(EU) 2019/1726Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1726 ze dne 15. října 2019 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

Publikováno: Úř. věst. L 263, 16.10.2019, s. 3-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. října 2019 Nabývá účinnosti: 23. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1726

ze dne 15. října 2019

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2018 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2016/2285 (2),

nařízením Rady (EU) 2017/1970 (3),

nařízením Rady (EU) 2017/2360 (4) a

nařízením Rady (EU) 2018/120 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2019 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2018/1628 (6),

nařízením Rady (EU) 2018/2025 (7),

nařízením Rady (EU) 2018/2058 (8) a

nařízením Rady (EU) 2019/124 (9).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.

(5)

Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2018. Za nadměrný odlov populací je proto vhodné provést odpočty z rybolovných kvót, které jim byly přiděleny na rok 2019 a v příslušných případech na roky následující.

(6)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1969 (10) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/479 (11) byly pro některé země a druhy stanoveny odpočty z rybolovných kvót na rok 2018. V případě některých členských států však byly uplatnitelné odpočty u některých druhů vyšší než dostupná odpovídající kvóta na rok 2018, a v uvedeném roce tudíž nemohly být provedeny v plném rozsahu. Aby bylo zajištěno, že i v takových případech bude u příslušných populací proveden plný odpočet, je třeba zbývající množství zohlednit při stanovování odpočtů z kvót na rok 2019, případně na roky následující.

(7)

V návaznosti na změny v definicích oblastí populací v nařízení (EU) 2019/124 by se měl zbývající odpočet uplatnitelný v případě Belgie z důvodu nadměrného odlovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 7d (RJU/07D.) v roce 2017 započítat proti kvótě na rejnoka vlnitého ve vodách Unie v oblastech 7d a 7e (RJU/7DE.) na rok 2019.

(8)

Odpočty z rybolovných kvót stanovené tímto nařízením by měly být uplatněny, aniž by byly dotčeny odpočty uplatnitelné na kvóty na rok 2019 podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 185/2013 (12).

(9)

Jelikož jsou kvóty vyjádřeny v tunách, neměla by být brána v úvahu nadměrně odlovená množství menší než jedna tuna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) 2018/1628, (EU) 2018/2025, (EU) 2018/2058 a (EU) 2019/124 na rok 2019 se snižují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byly dotčeny odpočty stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 32).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 281, 31.10.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2017/2360 ze dne 11. prosince 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 337, 19.12.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2018/1628 ze dne 30. října 2018, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 272, 31.10.2018, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2018/2058 ze dne 17. prosince 2018, kterým se na rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 329, 27.12.2018, s. 8).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1969 ze dne 12. prosince 2018 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2018 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 316, 13.12.2018, s. 12).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/479 ze dne 22. března 2019 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2018 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/1969 (Úř. věst. L 82, 25.3.2019, s. 6).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2019 U NADMĚRNĚ ODLOVENÝCH POPULACÍ

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2018 (v kilogramech)

Povolené vykládky v roce 2018 (celkové upravené množství v kilogramech)(1)

Celkové úlovky v roce 2018 (množství v kilogramech)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám

Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)

Násobící koeficient(2)

Dodatečný násobící koeficient(3), (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let(5) (množství v kilogramech)

Odpočty, které se mají provést v roce 2019 (množství v kilogramech)

BE

RJE

7FG.

Rejnok světloskvrnný

Vody Unie oblastí 7f a 7g

14 000

15 400

19 888

129,14 %

4 488

1,00

/

/

4 488

BE

RJU

07D.(6)

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 7d

2 000

969

1 394

143,86 %

425(7)

Nepoužije se

Nepoužije se

2 617

2 617

DE

COD

3BC+24

Treska obecná

Subdivize 22–24

1 194 000

1 349 400

1 393 360

103,26 %

43 960

/

C(8)

/

43 960

DK

COD

3BC+24

Treska obecná

Subdivize 22–24

2 444 000

2 594 270

23 510

100,91 %

23 510

/

C(8)

/

23 510

ES

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

9 791 920

9 281 920

9 756 069

105,11 %

474 149

/

C(8)

/

474 149

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0

27 736

Nepoužije se

27 736

1,00

A

/

41 604

ES

GHL

N3LMNO

Platýs černý

NAFO 3LMNO

4 534 000

4 496 772

4 508 020

100,25 %

11 248

/

A (8)+C (8)

/

11 248

ES

NEP

*07U16

Humr severský

Funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7

825 000

155 000

158 375

102,18 %

3 375

/

/

/

3 375

ES

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15 000

15 000

17 067

113,78 %

2 067

1,00

/

/

2 067

ES

YFT

IOTC

Tuňák žlutoploutvý

Oblast působnosti komise IOTC

45 682 000

45 354 940

44 964 373

99,14 %

–390 567  (9)

Nepoužije se

Nepoužije se

2 138 460

2 138 460

EE

COD

N3M.

Treska obecná

NAFO 3M

124 000

916 170

953 232

104,05 %

37 062

/

/

/

37 062

FR

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0

18 084

Nepoužije se

18 084

1,00

/

/

18 084

IE

HER

07A/MM

Sleď obecný

7a

1 826 000

1 850 311

1 979 666

106,99 %

129 355

/

/

/

129 355

IE

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

69 141 000

66 541 055

66 965 925

100,64 %

424 870

/

/

/

424 870

NL

POK

2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

110 000

210 994

265 115

125,65 %

54 121

1,00

/

/

54 121

NL

WHG

56-14

Treska bezvousá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

/

0

4 492

Nepoužije se

4 492

1,00

/

/

4 492

PL

COD

3BC+24

Treska obecná

Subdivize 22–24

654 000

786 200

858 164

109,15 %

71 964

/

C(8)

32 331

104 295

PT

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

182 000

179 044

184 010

102,77 %

4 966

/

/

/

4 966

PT

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

3 717 470

4 152 470

4 405 184

106,09 %

252 714

/

C (8)

/

252 714

PT

BFT

AE45WM

Tuňák obecný

Atlantský oceán východně od 45° z. d. a Středozemní moře

470 190

437 190

450 343

103,01 %

13 153

/

C (8)

/

13 153

PT

BUM

ATLANT

Marlín modrý

Atlantský oceán

50 440

45 428

74 337

163,64 %

28 909

1,00

A

/

43 364

PT

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15 000

33 000

36 295

109,98 %

3 295

/

/

/

3 295

UK

COD

N1GL14

Treska obecná

Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14

382 000

497 520

512 187

102,95 %

14 667

/

/

/

14 667

UK

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

25 000

22 000

24 434

111,06 %

2 434

1,00

/

/

2 434

UK

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

79 381 000

84 694 795

84 739 599

100,05 %

44 804

/

/

/

44 804

UK

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

190 143 000

186 253 028

189 644 893

101,82 %

3 391 865

/

A (8)

/

3 391 865

UK

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

182 000

459 700

463 509

100,83 %

3 809

/

/

/

3 809

UK

RHG

5B67-

Hlavoun severní

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

1 510

1 510

7 588

502,52 %

6 078

1,00

/

/

6 078

UK

WHG

56-14

Treska bezvousá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

122 000

124 060

139 470

112,42 %

15 410

1,00

/

/

15 410


(1)  (1)Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2017 do roku 2018 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3) a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  (2)Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  (3)Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  (4)Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2016, 2017 a 2018. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  (5)Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.

(6)  (6)K odpočtu od RJU/7DE. (Vody Unie oblastí 7d a 7e).

(7)  (7)Množství menší než jedna tuna se nezohledňují.

(8)  (8)Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nepřesahuje 10 % povolených vykládek.

(9)  (9)Odpočet nelze snížit o nevyužité množství, jelikož článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se na populaci YFT/IOTC nepoužije.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU