(EU) 2019/1792Nařízení Komise (EU) 2019/1792 ze dne 17. října 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron a triasulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 66-88 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 18. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1792

ze dne 17. října 2019,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron a triasulfuron v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon a triasulfuron byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro orthosulfamuron byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/871 (2) nebylo obnoveno schválení účinné látky amitrol. Doba platnosti schválení účinné látky fipronil skončila dne 30. září 2017 (3). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1496 (4) nebylo obnoveno schválení účinné látky flupyrsulfuron-methyl. Doba platnosti schválení účinné látky imazosulfuron skončila dne 31. července 2017 (5). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/872 (6) nebylo obnoveno schválení účinné látky isoproturon. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/840 (7) nebyla schválena účinná látka orthosulfamuron. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/864 (8) nebylo obnoveno schválení účinné látky triasulfuron.

(3)

Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedené účinné látky byla zrušena. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení je proto vhodné MLR stanovené pro tyto látky v přílohách II a III nařízení (ES) č. 396/2005 zrušit.

(4)

S ohledem na neobnovení schválení účinných látek amitrol, flupyrsulfuron-methyl, isoproturon a triasulfuron, na skončení doby platnosti schválení účinných látek fipronil a imazosulfuron a na neschválení účinné látky orthosulfamuron by MLR pro tyto látky měly být stanoveny na příslušné mezi stanovitelnosti v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 396/2005.

(5)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit určité meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie. Tyto laboratoře dospěly k závěru, že technický vývoj umožňuje u některých produktů stanovit nižší meze stanovitelnosti. Pro účinné látky, u nichž by měly být všechny MLR sníženy na příslušné meze stanovitelnosti, by měly být v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005 uvedeny standardní hodnoty v příloze V.

(6)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by toto nařízení mělo stanovit přechodné ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(9)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 18. května 2020 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. května 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/871 ze dne 1. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky amitrol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 4).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2035 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fipronil a maneb (Úř. věst. L 314, 22.11.2016, s. 7).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1496 ze dne 23. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 218, 24.8.2017, s. 7).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1197/2012 ze dne 13. prosince 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení aktivních látek acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, chinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiakloprid, thiram a ziram (Úř. věst. L 342, 14.12.2012, s. 27).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/872 ze dne 1. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky isoproturon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 7).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/840 ze dne 17. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka orthosulfamuron (Úř. věst. L 125, 18.5.2017, s. 10).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/864 ze dne 31. května 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky triasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 144, 1.6.2016, s. 32).


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se zrušují sloupce pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon a triasulfuron.

2)

V části A přílohy III se zrušuje sloupec pro orthosulfamuron.

3)

V příloze V se doplňují nové sloupce pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron a triasulfuron, které znějí:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a)

Amitrol

Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F)

Flupyrsulfuron-methyl

Imazosulfuron

Isoproturon

Orthosulfamuron

Triasulfuron

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0,005  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110000

 

Citrusové plody

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

 

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

0110020

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

0110030

 

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

0110040

 

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

0110050

 

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

0110990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0120000

 

Ořechy ze stromů

0,02  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

0120010

 

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

0120020

 

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

0120030

 

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

 

 

0120040

 

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

0120050

 

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

0120060

 

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

0120070

 

Makadamové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

0120080

 

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

0120090

 

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

0120100

 

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

0120110

 

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

0120990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0130000

 

Jádrové ovoce

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0130010

 

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

0130020

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

0130030

 

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

0130040

 

Mišpule obecná/německá

 

 

 

 

 

 

 

0130050

 

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

 

 

 

 

0130990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0140000

 

Peckové ovoce

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0140010

 

Meruňky

 

 

 

 

 

 

 

0140020

 

Třešně

 

 

 

 

 

 

 

0140030

 

Broskve

 

 

 

 

 

 

 

0140040

 

Švestky

 

 

 

 

 

 

 

0140990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150000

 

Bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0151000

a)

hrozny

 

 

 

 

 

 

 

0151010

 

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

 

 

0151020

 

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

 

 

 

 

 

0153010

 

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

0153020

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

 

0153030

 

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

 

0154010

 

Brusnice/borůvky

 

 

 

 

 

 

 

0154020

 

Klikvy

 

 

 

 

 

 

 

0154030

 

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

 

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

 

Šípky

 

 

 

 

 

 

 

0154060

 

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

 

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

 

 

 

 

0154080

 

Bez černý / bezinky

 

 

 

 

 

 

 

0154990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0160000

 

Různé ovoce s

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

0161010

 

Datle

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161020

 

Fíky

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161030

 

Stolní olivy

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161040

 

Kumquaty/kumkváty

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161050

 

Karamboly

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161060

 

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161070

 

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161990

 

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162010

 

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

 

Liči

 

 

 

 

 

 

 

0162030

 

Mučenka/passiflora

 

 

 

 

 

 

 

0162040

 

Opuncie

 

 

 

 

 

 

 

0162050

 

Zlatolist

 

 

 

 

 

 

 

0162060

 

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

 

 

 

 

0162990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0163010

 

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

0163020

 

Banány

 

 

 

 

 

 

 

0163030

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

0163040

 

Papája

 

 

 

 

 

 

 

0163050

 

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

 

0163060

 

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

 

 

 

 

0163070

 

Kvajáva hrušková

 

 

 

 

 

 

 

0163080

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

0163090

 

Chlebovník

 

 

 

 

 

 

 

0163100

 

Durian cibetkový

 

 

 

 

 

 

 

0163110

 

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

 

 

 

 

0163990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0,005  (*1)

 

 

 

 

 

0210000

 

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

 

 

 

0212010

 

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

 

0212020

 

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

0212030

 

Jamy

 

 

 

 

 

 

 

0212040

 

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

 

0212990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

 

 

 

0213010

 

Řepa červená/salátová

 

 

 

 

 

 

 

0213020

 

Mrkev/karotka

 

 

 

 

 

 

 

0213030

 

Celer bulvový

 

 

 

 

 

 

 

0213040

 

Křen

 

 

 

 

 

 

 

0213050

 

Topinambury

 

 

 

 

 

 

 

0213060

 

Pastinák

 

 

 

 

 

 

 

0213070

 

Petržel kořenová

 

 

 

 

 

 

 

0213080

 

Ředkve

 

 

 

 

 

 

 

0213090

 

Kozí brada

 

 

 

 

 

 

 

0213100

 

Brukev řepka tuřín

 

 

 

 

 

 

 

0213110

 

Brukev řepák vodnice

 

 

 

 

 

 

 

0213990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0220000

 

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

 

Česnek

 

 

 

 

 

 

 

0220020

 

Cibule kuchyňská

 

 

 

 

 

 

 

0220030

 

Šalotka

 

 

 

 

 

 

 

0220040

 

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

 

 

 

 

0220990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0230000

 

Plodová zelenina

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

 

 

0231010

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

0231020

 

Paprika setá

 

 

 

 

 

 

 

0231030

 

Lilek/baklažán

 

 

 

 

 

 

 

0231040

 

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

 

 

 

 

 

0231990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

0232010

 

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

 

0232020

 

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

0232030

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

0232990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

0233010

 

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

0233020

 

Dýně

 

 

 

 

 

 

 

0233030

 

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

0233990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

0240000

 

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

 

 

 

 

0241010

 

Brokolice

 

 

 

 

 

 

 

0241020

 

Květák

 

 

 

 

 

 

 

0241990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

 

0242010

 

Kapusta růžičková

 

 

 

 

 

 

 

0242020

 

Zelí hlávkové

 

 

 

 

 

 

 

0242990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

 

 

 

 

0243010

 

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

0243020

 

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

 

 

 

0243990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

 

 

 

 

 

0250000

 

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

 

Kozlíček polníček

 

 

 

 

 

 

 

0251020

 

Locika setá

 

 

 

 

 

 

 

0251030

 

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

 

 

 

 

0251040

 

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

 

 

 

 

0251050

 

Barborky

 

 

 

 

 

 

 

0251060

 

Roketa setá / rukola

 

 

 

 

 

 

 

0251070

 

Červená hořčice

 

 

 

 

 

 

 

0251080

 

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

 

Špenát

 

 

 

 

 

 

 

0252020

 

Šrucha

 

 

 

 

 

 

 

0252030

 

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

0252990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

 

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

0256020

 

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

0256030

 

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

0256040

 

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

0256050

 

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

 

0256060

 

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

 

0256070

 

Tymián

 

 

 

 

 

 

 

0256080

 

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

0256090

 

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

0256100

 

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0256990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0260000

 

Lusková zelenina

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

 

Fazolové lusky

 

 

 

 

 

 

 

0260020

 

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

 

 

 

 

0260030

 

Hrachové lusky

 

 

 

 

 

 

 

0260040

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

 

 

 

 

0260050

 

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

0260990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0270000

 

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

 

Chřest

 

 

 

 

 

 

 

0270020

 

Kardy

 

 

 

 

 

 

 

0270030

 

Celer řapíkatý

 

 

 

 

 

 

 

0270040

 

Fenykl obecný sladký

 

 

 

 

 

 

 

0270050

 

Artyčoky

 

 

 

 

 

 

 

0270060

 

Pór

 

 

 

 

 

 

 

0270070

 

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

 

 

 

 

 

0270080

 

Bambusové výhonky

 

 

 

 

 

 

 

0270090

 

Palmové vegetační vrcholy

 

 

 

 

 

 

 

0270990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0280000

 

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

 

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

 

0280020

 

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

 

0280990

 

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

 

0290000

 

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

 

Fazole

 

 

 

 

 

 

 

0300020

 

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

0300030

 

Hrách

 

 

 

 

 

 

 

0300040

 

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

 

 

 

0300990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,02  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401000

 

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

 

0401010

 

Lněná semena

 

 

 

 

 

 

 

0401020

 

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

 

 

 

 

 

 

0401030

 

Maková semena

 

 

 

 

 

 

 

0401040

 

Sezamová semena

 

 

 

 

 

 

 

0401050

 

Slunečnicová semena

 

 

 

 

 

 

 

0401060

 

Semena řepky olejky

 

 

 

 

 

 

 

0401070

 

Sójové boby

 

 

 

 

 

 

 

0401080

 

Hořčičná semena

 

 

 

 

 

 

 

0401090

 

Bavlníková semena

 

 

 

 

 

 

 

0401100

 

Dýňová semena

 

 

 

 

 

 

 

0401110

 

Semena světlice barvířské

 

 

 

 

 

 

 

0401120

 

Semena brutnáku lékařského

 

 

 

 

 

 

 

0401130

 

Semena lničky seté

 

 

 

 

 

 

 

0401140

 

Konopná semena

 

 

 

 

 

 

 

0401150

 

Semena skočce obecného

 

 

 

 

 

 

 

0401990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0402000

 

Olejnaté plody

 

 

 

 

 

 

 

0402010

 

Olivy na olej

 

 

 

 

 

 

 

0402020

 

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 

 

 

0402030

 

Plody palem

 

 

 

 

 

 

 

0402040

 

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 

 

 

0402990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

 

Ječmen

 

 

 

 

 

 

 

0500020

 

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

 

 

 

 

 

0500030

 

Kukuřice

 

 

 

 

 

 

 

0500040

 

Proso

 

 

 

 

 

 

 

0500050

 

Oves

 

 

 

 

 

 

 

0500060

 

Rýže

 

 

 

 

 

 

 

0500070

 

Žito

 

 

 

 

 

 

 

0500080

 

Čirok

 

 

 

 

 

 

 

0500090

 

Pšenice

 

 

 

 

 

 

 

0500990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

 

Čaje

 

 

 

 

 

 

 

0620000

 

Kávová zrna

 

 

 

 

 

 

 

0630000

 

Bylinné čaje z

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

květů

 

 

 

 

 

 

 

0631010

 

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

 

0631020

 

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

 

0631030

 

Růže

 

 

 

 

 

 

 

0631040

 

Jasmín

 

 

 

 

 

 

 

0631050

 

Lípa

 

 

 

 

 

 

 

0631990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

 

 

 

 

0632010

 

Jahodník

 

 

 

 

 

 

 

0632020

 

Roibos

 

 

 

 

 

 

 

0632030

 

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

 

0632990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 

 

 

 

 

0633010

 

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

 

 

0633020

 

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 

 

 

0633990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

 

 

 

 

0640000

 

Kakaové boby

 

 

 

 

 

 

 

0650000

 

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

 

 

 

 

 

0700000

CHMEL

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

0810000

 

Semena

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

 

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

 

0810020

 

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

 

0810030

 

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

 

0810040

 

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

 

0810050

 

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

 

0810060

 

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

 

0810070

 

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

0810080

 

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

 

0810090

 

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

 

0810990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0820000

 

Plody

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

 

Nové koření

 

 

 

 

 

 

 

0820020

 

Žlutodřev

 

 

 

 

 

 

 

0820030

 

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

 

 

0820040

 

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

0820050

 

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

 

 

0820060

 

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

 

Vanilka

 

 

 

 

 

 

 

0820080

 

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

 

 

0820990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0830000

 

Kůra

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

 

Skořice

 

 

 

 

 

 

 

0830990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

 

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

 

0840010

 

Lékořice

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

 

Zázvor (10)

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

 

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

 

Křen (11)

 

 

 

 

 

 

 

0840990

 

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

 

Pupeny

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

 

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

 

0850020

 

Kapary

 

 

 

 

 

 

 

0850990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

 

Květinové pestíky

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

 

Šafrán

 

 

 

 

 

 

 

0860990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

 

Semenné míšky

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

 

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

 

0870990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

 

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

 

 

 

 

 

0900020

 

Cukrová třtina

 

 

 

 

 

 

 

0900030

 

Kořen čekanky

 

 

 

 

 

 

 

0900990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

0,005  (*1)

 

 

 

 

 

1010000

 

Komodity z

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

 

 

 

 

 

 

 

1011010

 

Svalovina

 

 

 

 

 

 

 

1011020

 

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

1011030

 

Játra

 

 

 

 

 

 

 

1011040

 

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

1011050

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

 

1011990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

 

 

 

1012010

 

Svalovina

 

 

 

 

 

 

 

1012020

 

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

1012030

 

Játra

 

 

 

 

 

 

 

1012040

 

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

1012050

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

 

1012990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

 

 

 

1013010

 

Svalovina

 

 

 

 

 

 

 

1013020

 

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

1013030

 

Játra

 

 

 

 

 

 

 

1013040

 

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

1013050

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

 

1013990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

 

 

 

 

1014010

 

Svalovina

 

 

 

 

 

 

 

1014020

 

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

1014030

 

Játra

 

 

 

 

 

 

 

1014040

 

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

1014050

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

 

1014990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

 

1015010

 

Svalovina

 

 

 

 

 

 

 

1015020

 

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

1015030

 

Játra

 

 

 

 

 

 

 

1015040

 

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

1015050

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

 

1015990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1016000

f)

drůbeže

 

 

 

 

 

 

 

1016010

 

Svalovina

 

 

 

 

 

 

 

1016020

 

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

1016030

 

Játra

 

 

 

 

 

 

 

1016040

 

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

1016050

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

 

1016990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

 

 

1017010

 

Svalovina

 

 

 

 

 

 

 

1017020

 

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

1017030

 

Játra

 

 

 

 

 

 

 

1017040

 

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

1017050

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

 

1017990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1020000

 

Mléko

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

 

Kravské

 

 

 

 

 

 

 

1020020

 

Ovčí

 

 

 

 

 

 

 

1020030

 

Kozí

 

 

 

 

 

 

 

1020040

 

Kobylí

 

 

 

 

 

 

 

1020990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1030000

 

Ptačí vejce

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

 

Slepičí

 

 

 

 

 

 

 

1030020

 

Kachní

 

 

 

 

 

 

 

1030030

 

Husí

 

 

 

 

 

 

 

1030040

 

Křepelčí

 

 

 

 

 

 

 

1030990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

1040000

 

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

 

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

 

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

 

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(F)=

Rozpustné v tuku“

(*1)  Mez stanovitelnosti


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU