(EU) 2019/1718Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1718 ze dne 14. října 2019 o ochraně tradičních výrazů Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino a Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) označujících vína vyrobená v Chorvatsku

Publikováno: Úř. věst. L 262, 15.10.2019, s. 13-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 4. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1718

ze dne 14. října 2019

o ochraně tradičních výrazů „Opolo“, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)“, „Kvalitetno biser vino“, „Mlado vino“, „Vrhunsko pjenušavo vino“ a „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)“ označujících vína vyrobená v Chorvatsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (1), a zejména na čl. 115 odst. 2 a 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (2) stanoví některá podrobnější pravidla, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů. Nařízení (ES) č. 607/2009 bylo zrušeno nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (3) dne 14. ledna 2019.

(2)

Podle čl. 61 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 se nařízení (ES) č. 607/2009 nadále použije na žádosti o ochranu a řízení o námitkách týkajících se tradičních výrazů, v jejichž případě byla v den vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 předložená žádost stále projednávána.

(3)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 607/2009 předložilo Chorvatsko dne 17. května 2013 Komisi žádost o ochranu názvů „Opolo“, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)“, „Kvalitetno biser vino“, „Mlado vino‘, ’Vrhunsko pjenušavo vino“ a „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)“ jakožto tradičních výrazů (dále jen „tradiční chorvatské výrazy“ nebo „tradiční výrazy, o jejichž ochranu Chorvatsko požádalo“).

(4)

Žádost o ochranu chorvatských tradičních výrazů byla dne 10. února 2018 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (4) a dne 4. dubna 2018 obdržela Komise od Bosny a Hercegoviny prohlášení o námitce vůči žádosti o ochranu těchto tradičních výrazů podle čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009.

(5)

Komise posoudila odůvodněné prohlášení o námitce a podpůrné doklady poskytnuté Bosnou a Hercegovinou a shledala, že prohlášení o námitce je v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 607/2009 přípustné.

(6)

Bosna a Hercegovina vznesla námitku proti žádosti o ochranu z toho důvodu, že tradiční výrazy, o jejichž ochranu Chorvatsko požádalo, jsou upraveny právními předpisy Bosny a Hercegoviny, jakožto výrazy popisující některá vína podle jejich kvality, barvy a obsahu zbytkového cukru, a jedná se o výrazy, které tradičně vinaři používají. Bosna a Hercegovina rovněž uvedla, že tyto tradiční výrazy, o jejichž ochranu Chorvatsko požádalo, jsou součástí právního dědictví bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie a byly proto převedeny do právních předpisů zemí ustavených po rozpadu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Bosna a Hercegovina také zdůraznila, že chorvatský jazyk je jedním z úředních jazyků Bosny a Hercegoviny, což vysvětluje existenci některých výrazů, které jsou homonymními názvy používanými v Chorvatsku pro popis vín. Na základě těchto skutečností Bosna a Hercegovina požádala o záruku, že výrobci v Bosně a Hercegovině budou moci nadále používat tyto výrazy poté, co právní akt o ochraně chorvatských tradičních výrazů vstoupí v platnost.

(7)

Dopisem ze dne 28. srpna 2018 předala Komise Chorvatsku spis týkající se námitky a vyzvala Chorvatsko, aby do dvou měsíců ode dne vydání tohoto dopisu Komise předložilo připomínky podle čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009.

(8)

Chorvatsko a Bosna a Hercegovina Komisi oznámily elektronickou poštou svůj záměr setkat se s cílem dosáhnout dohody. Obě země požádaly Komisi, aby se její zástupci jednání zúčastnili.

(9)

Na schůzi konané dne 30. ledna 2019 Chorvatsko uznalo, že uvedené tradiční výrazy se používaly v několika regionech bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie po desetiletí a ujistilo Bosnu a Hercegovinu, že Chorvatsko si nebude činit nárok na jejich výhradní používání. Chorvatsko však vyjádřilo obavy ohledně používání některých tradičních výrazů k popisu vín bez chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení, o jejichž ochranu Chorvatsko požádalo v Bosně a Hercegovině. Bosna a Hercegovina poskytla ujištění, že se tato otázka bude řešit v rámci probíhajícího sbližování právních předpisů Bosny a Hercegoviny s právními předpisy Unie, pokud jde o tradiční výrazy.

(10)

Obě země uznaly, že sdílejí nejen právní dědictví bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie, ale že rovněž nevyhnutelně užívají stejná základní slovanská slova jako synonyma výrazů „chráněné označení původu“, „jakostní víno“, „mladé víno“. Obě země také uznaly, že pokud by tyto výrazy měly být chráněny pro užívání pouze v jedné zemi, nebylo by možné v druhé zemi tyto výrazy, které se používají po několik desetiletí, nahradit jinými, které by nebyly stejné jako chorvatské tradiční výrazy.

(11)

Chorvatsko a Bosna a Hercegovina se proto dohodly, že by mělo být stanoveno přechodné období, během něhož by Bosna a Hercegovina mohla používat chráněné tradiční výrazy na výrobcích z révy vinné, které neodpovídají definici a nesplňují podmínky pro použití stanovené v tomto nařízení. Toto přechodné období by mělo Bosně a Hercegovině umožnit dokončit postupné sbližování jejích právních s právními předpisy Unie, nebo popřípadě upravit označování vín, u nichž se používají tyto chorvatské tradiční výrazy.

(12)

Obsah dohody dosažené mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou není v rozporu s právem Unie.

(13)

Jelikož příslušné právní předpisy Bosny a Hercegoviny dosud nejsou plně v souladu s právními předpisy Unie, včetně čl. 35 odst. 1 písm. c) bodu ii) nařízení (ES) č. 607/2009, nemohla by paralelní žádost Bosny a Hercegoviny o přímou ochranu podle tohoto nařízení být možným řešením.

(14)

Proto s ohledem na zájem producentů a hospodářských subjektů, kteří doposud používali tyto termíny v souladu s právními předpisy a s cílem překonat dočasné obtíže, jimž Bosna a Hercegovina čelí, je vhodné poskytnout přechodné období, aby se umožnila postupná harmonizace právních předpisů Bosny a Hercegoviny s právními předpisy Unie.

(15)

Jelikož se však toto nařízení vztahuje pouze na území Unie, přechodné období se týká pouze výrobků z révy vinné pocházejících z Bosny a Hercegoviny, které jsou dováženy do Unie a uváděny na trh v Unii a jsou u nich použity chráněné chorvatské tradiční výrazy, ačkoli neodpovídají definici a nesplňují podmínky pro použití.

(16)

S ohledem na to, že výše uvedené skutečnosti a žádost předložená Chorvatskem splňují podmínky stanovené v článku 112 nařízení (EU) č. 1308/2013 a uvedené v čl. 40 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009, chorvatské tradiční výrazy označující vína vyrobená v Chorvatsku by měly být chráněny a zaznamenány v elektronické databázi e-Bacchus.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Chráněny a zaznamenány v elektronické databázi e-Bacchus jsou tyto tradiční výrazy označující výrobky z révy vinné vyrobené v Chorvatsku:

a)

tradiční výrazy ve smyslu čl. 112 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013:

„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)“,

„Kvalitetno biser vino“,

„Vrhunsko pjenušavo vino“,

„Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)“;

b)

tradiční výrazy ve smyslu čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013:

„Opolo“,

„Mlado vino“.

Definice a podmínky pro použití tradičních výrazů jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Tyto výrazy chráněné podle článku 1 mohou být používány po období pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost za účelem označování výrobků z révy vinné, které neodpovídají definici a nesplňují podmínky pro použití chráněných výrazů uvedených v článku 1 a které se dovážejí do Unie a uvádějí na trh na území Unie z Bosny a Hercegoviny, pokud se tyto výrazy tradičně používají na území této třetí země.

Po uplynutí pětiletého období, mohou být uváděny na trh v souladu s právními předpisy pouze výrobky z révy vinné uvedené v prvním pododstavci, které byly dovezeny do Unie z Bosny a Hercegoviny před uplynutím pětiletého období, a to do vyčerpání všech stávajících zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2).

(4)  Úř. věst. C 51, 10.2.2018, s. 24.


PŘÍLOHA

Definice a podmínky pro použití tradičních výrazů uvedených v článku 1

„Opolo“

Označení: Opolo

Jazyk: Chorvatština

Definice:„Opolo“ je tradiční výraz podle čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento tradiční výraz se tradičně smí používat pro tiché růžové víno s převažující ovocnou chutí, které se produkuje výlučně z červených hroznů doporučených odrůd Vitis vinifera v souladu s nařízením o vnitrostátním seznamu certifikovaných moštových odrůd (úřední věstník Chorvatské republiky č. 53/2014). Vína označovaná tradičním výrazem „Opolo“ se produkují pomocí technologie používané k produkci bílých vín a jejich skutečný obsah alkoholu činí nejméně 11 % objemových. Maximální výnos pro tato vína je 12 000 kg/ha. Analytické a organoleptické zkoušky jsou povinné. Barva vína „Opolo“ se může pohybovat od světle růžové až po sytě růžovou.

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení: Tradiční výraz „Opolo“ lze používat k označení vín s chráněnými označeními původu „Primorska Hrvatska“, „Hrvatska Istra“, „Hrvatsko primorje“, „Sjeverna Dalmacija“, „Dalmatinska zagora“ a „Srednja i Južna Dalmacija“, která splňují požadavky pro použití tohoto tradičního výrazu.

Druhy výrobků z révy vinné: Víno, jak je definováno v bodě 1 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013.

„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)“

Označení:„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)“ může být doplněno výrazy:

Arhivsko vino: víno uchovávané ve sklepě po dobu nejméně pěti let, z toho alespoň tři roky v láhvi,

Desertno vino: víno získané zpracováním přezrálých nebo sušených hroznů bez přidání dalších látek s přirozeným obsahem alkoholu nejméně 16 % objemových a skutečným obsahem alkoholu nejméně 9 % objemových,

Kasna berba: víno z přezrálých hroznů, které obsahuje alespoň 94 °Oechsle,

Izborna berba: víno ze speciálně vybraných hroznů, které obsahuje alespoň 105 °Oechsle,

Izborna berba bobica: víno vyrobené z vybraných přezrálých hroznů napadených Botrytis, které obsahují alespoň 127 °Oechsle,

Izborna berba prosušenih bobica: víno vyrobené z vybraných bobulí přezrálých hroznů, které obsahují alespoň 154 °Oechsle,

Ledeno vino: víno vyrobené z hroznů sklizených při teplotě nejméně –7 °C a zpracovaných ve zmrzlém stavu, které obsahuje alespoň 127 °Oechsle.

Jazyk: Chorvatština

Definice:„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)“ je tradiční výraz podle čl. 112 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento tradiční výraz je synonymem pojmu „chráněné označení původu“, který se smí používat k označení vín získaných z hroznů doporučených odrůd Vitis vinifera v souladu s nařízením o vnitrostátním seznamu certifikovaných moštových odrůd (úřední věstník Chorvatské republiky č. 53/2014). Přirozený obsahu alkoholu v těchto vínech musí činit nejméně:

10 % objemových v zóně B,

10,5 % objemových v zóně CI,

11 % objemových v zóně CII.

Maximální výnos těchto vín činí:

10 000 kg/ha (6 000 l/ha) v zóně B,

11 000 kg/ha (6 600 l/ha) v zóně CI a CII.

Obohacování, okyselování, odkyselování a slazení není přípustné. Analytické a organoleptické zkoušky jsou povinné. V závislosti na stupni zralosti hroznů a postupech výroby a zrání lze používat i tyto dodatečné výrazy:

Arhivsko vino,

Desertno vino,

Kasna berba,

Izborna berba,

Izborna berba bobica,

Izborna berba prosušenih bobica,

Ledeno vino.

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení: Tradiční výraz „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)“ se smí používat pro všechna chorvatská vína s chráněným označením původu, která splňují požadavky pro použití tohoto tradičního výrazu.

Druhy výrobků z révy vinné: Víno, jak je definováno v bodě 1 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013.

„Kvalitetno biser vino“

Označení: Kvalitetno biser vino

Jazyk: Chorvatština

Definice:„Kvalitetno biser vino“ je tradiční výraz podle čl. 112 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento tradiční výraz je synonymem pojmu „chráněné označení původu“, který se smí používat k označení perlivých vín získaných z jakostních vín, z mladého vína v procesu kvašení, hroznového moštu nebo moštu v procesu kvašení, která jsou produkována z hroznů doporučených odrůd Vitis vinifera v souladu s nařízením o vnitrostátním seznamu certifikovaných moštových odrůd (úřední věstník Chorvatské republiky č. 53/2014). Vína označovaná výrazem „Kvalitetno biser vino“ musí mít celkový obsah alkoholu nejméně 9 % objemových a skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových. V uzavřené nádobě při 20 °C vykazují přetlak nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru způsobený rozpuštěným endogenním oxidem uhličitým.

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení: Tradiční výraz „Kvalitetno biser vino“ se smí používat pro všechna chorvatská perlivá vína s chráněným označením původu, která splňují požadavky pro použití tohoto tradičního výrazu.

Druhy výrobků z révy vinné: Perlivé víno, jak je definováno v bodě 8 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013.

„Mlado vino“

Označení: Mlado vino

Jazyk: Chorvatština

Definice:„Mlado vino“ je tradiční výraz podle čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento tradiční výraz se smí používat pro vína produkovaná z hroznů doporučených odrůd Vitis vinifera v souladu s nařízením o vnitrostátním seznamu certifikovaných moštových odrůd (úřední věstník Chorvatské republiky č. 53/2014), jejichž kvašení bylo dokončeno nebo částečně dokončeno. Vína označená tradičním výrazem „Mlado vino“ se musí uvést na trh před 31. prosincem kalendářního roku, v němž byly hrozny sklizeny.

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení: Tradiční výraz „Mlado vino“ se smí používat pro všechna chorvatská vína s chráněným označením původu, která splňují požadavky pro použití tohoto tradičního výrazu.

Druhy výrobků z révy vinné: Víno, jak je definováno v bodě 1 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013.

„Vrhunsko pjenušavo vino“

Označení: Vrhunsko pjenušavo vino

Jazyk: Chorvatština

Definice:„Vrhunsko pjenušavo vino“ je tradiční výraz podle čl. 112 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento tradiční výraz je synonymem pojmu „chráněné označení původu“, který se smí používat k označení šumivých vín získaných prvotním alkoholovým kvašením z čerstvých hroznů nebo moštu a druhotným alkoholovým kvašením z vína vhodného k získání jakostních nebo prvotřídních vín vyrobených z hroznů doporučených odrůd Vitis vinifera v souladu s nařízením o vnitrostátním seznamu certifikovaných moštových odrůd (úřední věstník Chorvatské republiky č. 53/2014). Šumivá vína označovaná výrazem „Vrhunsko pjenušavo vino“ musí mít skutečný obsah alkoholu nejméně 10 % objemových a v uzavřené nádobě při 20 °C vykazovat přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným endogenním oxidem uhličitým.

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení: Tradiční výraz „Vrhunsko pjenušavo vino“ se smí používat pro všechna chorvatská šumivá vína s chráněným označením původu, která splňují požadavky pro použití tohoto tradičního výrazu.

Druhy výrobků z révy vinné: Šumivé víno, jak je definováno v bodě 4 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013.

„Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)“

Označení:„Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)“ může být doplněno výrazy:

Mlado vino: pokud se produkuje z hroznů doporučených odrůd Vitis vinifera v souladu s nařízením o vnitrostátním seznamu certifikovaných moštových odrůd (úřední věstník Chorvatské republiky č. 53/2014), jejichž kvašení bylo dokončeno nebo částečně dokončeno, a jež je uvedeno na trh před 31. prosincem kalendářního roku, v němž byly hrozny sklizeny,

Arhivsko vino: pokud se uchovává ve sklepě po dobu nejméně pěti let, z toho alespoň tři roky v láhvi,

Desertno vino: pokud je víno získané zpracováním přezrálých nebo sušených hroznů a má přirozený obsah alkoholu nejméně 16 % objemových a skutečný obsah alkoholu nejméně 9 % objemových.

Jazyk: Chorvatština

Definice:„Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)“ je tradiční výraz podle čl. 112 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento tradiční výraz je synonymem pojmu „chráněné označení původu“, který se používá k označení vín získaných z hroznů doporučených odrůd Vitis vinifera v souladu s nařízením o vnitrostátním seznamu certifikovaných moštových odrůd (úřední věstník Chorvatské republiky č. 53/2014). Vína označená tradičním výrazem „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)“ musí mít přirozený obsahu alkoholu nejméně:

8,5 % objemových v zóně B,

9,0 % objemových v zóně C1,

9,5 % objemových v zóně CII.

Maximální výnos těchto vín činí:

11 000 kg/ha (7 700 l/ha) v zóně B,

12 000 kg/ha (8 400 l/ha) v zóně CI a CII.

Analytické a organoleptické zkoušky jsou povinné.

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení: Tradiční výraz „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim (Kvalitetno vino KZP)“ se smí používat pro všechna chorvatská vína s chráněným označením původu, která splňují požadavky pro použití tohoto tradičního výrazu.

Druhy výrobků z révy vinné: Víno, jak je definováno v bodě 1 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU