(EU) 2019/1777Nařízení Rady (EU) 2019/1777 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

Publikováno: Úř. věst. L 272, 25.10.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. října 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. října 2019 Nabývá účinnosti: 26. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1777

ze dne 24. října 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí (SZBP) 2015/1763 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2015/1755 (2) uvádí v účinnost určitá opatření stanovená rozhodnutím (SZBP) 2015/1763.

(2)

Dne 24. října 2019 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2019/1788 (3), kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1763, a to zavedením článku o zpracovávání osobních údajů Radou a vysokým představitelem.

(3)

K provedení nařízení (EU) 2015/1755 a pro zajištění co největší právní jistoty v Unii by měla být zveřejněna jména a další relevantní údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje jsou zmrazeny v souladu s uvedeným nařízením. Veškeré zpracování osobních údajů musí být v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (4) a (EU) 2018/1725 (5).

(4)

Nařízení (EU) 2015/1755 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) 2015/1755 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 15a

1.   Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Mezi tyto úkoly patří:

a)

pokud jde o Radu, příprava a provádění změn přílohy I;

b)

pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy I;

c)

pokud jde o Komisi:

i)

začlenění obsahu přílohy I do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční omezující opatření Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;

ii)

zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.   Rada, Komise a vysoký představitel mohou případně zpracovávat příslušné údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami uvedenými na seznamu, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu, nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy I.

3.   Pro účely tohoto nařízení jsou Rada, útvar Komise uvedený v příloze II tohoto nařízení a vysoký představitel určeni „správcem“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. října 2019.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

A.-K. PEKONEN


(1)  Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 37.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi (Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1788 ze dne 24. října 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1763 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU