(EU) 2019/1745Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 268, 22.10.2019, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1745

ze dne 13. srpna 2019,

kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (1), a zejména na čl. 4 odst. 14, čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Normalizační práce Komise má zajistit, aby byly v evropských nebo mezinárodních normách stanoveny technické specifikace pro interoperabilitu dobíjecích a plnicích stanic, a to určením požadovaných technických specifikací s přihlédnutím ke stávajícím evropským normám a související mezinárodní činnosti v oblasti normalizace.

(2)

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (2) požádala (3) Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), aby vypracovaly a přijaly odpovídající evropské normy nebo změnily již existující evropské normy pro dodávky elektřiny pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu; dodávky vodíku pro silniční dopravu; dodávky zemního plynu, včetně biomethanu, pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu.

(3)

Normy vypracované organizacemi CEN a CENELEC byly přijaty ze strany evropského průmyslu, aby byla v celé Unii zajištěna mobilita s vozidly a plavidly na různá paliva. Organizace CEN a CENELEC doporučily Komisi, aby tyto normy zahrnula do právního rámce Unie. Technické specifikace uvedené v příloze II směrnice 2014/94/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem doplněny nebo změněny.

(4)

Ustanovení o „interoperabilitě“ v souvislosti s tímto nařízením v přenesené pravomoci striktně odkazují na schopnost dobíjecích a plnicích stanic dodávat energii, která je kompatibilní se všemi technologiemi vozidel, aby bylo možné bezproblémově používat vozidla na alternativní paliva po celé EU.

(5)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L. Norma EN 62196-2 „Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky. Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením. Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a vzájemnou zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud“ a IEC 60884-1 „Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky“ by se měly vztahovat na tyto dobíjecí stanice. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 1.5 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(6)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby. Normy EN 15869-2 „Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost“ (v procesu pozměňování velikosti proudu zvýšeného ze 63 A na 125 A) a EN 16840 „Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A“ by se měly vztahovat na tyto dodávky energie. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 1.8 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(7)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG). Evropská norma EN ISO 16923 „Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel“ zahrnuje konstrukci, stavbu, provoz, kontrolu a údržbu stanic pro plnění vozidel stlačeným zemním plynem (CNG), včetně vybavení, bezpečnostních a řídicích zařízení. Tato evropská norma se také vztahuje na části plnicích stanic, kde zemní plyn v plynné formě vydává CNG získaný ze zkapalněného zemního plynu (L–CNG) podle EN ISO 16924. Vztahuje se také na biomethan, slojový methan a dodávky plynu pocházející z výparů LNG (na místě nebo mimo něj). Pro CNG plnicí stanice by měly platit prvky normy EN ISO 16923 zajišťující interoperabilitu CNG plnicích stanic a vozidel. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(8)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro plnicí stanice na zkapalněný zemní plyn (LNG). Evropská norma EN ISO 16924 „Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel“ ve svém současném znění zahrnuje konstrukci, stavbu, provoz, údržbu a kontrolu stanic pro plnění vozidel zkapalněným zemním plynem (LNG), včetně vybavení, bezpečnostních a řídicích zařízení. Tato evropská norma také stanoví konstrukci, stavbu, provoz, údržbu a kontrolu stanic pro využití LNG jako místního zdroje pro plnění vozidel CNG (plnicích stanic LCNG), včetně bezpečnostních a řídicích zařízení stanice a specifických zařízení plnicí stanice LCNG. Evropská norma zahrnuje plnicí stanice s následujícími vlastnostmi: bez veřejného přístupu; s veřejným přístupem (samoobslužný nebo s obsluhou); s měřením výdeje, nebo bez měření výdeje; plnicí stanice s pevným zásobníkem LNG; plnicí stanice s mobilním zásobníkem LNG. Evropská norma EN ISO 12617 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu –3,1 MPa konektor“ ve svém současném znění specifikuje výdejní pistole a nádoby na zkapalněný zemní plyn (LNG) a jejich kompletní sestavení z nových nepoužitých dílů a materiálů pro silniční vozidla s pohonem na LNG. Konektor pro doplňování LNG sestává – v příslušném případě – z nádoby a jejího ochranného víka (namontováno na vozidle) a výdejní pistole. Tato evropská norma je použitelná pouze pro taková zařízení, která jsou navržena pro maximální pracovní tlak 3,4 MPa (34 bar), jež používají LNG jako palivo vozidla a mají standardizované shodné součásti. Pro LNG plnicí stanice by měly platit prvky normy EN ISO 16924 zajišťující interoperabilitu LNG plnicích stanic a norma EN ISO 12617 stanovující specifikace pro přípojky. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.2 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(9)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla. Evropská norma EN ISO 20519 „Lodě a lodní technika – Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným zkapalněným zemním plynem“ rozlišuje mezi plnicími stanicemi pro námořní plavidla a pro plavidla vnitrozemské plavby. Pro námořní lodě, na které se nevztahuje mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny (předpis IGC), platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519. Nicméně pro plavidla vnitrozemské plavby platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519 (části 5.3 až 5.7) výhradně pro účely interoperability. Pro námořní plavidla by měla být použita evropská norma EN ISO 20519 pro plnicí stanice a stejná evropská norma (část 5.3 až 5.7) by se měla použít pro plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.1 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(10)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro vodíkové plnicí stanice vydávající plynný vodík s plnicími protokoly. Evropská norma EN 17127 „Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly“ ve svém stávajícím znění zahrnuje interoperabilitu konstrukce, stavby, provozu, údržby a kontroly stanic pro doplňování vozidel plynným vodíkem. Pro vodíkové plnicí stanice by měly platit požadavky na interoperabilitu popsané v normě EN 17127 a stejná evropská norma by měla platit pro příslušné plnicí protokoly. Proto by měly být odpovídajícím způsobem změněny body 2.1 a 2.3 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(11)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro jakostní charakteristiku vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi pro silniční vozidla. Evropská norma EN 17124 „Vodíkové palivo – Specifikace produktu a zabezpečení kvality – Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla“ ve svém současném znění zahrnuje jakostní charakteristiku vodíkového paliva a odpovídající zajištění kvality s cílem zajistit jednotnost vodíkových produktů, vydávaných pro využití v systémech vozidel s palivovými články s protonvýměnnou membránu (PEM). Měla by platit evropská norma EN 17124, která definuje jakostní charakteristiku vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 2.2 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(12)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o tom, že pro přípojky motorových vozidel pro doplňování plynného vodíku bylo doporučeno použití evropské normy EN ISO 17268 „Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel“. Proto je důležité uzavřít proces certifikace přípojek pro doplňování motorových vozidel plynným vodíkem podle normy EN ISO 17268. Jakmile bude tento proces uzavřen, měly by přípojky pro motorová vozidla pro doplňování plynným vodíkem vyhovovat normě EN ISO 17268. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 2.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(13)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o tom, že pro přípojky/nádoby na CNG by měla platit evropská norma EN ISO 14469 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu“. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.3 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(14)

Evropské normy, které jsou předmětem tohoto nařízení Komise v přenesené pravomoci, byly konzultovány se skupinou odborníků v rámci fóra pro udržitelnou dopravu a s Ústřední komisí pro plavbu na Rýně (CCNR), které k nim poskytly poradenství.

(15)

Komise by měla doplnit a změnit směrnici 2014/94/EU v souladu s odkazy na evropské normy vypracované organizacemi CEN a CENELEC.

(16)

V případech, kdy mají být prostřednictvím nařízení Komise v přenesené pravomoci stanoveny, aktualizovány či doplněny nové technické specifikace uvedené v příloze II směrnice 2014/94/EU, by mělo platit přechodné období v délce 24 měsíců.

(17)

Toto nařízení má zahrnovat aktualizace provedené na základě žádostí některých členských států, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu a nový vývoj v oblasti norem pro dodávky zemního plynu a vodíku, vytvořený organizacemi CEN a CENELEC. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/674 (4) by tudíž mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L

Pro dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, uvedené v bodě 1.5 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technické specifikace:

(1)

Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem nejvýše 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L musí být pro účely interoperability vybaveny alespoň:

(a)

zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami typu 3 A, jak je popsáno v normě EN 62196-2 (u režimu nabíjení 3);

(b)

zásuvkami vyhovující normě IEC 60884-1 (u režimů nabíjení 1 nebo 2).

(2)

Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem vyšším než 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L musí být pro účely interoperability vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými přípojkami typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2.

Článek 2

Dodávka elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby

Pro dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, uvedené v bodě 1.8 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technická specifikace:

Dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby musí v závislosti na požadavcích na energii vyhovovat normě EN 15869-2 nebo normě EN 16840.

Článek 3

Technické specifikace pro plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro motorová vozidla

Pro plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG), uvedené v bodě 3.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technické specifikace:

Plnicí (provozní) tlak musí mít hodnotu 20,0 MPa (200 bar) při 15 °C. Maximální plnicí tlak ve výši 26,0 MPa s „vyrovnáváním teploty“ je povolen podle určení v normě EN ISO 16923 „Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel“.

Článek 4

Plnicí stanice na zkapalněný zemní plyn (LNG) pro motorová vozidla

Pro LNG plnicí stanice pro motorová vozidla uvedené v bodě 3.2 přílohy II směrnice 2014/94/EU platí následující technické specifikace:

Plnicí tlak je nižší než maximální povolený provozní tlak nádrže vozidla podle určení v normě EN ISO 16924 „Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel“.

Profil přípojky musí vyhovovat normě EN ISO 12617 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu –3,1 MPa konektor“.

Článek 5

Plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby nebo námořní lodě

Pro plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby nebo námořní lodě, uvedené v bodě 3.1 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technické specifikace:

Pro námořní lodě, na než se nevztahuje mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny (předpis IGC), platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519.

Pro plavidla vnitrozemské plavby platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519 (části 5.3 až 5.7) výhradně pro účely interoperability.

Článek 6

Příloha II směrnice 2014/94/EU se mění takto:

(1)

bod 2.1 se nahrazuje tímto:

„2. 1 Venkovní vodíkové plnicí stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat požadavky na interoperabilitu popsané v normě EN 17127 „Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly“.“;

(2)

bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2 Jakostní charakteristika vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi pro motorová vozidla musí splňovat požadavky popsané v normě EN 17124 „Vodíkové palivo – Specifikace produktu a zabezpečení kvality – Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla“, v této normě jsou také popsány metody pro zajištění splnění kvality vodíku.“;

(3)

bod 2.3 se nahrazuje tímto:

„2.3 Algoritmus plnění paliva musí splňovat požadavky normy EN 17127 „Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly“.“;

(4)

bod 2.4 se nahrazuje tímto:

„2.4 Jakmile se uzavřou postupy certifikace přípojek podle normy EN ISO 17268, musí přípojky pro motorová vozidla (kromě motocyklů) pro doplňování plynného vodíku vyhovovat normě EN ISO 17268 „Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel“.“;

(5)

bod 3.3 se nahrazuje tímto:

„3.3 Profil přípojky musí vyhovovat požadavkům normy EN ISO 14469 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu“.“

Článek 7

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 se zrušuje.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení se použije ode dne 12. listopadu 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 1330 ze dne 12. března 2015 o žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 s cílem navrhnout evropské normy pro infrastrukturu pro alternativní paliva.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu, a kterým se mění uvedená směrnice, pokud jde o přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku (Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU