(EU) 2019/1757Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1757 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 270, 24.10.2019 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1757

ze dne 23. října 2019,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (3), a zejména na čl. 2 písm. i), čl. 12 odst. 1, 4 a 5, čl. 13 odst. 2 a články 15, 16, 17 a 19 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 11. dubna 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/584 (4) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 SEU. V souladu s uvedeným rozhodnutím byla lhůta stanovená v čl. 50 odst. 3 SEU prodloužena do 31. října 2019. Ode dne 1. listopadu 2019 (dále jen „datum vystoupení“) se tudíž na Spojené království a ve Spojeném království přestane uplatňovat právo Unie.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární požadavky pro dovoz koňovitých do Unie. Stanoví, že do Unie mohou být dováženi pouze koňovití, kteří pocházejí ze třetí země nebo části třetí země uvedené na seznamu třetích zemí sestaveném v souladu s uvedenou směrnicí a kteří jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle vzoru rovněž vyhotoveného v souladu se zmíněnou směrnicí.

(3)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Stanoví, že do Unie mohou být dováženy pouze komodity, jež pocházejí ze třetí země nebo části třetí země, která je na seznamu třetích zemí vypracovaném v souladu s uvedenou směrnicí, a které jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru vypracovaného rovněž v souladu s uvedenou směrnicí. Veterinární osvědčení musí potvrzovat, že dané komodity pocházejí ze schválených středisek pro odběr a skladování spermatu nebo od schválených týmů pro odběr a produkci embryí, a musí poskytovat záruky přinejmenším rovnocenné zárukám, které jsou stanoveny v kapitole I přílohy D uvedené směrnice.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 (5) stanoví mimo jiné seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž členské státy povolí vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých.

(5)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska poskytlo nezbytné záruky, že tato země a její závislá území, pokud jde o určité komodity, budou splňovat podmínky stanovené ve směrnicích 2009/156/ES a 92/65/EHS a v prováděcím nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, od data vystoupení tím, že budou nadále dodržovat právní předpisy Unie během počátečního období nejméně devíti měsíců.

(6)

S ohledem na tyto zvláštní záruky poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, by tudíž Spojené království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislá území měly být zařazeny na seznam třetích zemí a částí území třetích zemí uvedený v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, z nichž je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých.

(7)

Pokud jde o nákazový status koňovitých ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a na jeho závislých územích, měly by tyto země být zařazeny do sanitární skupiny A a měly by být povoleny všechny typy vstupu a vstup všech kategorií koňovitých.

(8)

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. listopadu 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(4)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 11. dubna 2019 o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Tabulka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se mění takto:

a)

za položku „Falklandské ostrovy“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„GB

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

GB-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Celá země

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X“

 

b)

za položku „Izrael“ se vkládá nový řádek, který zní:

„IM

Ostrov Man

IM-0

Celá země

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X“

 

c)

za položku „Island“ se vkládá nový řádek, který zní:

„JE

Jersey

JE-0

Celá země

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU