(EU) 2019/1779Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2019/1779 ze dne 24. října 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

Publikováno: Úř. věst. L 272, 25.10.2019, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. října 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. října 2019 Nabývá účinnosti: 26. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1779

ze dne 24. října 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. října 2015 přijala Rada nařízení (EU) 2015/1755.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být změněny údaje týkající se jedné fyzické osoby v příloze I nařízení (EU) 2015/1755.

(3)

Příloha I nařízení (EU) 2015/1755 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2015/1755 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. října 2019.

Za Radu

předseda

A.-K. PEKONEN


(1)  Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2015/1755 se položka č. 1 v oddíle „Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2“ nahrazuje tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody určení

„1.

Godefroid BIZIMANA

Pohlaví: muž

Datum narození:23. 4. 1968

Místo narození: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundská státní příslušnost.Číslo pasu:DP0001520

„Chargé de Missions de la Présidence“ a bývalý náměstek generálního ředitele národní policie. Odpovědný za oslabování demokracie, neboť přijímal operační rozhodnutí, jež vedla k nepřiměřenému použití síly proti pokojným demonstracím, které začaly 26. dubna 2015 poté, co byla oznámena prezidentská kandidatura dosavadního prezidenta Nkurunzizy, a k jejich násilnému potlačování.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU