlo, plavidlo, železniční doprava nebo silniční vozidlo).

Kolonka I.15.

Dopravní prostředek: dopravní prostředek, který opouští zemi odeslání.

Druh dopravy: letadlo, plavidlo, železniční doprava, silniční vozidlo nebo jiný. Výrazem „jiný“ se rozumí druhy dopravy, na něž se nevztahuje nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (2).

Identifikace dopravního prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název lodi, u železniční dopravy totožnost vlaku a číslo vagonu, u silniční dopravy poznávací značka, v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu.

V případě trajektu uveďte identifikaci silničního vozidla, poznávací značku, v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu, a název plánovaného trajektu.

Kolonka I.16.

Stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu: uveďte název stanoviště hraniční kontroly a jeho identifikační kód přidělený systémem IMSOC.

Kolonka I.17.

Průvodní doklady:

Laboratorní zpráva: uveďte referenční číslo a datum vydání zprávy/výsledků laboratorních analýz uvedených v článku 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793.

Jiné: musí být uveden typ a referenční číslo dokladu, pokud jsou k zásilce přiloženy další doklady, jako je obchodní doklad (např. číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla).

Kolonka I.18.

Přepravní podmínky: kategorie požadované teploty během přepravy produktů (okolní, chlazené, zmrazené). Lze zvolit pouze jednu kategorii.

Kolonka I.19.

Číslo kontejneru/plomby: v příslušných případech odpovídající čísla.

Číslo kontejneru musí být uvedeno, je-li zboží přepravováno v uzavřených kontejnerech.

Musí být uvedeno pouze číslo úřední plomby. Úřední plomba se použije v případě, že na kontejner, nákladní vozidlo nebo železniční vagon byla připevněna plomba pod dohledem příslušného orgánu, který osvědčení vydává.

Kolonka I.20.

Zboží osvědčené: uveďte zamýšlené použití produktů, jak je specifikováno v příslušném úředním osvědčení Evropské unie.

K lidské spotřebě: týká se pouze produktů určených k lidské spotřebě.

Krmivo: týká se pouze produktů určených ke krmení zvířat.

Kolonka I.21.

Nepoužije se

Kolonka I.22.

Pro vnitřní trh: pro všechny zásilky určené k uvedení na trh v Evropské unii.

Kolonka I.23.

Celkový počet balení: počet balení. V případě volně ložených zásilek je tato kolonka nepovinná.

Kolonka I.24.

Množství:

Celková čistá hmotnost: tím se rozumí hmotnost samotného zboží bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Celková hrubá hmotnost: celková hmotnost v kilogramech. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Kolonka I.25.

Popis zboží: uveďte příslušný kód harmonizovaného systému (kód HS) a název určený Světovou celní organizací podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3). Tento celní popis se v případě potřeby doplní o další informace potřebné ke klasifikaci produktů.

Uveďte druh, typy produktů, počet balení, druh obalu, číslo šarže, čistou hmotnost a konečného spotřebitele (tj. produkty jsou zabaleny pro konečného spotřebitele).

Druh: vědecký název nebo podle definice v souladu s právními předpisy Evropské unie.

Druh obalu: určete druh obalu podle definice obsažené v doporučení č. 21 (4) UN/CEFACT (Centrum OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování).

Část II: Osvědčení

Tuto část musí vyplnit osvědčující úředník oprávněný příslušným orgánem třetí země k podpisu úředního osvědčení, jak je stanoveno v čl. 88 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Kolonka II.

Údaje o zdravotní nezávadnosti: tuto část vyplňte v souladu se zvláštními zdravotními požadavky Evropské unie týkajícími se povahy produktů, jak jsou vymezeny v dohodách o rovnocennosti s určitými třetími zeměmi nebo v jiných právních předpisech Evropské unie, jako jsou právní předpisy o osvědčování.

Z bodů II.2.1, II.2.2, II.2.3 a II.2.4 vyberte bod, který odpovídá kategorii produktů a riziku, pro něž se osvědčení vydává.

Pokud se úřední osvědčení nepředává do IMSOC, osvědčující úředník prohlášení, která nejsou relevantní, proškrtne, parafuje a orazítkuje nebo je z osvědčení zcela odstraní.

Pokud se osvědčení předává do IMSOC, prohlášení, která nejsou relevantní, se proškrtnou nebo se z osvědčení zcela odstraní.

Kolonka II.a.

Číslo jednací osvědčení: tentýž referenční kód jako v kolonce I.2.

Kolonka II.b.

Referenční číslo IMSOC: tentýž referenční kód jako v kolonce I.2.a. Povinné pouze pro úřední osvědčení vydaná v systému IMSOC.

Osvědčující úředník:

Úředník příslušného orgánu třetí země, který je tímto orgánem oprávněn podepisovat úřední osvědčení: uveďte jméno (hůlkovým písmem), kvalifikaci a titul, případně identifikační číslo a originální razítko příslušného orgánu a datum podpisu.


(1)  Seznam názvů zemí a kódů: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Poslední verze: Revize 9 příloh V a VI zveřejněná na adrese: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU