(EU) 2019/1791Nařízení Komise (EU) 2019/1791 ze dne 17. října 2019, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dekan-1-ol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, mastné alkoholy, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepikvat, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, kyselinu S-abscisovou a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 1-65 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1791

ze dne 17. října 2019,

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dekan-1-ol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, mastné alkoholy, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepikvat, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, kyselinu S-abscisovou a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1, čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (dále jen „MLR“) pro 2,4-D, cyprodinil, dimethenamid, fludioxonil, mepikvat, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben a trifloxystrobin byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro fluopyram byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení. Dekan-1-ol, mastné alkoholy a kyselina S-abscisová byly zařazeny do přílohy IV uvedeného nařízení. Pro ABE-IT 56 a florpyrauxifen-benzyl nebyly stanoveny žádné specifické MLR ani tyto látky nebyly zařazeny do přílohy IV uvedeného nařízení, a proto se používá standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku cyprodinil k ošetření fenyklu obecného sladkého byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o úpravu stávajících MLR.

(3)

V případě dimethenamidu-P byla taková žádost podána u cibule jarní, lociky seté, čekanky štěrbáku a „bylinek a jedlých květů“. V případě fludioxonilu byla taková žádost podána u fenyklu obecného sladkého. V případě fluopyramu byla taková žádost podána u brokolice. V případě mepikvatu byla taková žádost podána u pěstovaných hub. V případě pendimethalinu byla taková žádost podána u jahod, česneku, cibule kuchyňské, šalotky, rajčat, paprik, lilku, okurek salátových, okurek nakládaček, cuket, melounů cukrových, dýní, melounů vodních, artyčoků, póru a semen řepky olejky. V případě pikolinafenu byla taková žádost podána u ječmene, ovsa, žita a pšenice. V případě pyraflufen-ethylu byla taková žádost podána u citrusových plodů, ořechů ze stromů, jádrového ovoce, peckového ovoce, hroznů, rybízu, angreštu, bezu černého/bezinek, stolních oliv, brambor, semen řepky olejky, bavlníkových semen, oliv na olej, ječmene, ovsa, žita a pšenice. V případě pyridabenu byla taková žádost podána u rajčat a lilku. V případě trifloxystrobinu byla taková žádost podána u brokolice.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla pro látku 2,4-D používanou v Kanadě a Spojených státech amerických k ošetření sójových bobů podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz. Žadatel tvrdí, že povolená použití zmíněné látky k ošetření zmíněných plodin v uvedených zemích vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedený v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz těchto plodin.

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v případě potřeby rizika pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

V případě 2,4-D žadatel předložil informace, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici. Zmíněné informace se týkají validované analytické metody pro matrice s vysokým obsahem oleje.

(8)

V případě dimethenamidu žadatel předložil takové informace o metabolismu rostlin.

(9)

V případě pendimethalinu žadatel předložil chybějící informace o pokusech týkajících se reziduí.

(10)

V případě pikolinafenu žadatel předložil validovanou analytickou metodu pro obiloviny a produkty živočišného původu a chybějící krmnou studii u přežvýkavců.

(11)

V případě pyraflufen-ethylu žadatel předložil validované analytické metody pro matrice s vysokým obsahem vody, sušiny, kyselin a tuku, chybějící studii o stabilitě při skladování v případě obilovin a učinil referenční standard pro pyraflufen komerčně dostupným.

(12)

U všech žádostí dospěl úřad k závěru, že veškeré požadavky na údaje byly splněny a že úpravy MLR, o které žadatelé žádají, jsou z hlediska bezpečnosti spotřebitelů přijatelné na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(13)

V případě mepikvatu pěstitelé hub předložili nejnovější údaje z monitoringu se zaměřením na hlívu ústřičnou, které ukazují, že rezidua se v těchto produktech vyskytují na úrovních přesahujících stávající dočasný MLR pro pěstované houby. Tato rezidua jsou důsledkem křížové kontaminace pěstovaných hub při styku se slámou zákonně ošetřenou mepikvatem. S ohledem na závěry úřadu týkající se rizika pro spotřebitele by MLR pro hlívu ústřičnou měl být stanoven na úrovni odpovídající 95. percentilu výsledků všech vzorků při současném zachování stávajícího MLR pro ostatní pěstované houby. Tento MLR bude přezkoumán; přezkum zohlední informace dostupné do 31. prosince 2022.

(14)

V rámci postupu schválení účinné látky florpyrauxifen-benzyl byla žádost o stanovení MLR zahrnuta do souhrnné dokumentace v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3). Dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil v souladu s čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení. Úřad žádost posoudil a předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik účinné látky z hlediska pesticidů, ve kterém doporučil stanovit MLR vztahující se na reprezentativní použití k ošetření rýže v souladu se správnou zemědělskou praxí v Unii (4).

(15)

V souvislosti se schválením účinné látky ABE-IT 56 dospěl úřad k závěru (5), že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(16)

Do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005 byly dočasně zařazeny dekan-1-ol, mastné alkoholy (6) a kyselina S-abscisová (7), než bude dokončeno jejich hodnocení podle směrnice Rady 91/414/EHS (8) nebo nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad uvedené látky přehodnotil a dospěl k závěru (9), že je vhodné zachovat je v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 trvale.

(17)

V případě pyridabenu byla nařízením Komise (EU) 2019/90 (10) změněna řada MLR. Od 13. srpna 2019 uvedené nařízení snižuje MLR u řady produktů, včetně rajčat a lilku, na mez stanovitelnosti. V zájmu právní jistoty je vhodné, aby byly MLR pro pyridaben stanovené tímto nařízením používány od téhož data.

(18)

Na základě odůvodněných stanovisek a závěrů úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(19)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V případě MLR pro pyridaben se však použije ode dne 13. srpna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the setting an import tolerance for 2,4-D in soyabeans. EFSA Journal 2019; 17(4):5660.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in Florence fennel. EFSA Journal 2019; 17(3):5623.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethenamid-P. EFSA Journal 2019; 17(4):5663.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fludioxonil in Florence fennels. EFSA Journal 2019; 17(4):5673.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in broccoli. EFSA Journal 2019; 17(3):5624.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi. EFSA Journal 2019; 17(6):5744.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin. EFSA Journal 2018; 16(10):5426.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen. EFSA Journal 2018; 16(11):5489.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen-ethyl. EFSA Journal 2018; 16(10):5444.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyridaben in tomatoes and aubergines. EFSA Journal 2019; 17(3):5636.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for trifloxystrobin in broccoli. EFSA Journal 2019; 17(1):5576.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florpyrauxifen (variant assessed florpyrauxifen-benzyl). EFSA Journal 2018; 16(8):5378.

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623). EFSA Journal 2018; 16(9):5400.

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 234, 30.8.2008, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 588/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro silici pomerančovou, Phlebiopsis gigantea, giberelovou kyselinu, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kyselinu S-abscisovou, kyselinu L-askorbovou a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 6).

(8)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(9)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019; 17(2):5591.

(10)  Nařízení Komise (EU) 2019/90 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 22, 24.1.2019, s. 52).


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

sloupce pro 2,4-D, cyprodinil, dimethenamid, fludioxonil, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben a trifloxystrobin se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a)

2,4-D (suma 2,4-D, jejích solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako 2,4-D)

Cyprodinil (F) (R)

Dimethenamid včetně jiných směsí izomerů včetně dimethenamidu-P (suma izomerů)

Fludioxonyl (F) (R)

Pendimethalin (F)

Pikolinafen

Pyraflufen-ethyl (suma pyraflufen-ethylu a pyraflufenu, vyjádřeno jako pyraflufen-ethyl)

Pyridaben (F)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0110000

 

Citrusové plody

1

0,02  (*1)

 

10

 

 

 

0,3

0,5

0110010

 

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

 

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

 

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

 

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

 

Ořechy ze stromů

0,2

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,02

0120010

 

Mandle

(+)

0,02  (*1) (+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120020

 

Para ořechy

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120030

 

Kešu ořechy

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120040

 

Kaštany jedlé

 

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120050

 

Kokosové ořechy

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120060

 

Lískové ořechy

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120070

 

Makadamové ořechy

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120080

 

Pekanové ořechy

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120090

 

Piniové oříšky

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120100

 

Pistácie

(+)

0,02  (*1)

 

0,2

 

 

 

 

 

0120110

 

Vlašské ořechy

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120990

 

Ostatní (2)

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0130000

 

Jádrové ovoce

0,05  (*1)

2

 

5

 

 

 

0,9

0,7

0130010

 

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130020

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130030

 

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130040

 

Mišpule obecná/německá

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130050

 

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

 

Peckové ovoce

0,05  (*1)

2

 

 

 

 

 

 

3

0140010

 

Meruňky

 

 

 

5

 

 

 

0,3 (+)

 

0140020

 

Třešně

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

 

0140030

 

Broskve

 

 

 

10

 

 

 

0,3 (+)

 

0140040

 

Švestky

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

 

0140990

 

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0150000

 

Bobulové a drobné ovoce

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

 

3

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

3

0151010

 

Hrozny stolní

 

 

 

5

 

 

 

 

 

0151020

 

Hrozny moštové

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

5

 

4 (+)

 

 

 

0,9

1

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

3

0153010

 

Ostružiny

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0153020

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

 

Maliny (červené a žluté)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0153990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

3

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

3

0154010

 

Brusnice/borůvky

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154020

 

Klikvy

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154030

 

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154040

 

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154050

 

Šípky

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154060

 

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154070

 

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154080

 

Bez černý / bezinky

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

0154990

 

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

 

Různé ovoce s

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

 

Datle

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161020

 

Fíky

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161030

 

Stolní olivy

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

 

Kumquaty/kumkváty

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161050

 

Karamboly

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161060

 

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

2

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161070

 

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162010

 

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

15

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162020

 

Liči

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

 

Mučenka/passiflora

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

4 (+)

0162040

 

Opuncie

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

 

Zlatolist

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

 

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

 

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

 

Avokádo

 

1

 

0,4

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163020

 

Banány

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,05

0163030

 

Mango

 

0,02  (*1)

 

2

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

 

Papája

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,6

0163050

 

Granátová jablka

 

0,02  (*1)

 

3

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

 

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

 

Kvajáva hrušková

 

1,5

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

 

Ananas

 

0,02  (*1)

 

7

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

 

Chlebovník

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

 

Durian cibetkový

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

 

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0210000

 

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0211000

a)

brambory

0,2

0,02  (*1)

 

5

0,05  (*1)

 

 

 

0,02

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0212010

 

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0212020

 

Batáty

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0212030

 

Jamy

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0212040

 

Maranta třtinová

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0212990

 

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

 

Řepa červená/salátová

 

1,5

 

1

0,05  (*1)

 

 

 

0,02

0213020

 

Mrkev/karotka

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,1

0213030

 

Celer bulvový

 

0,3

 

0,2

0,2

 

 

 

0,03

0213040

 

Křen

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,08

0213050

 

Topinambury

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0213060

 

Pastinák

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,04

0213070

 

Petržel kořenová

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,08

0213080

 

Ředkve

 

0,3

 

0,3

0,05  (*1)

 

 

 

0,08

0213090

 

Kozí brada

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,04

0213100

 

Brukev řepka tuřín

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

 

0,04

0213110

 

Brukev řepák vodnice

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

 

0,04

0213990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0220000

 

Cibulová zelenina

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0220010

 

Česnek

 

0,07

 

0,02

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220020

 

Cibule kuchyňská

 

0,3

 

0,5

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220030

 

Šalotka

 

0,07

 

0,02

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220040

 

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0,8

 

5

 

 

 

 

0,1

0220990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0230000

 

Plodová zelenina

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

 

Rajčata

 

1,5

 

3

 

 

 

0,15

0,7

0231020

 

Paprika setá

 

1,5

 

1

 

 

 

0,01  (*1)

0,4 (+)

0231030

 

Lilek/baklažán

 

1,5

 

0,4

 

 

 

0,15

0,7

0231040

 

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,5

 

0,4

 

 

 

0,15

0,3

0232010

 

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

 

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0,6

 

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0,3

0233010

 

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

 

Dýně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

 

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

 

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

2

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0241010

 

Brokolice

 

 

 

0,7

 

 

 

 

0,6

0241020

 

Květák

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,5

0241990

 

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,5

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0242010

 

Kapusta růžičková

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,6

0242020

 

Zelí hlávkové

 

0,7

 

2

 

 

 

 

0,5

0242990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0,02  (*1)

 

 

0,5

 

 

 

3 (+)

0243010

 

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0243020

 

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0243990

 

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0250000

 

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,05  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

15

0251010

 

Kozlíček polníček

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251020

 

Locika setá

 

 

 

40

4

 

 

 

 

0251030

 

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251040

 

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251050

 

Barborky

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251060

 

Roketa setá / rukola

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251070

 

Červená hořčice

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251080

 

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251990

 

Ostatní (2)

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,05  (*1)

15

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0252010

 

Špenát

 

 

 

30

 

 

 

 

20

0252020

 

Šrucha

 

 

 

20

 

 

 

 

15

0252030

 

Mangold

 

 

 

20

 

 

 

 

0,01  (*1)

0252990

 

Ostatní (2)

 

 

 

20

 

 

 

 

0,01  (*1)

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

10

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,05  (*1)

0,06

 

0,02

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,1  (*1)

40

 

20

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

15 (+)

0256010

 

Kerblík

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256020

 

Pažitka

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256030

 

Celerová nať

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256040

 

Petrželová nať

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256050

 

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256060

 

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256070

 

Tymián

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256080

 

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256090

 

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256100

 

Estragon

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0260000

 

Lusková zelenina

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0260010

 

Fazolové lusky

 

2

 

1

 

 

 

0,2 (+)

1 (+)

0260020

 

Vyluštěná fazolová semena

 

0,08

 

0,4

 

 

 

0,01  (*1)

0,09

0260030

 

Hrachové lusky

 

2

 

1

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0260040

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

0,08

 

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0,09

0260050

 

Čočka

 

0,2

 

0,05

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270000

 

Řapíkatá a stonková zelenina

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0270010

 

Chřest

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,1

 

 

 

0,05

0270020

 

Kardy

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270030

 

Celer řapíkatý

 

30

 

1,5

0,1

 

 

 

1

0270040

 

Fenykl obecný sladký

 

4

 

1,5

0,1

 

 

 

0,01  (*1)

0270050

 

Artyčoky

 

4

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,3

0270060

 

Pór

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,7

0270070

 

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270080

 

Bambusové výhonky

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270090

 

Palmové vegetační vrcholy

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0280000

 

Houby, mechy a lišejníky

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

 

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

 

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

 

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

 

Řasy a prokaryota

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,05  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,15

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,2

0300010

 

Fazole

 

0,2

 

0,5

 

 

 

 

 

0300020

 

Čočka

 

0,02  (*1)

 

0,4

 

 

 

 

 

0300030

 

Hrách

 

0,1

 

0,4

 

 

 

 

 

0300040

 

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0,1

 

0,4

 

 

 

 

 

0300990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

0,4

 

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,05  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0401000

 

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

 

Lněná semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401020

 

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,02

0401030

 

Maková semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401040

 

Sezamová semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401050

 

Slunečnicová semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401060

 

Semena řepky olejky

 

0,02

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401070

 

Sójové boby

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05

0401080

 

Hořčičná semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401090

 

Bavlníková semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,4

0401100

 

Dýňová semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401110

 

Semena světlice barvířské

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401120

 

Semena brutnáku lékařského

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401130

 

Semena lničky seté

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401140

 

Konopná semena

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401150

 

Semena skočce obecného

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401990

 

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402000

 

Olejnaté plody

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0402010

 

Olivy na olej

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

 

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402030

 

Plody palem

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402040

 

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0500000

OBILOVINY

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0500010

 

Ječmen

0,05  (*1)

4

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,5

0500020

 

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,05  (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0500030

 

Kukuřice

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,02

0500040

 

Proso

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0500050

 

Oves

0,05  (*1)

4

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,4 (+)

0500060

 

Rýže

0,1

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

5

0500070

 

Žito

2

0,5

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,3

0500080

 

Čirok

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0500090

 

Pšenice

2

0,5

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,3

0500990

 

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

 

Čaje

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0620000

 

Kávová zrna

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0630000

 

Bylinné čaje z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

květů

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0631010

 

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

 

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

 

Růže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

 

Jasmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

 

Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0632010

 

Jahodník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

 

Roibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

 

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

1,5 (+)

 

 

0,5

 

 

 

 

0633010

 

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0633020

 

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0633990

 

Ostatní (2)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0640000

 

Kakaové boby

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0650000

 

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0700000

CHMEL

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1) (+)

0,05  (*1)

40

0800000

KOŘENÍ

0,1  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

 

Semena

 

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

 

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

 

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

 

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

 

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

 

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

 

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

 

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

 

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

 

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

 

Plody

 

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

 

Nové koření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

 

Žlutodřev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

 

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

 

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

 

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

 

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

 

Vanilka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

 

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

 

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

 

Kůra

 

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

 

Skořice

 

 

 

</