(EU) 2019/1780Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 (elektronické formuláře) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 272, 25.10.2019, s. 7-73 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1780

ze dne 23. září 2019,

kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 („elektronické formuláře“)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (1), a zejména na článek 3a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (2), a zejména na článek 3a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (3), a zejména na čl. 32 odst. 1, čl. 52 odst. 2 a článek 64 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (4), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (5), a zejména na čl. 51 odst. 1, čl. 75 odst. 3 a čl. 79 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (6), a zejména na čl. 71 odst. 1, čl. 92 odst. 3 a čl. 96 odst. 2 první pododstavec uvedené směrnice,

po konzultaci s Poradním výborem pro veřejné zakázky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnic 89/665/EHS a 2014/24/EU musí být některé veřejné zakázky na dodávky, stavební práce a služby uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto uveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedených směrnicích.

(2)

Podle směrnic 92/13/EHS a 2014/25/EU musí být některé zakázky na stavební práce, dodávky a služby v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto uveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedených směrnicích.

(3)

Podle směrnice 2009/81/ES musí být některé zakázky na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto uveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedené směrnici.

(4)

Podle směrnic 89/665/EHS, 92/13/EHS a 2014/23/EU musí být některé koncese na stavební práce a služby uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto uveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedených směrnicích.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 (7) stanoví standardní formuláře uvedené ve směrnicích 89/665/EHS, 92/13/EHS, 2009/81/ES, 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU.

(6)

Zadávání veřejných zakázek prochází digitální transformací, jak je popsáno ve sdělení Komise o zlepšování jednotného trhu (8) a ve sdělení Komise nazvaném „Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu“ (9). Nástrojem této transformace jsou standardní formuláře.

(7)

Za účelem zajištění účinnosti standardních formulářů v digitálním prostředí je nezbytné upravit standardní formuláře uvedené v prováděcím nařízení (EU) 2015/1986. Vzhledem k počtu a rozsahu nutných úprav by prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 mělo být nahrazeno.

(8)

Jak se stanoví v čl. 33 odst. 2 směrnice 2014/23/EU, čl. 51 odst. 2 směrnice 2014/24/EU, čl. 71 odst. 2 směrnice 2014/25/EU, mají oznámení podobu elektronických souborů, nikoli tištěných dokumentů. Aby byla dodržena zásada „pouze jednou“ uplatňovaná v elektronické veřejné správě, a tedy snížena administrativní zátěž a zvýšena spolehlivost údajů, a aby bylo usnadněno dobrovolné uveřejňování oznámení týkajících se zakázek, jejichž hodnota nedosahuje finančních limitů EU nebo jež jsou založeny na rámcových dohodách, měly by být standardní formuláře stanoveny tak, aby je bylo možné automaticky vyplňovat informacemi z předchozích oznámení, technických specifikací, nabídek, smluv, vnitrostátních správních registrů a jiných zdrojů údajů. Formuláře by tedy již neměly být vyplňovány manuálně, ale měly by je automaticky generovat softwarové systémy.

(9)

Ve snaze předejít problémům s prováděním by standardní formuláře měly být stanoveny s přihlédnutím k softwarovým systémům, do kterých budou implementovány. Jedná se o systémy pro výměnu dat, uživatelská rozhraní, která ověřují manuálně vkládaná data, a internetové stránky, na kterých jsou uveřejňovány informace obsažené v oznámeních. Informace by měly být prezentovány způsobem, který je pro hospodářské subjekty a další uživatele atraktivní.

(10)

Aby bylo při provádění možné zohlednit specifické vnitrostátní podmínky, měla by být členským státům a jejich orgánům při zavádění softwarových systémů ponechána značná flexibilita. Zejména by mělo být možné zobrazovat pole stanovená tímto nařízením v jakémkoli pořadí a pod jakýmkoli označením, pokud význam těchto označení odpovídá popisům stanoveným v tomto nařízení. S ohledem na různé potřeby na celostátní, regionální nebo místní úrovni nemusí být pole, která toto nařízení stanoví na úrovni EU jako volitelná, koncovým uživatelům vůbec zobrazována (např. kupující je nepotřebují vidět ani vyplňovat), nebo je naopak lze na celostátní, regionální nebo místní úrovni požadovat jako povinná.

(11)

Datum použitelnosti tohoto nařízení a datum zrušení prováděcího nařízení (EU) 2015/1986 by mělo zohledňovat dobu potřebnou pro přípravu elektronických verzí standardních formulářů, které se používají pro faktickou výměnu údajů.

(12)

Ve snaze zohlednit vývoj potřeb a technologií členských států v oblasti informací o veřejných zakázkách a zároveň zajistit soulad s čl. 52 odst. 2 směrnice 2014/24/EU, čl. 72 odst. 2 směrnice 2014/25/EU a čl. 32 odst. 5 směrnice 2009/81/ES by volitelná pole měla být do tohoto nařízení pravidelně doplňována. Komise bude daný vývoj pozorně sledovat a bude shromažďovat další reakce uživatelů a každoročně přezkoumá potřebu aktualizace tohoto nařízení. Takové aktualizace by, pokud to nebude nevyhnutelné, neměly vést k povinným změnám softwarových systémů v členských státech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví tyto standardní formuláře:

1)

„Plánování“

2)

„Zadávání“

3)

„Oznámení o záměru uzavřít smlouvu“

4)

„Výsledek“

5)

„Změna smlouvy“

6)

„Oprava“

2.   Standardní formuláře uvedené v odstavci 1 obsahují pole uvedená v příloze.

Článek 2

Použití

Standardní formuláře uvedené v článku 1 se používají pro uveřejňování následujících oznámení v Úředním věstníku Evropské unie:

1)

„formulář pro plánování“: pro oznámení uvedená v čl. 27 odst. 2, čl. 28 odst. 3 a čl. 48 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, čl. 45 odst. 2, čl. 67 odst. 1 směrnice 2014/25/EU a čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 3 směrnice 2009/81/ES;

2)

„formulář pro zadávání“: pro oznámení uvedená v čl. 48 odst. 2, článku 49, čl. 75 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 79 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, čl. 67 odst. 2, článcích 68 a 69, čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 96 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2014/25/EU, čl. 31 odst. 1 a 3 směrnice 2014/23/EU a čl. 30 odst. 2 a čl. 52 odst. 1 směrnice 2009/81/ES;

3)

„formulář pro záměr uzavřít smlouvu“: pro oznámení uvedená v článku 3a směrnice 89/665/EHS a směrnice 92/13/EHS;

4)

„formulář pro výsledek“: pro oznámení uvedená v článku 50, čl. 75 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 směrnice 2014/24/EU, článku 70, čl. 92 odst. 2 a čl. 96 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 2014/25/EU, článku 32 směrnice 2014/23/EU a čl. 30 odst. 3 směrnice 2009/81/ES;

5)

„formulář pro změnu smlouvy“: pro oznámení uvedená v čl. 72 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 směrnice 2014/25/EU a čl. 43 odst. 1 směrnice 2014/23/EU;

6)

„formulář pro opravu“: při změně nebo zrušení výše uvedených oznámení.

Článek 3

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 se zrušuje s účinkem ode dne 25. října 2023.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. listopadu 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(6)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Úř. věst. L 296, 12.11.2015, s. 1).

(8)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (COM(2015) 550).

(9)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (COM(2017) 572).


PŘÍLOHA

Standardní formuláře obsahují pole. Standardní formulář s vhodnými informacemi v jeho polích je oznámení.

Standardní formuláře a oznámení používají povinná a volitelná pole.

a)

Povinná pole jsou zahrnuta ve standardních formulářích a oznámeních, kde obsahují informace, pokud nejsou splněny určité podmínky (viz níže).

b)

Volitelná pole mohou být zahrnuta ve standardních formulářích a oznámeních, kde mohou obsahovat informace.

Formáty a postupy pro zasílání oznámení podle bodu 3 přílohy VIII směrnice 2014/24/EU, přílohy IX směrnice 2014/25/EU a přílohy VI směrnice 2009/81/ES a bodu 2 přílohy IX směrnice 2014/23/EU obsahují podmínky, za kterých se povinná pole nepoužijí. Tyto podmínky zohledňují výhradně souvislosti konkrétního oznámení nebo řízení (např. pole týkající se rámcových dohod nejsou povinná, pokud řízení rámcovou dohodu nezahrnuje).

Formáty a postupy pro zasílání oznámení rovněž obsahují informaci, která pole jsou povinná a volitelná v případě oznámení uveřejněných v souladu s čl. 51 odst. 6 směrnice 2014/24/EU, čl. 71 odst. 6 směrnice 2014/25/EU a článkem 31 směrnice 2009/81/ES.

Následující tabulky 1 a 2 stanoví, která pole se použijí pro jednotlivé standardní formuláře a oznámení.

POKYNY PRO ČTENÍ TABULKY 1

Standardní formuláře uvedené ve sloupci 1 při uveřejňování oznámení uvedených ve sloupci 3 používají pole uvedená ve sloupci 2 (a uvedená v tabulce 2). Sloupec 4 obsahuje pro větší přehlednost popis sloupce 3. Standardní formuláře nebo oznámení mohou navíc obsahovat pole uvedená v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, které bylo zavedeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 (1).

Tabulka 1

Formuláře, oznámení a pole

1

2

3

4

Standardní formulář:

obsahuje pole uvedená v:

při uveřejňování oznámení uvedených v:

(Popis oznámení)

Plánování

tabulka 2, sloupec 1

čl. 48 odst. 1 směrnice 2014/24/EU

Oznámení o uveřejnění předběžného oznámení na profilu kupujícího – obecná směrnice

tabulka 2, sloupec 2

čl. 67 odst. 1 směrnice 2014/25/EU

Oznámení o uveřejnění pravidelného předběžného oznámení na profilu kupujícího – odvětvová směrnice

tabulka 2, sloupec 3

čl. 30 odst. 1 třetí pododstavec směrnice 2009/81/ES

Oznámení o zveřejnění oznámení předběžných informací na profilu kupujícího – směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany

tabulka 2, sloupec 4

čl. 48 odst. 1 směrnice 2014/24/EU

Předběžné oznámení použité pouze pro informační účely – obecná směrnice

tabulka 2, sloupec 5

čl. 67 odst. 1 směrnice 2014/25/EU

Pravidelné předběžné oznámení použité pouze pro informační účely – odvětvová směrnice

tabulka 2, sloupec 6

čl. 30 odst. 1 směrnice 2009/81/ES

Oznámení o zveřejnění oznámení předběžných informací použitých pouze pro informační účely – směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany

tabulka 2, sloupec 7

čl. 27 odst. 2 směrnice 2014/24/EU

čl. 28 odst. 3 směrnice 2014/24/EU

Předběžné oznámení použité za účelem zkrácení lhůty pro podání nabídek – obecná směrnice

tabulka 2, sloupec 8

čl. 45 odst. 2 směrnice 2014/25/EU

Pravidelné předběžné oznámení použité za účelem zkrácení lhůty pro podání nabídek – odvětvová směrnice

tabulka 2, sloupec 9

čl. 33 odst. 3 směrnice 2009/81/ES

Předběžné oznámení použité za účelem zkrácení lhůty pro podání nabídek – směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany

Zadávání

tabulka 2, sloupec 10

čl. 48 odst. 2 směrnice 2014/24/EU

Předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži – obecná směrnice, standardní režim

tabulka 2, sloupec 11

čl. 67 odst. 2 směrnice 2014/25/EU

Pravidelné předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži – odvětvová směrnice, standardní režim

tabulka 2, sloupec 12

čl. 75 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU

Předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži – obecná směrnice, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 13

čl. 92 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU

Pravidelné předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži – odvětvová směrnice, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 14

čl. 31 odst. 3 směrnice 2014/23/EU

Předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži – směrnice o udělování koncesí, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 15

Článek 68 směrnice 2014/25/EU

čl. 92 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU

Oznámení o zavedení systému kvalifikace – odvětvová směrnice

tabulka 2, sloupec 16

Článek 49 směrnice 2014/24/EU

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná směrnice, standardní režim

tabulka 2, sloupec 17

Článek 69 směrnice 2014/25/EU

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – odvětvová směrnice, standardní režim

tabulka 2, sloupec 18

čl. 30 odst. 2 směrnice 2009/81/ES

Oznámení o zahájení koncesního řízení – směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany, standardní režim

tabulka 2, sloupec 19

čl. 31 odst. 1 směrnice 2014/23/EU

Oznámení o zahájení koncesního řízení – směrnice o udělování koncesí, standardní režim

tabulka 2, sloupec 20

čl. 75 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/24/EU

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná směrnice, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 21

čl. 92 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/25/EU

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – odvětvová směrnice, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 22

čl. 52 odst. 1 směrnice 2009/81/ES

Oznámení o subdodávkách – směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany

tabulka 2, sloupec 23

čl. 79 odst. 1 směrnice 2014/24/EU

Oznámení o soutěži o návrh – obecná směrnice, návrh

tabulka 2, sloupec 24

čl. 96 odst. 1 první pododstavec směrnice 2014/25/EU

Oznámení o zahájení soutěže o návrh – odvětvová směrnice, návrh

Oznámení o záměru uzavřít smlouvu

tabulka 2, sloupec 25

Článek 3a směrnice 89/665/EHS

Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante – obecná směrnice

tabulka 2, sloupec 26

Článek 3a směrnice 92/13/EHS

Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante – odvětvová směrnice

tabulka 2, sloupec 27

Článek 64 směrnice 2009/81/ES

Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante – směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany

tabulka 2, sloupec 28

Článek 3a směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS

Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante – směrnice o udělování koncesí

Výsledek

tabulka 2, sloupec 29

Článek 50 směrnice 2014/24/EU

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná směrnice, standardní režim

tabulka 2, sloupec 30

Článek 70 směrnice 2014/25/EU

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – odvětvová směrnice, standardní režim

tabulka 2, sloupec 31

čl. 30 odst. 3 směrnice 2009/81/ES

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany, standardní režim

tabulka 2, sloupec 32

čl. 32 odst. 2 (odkaz na přílohu VII) směrnice 2014/23/EU

Oznámení o výsledku koncesního řízení – směrnice o udělování koncesí, standardní režim

tabulka 2, sloupec 33

čl. 75 odst. 2 směrnice 2014/24/EU

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná směrnice, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 34

čl. 92 odst. 2 směrnice 2014/25/EU

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – odvětvová směrnice, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 35

čl. 32 odst. 2 (odkaz na přílohu VIII) směrnice 2014/23/EU

Oznámení o výsledku koncesního řízení – směrnice o udělování koncesí, zjednodušený režim

tabulka 2, sloupec 36

čl. 79 odst. 2 směrnice 2014/24/EU

Oznámení o výsledcích soutěže o návrh – obecná směrnice, návrh

tabulka 2, sloupec 37

čl. 96 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 2014/25/EU

Oznámení o výsledku soutěže o návrh – odvětvová směrnice, návrh

Změna smlouvy

tabulka 2, sloupec 38

čl. 72 odst. 1 směrnice 2014/24/EU

Oznámení o změně smlouvy – obecná směrnice

tabulka 2, sloupec 39

čl. 89 odst. 1 směrnice 2014/25/EU

Oznámení o změně smlouvy – odvětvová směrnice

tabulka 2, sloupec 40

čl. 43 odst. 1 směrnice 2014/23/EU

Oznámení o změně koncese – směrnice o udělování koncesí

Oprava

jakýkoli jiný standardní formulář a oddíly „Oznámení“ a „Oprava“ v tabulce 2

změna jakéhokoli z výše uvedených oznámení

Oznámení oprav

POKYNY PRO ČTENÍ TABULKY 2

První sloupec obsahuje informace o úrovni vnoření pole nebo oddílu. Pole nebo oddíly, které jsou označeny úrovní „++“, „+++“ a „++++“, jsou vnořeny do nejbližšího výše uvedeného oddílu označeného úrovní „+“.

Druhý a třetí sloupec obsahují název a popis polí (nebo oddílů).

Čtvrtý sloupec obsahuje jeden z těchto druhů údajů:

„Ukazatel“: v tomto poli se uvádí „Ano“ nebo „Ne“.

„Kód“: toto pole obsahuje hodnoty z předem stanoveného seznamu.

„Datum“: toto pole obsahuje datum a případně podrobnější časový údaj (čas a časové pásmo).

„Doba trvání“: toto pole obsahuje informaci o době trvání.

„Identifikátor“: toto pole obsahuje soubor údajů umožňující jednoznačnou identifikaci.

„Číslo“: toto pole obsahuje číslo.

„Text“: toto pole obsahuje text.

„URL“: toto pole obsahuje elektronickou adresu, obvykle jednotný lokátor zdroje (např. internetovou adresu).

„Hodnota“: toto pole obsahuje číslo udávající peněžní hodnotu (bez daně z přidané hodnoty) a kód měny ze seznamu kódů měn.

„-“: Tento řádek představuje oddíl. Pole jsou seskupena do oddílů.

Použitelné kódy a identifikátory jsou stanoveny ve výše uvedených formátech a postupech pro zasílání oznámení.

Některé druhy údajů (např. „Datum“, „Doba trvání“, „Identifikátor“, „Text“, „Hodnota“) mohou zahrnovat několik dílčích polí.

Ve zbývajících sloupcích je uvedeno, které standardní formuláře a oznámení používají tato pole jako povinná („P“) a volitelná („V“). Označení sloupců 1 až 40 odpovídá číslům ve druhém sloupci tabulky 1 této přílohy.

TERMINOLOGIE POUŽITÁ V TABULCE 2

„Organizací“ se rozumí právnická nebo fyzická osoba nebo veřejný subjekt.

„Kupujícím“ se rozumí veřejný zadavatel, zadavatel, zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel služeb v oblasti obrany, mezinárodní organizace nebo organizace zadávající zakázku dotovanou veřejným zadavatelem; pokud není výše uvedeným sdružení organizací, které samo není organizací, v kterémžto případě se za „kupujícího“ považuje každá jednotlivá organizace.

„Vítězem“ se rozumí vybraný uchazeč (včetně úspěšného uchazeče, který je stranou rámcové dohody) nebo (v případě soutěží o návrh) vítěz; pokud není úspěšným uchazečem nebo vítězem skupina organizací, která sama není organizací, v kterémžto případě se za „vítěze“ považuje každá jednotlivá organizace.

„Zadávacím řízením“ se rozumí zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

„Nabídkou“ se rozumí nabídka nebo projekt (v případě soutěže o návrh).

„Žádostí o účast“ se rozumí žádost o účast.

„Předběžným oznámením“ se rozumí předběžné oznámení nebo (v případě směrnice 2014/25/EU) pravidelné předběžné oznámení.

„TED“ (Tenders Electronic Daily) je elektronické znění dodatku Úředního věstníku Evropské unie.

Pozn.: Tato tabulka je včetně dalších informací v přehledné formě k dispozici na internetových stránkách Komise.

Tabulka 2

Pole ve standardních formulářích a oznámeních

Úroveň

ID

Název

Popis

Druh údaje

Plánování

Zadávání

Ozn. o záměru

Výsledek

Zm. smlouvy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Oznámení

Základní informace o oznámení.

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-04

Identifikátor zadávacího řízení

Identifikátor evropského postupu zadávání veřejných zakázek, jedinečný identifikátor zadávacího řízení. Uvedení tohoto identifikátoru ve všech uveřejňovaných verzích daného oznámení (např. v TED, na celostátních nebo regionálních portálech pro uveřejňování) umožňuje jedinečnou identifikaci zadávacích řízení v rámci EU.

Identifikátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-701

Identifikátor oznámení

Identifikátor oznámení v rámci evropského postupu zadávání veřejných zakázek. Uvedení tohoto identifikátoru ve všech uveřejňovaných verzích daného oznámení (např. v TED, na celostátních nebo regionálních portálech pro uveřejňování) umožňuje jedinečnou identifikaci oznámení týkajících se zadávacích řízení v rámci EU.

Identifikátor

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-757

Verze oznámení

Verze oznámení. Tento údaj pomáhá například předcházet chybám, které jsou způsobeny tím, že je v přibližně stejné době zasláno více oznámení změn.

Identifikátor

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-01

Právní základ řízení

Právní základ (např. evropská směrnice nebo nařízení, vnitrostátní právní předpis), podle kterého zadávací řízení probíhá.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-03

Typ formuláře

Typ formuláře podle právních přepisů o zadávání veřejných zakázek.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-02

Typ oznámení

Typ oznámení podle právních přepisů o zadávání veřejných zakázek.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-05

Datum odeslání oznámení

Datum a čas, kdy bylo oznámení odesláno do TED.

Datum

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-738

Upřednostňované datum uveřejnění oznámení

Upřednostňované datum uveřejnění oznámení v TED (např. ve snaze předejít uveřejnění v den, který je státním svátkem).

Datum

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-702

Úřední jazyk oznámení

Jazyk nebo jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně dostupné. Daná jazyková znění jsou z právního hlediska rovnocenná.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

+

BG-125

Předchozí plánování

Informace o předběžném oznámení nebo jiném obdobném oznámení souvisejícím s daným oznámením. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

++

BT-125

Identifikátor předchozího plánování

Identifikátor předběžného oznámení nebo jiného obdobného oznámení souvisejícího s daným oznámením.

Identifikátor

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

++

BT-1251

Identifikátor části předchozího plánování

Identifikátor části předběžného oznámení nebo jiného obdobného oznámení souvisejícího s daným oznámením.

Identifikátor

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

+

BG-703

Organizace

Informace o organizaci. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky, podle smluv, podle nabídek apod. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-13720

Identifikátor části oznámení organizace

Identifikátor jedné nebo více částí daného oznámení. Informace uvedené v oddíle „Organizace“ se týkají daného oddílu nebo oddílů.

Identifikátor

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-500

Název organizace

Úřední název organizace.

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-501

Identifikátor organizace

Identifikátor organizace. Uvádějí se všechny identifikátory organizace.

Identifikátor

P

P

V

P

P

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

V

P

P

P

V

P

P

V

V

V

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-16

Název části organizace

Název části organizace (např. příslušného oddělení významného kupujícího).

Text

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-510

Ulice organizace

Název ulice fyzické adresy organizace a další identifikace (např. číslo budovy).

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-513

Město organizace

Název města fyzické adresy organizace.

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-512

Poštovní směrovací číslo organizace

Poštovní směrovací číslo fyzické adresy organizace.

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-507

Nižší územní jednotka země organizace

Umístění fyzické adresy organizace podle společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). Musí být použit klasifikační kód NUTS3.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-514

Kód země organizace

Země fyzické adresy organizace.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-502

Kontaktní místo organizace

Název oddělení nebo jiného kontaktního místa pro komunikaci s organizací. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, může kontaktní místo umožňovat identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 a nařízení (EU) 2018/1725).

Text

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-506

Kontaktní e-mailová adresa organizace

E-mail, jehož prostřednictvím lze organizaci kontaktovat. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, může e-mail umožňovat identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů).

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-503

Kontaktní telefonní číslo organizace

Telefonní číslo, jehož prostřednictvím lze organizaci kontaktovat. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, může telefonní číslo umožňovat identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů).

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-739

Kontaktní faxové číslo organizace

Faxové číslo, jehož prostřednictvím lze organizaci kontaktovat. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, může faxové číslo umožňovat identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů).

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-505

Internetová adresa organizace

Internetové stránky organizace.

URL

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-509

Digitální brána organizace pro elektronické doručování

Jednotný lokátor zdroje organizace pro výměnu dat a dokumentů.

URL

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-633

Organizace – fyzická osoba

Organizace je fyzická osoba.

Ukazatel

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-08

Úloha organizace

Úloha organizace v zadávacím řízení (např. kupující, vítěz). V oznámení musí být uvedeny všechny organizace, které mají v řízení úlohu kupujícího, vítěze, orgánu příslušného k přezkumu, kupujícího pořizujícího dodávky a/nebo služby určené pro jiné kupující, kupujícího zadávajícího veřejné zakázky nebo uzavírajícího rámcové dohody na stavební práce, dodávky nebo služby určené pro jiné kupující.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-770

Dílčí úloha organizace

Dílčí úloha organizace v zadávacím řízení (např. vedoucí skupiny, organizace poskytující další informace o zadávacím řízení).

Kód

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BG-3

Kupující

Další informace o kupujícím.

-

P

P

P

P

P

V

P

P

V

P

P

V

V

P

P

P

P

V

P

V

V

V

P

P

V

V

V

V

P

P

V

P

V

V

P

P

P

 

 

 

+++

BT-508

URL profilu kupujícího

Internetové stránky, na kterých kupující zveřejňuje informace týkající se zadávacích řízení (např. oznámení, zadávací dokumentaci).

URL

P

P

P

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BT-11

Typ kupujícího z právního hlediska

Typ kupujícího podle právních předpisů o zadávání veřejných zakázek (např. ústřední orgán státní správy, veřejnoprávní subjekt, veřejný podnik).

Kód

P

V

V

P

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

P

P

V

 

 

 

+++

BT-740

Kupující – zadavatel

Kupující je zadavatel.

Ukazatel

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

 

 

P

 

 

 

V

P

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

V

P

 

 

P

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Činnost veřejného zadavatele

Hlavní činnost veřejného zadavatele.

Kód

P

P

V

P

P

V

P

P

V

P

P

V

V

P

P

P

P

V

P

V

V

 

P

P

V

V

V

V

P

P

V

P

V

V

P

P

P

 

 

 

+++

BT-610

Činnost zadavatele

Hlavní činnost zadavatele.

Kód

 

P

V

 

P

V

 

P

V

 

P

 

V

P

P

 

P

V

P

 

V

 

 

P

 

V

V

V

 

P

V

P

 

V

P

 

P

 

 

 

++

BG-4

Vítěz

Další informace o vítězi, uchazeči nebo subdodavateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

 

 

 

+++

BT-165

Velikost vítěze

Velikost vítěze, uchazeče nebo subdodavatele (např. mikropodnik, malý podnik, střední podnik).

Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

 

 

 

+++

BT-706

Státní příslušnost majitele vítěze

Státní příslušnost (nebo příslušnosti) skutečného majitele (skutečných majitelů) vítěze, uchazeče nebo subdodavatele, jak je uvedeno v rejstříku nebo rejstřících zřízených právními předpisy pro boj proti praní peněz. Pokud takový rejstřík neexistuje (např. v případě zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů ze zemí mimo EU), uvedou se obdobné informace z jiných zdrojů.

Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BT-746

Vítěz kótován

Státní příslušnost (nebo příslušnosti) skutečného majitele (skutečných majitelů) vítěze, uchazeče nebo subdodavatele není uvedena v rejstříku nebo rejstřících zřízených právními předpisy pro boj proti praní peněz, protože vítěz je kótován na regulovaném trhu (např. na burze cenných papírů), který zajišťuje náležitou transparentnost v souladu s právními předpisy pro boj proti praní peněz.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+

BG-2

Účel

Informace o účelu. Tyto informace musí být uvedeny pro celé zadávací řízení, a pokud je zakázka rozdělena do částí, též pro jednotlivé části. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-22

Interní identifikátor

Interní identifikátor používaný pro soubory týkající se zadávacího řízení nebo části zakázky před přidělením identifikátoru zadávacího řízení (např. pocházející ze systému správy dokumentů kupujícího nebo ze systému pro plánování veřejných zakázek).

Text

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-23

Hlavní povaha

Hlavní povaha předmětu zakázky (např. stavebních prací). V případě smíšených zakázek (např. zakázek na stavební práce i na služby) může být hlavní povahou například povaha s nejvyšší odhadovanou hodnotou. Tyto informace musí být uvedeny pro celé zadávací řízení.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-531

Doplňující povaha

Povaha předmětu zakázky (např. služeb), která doplňuje hlavní povahu.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-21

Název

Název zadávacího řízení nebo části zadávacího řízení.

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-24

Popis

Popis povahy, množství nebo objemu předmětu zakázky nebo potřeb a požadavků, které by v daném zadávacím řízení nebo části zadávacího řízení měly být splněny. V případě oznámení o změně smlouvy popis zadávacího řízení před změnou a po změně.

Text

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-27

Odhadovaná hodnota

Odhadovaná maximální hodnota zadávacího řízení nebo části zadávacího řízení. Výrazem odhad se rozumí odhad při zahájení výzvy k účasti v soutěži. Maximální hodnotou se rozumí hodnota všech zakázek, které mají být zadány na základě rámcové dohody nebo v rámci dynamického nákupního systému, po celou dobu jejich trvání, včetně opčních práv a prodloužení.

Hodnota

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

++

BG-557

Odhadovaná maximální hodnota skupiny na základě rámcové dohody

Informace o odhadované maximální hodnotě, která může být na základě rámcové dohody vynaložena na skupinu částí. Tato informace může být poskytnuta, když je odhadovaná maximální hodnota skupiny částí nižší než celkový součet odhadovaných hodnot jednotlivých částí v dané skupině (např. když má více částí společný rozpočet).

-

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

V

V

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Identifikátor části, odhadovaná maximální hodnota skupiny na základě rámcové dohody

Identifikátory částí. Dané části tvoří skupinu, jejíž odhadovaná maximální hodnota je nižší než celkový součet jednotlivých odhadovaných maximálních hodnot všech částí dohromady (např. když má více částí společný rozpočet).

Identifikátor

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

V

V

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Odhadovaná maximální hodnota skupiny na základě rámcové dohody

Odhadovaná maximální hodnota, která může být na základě rámcové dohody vynaložena na skupinu částí. Tato informace může být poskytnuta, když je odhadovaná maximální hodnota skupiny částí nižší než celkový součet odhadovaných hodnot jednotlivých částí v dané skupině (např. když má více částí společný rozpočet). Výrazem odhad se rozumí odhad při zahájení výzvy k účasti v soutěži. Maximální hodnotou se rozumí hodnota všech zakázek, které mají být zadány na základě rámcové dohody po celou dobu jejího trvání, včetně opčních práv a prodloužení.

Hodnota

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

V

V

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klasifikace

Informace o klasifikaci(ích) popisující(ch) předmět zakázky. Musí být použit typ klasifikace podle společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV). Kromě toho lze použít i další klasifikace (např. anatomicko- terapeuticko- chemický klasifikační systém léčiv (ATC) Světové zdravotnické organizace, nomenklaturu zdravotnických prostředků podle nařízení 2017/745), zpřístupňuje-li je Úřad pro publikace EU.)

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

+++

BT-26

Typ klasifikace

Typ klasifikace popisující předmět zakázky (např. společný slovník pro veřejné zakázky).

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

+++

BT-262

Hlavní klasifikační kód

Klasifikační kód, který předmět zakázky nejlépe charakterizuje.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

+++

BT-263

Doplňkové klasifikační kódy

Doplňkový klasifikační kód, který předmět zakázky rovněž charakterizuje.

Kód

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-25

Množství

Požadovaný počet jednotek.

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-625

Jednotka

Jednotka pro vyjádření zboží, služby nebo stavebních prací, například hodiny nebo kilogramy. Je-li kód CPV dodávka nevyžadující další jednotku (např. automobily), jednotka se neuvádí a množství je definováno počtem, např. „počet automobilů“.

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-53

Opční práva

Kupující si vyhrazuje právo (není povinné) zadat zhotoviteli, dodavateli nebo poskytovateli další zakázky (po dobu platnosti zakázky).

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

V

V

V

 

P

P

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-54

Popis opčních práv

Popis opčních práv.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

V

V

V

 

P

P

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-94

Opakování

Zakázka, jež může být v dohledné budoucnosti zahrnuta i do jiného řízení. (Například pravidelně vyhlašované zadávací řízení na komunální služby. Nepatří sem zadání několika zakázek v rámci jednoho systému kvalifikace, rámcová dohoda ani dynamický nákupní systém.)

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-95

Popis opakování

Jakékoli další informace o opakování (např. předpokládané načasování).

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

+

BG-708

Místo plnění

Informace o hlavním místě plnění stavebních prací v případě zakázky na stavební práce, hlavním místě dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb. Zahrnuje-li místo plnění několik oblastí NUTS 3 (např. dálnice, vnitrostátní síť úřadů práce), musí být uvedeny všechny příslušné kódy. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-5101

Ulice místa plnění

Název ulice místa plnění a další identifikace (např. číslo budovy).

Text

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-5131

Město místa plnění

Název města místa plnění.

Text

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-5121

Poštovní směrovací číslo místa plnění

Poštovní směrovací číslo místa plnění.

Text

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-5071

Nižší územní jednotka země místa plnění

Umístění podle společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). Musí být použit klasifikační kód NUTS3.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-5141

Kód země místa plnění

Země místa plnění.

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-727

Místo plnění – jiné

Místo plnění může být dále vymezeno (např. „kdekoli v Evropském hospodářském prostoru“, „kdekoli v dané zemi“).

Kód

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-728

Další informace o místě plnění

Další informace o místě plnění.

Text

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

+

BG-36

Doba trvání

Informace o době trvání zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace. Musí být zahrnuta různá opční práva a prodloužení. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-536

Počátek doby trvání

(Odhadované) datum zahájení zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace.

Datum

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-36

Délka trvání

(Odhadovaná) délka trvání od zahájení do ukončení zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace. Musí být zahrnuta různá opční práva a prodloužení.

Doba trvání

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-537

Konec doby trvání

(Odhadované) datum ukončení zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace.

Datum

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-538

Doba trvání – jiné

Doba trvání není známa, je neomezená atd.

Kód

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-58

Maximální prodloužení

Maximální možný počet prodloužení smlouvy. Prodloužením si kupující vyhrazuje právo (není povinné) na prodloužení smlouvy (tj. prodloužení její platnosti), aniž by muselo být zahájeno nové zadávací řízení. Například smlouva může platit jeden rok a kupujícímu může být ponechána možnost smlouvu prodloužit (např. jednou, dvakrát) o další tři měsíce, je-li s poskytovanými službami spokojen.

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

P

P

V

V

V

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-57

Popis prodloužení

Jakékoli další informace o prodloužení.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

P

V

V

V

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

+

BG-61

Finanční prostředky EU

Informace o finančních prostředcích Evropské unie použitých na financování zakázky. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

P

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

++

BT-60

Finanční prostředky EU

Zakázka je alespoň částečně financována z prostředků Evropské unie, např. z evropských strukturálních a investičních fondů nebo grantů poskytnutých Evropskou unií.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

P

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

+

BG-6

Řízení

Informace o zadávacím řízení

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

V

 

P

P

P

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

P

P

 

 

 

++

BT-09

Přeshraniční právní předpisy

Právní předpisy použitelné v případě, že kupující z různých zemí zakázku zadávají společně v rámci jednoho zadávacího řízení.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

++

BT-105

Druh řízení

Druh zadávacího řízení (např. podle typů uvedených ve směrnicích o zadávání veřejných zakázek).

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

P

P

V

V

 

 

P

P

P

 

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

V

V

 

P

P

 

 

 

++

BT-88

Rysy řízení

Hlavní rysy řízení (např. popis jednotlivých fází) a informace, kde lze nalézt úplné znění pravidel. Tyto informace musí být uvedeny, jedná-li se o řízení, které není uvedeno ve směrnicích o zadávání veřejných zakázek. Jedná se například o koncese na sociální a jiné specifické služby a případy dobrovolného uveřejnění zadávacích řízení nedosahujících finančních limitů EU pro veřejné zakázky.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

P

P

 

 

V

V

V

V

P

P

V

V

V

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

++

BT-106

Zkrácené řízení

Lhůta pro podání žádostí o účast nebo nabídek v daném řízení může být zkrácena z důvodu naléhavé situace.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Odůvodnění zkráceného řízení

Důvody k použití zkráceného řízení.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

V

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Kód odůvodnění přímého zadání

Důvody k použití řízení, které umožňuje přímé zadávání zakázek, tj. řízení, které nevyžaduje uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie.

Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Identifikátor předchozího řízení odůvodňujícího přímé zadání

Identifikátor předchozího řízení, jež odůvodňuje použití řízení, které umožňuje přímé zadávání zakázek, tj. odůvodňující řízení, které nevyžaduje uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie.

Identifikátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

 

 

 

++

BT-135

Text odůvodnění přímého zadání

Důvody k použití řízení, které umožňuje přímé zadávání zakázek, tj. řízení, které nevyžaduje uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

 

 

 

++

BT-31

Maximální přípustný počet částí

Maximální počet částí, pro které může jeden uchazeč podat nabídky.

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

P

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Všechny části požadovány

Uchazeč musí podat nabídky pro všechny části.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Maximální počet zadaných částí

Maximální počet částí, pro které lze jednomu uchazeči zadat zakázku (zakázky).

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Nabídka pro skupinu částí

Uchazeči mohou podávat nabídky nejen pro jednotlivé části, ale též pro skupiny daných částí. Kupující pak může porovnat nabídky podané pro skupiny částí s nabídkami pro jednotlivé části a zhodnotit, které opční právo nejlépe splňuje kritéria pro zadání zakázky. Pro každou skupinu částí musí být stanovena jasná kritéria pro zadání zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Identifikátor skupiny

Identifikátor skupiny částí daného řízení.

Identifikátor

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Identifikátor skupiny částí

Identifikátor několika částí zakázky v rámci daného řízení. Uvedené části tvoří skupinu, pro kterou lze podat a hodnotit jednu nabídku.

Identifikátor

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Druhá fáze

Informace o druhé fázi dvoufázového řízení. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Minimální počet zájemců

Minimální počet zájemců, kteří musí být vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Ukazatel – maximální počet zájemců

Existuje maximální počet zájemců, kteří mohou být vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Maximální počet zájemců

Maximální počet zájemců, kteří mohou být vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Postupné snižování

Řízení probíhá v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určití účastníci vyřazeni.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Jednání není nezbytné

Kupující si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě původních nabídek bez dalších jednání.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Odměna a porota

Informace o odměnách a porotě v soutěži o návrh. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Cena

Informace o hodnotě a pořadí ceny pro vítěze soutěže o návrh (např. „první místo – 10 000 EUR“, „druhé místo – 5 000 EUR“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Hodnota ceny

Výše případné ceny pro vítěze soutěže o návrh.

Hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Oceňované umístění

Místo (např. první místo, druhé místo) v soutěži o návrh, které získává cenu.

Číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Navazující zakázka

Jakákoli zakázka na služby na základě soutěže bude zadána jednomu z vítězů soutěže.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Další informace v souvislosti s odměnami

Další informace o navazujících zakázkách, cenách a platbách (např. nepeněžních cenách, platbách poskytovaných za účast).

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Závazné rozhodnutí poroty

Rozhodnutí poroty je pro kupujícího závazné.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Jméno člena poroty

Jméno člena poroty.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Název účastníka

Název dříve vybraného účastníka. Účastník mohl být vybrán již v době uveřejnění soutěže o návrh, protože například informace o účasti světově uznávaných architektů má přilákat další potenciální účastníky.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Důvody pro vyloučení

Stručný popis kritérií týkajících se osobní situace uchazečů, která může vést k jejich vyloučení. Musí být uveden seznam všech takových kritérií a musí být uvedeny požadované informace (např. vlastní prohlášení, dokumenty). Rovněž mohou být zahrnuty i zvláštní vnitrostátní důvody pro vyloučení.

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Důvody pro vyloučení

Stručný popis kritérií týkajících se osobní situace uchazečů, která může vést k jejich vyloučení. Musí být uveden seznam všech takových kritérií a musí být uvedeny požadované informace (např. vlastní prohlášení, dokumenty). Rovněž mohou být zahrnuty i zvláštní vnitrostátní důvody pro vyloučení.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Kvalifikační kritéria pro výběr

Informace o kvalifikačních kritériích pro výběr (nebo kritériu). Musí být uvedena všechna kritéria. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Typ kvalifikačních kritérií pro výběr

Kritéria (nebo kritérium) týkající se například ekonomické a finanční způsobilosti nebo technické a odborné způsobilosti.

Kód

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Použitá kvalifikační kritéria pro výběr

Kritéria (nebo kritérium) daného typu jsou použita, nejsou použita nebo jejich použití není dosud známo (v případě předběžného oznámení použitého jako výzva k účasti v soutěži nebo za účelem zkrácení lhůt).

Kód

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Název kvalifikačních kritérií pro výběr

Název kvalifikačních kritérií pro výběr (nebo kritéria).

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Popis kvalifikačních kritérií pro výběr

Stručný popis kvalifikačních kritérií pro výběr (nebo kritéria), včetně minimálních požadavků, požadované informace (např. vlastní prohlášení, dokumenty) a jak budou tato kritéria (nebo kritérium) použita k výběru zájemců, kteří budou vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení (pokud byl stanoven maximální počet zájemců).

Text

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Kvalifikační kritéria pro vyzvání k účasti ve druhé fázi

Kritéria (nebo kritérium) budou použita (pouze) k výběru zájemců, kteří budou vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení (pokud byl stanoven maximální počet zájemců).

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

P

P

P

 

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi

Informace o čísle spojeném s kvalifikačními kritérii (nebo kritériem) použitými k výběru zájemců, kteří budou vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro výběr (nebo kritériem).

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi – váha

Informace, zda číslo spojené s kvalifikačním kritériem pro výběr (nebo s kritérii) představuje poměrnou váhu (např. procentní podíl).

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi – limit

Informace, zda číslo spojené s kvalifikačním kritériem pro výběr (nebo s kritérii) představuje limit (např. minimální bodové ohodnocení, maximální počet nabídek s nejvyšším ohodnocením).

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Další požadavky

Informace o jakýchkoli dalších požadavcích na účast v řízení a podmínkách upravujících budoucí zakázku. Požadavky musí zahrnovat popis metod jejich ověřování. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Vyhrazená účast

Zda je účast vyhrazena konkrétním organizacím (např. chráněným dílnám, organizacím plnícím úkoly veřejné služby).

Kód

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Kvalifikace pracovníků realizujících zakázku

Zda musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky.

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Bezpečnostní prověrka

Je požadována bezpečnostní prověrka.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Lhůta pro získání bezpečnostní prověrky

Lhůta, do které mohou získat bezpečnostní prověrku uchazeči, kteří ji nemají.

Datum

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Popis bezpečnostní prověrky

Další informace o bezpečnostní prověrce (např. jaká úroveň bezpečnostní prověrky je požadována, kteří členové týmu ji musí mít, zda je prověrka nezbytná již pro přístup k zadávací dokumentaci nebo pouze pro plnění zakázky).

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Podmínky zakázky

Informace o podmínkách, kterými se má budoucí zakázka řídit. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-736

Vyhrazené plnění

Zda musí být plnění zakázky provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání.

Kód

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-761

Právní forma uchazeče

Skupina uchazečů, které má být zakázka zadána, musí mít určitou právní formu.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-76

Popis právní formy uchazeče

Právní forma, kterou musí mít skupina uchazečů, které má být zakázka zadána.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-70

Podmínky plnění

Hlavní informace o plnění zakázky (např. průběžné výstupy, náhrada škody, práva duševního vlastnictví).

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

V

V

V

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-92

Elektronické objednávky

Budou používány elektronické objednávky.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-77

Finanční podmínky

Hlavní informace o financování a placení a/nebo odkaz na případná ustanovení, kterými se tyto podmínky řídí.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

V

V

V

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-743

Elektronická fakturace

Zda bude kupující vyžadovat, umožňovat či neumožňovat elektronické faktury.

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-93

Elektronická platba

Bude použita elektronická platba

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-65

Povinnosti v souvislosti s využitím subdodavatele

Povinnosti, které uchazeč musí splnit v souvislosti s využitím subdodavatele.

Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Povinnosti v souvislosti s využitím subdodavatele – minimální procentní podíl

Minimální procentní podíl hodnoty zakázky, který zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel musí zadat třetí osobě prostřednictvím zadávacího řízení popsaného v hlavě III směrnice 2009/81/ES.

Číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Povinnosti v souvislosti s využitím subdodavatele – maximální procentní podíl

Maximální procentní podíl hodnoty zakázky, který zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel musí zadat třetí osobě prostřednictvím zadávacího řízení popsaného v hlavě III směrnice 2009/81/ES.

Číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-707

Kritéria pro zadání zakázky

Informace o kritériích pro zadání zakázky. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

++

BG-38

Kritérium pro zadání zakázky

Informace o kritériu pro zadání zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BT-539

Typ kritéria pro zadání zakázky

Zda se kritérium týká ceny, nákladů nebo necenového či nenákladového rysu nabídky. (Cena je pořizovací cena; nákladem je jakékoli jiné necenové peněžní kritérium.)

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BT-734

Název kritéria pro zadání zakázky

Název kritéria pro zadání zakázky.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BT-540

Popis kritéria pro zadání zakázky

Popis kritéria pro zadání zakázky.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BG-541

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky

Informace o čísle spojeném s kritériem pro zadání zakázky.

-

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

++++

BT-541

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky.

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

++++

BT-5421

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky – váha

Informace, zda číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky představuje váhu (např. procentní podíl).

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

++++

BT-5422

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky – pevná hodnota

Informace, zda číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky představuje pevnou hodnotu (např. pevná cena, pevné náklady).

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

++++

BT-5423

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky – limit

Informace, zda číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky představuje limit (např. minimální bodové ohodnocení, maximální počet nabídek s nejvyšším ohodnocením).

Kód

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

++

BT-543

Složitá váha kritérií pro zadání zakázky

Matematická rovnice nebo jakýkoli jiný popis použitý v případě složité váhy kritérií (např. nelineární váha, proces analytické hierarchie), kdy váhu nelze vyjádřit pomocí kritéria.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

P

P

V

V

V

V

V

 

 

 

++

BT-733

Odůvodnění pořadí kritérií pro zadání zakázky

Odůvodnění stanoveného pořadí důležitosti kritérií pro zadání zakázky, nikoli jejich váhy.

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+

BG-706

Techniky

Informace o použití souborů technik, jako jsou rámcové dohody bez obnovení soutěže, rámcové dohody s obnovením soutěže, dynamické nákupní systémy a elektronické aukce. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

 

P

P

P

V

V

V

P

 

 

V

V

V

 

P

P

P

V

V

V

V

 

 

 

 

 

++

BT-765

Rámcová dohoda

Zde je použita rámcová dohoda s obnovením soutěže, bez obnovení soutěže nebo kombinace těchto postupů.

Kód

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

 

 

P

P

P

 

V

V

P

 

 

V

V

V

 

P

P

P

 

V

V

 

 

 

 

 

 

++

BT-778

Rámcová dohoda má maximální počet účastníků

Rámcová dohoda má stanoven maximální počet účastníků.

Ukazatel

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

P

V

P

 

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-113

Maximální počet účastníků rámcové dohody

Maximální počet účastníků rámcové dohody.

Číslo

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

P

V

P

 

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-109

Odůvodnění doby trvání rámcové dohody

Odůvodnění výjimečných případů, kdy doba trvání rámcové dohody překračuje zákonné limity. (Čtyři roky v případě obecné směrnice o zadávání veřejných zakázek, sedm let v případě směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany a osm let v případě odvětvové směrnice.)

Text

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

P

P

P

 

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++