(EU) 2019/1787Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1787 ze dne 24. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 272, 25.10.2019, s. 140-146 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1533 Pozbývá platnosti: 10. října 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1787

ze dne 24. října 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 (2). Uvedené nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 961/2011 (3), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 284/2012 (4). Posledně jmenované nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 996/2012 (5), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 322/2014 (6), a to bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (7).

(3)

Jelikož v prováděcím nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2058 (8) se uvádí, že opatření jím stanovená budou přezkoumána do 30. června 2019, a aby se přihlédlo k dalšímu vývoji situace a údajům o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách za roky 2017 a 2018, je vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2016/6.

(4)

Stávající opatření byla přezkoumána s ohledem na více než 100 000 údajů o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách jiných, než je hovězí maso, a více než 534 000 údajů o výskytu radioaktivity v hovězím mase, které poskytly japonské orgány ohledně sedmého a osmého vegetačního období (leden 2017 až prosinec 2018) po havárii.

(5)

Údaje předložené japonskými orgány pro roky 2017 a 2018 dokazují, že během osmého vegetačního období po havárii nebylo zjištěno žádné překročení maximální úrovně radioaktivity v krmivech a potravinách pocházejících z Čiby, Točigi a Iwate a že u krmiv a potravin pocházejících z prefektur Čiba, Točigi a Iwate již není nutné před vývozem do Unie vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity.

(6)

Pro krmiva a potravinářské produkty pocházející z prefektury Fukušima je vzhledem k údajům o výskytu radioaktivity poskytnutým japonskými orgány pro roky 2017 a 2018 vhodné upustit od požadavku na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie u sójových bobů, devětsilu japonského, hasivky orličí, podezřeně japonské a pérovníku pštrosího a produktů z nich získaných. Pro ostatní krmiva a potraviny pocházející z této prefektury je vhodné zachovat požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie.

(7)

Pokud jde o prefektury Mijagi, Ibaraki a Gunma, v současné době se před vývozem do Unie vyžaduje odběr a analýza vzorků hub, produktů rybolovu a některých jedlých volně rostoucích rostlin a produktů z nich získaných. Údaje o výskytu za osmé vegetační období dokazují, že u ryb a produktů rybolovu a některých jedlých volně rostoucích rostlin a produktů z nich získaných z prefektur Mijagi, Ibaraki a Gunma a rovněž u hub z prefektury Ibaraki je vhodné odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie již nevyžadovat. Pokud jde o jedlé volně rostoucí rostliny a produkty z nich získané, odběr vzorků a analýza by již neměly být vyžadovány u bambusových výhonků v případě prefektury Ibaraki a Gunma, ale měly by být zachovány pro prefekturu Mijagi; odběr vzorků a analýza by již neměly být vyžadovány u pérovníku pštrosího a podezřeně japonské v případě prefektury Mijagi. Na druhé straně byly zjištěny případy nedodržení předpisů u druhů rodu Aralia spp. z prefektury Gunma během osmého vegetačního období, a proto je vhodné vyžadovat odběr vzorků a analýzu u druhů rodu Aralia spp. a produktů z nich získaných z prefektury Gunma před jejich vývozem do Unie.

(8)

Pokud jde o prefektury Nagano a Niigata, v současné době se před vývozem do Unie vyžaduje odběr a analýza vzorků hub a některých jedlých volně rostoucích rostlin a produktů z nich zpracovaných nebo získaných. Údaje o výskytu za osmé vegetační období dokazují, že v případě obou prefektur je vhodné nadále již nevyžadovat odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie u hub a také u jedlých volně rostoucích rostlin pérovník pštrosí, podezřeň japonská a Aralia spp. a produktů z nich získaných z prefektury Nagano.

(9)

Údaje o výskytu za sedmé a osmé vegetační období dokazují, že u hub a košiabury a produktů z nich získaných pocházejících z prefektur Šizuoka, Jamanaši a Jamagata je vhodné požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie zachovat.

(10)

S ohledem na údaje o výskytu za sedmé a osmé vegetační období je vhodné, aby ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/6 byla strukturována takovým způsobem, aby prefektury, ve kterých musí být před vývozem do Unie prováděn odběr vzorků a analýza u stejných krmiv a potravin, byly sloučeny do stejné skupiny.

(11)

Kontroly prováděné při dovozu ukazují, že zvláštní podmínky stanovené právem Unie japonské orgány řádně uplatňují a že jejich nedodržení nebylo u dovozní kontroly zjištěno již déle než sedm let. Proto je vhodné zachovat nízkou četnost kontrol při dovozu.

(12)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/6, jakmile budou k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost radioaktivity u krmiv a potravin v devátém a desátém vegetačním období (2019 a 2020) po havárii, tj. do 30. června 2021.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/6 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2016/6 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

K rybám a produktům rybolovu uvedeným v příloze II a uloveným v pobřežních vodách prefektury Fukušima se bez ohledu na místo vykládky přiloží prohlášení uvedené v odstavci 1 a protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.“

2)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přezkum

Toto nařízení se přezkoumá před 30. červnem 2021.“

3)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

4)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodné ustanovení

Zásilky krmiv a potravin spadající do oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) 2016/6, které opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být dováženy do Unie za podmínek stanovených prováděcím nařízením (EU) 2016/6 před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011, kterým, se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011

(Úř. věst. L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 284/2012 ze dne 29. března 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011 (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 322/2014 ze dne 28. března 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014

(Úř. věst. L 3, 6.1.2016, s. 5).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 294, 11.11.2017, s. 29).


PŘÍLOHA I

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137

a)   produkty pocházející z prefektury Fukušima:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 s výjimkou následujících:

kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 a ex 1604 20 70,

makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 a ex 1604 20 50,

druhy rodu Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

(japonské) tomely (Diospyros sp.) a produkty z nich získané kódů KN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 a ex 0813 50;

b)   produkty pocházející z prefektury Mijagi:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

druhy rodu Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

c)   produkty pocházející z prefektury Gunma:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

druhy rodu Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

d)   produkty pocházející z prefektur Jamanaši, Jamagata nebo Šizuoka

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

e)   produkty pocházející z prefektur Ibaraki, Nagano nebo Niigata:

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

f)   vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a) až e) této přílohy.


PŘÍLOHA II

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2016/6 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Prohlášení o dovozu do Unie

…(produkt a země původu)

Identifikační kód zásilky …Číslo prohlášení …

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

…(oprávněný zástupce podle čl. 6 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/6)

PROHLAŠUJE, že ……(produkty podle čl. 5 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/6) z této zásilky složené z/ze: ………(popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost) naložené v …(místo nakládky) dne …(datum nakládky) dopravcem …(identifikace dopravce) směřující do …(místo a země určení) a pocházející ze zařízení ……(název a adresa zařízení)

jsou v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku, pokud jde o nejvyšší úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137.

PROHLAŠUJE, že zásilka se týká:

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011;

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787, které nepocházejí a nejsou odesílány z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787, u kterých je vyžadován odběr vzorků a analýza;

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787, které jsou odesílány, ale nepocházejí z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787, u kterých je vyžadován odběr vzorků a analýza a které nebyly vystaveny radioaktivitě během přepravy;

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787, které pocházejí z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787, u kterých je vyžadován odběr vzorků a analýza a z kterých byly odebrány vzorky dne …(datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne …(datum) v …(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení 2016/6 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1787 neznámého původu nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % uvedených produktů jako složku/složky neznámého původu, z kterých byly odebrány vzorky dne …(datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne …(datum) v …(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen.

V …dne…

Razítko a podpis oprávněnéhozástupce podle čl. 6 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/6


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU