(EU) 2019/1715Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37-96 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1715

ze dne 30. září 2019,

kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (3) („právní rámec pro zdraví zvířat“), a zejména na čl. 23 první pododstavec písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (4), a zejména na čl. 104 první pododstavec písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (5) (nařízení o úředních kontrolách), a zejména na čl. 58 první pododstavec písm. a), čl. 75 odst. 2 první pododstavec písm. a), b) a c), čl. 90 první pododstavec písm. f), čl. 102 odst. 6 první pododstavec písm. a) a b), čl. 103 odst. 6 a čl. 134 první pododstavec písm. a) až g) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností členskými státy týkajících se zvířat a zboží vstupujících do Unie s cílem zajistit správné uplatňování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce.

(2)

Uvedené nařízení požaduje, aby Komise ve spolupráci s členskými státy zavedla a spravovala počítačový systém pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) za účelem spravovat, zpracovávat a automaticky vyměňovat údaje, informace a dokumenty týkající se úředních kontrol. Systém IMSOC by měl podle potřeby integrovat a modernizovat některé informační systémy spravované Komisí a působit jako interoperabilní systém, který je propojuje, a v některých případech i stávající vnitrostátní systémy členských států a informační systémy třetích zemí a mezinárodních organizací (dále jen „jiné systémy“).

(3)

Informační systémy spravované Komisí, které mají být začleněny do systému IMSOC, zahrnují systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) sloužící k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potravin, materiálu určeného pro styk s potravinami nebo krmiv, jak je stanoveno nařízením (ES) č. 178/2002 a rozšířeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (6), systém oznamování a podávání informací o nákazách zvířat (ADIS), který má být zřízen podle nařízení (EU) 2016/429, systém oznamování a hlášení výskytu škodlivých organismů na rostlinách a rostlinných produktech (EUROPHYT), který má být zřízen podle nařízení (EU) 2016/2031, technické nástroje pro správní pomoc a spolupráci (SPS) a systém TRACES uvedený v nařízení (EU) 2017/625.

(4)

Informační systémy spravované Komisí byly zřízeny v různých obdobích a od té doby byly z právních i z provozních důvodů upravovány. Aby je bylo možné modernizovat a integrovat podle požadavků nařízení (EU) 2017/625, je proto vhodné shrnout veškerá ustanovení týkající se fungování systému IMSOC a jeho systémových složek do jednoho aktu a stanovit pravidla pro výměnu údajů, informací a dokumentů s jinými systémy na základě pravomocí svěřených Komisi nařízeními (ES) č. 178/2002, (EU) 2016/429, (EU) 2016/2031 a (EU) 2017/625 a zrušit stávající prováděcí akty.

(5)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že členské státy a Komise by měly zpracovávat osobní údaje prostřednictvím systému IMSOC a jakékoli z jeho složek pouze pro účely úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných za účelem ověření souladu s příslušnými pravidly Unie v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, včetně historie provozovatelů z hlediska dodržování těchto pravidel.

(6)

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti se u provozovatelů provádějí po celou dobu jejich činnosti a v určitých případech, jako jsou kontroly dobrých životních podmínek zvířat nebo úřední kontroly produktů s dlouhou dobou skladovatelnosti, např. konzervovaných potravin nebo materiálů určených pro styk s potravinami, také u stejných zvířat a zboží v různých okamžicích. Aby bylo možné řádně sledovat historii provozovatelů, je vhodné stanovit pro uchovávání osobních údajů maximální lhůtu deseti let, která by měla umožnit vysledovatelnost v případě ohnisek nemocí přenášených potravou, ohnisek nákaz zvířat, kontrol dobrých životních podmínek zvířat a ohnisek výskytu škodlivých organismů rostlin.

(7)

Za účelem provádění opatření, která dodržují zásadu záměrné ochrany údajů stanovenou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (8), by složky systému IMSOC měly mít omezenou způsobilost pro vkládání nestrukturovaných informací. Tato způsobilost by měla být využívána pouze v případech, kdy jsou tyto informace nezbytné a nelze je účinně poskytovat strukturovaným způsobem. Zásady ochrany osobních údajů jsou navíc zakotveny v každém ustanovení tohoto nařízení, a to i v případě, že se na ně výslovně neodkazuje, zejména pokud jde o identifikaci správců údajů, dobu uložení osobních údajů, přístup k osobním údajům, přenos a předávání osobních údajů a zabezpečení údajů.

(8)

Aby bylo zajištěno, že vývoj obecných řešení použitelných pro systém IMSOC bude řízen jednotně a že systémové složky budou vyvíjeny a používány soudržným způsobem, a tak dojde k omezení administrativní zátěže a zavedení odlišných postupů tam, kde tyto složky nejsou nezbytně nutné, je nezbytná víceúrovňová správa systému IMSOC ze strany Komise ve spolupráci s členskými státy.

(9)

Za tímto účelem je vhodné pro každou složku systému IMSOC zřídit síť členů, včetně Komise a případně agentur EU, a je třeba, aby Komise zřídila správní struktury, které by od členských států získávaly průběžnou zpětnou vazbu o plánovaných změnách a nových prvcích s cílem řídit vývoj systému IMSOC a jeho složek.

(10)

Ačkoli každá složka systému IMSOC má své vlastní charakteristické rysy, toto nařízení by mělo stanovit obecné zásady, které musí všechny složky splňovat, pokud jde o vlastnictví a odpovědnost za údaje, informace a dokumenty a o výměny s jinými systémy. Toto nařízení by rovněž mělo stanovit povinnosti a práva Komise, pokud jde o systém IMSOC a ustanovení o ochraně osobních údajů v nařízení (EU) 2016/679, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (9) a v nařízení (EU) 2018/1725.

(11)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že systém IMSOC má integrovat systém RASFF, mělo by toto nařízení stanovit prováděcí opatření pro účinné fungování systému RASFF v rámci systému IMSOC na základě podmínek a postupů platných pro předávání oznámení, jak je v současné době stanoveno nařízením Komise (EU) č. 16/2011 (10), včetně definice jednotlivých druhů oznámení roztříděných podle rizik.

(12)

Vzhledem k tomu, že ustanovení o správní pomoci a spolupráci podle hlavy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (11) a prováděcí opatření v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/1918 (12), kterým se zřizuje systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“), jsou nyní zahrnuta v hlavě IV nařízení (EU) 2017/625, toto nařízení by mělo stanovit provozní pravidla a jednotný formát pro výměnu informací o případech přeshraničního nesouladu v rámci systému IMSOC v souladu s pravomocí svěřenou Komisi nařízením (EU) 2017/625.

(13)

Vzhledem ke složité povaze některých případů nesouladu, kde rizika nelze okamžitě identifikovat, a aby byla zajištěna rychlá a vhodná koordinace mezi různými příslušnými orgány pomocí správného postupu, mělo by toto nařízení zahrnovat pravidla pro jasné rozlišování mezi nesouladem, který přináší rizika, a jiným nesouladem, aby se tak zjednodušil a usnadnil výběr mezi postupem systému RASFF nebo systému SPS.

(14)

Toto nařízení by mělo rovněž co nejvíce harmonizovat druh informací vyměňovaných prostřednictvím postupů systémů RASFF nebo SPS, aby byla umožněna rychlá změna postupu v případě, že věcné důkazy ukazují na přítomnost nebo neexistenci rizika.

(15)

Na ministerské konferenci, která se konala dne 26. září 2017 (13), se Komise a členské státy v návaznosti na případ kontaminace fipronilem dohodly na konkrétních opatřeních a koordinovaném postupu na posílení boje proti podvodům s potravinami. Stanovily, že je třeba překlenout propast mezi systémem RASFF a systémem SPS prostřednictvím kombinované platformy jako jednoho opatření, které má zajistit co nejúčinnější výměnu informací. Za tímto účelem by mělo toto nařízení zavést společný počítačový nástroj (iRASFF), který by měl být zahrnut do systému IMSOC, jenž sdružuje systém RASFF a systém SPS, pro výměnu informací požadovaných nařízením (ES) č. 178/2002 a nařízením (EU) 2017/625.

(16)

K zajištění správného a účinného fungování systému iRASFF by kontaktní místa členských států v sítích RASFF a SPS měla být zastoupena v subjektu zvaném jednotné kontaktní místo. Tento subjekt by se měl skládat z osob spravujících obě sítě, ať už fyzicky umístěných ve stejné správní jednotce, či nikoli, předávat informace odpovídajícímu příslušnému orgánu v zemi a obvykle být prvním kontaktním místem pro Komisi.

(17)

S ohledem na výskyt trestné činnosti v rámci potravinového a krmivového řetězce a na překrývající se význam těchto činností pro příslušné orgány a policejní nebo soudní orgány by se Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) měla zapojit do sítě pro odhalování podvodů s potravinami, a pokud je to vhodné, informovat útvar Evropské unie zvaný Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust).

(18)

Toto nařízení by mělo rovněž stanovit společná pravidla pro kontaktní místa systému iRASFF a koordinační úlohu Komise při ověřování oznámení a pomoci při zjišťování opakujících se nebezpečí a provozovatelů, kteří jsou v nich uvedeni.

(19)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 178/2002 požaduje, aby orgány veřejné moci informovaly veřejnost mimo jiné o rizicích pro lidské zdraví a třetí země o některých oznámeních, mělo by toto nařízení navíc stanovit pravidla pro informování veřejnosti a třetích zemí, která by vyvažovala potřebu poskytovat informace a potřebu nepoškodit provozovatele podniků.

(20)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro nákazy zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně požadavků na hlášení a podávání zpráv o nákazách. Vyžaduje, aby Komise zřídila a spravovala počítačový informační systém pro činnost mechanismů a nástrojů pro tyto požadavky (ADIS), který by měl být začleněn do systému IMSOC.

(21)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 je použitelné od 21. dubna 2021, mělo by toto nařízení stanovit odložená pravidla pro zřízení sítě pro fungování systému ADIS.

(22)

Nařízení (EU) 2016/2031 stanoví opatření k zabránění proniknutí nebo šíření škodlivých organismů rostlin na území EU, včetně požadavků na hlášení výskytu škodlivých organismů a přijatých fytosanitárních opatření. Vyžaduje, aby Komise zřídila elektronický systém, jehož prostřednictvím budou členské státy předkládat oznámení a který by měl být napojen na systém IMSOC a být s ním kompatibilní.

(23)

Za tímto účelem zmocňuje uvedené nařízení Komisi k tomu, aby stanovila zvláštní pravidla pro hlášení, zejména pokud jde o údaje, které mají být zahrnuty, formát a způsob jeho vyplňování a lhůty pro předkládání určitých údajů.

(24)

Internetový systém hlášení s názvem EUROPHYT-Zadržení (14) je systém vypracovaný Komisí spolu s členskými státy pro hlášení zadržení zásilek rostlin a rostlinných produktů z jiných členských států nebo třetích zemí, které mohou představovat bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo šíření škodlivých organismů. Postup a standardní formulář, který se použije pro hlášení o zadržení těchto zásilek ze třetí země, jsou stanoveny ve směrnici Komise 94/3/ES (15).

(25)

Byl vytvořen paralelní internetový systém hlášení s názvem EUROPHYT-Ohniska, jehož cílem je pomoci členským státům oznamovat úřední potvrzení výskytu škodlivých organismů na jejich území a opatření přijatá k eradikaci nebo k prevenci šíření škodlivého organismu, ať už je, či není regulován na úrovni EU jako škodlivý. Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/917/EU (16) stanoví, které informace mají být do těchto oznámení zahrnuty, a lhůtu pro jejich předložení. Vyžaduje rovněž, aby oznamující členský stát poskytl co nejdříve aktualizace, pokud obdrží nové důležité informace nebo přijme nová významná opatření.

(26)

Aby bylo členským státům umožněno hlásit zadržení zásilek a ohniska, jak vyžaduje nařízení (EU) 2016/2031, mělo by toto nařízení stanovit pravidla pro hlášení zadržení zásilek a ohnisek prostřednictvím postupů podobných těm, které se používají pro zadržení podle směrnice 94/3/ES a pro ohniska podle prováděcího rozhodnutí 2014/917/EU.

(27)

Vzhledem k tomu, že hlášení předaná do systému EUROPHYT-Zadržení jsou podobná údajům a informacím o dovozu zvířat a produktů živočišného původu a obchodu s nimi uvnitř Unie, které se předávají do systému TRACES, měly by být funkce systému EUROPHYT-Zadržení pro komodity zadržené na hranicích a uvnitř Unie zajišťovány spíše v rámci systému TRACES než v rámci systému EUROPHYT.

(28)

Nařízení (EU) 2017/625 rovněž stanoví, že systém IMSOC by měl umožňovat vytváření, zpracovávání a předávání společných zdravotních vstupních dokladů a úředních osvědčení, a zmocňuje Komisi, aby stanovila pravidla týkající se formátu těchto dokladů, pokyny pro jejich předkládání a používání a pravidla pro vydávání elektronických osvědčení a pro používání elektronických podpisů.

(29)

Pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti elektronických prostředků k identifikaci a elektronických osvědčení, digitalizace a harmonizace procesu vydávání osvědčení by vydávání elektronických úředních osvědčení a společných zdravotních vstupních dokladů mělo splňovat normy pro elektronické podpisy, elektronické pečetě a elektronická časová razítka na různých úrovních záruky totožnosti, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (17) a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 (18) přijaté podle uvedeného nařízení, a jako základ by se měla používat stávající ustanovení o elektronických rostlinolékařských osvědčeních v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/1553 (19).

(30)

Avšak vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/2031 stanoví, že elektronická rostlinolékařská osvědčení pro vstup rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie mají být přijata pouze tehdy, jsou-li poskytnuta prostřednictvím systému IMSOC nebo v rámci elektronické výměny s tímto systémem, mělo by toto nařízení stanovit pravidla pro vydávání těchto osvědčení v souladu s uvedenými ustanoveními.

(31)

Aby byla navíc zachována kontinuita se současnou provozní praxí, měly by položky společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) pro produkty stanoveného nařízením Komise (ES) č. 136/2004 (20), dokladu SVVD pro zvířata stanoveného nařízením Komise (ES) č. 282/2004 (21) a společného vstupního dokladu stanoveného nařízením Komise (ES) č. 669/2009 (22) sloužit jako základ pro stanovení položek pro společné zdravotní vstupní doklady pro příslušné kategorie zvířat a zboží v tomto nařízení.

(32)

V případě zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů dovážených ze třetích zemí, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení, by toto nařízení mělo rovněž stanovit formulář pro společný zdravotní vstupní doklad s položkami, které jsou příslušné pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 1 písm. c) až f) nařízení (EU) 2017/625 a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/66 (23). Kromě toho by uvedené položky měly být sladěny s údaji, které mají být zahrnuty do hlášení v systému EUROPHYT-Zadržení.

(33)

Vzhledem k tomu, že by provozovatelé měli používat společný zdravotní vstupní doklad pro předběžné oznámení o příchodu zásilky příslušným orgánům a tyto orgány by jej měly používat pro záznam výsledku úředních kontrol a rozhodnutí o zásilce, měly by být společné zdravotní vstupní doklady rozděleny na tři části: jednu vyplní osoba odpovědná za zásilku, jednu vyplní příslušný orgán, který rozhoduje o zásilce, a jednu vyplní příslušný orgán provádějící následné kroky týkající se zásilky. Toto nařízení by mělo stanovit pokyny pro vyplnění každé části společného zdravotního vstupního dokladu, včetně jazykových požadavků.

(34)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (24) vyžaduje, aby Komise a členské státy zavedly bezpečné, integrované, interoperabilní a přístupné elektronické celní systémy s cílem poskytovat služby jednotného portálu pro plynulý tok údajů mezi hospodářskými subjekty a celními orgány, mezi celními orgány a Komisí a mezi celními orgány a dalšími správními orgány nebo subjekty. Vzhledem k tomu, že tyto cíle jsou podobné cílům stanoveným v nařízení (EU) 2017/625, mělo by toto nařízení stanovit podobné mechanismy spolupráce mezi orgány zabývajícími se zvířaty a zbožím vstupujícími do Unie, které působí v systému TRACES.

(35)

V zájmu zajištění důsledného shromažďování informací a zabránění znečištění databází členských států a Komise by pro výměnu údajů mezi systémem TRACES a vnitrostátními systémy členských států měly být používány referenční údaje poskytnuté Komisí v systému TRACES.

(36)

Za tímto účelem by členské státy měly Komisi poskytnout informace nezbytné pro fungování systému TRACES, například seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst určených v souladu s nařízením (EU) 2017/625, seznamy kontrolních oddělení určených pro účely systému TRACES, seznamy potravinářských podniků schválených v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (25) a seznamy zařízení, podniků a provozovatelů, kteří manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu nebo se získanými produkty, kteří jsou schváleni nebo registrováni v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (26).

(37)

Ustanovení směrnice 94/3/ES, nařízení (EU) č. 16/2011 a prováděcích rozhodnutí 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 a (EU) 2018/1553 byla přezkoumána a nyní jsou zapracována do tohoto nařízení. V zájmu jasnosti a soudržnosti by uvedené akty měly být zrušeny s účinkem ode dne použitelnosti nařízení (EU) 2017/625.

(38)

Rozhodnutí Komise 92/486/EHS (27), 2003/24/ES (28), 2003/623/ES (29), 2004/292/ES (30), 2004/675/ES (31) a 2005/123/ES (32) přijatá ve vztahu k systému TRACES podle směrnice Rady 90/425/EHS (33) a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (34) jsou již zastaralá. V zájmu jasnosti a soudržnosti by uvedená rozhodnutí měla být zrušena s účinkem ode dne použitelnosti nařízení (EU) 2017/625.

(39)

Toto nařízení bylo projednáno s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a evropským inspektorem ochrany údajů.

(40)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola 1

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví:

a)

zvláštní podmínky a postupy pro předávání oznámení a doplňujících informací pro systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), který má být zřízen podle nařízení (ES) č. 178/2002;

b)

postupy pro zřízení a používání počítačového systému pro oznamování a podávání zpráv o nákazách v Unii, který má být zřízen a spravován Komisí v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2016/429;

c)

zvláštní pravidla, včetně lhůt pro podávání hlášení, která mají být stanovena podle nařízení (EU) 2016/2031;

d)

pravidla pro počítačové zpracování a výměnu informací, údajů a dokumentů v počítačovém systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) nezbytná pro provádění úředních kontrol stanovených v nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o:

i)

formát společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v článku 56 nařízení (EU) 2017/625, včetně jeho elektronického ekvivalentu, a pokyny pro jeho předkládání a používání;

ii)

jednotné mechanismy spolupráce mezi celními orgány, příslušnými orgány a jinými orgány podle článku 75 nařízení (EU) 2017/625;

iii)

vydávání elektronických osvědčení a používání elektronických podpisů pro úřední osvědčení uvedená v článku 87 nařízení (EU) 2017/625;

iv)

jednotné formáty pro výměnu informací v rámci správní pomoci a spolupráce, jak je uvedeno v hlavě IV nařízení (EU) 2017/625, týkající se:

žádostí o pomoc,

obecných a opakujících se oznámení a odpovědí;

v)

specifikace technických nástrojů a postupů komunikace mezi styčnými místy, která byla určena v souladu s čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625;

vi)

řádné fungování systému IMSOC uvedeného v hlavě VI kapitole IV nařízení (EU) 2017/625.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„složkou“ elektronický systém začleněný do systému IMSOC;

2)

„sítí“ skupina členů, kteří mají přístup ke konkrétní složce;

3)

„členem sítě“ příslušný orgán členského státu, Komise, agentura EU, příslušný orgán třetí země nebo mezinárodní organizace, která má přístup alespoň k jedné složce;

4)

„kontaktním místem“ kontaktní místo určené členem sítě k jeho zastupování;

5)

„vnitrostátním systémem členského státu“ počítačový informační systém vlastněný a zřízený před datem vstupu nařízení (EU) 2017/625 v platnost členským státem za účelem správy, zpracovávání a výměny údajů, informací a dokumentů o úředních kontrolách, který je zároveň schopen elektronicky vyměňovat data s příslušnou složkou;

6)

„mezinárodní organizací“ jakýkoli z mezinárodně uznaných orgánů uvedených v čl. 121 písm. g) nařízení (EU) 2017/625, nebo podobné mezivládní organizace;

7)

„systémem iRASFF“ elektronický systém provádějící postupy podle systémů RASFF a SPS popsané v článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 a článcích 102 až 108 nařízení (EU) 2017/625;

8)

„rizikem“ jakékoli přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví v souvislosti s potravinami, materiálem určeným pro styk s potravinami nebo krmivy v souladu s článkem 50 nařízení (ES) č. 178/2002 nebo vážné riziko pro zdraví zvířat nebo pro životní prostředí v souvislosti s krmivy, včetně krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 183/2005;

9)

„sítí RASFF“ systém včasné výměny informací pro oznamování rizik stanovených v bodě 8 ve formě sítě podle článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002;

10)

„sítí SPS“ síť složená z Komise a styčných míst určených členskými státy v souladu s čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 za účelem usnadnění komunikace mezi příslušnými orgány;

11)

„sítí pro odhalování podvodů s potravinami“ síť složená z Komise, Europolu a styčných míst určených členskými státy v souladu s čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 za zvláštním účelem usnadnění výměny informací o podvodech s potravinami podle definice v bodu 21;

12)

„sítí pro včasnou výměnu informací a spolupráci“ síť složená ze sítí systémů RASFF, SPS a sítě pro odhalování podvodů s potravinami;

13)

„jednotným kontaktním místem“ kontaktní místo složené z kontaktních míst systémů RASFF a SPS v každém členském státě bez ohledu na to, zda jsou fyzicky umístěna ve stejné správní jednotce;

14)

„oznámením o nesouladu“ oznámení v systému iRASFF o nesouladu, který nepředstavuje riziko ve smyslu článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 a čl. 106 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, s výjimkou nezávažných rizik pro zdraví zvířat a rizik pro zdraví rostlin nebo dobré životní podmínky zvířat;

15)

„varovným oznámením“ oznámení v systému iRASFF o vážném přímém nebo nepřímém riziku vyplývajícím z potravin, materiálu určeného pro styk s potravinami nebo z krmiv ve smyslu článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 a článku 29 nařízení (ES) č. 183/2005, které vyžaduje nebo by mohlo vyžadovat rychlou akci jiného člena sítě RASFF;

16)

„informačním oznámením“ oznámení v systému iRASFF o přímém nebo nepřímém riziku vyplývajícím z potravin, materiálu určeného pro styk s potravinami nebo z krmiv ve smyslu článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 a článku 29 nařízení (ES) č. 183/2005, které nevyžaduje rychlou akci jiného člena sítě RASFF;

17)

„informačním oznámením vyžadujícím navazující kroky“ informační oznámení v souvislosti s produktem, který je nebo může být uváděn na trh v jiné zemi, která je členem sítě RASFF;

18)

„informačním oznámením zasílaným na vědomí“ informační oznámení v souvislosti s produktem, který:

i)

se vyskytuje pouze v oznamující zemi, která je členem sítě; nebo

ii)

dosud nebyl uveden na trh; nebo

iii)

již není na trhu;

19)

„zpravodajským oznámením“ oznámení v systému iRASFF o riziku vyplývajícím z potravin, materiálu určeného pro styk s potravinami nebo z krmiv ve smyslu článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 a článku 29 nařízení (ES) č. 183/2005, které pochází z neoficiálního zdroje, obsahuje neověřené informace nebo se týká doposud neidentifikovaného produktu;

20)

„oznámením o odmítnutí na hraničním přechodu“ oznámení v systému iRASFF o odmítnutí šarže, kontejneru nebo nákladu potravin, materiálu určeného pro styk s potravinami nebo krmiv z důvodu rizika stanoveného v bodě 8, jak je uvedeno v čl. 50 odst. 3 písm. nařízení (ES) č. 178/2002;

21)

„oznámením o podvodu s potravinami“ oznámení o nesouladu v systému iRASFF týkající se podezřelého úmyslného jednání podniků nebo fyzických osob za účelem oklamání kupujících a získání neoprávněné výhody v rozporu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625;

22)

„původním oznámením“ oznámení o nesouladu, varovné oznámení, informační oznámení, zpravodajské oznámení, oznámení o podvodu s potravinami nebo oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu;

23)

„následným oznámením“ oznámení v systému iRASFF obsahující doplňující informace v souvislosti s původním oznámením;

24)

„žádostí“ žádost o správní pomoc v systému iRASFF na základě původního oznámení nebo následného oznámení a umožňující výměnu informací podle článků 104 až 108 nařízení (EU) 2017/625;

25)

„odpovědí“ odpověď na žádost o správní pomoc v systému iRASFF na základě původního oznámení nebo následného oznámení a umožňující výměnu informací podle článků 104 až 108 nařízení (EU) 2017/625;

26)

„oznamujícím členem sítě nebo kontaktním místem“ člen sítě nebo kontaktní místo, které odesílá oznámení jinému členu sítě nebo kontaktnímu místu;

27)

„členem sítě nebo kontaktním místem, jemuž je předáváno oznámení“ člen sítě nebo kontaktní místo, jemuž se odesílá oznámení jiného člena sítě nebo kontaktního místa;

28)

„dožádaným členem sítě nebo kontaktním místem“ člen sítě nebo kontaktní místo, jemuž se odesílá oznámení jiného člena sítě nebo kontaktního místa za účelem získání odpovědi;

29)

„systémem ADIS“ počítačový informační systém pro oznamování a podávání zpráv o nákazách, který bude zřízen a spravován Komisí v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2016/429;

30)

„sítí ADIS“ síť sestávající z Komise a příslušných orgánů členských států pro fungování systému ADIS;

31)

„systémem EUROPHYT“ elektronický systém hlášení, který bude zřízen Komisí a bude připojen k systému IMSOC, s nímž bude kompatibilní, aby členské státy mohly podávat hlášení EUROPHYT o ohnisku v souladu s článkem 103 nařízení (EU) 2016/2031;

32)

„hlášením EUROPHYT o ohnisku“ hlášení, jež má být podáno v systému EUROPHYT a týká se:

a)

úředně potvrzeného výskytu karanténního škodlivého organismu pro Unii na území Unie podle čl. 11 prvního pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) 2016/2031;

b)

úředně potvrzeného výskytu škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak je uvedeno v čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

c)

výskytu nebo bezprostředního nebezpečí proniknutí škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, na území Unie či jeho šíření na tomto území, jak je uvedeno v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

d)

úředně potvrzeného výskytu karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

33)

„hlášením EUROPHYT o zadržení“ hlášení předkládané v systému TRACES ve všech situacích popsaných v čl. 11 prvním pododstavci písm. c), čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 4, čl. 46 odst. 4, čl. 49 odst. 6 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci, čl. 53 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 77 odst. 2 a čl. 95 odst. 5 nařízení (EU) 2016/2031;

34)

„sítí EUROPHYT pro zadržení“ síť sestávající z Komise a příslušných orgánů členských států pro podávání hlášení EUROPHYT o zadržení;

35)

„sítí EUROPHYT pro ohniska“ síť sestávající z Komise a příslušných orgánů členských států pro fungování systému EUROPHYT;

36)

„systémem TRACES“ počítačový systém uvedený v čl. 133 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 pro účely výměny údajů, informací a dokumentů;

37)

„sítí TRACES“ síť sestávající z Komise a příslušných orgánů členských států pro fungování systému TRACES;

38)

„elektronickým podpisem“ elektronický podpis podle definice v čl. 3 bodu 10 nařízení (EU) č. 910/2014;

39)

„zaručeným elektronickým podpisem“ elektronický podpis splňující technické specifikace stanovené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1506;

40)

„kvalifikovaným elektronickým podpisem“ elektronický podpis podle definice v čl. 3 bodu 12 nařízení (EU) č. 910/2014;

41)

„zaručenou elektronickou pečetí“ elektronická pečeť splňující technické specifikace stanovené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1506;

42)

„kvalifikovanou elektronickou pečetí“ elektronická pečeť podle definice v čl. 3 bodu 27 nařízení (EU) č. 910/2014;

43)

„kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem“ elektronické časové razítko podle definice v čl. 3 bodu 34 nařízení (EU) č. 910/2014;

44)

„kontrolním místem“ kontrolní místo podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

45)

„kontrolním oddělením“ oddělení, které má technologii a vybavení nezbytné pro účinné fungování příslušné složky a pro tento účel je určeno takto:

a)

„ústředním kontrolním oddělením“ pro příslušný ústřední orgán členského státu;

b)

„regionálním kontrolním oddělením“ pro jakýkoli příslušný regionální orgán členského státu;

c)

„místním kontrolním oddělením“ pro jakýkoli příslušný místní orgán členského státu.

Kapitola 2

Obecné zásady a ochrana údajů

Článek 3

Složky systému IMSOC

1.   Systém IMSOC se skládá z těchto složek:

a)

iRASFF;

b)

ADIS;

c)

EUROPHYT;

d)

TRACES.

2.   Složky uvedené v odstavci 1 fungují v souladu s obecnými zásadami a pravidly ochrany údajů stanovenými v této kapitole.

Článek 4

Složky, sítě a kontaktní místa

1.   Každá složka má síť, jejíž součástí je Komise.

2.   Každý člen sítě určí alespoň jedno kontaktní místo a informuje o tomto určení a o jeho kontaktních údajích kontaktní místo Komise. Neprodleně uvědomí kontaktní místo Komise o veškerých změnách v tomto ohledu.

3.   Kontaktní místo Komise vede a aktualizuje seznam kontaktních míst a zpřístupní jej všem členům sítě.

4.   Komise stanoví řídicí strukturu za účelem řízení vývoje systému IMSOC, určování priorit pro tento systém a sledování jeho řádného uplatňování. Řídicí struktura se skládá ze:

a)

správní rady pro provoz, ve spolupráci s členskými státy, která alespoň jednou ročně projedná priority a rozvoj každé složky;

b)

podskupin v rámci správní rady pro provoz, které pravidelně projednávají priority a vývoj specifických funkcí každé složky.

Článek 5

Vlastnictví a odpovědnost za údaje, informace a dokumenty

1.   Každý člen sítě vlastní údaje, informace a dokumenty, které jeho kontaktní místo nebo uživatelé, kteří jednají v rámci jeho odpovědnosti, vložili do příslušné složky nebo v této složce vytvořili, a odpovídá za ně.

2.   Každý signatář, příslušný orgán, k němuž signatář náleží, nebo příslušný orgán, který vytváří elektronickou pečeť, vlastní tu část dokumentů, kterou podepisuje nebo pečetí v systému TRACES, a je za ni odpovědný.

3.   Podepisuje-li dokument v systému TRACES více než jeden signatář, je každý ze signatářů vlastníkem té části dokumentu, kterou podepisuje, a je za ni odpovědný.

Článek 6

Propojení mezi složkami

1.   Cílem propojení mezi složkami je:

a)

doplnění údajů, informací nebo dokumentů v jedné nebo více složkách o údaje, informace nebo dokumenty již obsažené v jiné složce; a

b)

poskytování příslušných a aktuálních informací každému členu sítě pro plnění jeho úkolů v souladu s pravidly stanovenými pro každou složku v tomto nařízení; a

c)

podpora a provádění postupů pro

i)

určení a úpravu četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol, které mají být provedeny u zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2017/625;

ii)

uplatňování četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol, které mají být prováděny u zásilek kategorií zvířat nebo zboží uvedených v písm. d), e) a f) uvedeného článku;

iii)

koordinované provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány v případě podezření na nesoulad, jak je uvedeno v čl. 65 odst. 6 uvedeného nařízení.

2.   Propojení uvedená v odstavci 1 spočívají v propojení mezi:

a)

systémy iRASFF a TRACES, což umožňuje výměnu údajů týkajících se oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu a společných zdravotních vstupních dokladů;

b)

systémy EUROPHYT a TRACES, což umožňuje výměnu údajů týkajících se hlášení EUROPHYT o ohnisku a zadržení;

c)

systémy iRASFF, EUROPHYT a TRACES, což umožňuje výměnu údajů týkajících se historie provozovatelů, pokud jde o dodržování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 7

Elektronická výměna údajů mezi složkami a dalšími elektronickými systémy

1.   Výměna údajů mezi systémem IMSOC a dalšími elektronickými systémy, včetně vnitrostátních systémů členských států:

a)

je založena na mezinárodních normách, které jsou příslušné pro danou složku, a používá formáty XML, CMS nebo PDF;

b)

používá specifické datové slovníky a obchodní pravidla stanovená v příslušné složce.

2.   Komise informuje členské státy o:

a)

četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. c) bodu i);

b)

četnosti a výsledku koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. c) bodu iii) příslušnými orgány;

c)

datových slovnících a obchodních pravidlech uvedených v odst. 1 písm. b).

3.   Komise ve spolupráci s členskými státy vypracuje dohodu o úrovni služeb upravující zachování elektronické výměny údajů mezi příslušnou složkou a jinými elektronickými systémy, včetně vnitrostátních systémů členských států.

Článek 8

Povinnosti a práva Komise

1.   Komise zajistí fungování, údržbu, podporu a veškerou nezbytnou aktualizaci nebo vývoj softwarové a IT infrastruktury složek.

2.   Komise má přístup ke všem údajům, informacím a dokumentům v každé složce s cílem sledovat výměnu údajů, informací a dokumentů, které jsou do nich vloženy nebo jsou v nich vytvořeny, za účelem identifikace činností, které jsou nebo se jeví být v nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, a

a)

mají nebo by mohly mít důsledky ve více než jednom členském státě; nebo

b)

probíhají nebo by mohly probíhat ve více než jednom členském státě.

Článek 9

Podmínky pro poskytnutí částečného přístupu do systému IMSOC třetím zemím a mezinárodním organizacím

1.   Po obdržení řádně odůvodněné žádosti může Komise ve spolupráci s členskými státy poskytnout příslušnému orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci částečný přístup k funkcím jedné nebo několika složek a ke konkrétním údajům, informacím a dokumentům vloženým do těchto složek nebo v těchto složkách vytvořeným, pokud žadatel v souvislosti s danou složkou (danými složkami) prokáže, že splňuje tyto požadavky:

a)

má právní a provozní způsobilost poskytnout bez zbytečného odkladu pomoc nezbytnou pro řádné fungování složky, do níž je požadován částečný přístup;

b)

určil za tímto účelem kontaktní místo.

2.   Částečný přístup uvedený v odstavci 1 nezahrnuje přístup k osobním údajům zpracovávaným ve složce (složkách), k níž (nimž) je částečný přístup poskytnut.

3.   Odchylně od odstavce 2 může částečný přístup zahrnovat přístup k osobním údajům, pokud žadatelská třetí země nebo mezinárodní organizace splňuje podmínky pro zákonné předávání osobních údajů stanovené nařízeními (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725.

Článek 10

Zpracovávání osobních údajů

1.   Osobní údaje se zpracovávají v každé složce za účelem provádění úředních kontrol a jiných úředních činností. Osobní údaje patří zejména do jedné z těchto kategorií:

a)

kontaktní místa, provozovatelé, dovozci, vývozci, přepravci a laboranti, pokud právo Unie vyžaduje osobní údaje;

b)

uživatelé každé složky.

2.   Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení členské státy dodržují nařízení (EU) 2016/679 a směrnici (EU) 2016/680 a Komise dodržuje nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 11

Správci údajů a společná správa

1.   Komise a příslušné orgány členských států jsou společnými správci operací zpracování údajů v každé ze složek.

2.   Komise odpovídá za:

a)

stanovení a zavádění technických prostředků umožňujících subjektům údajů uplatňovat jejich práva a zajištění, aby tato práva byla uplatňována v souladu s nařízením (EU) 2018/1725;

b)

zajištění zabezpečení zpracování v rámci každé složky podle článku 33 nařízení (EU) 2018/1725;

c)

určení kategorií svých zaměstnanců a externích poskytovatelů, kterým může být umožněn přístup ke složkám;

d)

ohlašování a oznamování každého porušení zabezpečení osobních údajů evropskému inspektorovi ochrany údajů podle článku 34 nařízení (EU) 2018/1725, resp. subjektu údajů podle článku 35 uvedeného nařízení;

e)

zajištění, aby její pracovníci a externí poskytovatelé byli náležitě vyškoleni k plnění svých úkolů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

3.   Příslušné orgány členských států odpovídají za:

a)

zajištění výkonu práv subjektů údajů podle nařízení (EU) 2016/679 a podle tohoto nařízení;

b)

zajištění zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů podle kapitoly IV oddílu 2 nařízení (EU) 2016/679;

c)

určení pracovníků, kteří mají mít přístup ke každé složce;

d)

zajištění, aby pracovníci, kteří mají přístup ke každé složce, byli náležitě vyškoleni k plnění svých úkolů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a v příslušných případech se směrnicí (EU) 2016/680.

4.   Příslušné orgány členských států mohou v rámci jednoho členského státu určit různé společné správce za účelem splnění jedné nebo více povinností uvedených v odstavci 3.

Kapitola 3

Složky, sítě a kontaktní místa

Oddíl 1

Systém iRASFF

Článek 12

Styčná místa odpovědná za výměnu určitých druhů informací

Členské státy uvedou, které ze styčných míst určených v souladu s čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 odpovídá za výměnu informací o oznámeních o podvodech s potravinami.

Článek 13

Jednotné kontaktní místo

1.   Jednotné kontaktní místo v každém členském státě odpovídá za:

a)

stanovení účinných opatření pro plynulou výměnu příslušných informací se všemi příslušnými orgány v rámci své oblasti pravomoci, což umožní okamžité předávání oznámení, žádostí nebo odpovědí příslušným orgánům za účelem přijetí vhodných opatření a zachování oznámení, žádostí nebo odpovědí v řádném pořádku;

b)

stanovení svých úkolů a povinností a úkolů a povinností příslušných orgánů v rámci své oblasti pravomoci, pokud jde o přípravu a předávání oznámení, žádostí a odpovědí a posuzování a šíření oznámení, žádostí a odpovědí od ostatních členů sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci.

2.   Členské státy mohou do svého jednotného kontaktního místa zahrnout své kontaktní místo sítě pro odhalování podvodů s potravinami.

3.   Komunikace se sítí RASFF probíhá prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Článek 14

Povinnosti členů sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci

1.   Členové sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci zajistí účinné fungování svých sítí v rámci své oblasti pravomoci.

2.   Každé určené kontaktní místo sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci oznámí kontaktnímu místu Komise podrobné informace o osobách, které je provozují, a jejich kontaktních údaje. Za tímto účelem použije formulář pro informace o kontaktním místu poskytnutý Komisí.

3.   Kontaktní místa sítě RASFF zajistí, aby byl pověřený úředník nepřetržitě k dispozici pro sdělení o mimořádných událostech.

Článek 15

Informace vyměňované v systému iRASFF

1.   Výměny informací mezi kontaktními místy sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci pro účely článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 a hlavy IV nařízení (EU) 2017/625 se uskutečňují pouze v systému iRASFF a pouze ve formě oznámení, žádostí a odpovědí.

2.   Kontaktní místa sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci vyplní příslušná pole oznámení, aby umožnila jasnou identifikaci produktu, rizika (rizik), dotčených případů nesouladu a podezření z podvodu, a pokud je to možné, poskytnou informace umožňující vysledovatelnost a určí kontaktní místa odpovídající za následné kroky v návaznosti na oznámení nebo za odpověď na žádost.

3.   Oznámení lze předávat ve formě původních nebo následných oznámení.

4.   V žádostech a odpovědích se uvede kontaktní místo (místa) sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci, kterému (kterým) je žádost nebo odpověď určena.

Článek 16

Oznámení o nesouladu

1.   Kontaktní místa sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci si bez zbytečného odkladu vyměňují oznámení o nesouladu, v nichž je uveden alespoň:

a)

název příslušného orgánu zabývajícího se oznámením, pokud se liší od kontaktního místa;

b)

popis možného nesouladu;

c)

pokud je to možné, identifikace provozovatelů spojených s možným nesouladem;

d)

podrobnosti o příslušných zvířatech nebo zboží;

e)

veškeré informace týkající se předpokládaných rizik;

f)

údaj o tom, zda se oznámení týká možného případu nesouladu, k němuž došlo pomocí podvodných praktik.

2.   Kontaktní místo Komise po provedení výměny každé oznámení o nesouladu bez zbytečného odkladu ověří.

Článek 17

Varovná oznámení

1.   Kontaktní místa sítě RASFF bez zbytečného odkladu a v každém případě do 48 hodin poté, co jim bylo oznámeno riziko, předají kontaktnímu místu Komise varovná oznámení.

2.   Varovná oznámení musí obsahovat veškeré dostupné informace požadované v čl. 16 odst. 1 a veškeré informace o riziku a produktu, z něhož riziko vyplývá. Skutečnost, že nebyly shromážděny veškeré související informace, však nesmí vést ke zbytečnému prodlení v předávání varovných oznámení.

3.   Kontaktní místo Komise ověří varovná oznámení a předá je kontaktním místům sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci do 24 hodin od jejich obdržení.

4.   Mimo úřední hodiny Komise oznámí kontaktní místa sítě RASFF předání varovného oznámení nebo následných informací k varovnému oznámení prostřednictvím telefonátu na pohotovostní telefonní číslo kontaktního místa Komise a uvedou, kterých členských zemí sítě RASFF se týkají. Kontaktní místo Komise informuje příslušná kontaktní místa sítě RASFF prostřednictvím telefonátu na jejich pohotovostní telefonní čísla.

Článek 18

Informační oznámení

1.   Kontaktní místa sítě RASFF zašlou bez zbytečného prodlení informační oznámení kontaktnímu místu Komise.

2.   Informační oznámení musí obsahovat veškeré dostupné informace požadované v čl. 16 odst. 1 a veškeré informace o riziku a produktu, z něhož riziko vyplývá.

3.   Kontaktní místo Komise informační oznámení ověří a po obdržení je bez zbytečného prodlení předá kontaktním místům sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci.

Článek 19

Zpravodajská oznámení

1.   Kontaktní místa sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci mohou kontaktnímu místu Komise předat zpravodajská oznámení.

2.   Zpravodajská oznámení musí obsahovat veškeré informace požadované v čl. 16 odst. 1, jsou-li dostupné.

3.   Kontaktní místo Komise zpravodajské oznámení ověří a po obdržení je bez zbytečného prodlení předá kontaktním místům sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci.

Článek 20

Oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu

1.   Kontaktní místa sítě RASFF předají bez zbytečného odkladu oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu kontaktním místům sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci.

2.   Oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu musí obsahovat veškeré informace požadované v čl. 16 odst. 1 a veškeré informace o riziku a produktu, z něhož riziko vyplývá.

3.   Informace uvedené v odstavci 2 se předají prostřednictvím systému TRACES všem stanovištím hraniční kontroly.

4.   Kontaktní místo Komise po předání každé oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu ověří.

Článek 21

Oznámení o podvodu s potravinami

1.   Kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů s potravinami si vyměňují oznámení o podvodech s potravinami, v nichž jsou uvedeny alespoň:

a)

veškeré informace požadované podle čl. 16 odst. 1;

b)

popis domnělé podvodné praktiky;

c)

identifikace zúčastněných provozovatelů, pokud je to možné;

d)

informace o tom, zda probíhá policejní nebo soudní vyšetřování domnělých podvodných praktik;

e)

informace o jakémkoli pokynu policie nebo soudního orgánu, jakmile jsou dostupné a mohou být zveřejněny.

2.   Kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů s potravinami bez zbytečného odkladu sdělí svému kontaktnímu místu sítě RASFF veškeré informace týkající se zdravotních rizik.

3.   Kontaktní místo Komise po provedení výměny bez zbytečného odkladu ověří každé oznámení o podvodu s potravinami.

Článek 22

Následná oznámení

1.   Pokud má člen sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci k dispozici doplňující informace týkající se původního oznámení, dotčené kontaktní místo (dotčená kontaktní místa) toto následné oznámení neprodleně předá (předají) do uvedené sítě.

2.   Pokud kontaktní místo uvedené v odstavci 1 požádá o následné informace týkající se původního oznámení, jsou takové informace síti pro včasnou výměnu informací a spolupráci poskytnuty v možném rozsahu a bez zbytečného odkladu.

3.   Pokud člen sítě RASFF přijme opatření po obdržení původního oznámení v souladu s čl. 50 odst. 5 nařízení (ES) č. 178/2002, jeho kontaktní místo podrobné následné oznámení neprodleně předá síti pro včasnou výměnu informací a spolupráci.

4.   Pokud opatření uvedené v odstavci 3 spočívá v zadržení produktu a jeho vrácení odesílateli v zemi jiného člena sítě RASFF,

a)

člen sítě, který přijal opatření, poskytne příslušné informace o vráceném produktu prostřednictvím následného oznámení, pokud již všechny tyto informace nebyly uvedeny v původním oznámení;

b)

druhý člen sítě poskytne v následném oznámení informace o opatřeních přijatých v souvislosti s vráceným produktem.

5.   Odchylně od odstavce 1, pokud v důsledku následného oznámení dojde ke změně kategorie původního oznámení na varovné nebo informační oznámení, člen sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci je předloží kontaktnímu místu Komise k ověření a předání kontaktním místům sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci ve lhůtách stanovených v článku 17 nebo článku 18.

Článek 23

Přístup k oznámením systému iRASFF

1.   Všichni členové sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci mají přístup k varovným, informačním a zpravodajským oznámením nebo oznámením o odmítnutí na hraničním přechodu.

2.   Aniž je dotčeno právo Komise na přístup podle čl. 8 odst. 2, mají k oznámením o nesouladu přístup pouze oznamující členové sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci, členové sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci, jimž je předáváno oznámení, a dožádaní členové sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci. Ostatní členové sítě však mají přístup k informacím uvedeným v čl. 16 odst. 1 písm. a), b) a e).

3.   Aniž je dotčeno právo Komise na přístup podle čl. 8 odst. 2, mají k oznámením o podvodech s potravinami přístup pouze oznamující kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů s potravinami, kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů s potravinami, jimž je oznámení předáváno, a dožádaná kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů s potravinami.

Článek 24

Ověřování a zveřejňování oznámení

1.   Ověření oznámení kontaktním místem Komise se týkají:

a)

úplnosti a srozumitelnosti oznámení;

b)

správnosti právního základu, o nějž se oznámení opírá; nesprávný právní základ však předání oznámení nebrání, pokud je zjištěno riziko;

c)

skutečnosti, zda oznámení spadá do působnosti sítě RASFF;

d)

skutečnosti, zda jsou podstatné informace uvedené v oznámení poskytnuty v jazyce, který bude snadno srozumitelný pro kontaktní místo sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci;

e)

souladu s tímto nařízením;

f)

možného opakovaného výskytu stejného provozovatele a/nebo nebezpečí a/nebo země původu.

2.   Odchylně od odstavce 1 ověření oznámení o nesouladu, oznámení o podvodu s potravinami a oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu zahrnuje písmena b), c) a e) uvedeného odstavce.

3.   Jakmile kontaktní místo Komise ověří oznámení v souladu s odstavcem 1 nebo 2, může zveřejnit souhrn varovných a informačních oznámení a oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu a oznámení o nesouladu, v němž uvede informace o kategorii a statusu oznámení, zjištěném produktu a riziku (rizicích), zemi původu, zemích, ve kterých byly produkty distribuovány, oznamujícím členovi sítě, právním základu pro oznámení a přijatých opatřeních.

4.   Komise zveřejní výroční zprávu o oznámeních předávaných v systému iRASFF.

Článek 25

Stažení a změny oznámení

1.   Pokud se informace, na níž je chystané opatření založeno, jeví jako nepodložená nebo pokud bylo oznámení zasláno omylem, může kterékoli kontaktní místo sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci požádat:

a)

oznamující kontaktní místo, aby stáhlo oznámení o nesouladu, oznámení o podvodu s potravinami nebo následné oznámení;

b)

kontaktní místo Komise se souhlasem oznamujícího kontaktního místa, aby stáhlo varovné oznámení, informační oznámení, oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu nebo zpravodajské oznámení.

2.   Každé kontaktní místo sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci může se souhlasem oznamujícího kontaktního místa požádat o provedení změn v oznámení.

3.   Následné oznámení se nepovažuje za změnu oznámení, a lze je tudíž zaslat bez dohody s jiným členem sítě, pokud tímto následným oznámením nedojde ke změně kategorie oznámení.

Článek 26

Uzavření oznámení a doba uložení osobních údajů

1.   Oznámení se v systému iRASFF automaticky uzavře, pokud

a)

neexistují žádné dosud nevyřízené následné požadavky; nebo

b)

veškeré požadavky byly vyřízeny; nebo

c)

poslední požadavek nebyl zodpovězen ve lhůtě 6 měsíců od předání.

2.   Osobní údaje z uzavřených oznámení se uchovají po dobu nejvýše 10 let.

Článek 27

Výměna informací s třetími zeměmi

1.   Pokud se varovné nebo informační oznámení nebo oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu týká produktu pocházejícího z třetí země, která nemá přístup do systému iRASFF nebo systému TRACES, nebo distribuovaného do takové třetí země, uvědomí o tom Komise uvedenou třetí zemi bez zbytečného odkladu.

2.   Pokud se oznámení o nesouladu nebo oznámení o podvodu s potravinami týká produktu pocházejícího z třetí země, která nemá přístup do systému iRASFF nebo systému TRACES, nebo distribuovaného do takové třetí země, může o tom Komise uvedenou třetí zemi uvědomit.

Článek 28

Pohotovostní opatření pro systém iRASFF

1.   Pokud není systém iRASFF dostupný:

a)

kontaktní místa sítě RASFF oznámí předání e-mailu týkajícího se varovného oznámení nebo následného oznámení prostřednictvím telefonátu na pohotovostní telefonní číslo kontaktního místa Komise. Kontaktní místo Komise informuje kontaktní místa sítě RASFF, po nichž jsou požadovány další kroky v podobě telefonátu na jejich pohotovostní telefonní čísla;

b)

kontaktní místa sítě systému SPS si vymění informace prostřednictvím e-mailu;

c)

kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů s potravinami si vymění informace o oznámeních o podvodech s potravinami prostřednictvím e-mailu;

d)

výměny uvedené v písmenech b) a c) nespustí mechanismus žádostí a odpovědí.

2.   Jakmile je systém iRASFF opět dostupný, kontaktní místa sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci do něj vloží informace, které byly vyměněny mimo systém.

Oddíl 2

Systém ADIS

Článek 29

Síť ADIS

1.   Každý člen sítě ADIS může určit více než jedno kontaktní místo pro podání v síti ADIS, pokud jde o

a)

hlášení o ohnisku podle článku 19 nařízení (EU) 2016/429;

b)

zprávy podle článku 20 nařízení (EU) 2016/429.

2.   Každé kontaktní místo sítě ADIS udržuje a aktualizuje v systému ADIS seznam regionů pro účely hlášení a podávání zpráv zřízený jeho členskými státy za účelem hlášení a podávání zpráv podle článku 19 a článku 20 nařízení (EU) 2016/429.

Oddíl 3

Systém EUROPHYT

Článek 30

Síť EUROPHYT

Každý člen sítě EUROPHYT určí:

a)

kontaktní místo odpovědné za předávání hlášení EUROPHYT o ohnisku do sítě EUROPHYT pro ohniska;

b)

kontaktní místo odpovědné za:

i)

dohlížení na podávání hlášení EUROPHYT o zadržení do sítě EUROPHYT pro zadržení v souladu s článkem 33, pokud jde o zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie;

ii)

podávání hlášení EUROPHYT o zadržení příslušným třetím zemím a mezinárodním organizacím, pokud jde o zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie;

iii)

podávání hlášení EUROPHYT o zadržení do sítě EUROPHYT pro zadržení, pokud jde o zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, s nimiž se obchoduje v Unii.

Článek 31

Přístup k hlášením EUROPHYT o ohnisku a zadržení

Aniž je dotčeno právo Komise na přístup podle čl. 8 odst. 2, má přístup k hlášením EUROPHYT o ohnisku a zadržení pouze dotčená síť EUROPHYT.

Článek 32

Podávání hlášení EUROPHYT o ohnisku do sítě EUROPHYT pro ohniska

1.   Kontaktní místa sítě EUROPHYT podají v systému EUROPHYT hlášení o ohnisku, které obsahuje alespoň informace uvedené v bodech 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 a 8 přílohy I tohoto nařízení nejpozději do osmi pracovních dnů po datu úředního potvrzení výskytu škodlivého organismu uvedeného v čl. 11 prvním pododstavci písm. a) a b), čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 odpovědným úředním subjektem.

2.   Pokud je výskyt škodlivého organismu úředně potvrzen podle odstavce 1, musí hlášení obsahovat také informace uvedené v bodě 5.6 přílohy I.

3.   Kontaktní místa sítě podají do systému EUROPHYT hlášení obsahující informace uvedené v bodech 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3 až 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1 až 7.6, 9 a 10 přílohy I nejpozději do třiceti dnů po příslušném datu uvedeném v odstavci 1.

4.   Kontaktní místa sítě EUROPHYT aktualizují hlášení uvedená v odstavcích 1 a 3, jakmile ověří veškeré nové relevantní informace, které jim byly poskytnuty, nebo jakmile příslušný orgán přijme nová opatření.

Článek 33

Využití systému TRACES pro podávání hlášení EUROPHYT o zadržení do sítě EUROPHYT pro zadržení

1.   Úřední pracovník rostlinolékařské služby, který rozhoduje o zásilkách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie v souladu s čl. 55 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, podá hlášení EUROPHYT o zadržení uvedených zásilek do systému TRACES do dvou pracovních dnů od jejich zadržení.

2.   Hlášení uvedená v odstavci 1 zahrnují tyto informace:

a)

informace, které mají být zaznamenány ve společném zdravotním vstupním dokumentu uvedeném v čl. 40 odst. 1 písm. c);

b)

další informace o opatřeních přijatých v souvislosti se zásilkou;

c)

informace o uložené karanténě;

d)

veškeré další informace o zadržení, jsou-li dostupné.

3.   Kontaktní místa sítě EUROPHYT podají do systému TRACES hlášení EUROPHYT o zadržení zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, s nimiž se obchoduje v Unii, a to do dvou pracovních dnů od jejich zadržení. Uvedená hlášení obsahují informace uvedené v odstavci 2.

Článek 34

Doba uložení osobních údajů v souvislosti s hlášeními EUROPHYT o ohnisku

Systém EUROPHYT uchovává osobní údaje z hlášení EUROPHYT o ohnisku po dobu nejvýše 10 let.

Oddíl 4

Systém TRACES

Článek 35

Síť TRACES

1.   Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, určí každý člen sítě TRACES jedno nebo více kontaktních míst pro funkce uvedené v čl. 132 písm. d) a v článku 133 nařízení (EU) 2017/625 nebo v jiných právních předpisech Unie týkajících se systému TRACES.

2.   Kontaktní místa určená pro podávání hlášení EUROPHYT o zadržení se rovněž považují za kontaktní místa pro uvedenou funkci v systému TRACES.

Článek 36

Přístup k údajům, informacím a dokumentům v systému TRACES

1.   Každý provozovatel má přístup k údajům, informacím nebo dokumentům, které zpracovává, vytváří nebo předává v systému TRACES.

2.   Každý příslušný orgán má přístup k údajům, informacím nebo dokumentům zpracovávaným, vytvářeným nebo předávaným v oblasti své odpovědnosti v systému TRACES, a to buď prostřednictvím vlastních pracovníků, nebo provozovatelů, které spravuje v systému TRACES.

3.   Pokud více než jeden příslušný orgán zpracovává, vytváří nebo předává údaje, informace nebo dokumenty v systému TRACES, mají tyto orgány přístup ke všem uvedeným údajům, informacím a dokumentům.

4.   Aniž je dotčeno právo Komise na přístup podle čl. 8 odst. 2, subjekty, které nepřispívají ke zpracovávání, vytváření nebo předávání údajů, informací nebo dokumentů v systému TRACES, nebo se neúčastní dotčeného uvádění na trh nebo přemísťování, nemají k těmto údajům, informacím nebo dokumentům přístup.

5.   Odchylně od odstavce 4 tohoto článku mají příslušné orgány přístup k údajům, informacím a dokumentům, které se týkají rozhodnutí o odmítnutí vstupu zásilky nebo nařízení k přijetí opatření zaznamenaného v systému TRACES v souladu s čl. 66 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 37

Výměny mezi systémem TRACES a jinými elektronickými systémy

1.   Výměna údajů mezi systémem TRACES a jinými elektronickými systémy, včetně vnitrostátních systémů členských států, je synchronní, vzájemná a založená na normách Centra OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování, Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a Světové organizace pro zdraví zvířat.

2.   Výměna údajů mezi systémem TRACES a vnitrostátními systémy členských států využívá referenční údaje uvedené v systému TRACES.

Článek 38

Spolupráce mezi orgány v členských státech týkající se zásilek vstupujících do Unie

1.   Pro účely spolupráce podle čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 mají celní orgány členských států přístup k údajům, informacím a dokumentům týkajícím se zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí a k rozhodnutím přijatým na základě úředních kontrol prováděných v souladu s hlavou II kapitolou V uvedeného nařízení prostřednictvím

a)

systému TRACES nebo vnitrostátních systémů členských států; nebo

b)

prostředí jednotného portálu EU pro celnictví založeného na elektronických celních systémech uvedených v rozhodnutí č. 70/2008/ES a propojených se systémem TRACES.

2.   Není-li dostupný přístup uvedený v odstavci 1, členské státy zajistí bez zbytečného odkladu, aby si jejich celní orgány a příslušné orgány včas vzájemně vyměňovaly příslušné údaje, informace a dokumenty.

Článek 39

Vydávání elektronických úředních osvědčení a používání elektronických podpisů

1.   Elektronická úřední osvědčení pro zásilky zvířat a zboží vstupující do Unie musí splňovat všechny tyto požadavky:

a)

vydávají se v jednom z těchto systémů:

i)

systém TRACES;

ii)

vnitrostátní systém členského státu;

iii)

elektronický systém osvědčování třetí země nebo mezinárodní organizace, který je schopen si vyměňovat údaje se systémem TRACES;

iv)

elektronický systém osvědčování třetí země nebo mezinárodní organizace, který je schopen si vyměňovat údaje s vnitrostátním systémem členského státu;

b)

jsou podepsána oprávněným úředníkem prostřednictvím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu;

c)

jsou opatřena zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu nebo zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem jeho zákonného zástupce;

d)

používají kvalifikované elektronické časové razítko.

2.   Jsou-li elektronická úřední osvědčení vydávána v souladu s odst. 1 písm. a) bodem iii) nebo iv), systém TRACES nebo vnitrostátní systém členského státu potvrdí výměnu údajů prostřednictvím zaručené nebo kvalifikované elektronické pečeti příslušného vydávajícího orgánu třetí země nebo zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu jeho zákonného zástupce.

V takových případech se podpis oprávněného úředníka uvedeného v odst. 1 písm. b) nevyžaduje.

3.   Komise je předem informována o vydávání elektronických úředních osvědčení v souladu s odst. 1 písm. a) bodem iv).

4.   Příslušný orgán přijme elektronická rostlinolékařská osvědčení, jak je vyžadováno pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie v souladu s kapitolou VI oddílem 1 nařízení (EU) 2016/2031 pouze tehdy, pokud jsou vydána v souladu s odst. 1 písm. a) bodem i) nebo iii) tohoto článku.

Článek 40

Formát společného zdravotního vstupního dokladu a pokyny pro jeho předkládání a používání

1.   Společný zdravotní vstupní doklad obsahuje položky pro informace uvedené v části 1 přílohy II tohoto nařízení a provozovatel a příslušné orgány jej použijí v souladu s čl. 56 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 v jednom z těchto formátů v závislosti na kategorii zásilky stanovené v čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení:

a)

společný zdravotní vstupní doklad A (CHED-A) vyhotovený v souladu se vzorem uvedeným v části 2 oddílu A přílohy II tohoto nařízení pro zásilky zvířat, které jsou:

i)

uvedeny v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625; nebo

ii)

na které se při vstupu do Unie vztahují opatření stanovená v čl. 47 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625;

b)

společný zdravotní vstupní doklad P (CHED-P) vyhotovený v souladu se vzorem uvedeným v části 2 oddílu B přílohy II tohoto nařízení pro zásilky produktů, které jsou:

i)

uvedeny v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625; nebo

ii)

na které se při vstupu do Unie vztahují opatření stanovená v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625;

c)

společný zdravotní vstupní doklad PP (CHED-PP) vyhotovený v souladu se vzorem uvedeným v části 2 oddílu C přílohy II tohoto nařízení pro zásilky:

i)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625; nebo

ii)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na které se při vstupu do Unie vztahuje jedno z opatření nebo podmínek stanovených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625; nebo

iii)

určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určitého původu nebo provenience, u nichž je nezbytná minimální úroveň úředních kontrol, aby bylo možné reagovat na uznaná jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin, jak je stanoveno v prováděcím nařízení (EU) 2019/66;

d)

společný zdravotní vstupní doklad D (CHED-D) vyhotovený v souladu se vzorem uvedeným v části 2 oddílu D přílohy II tohoto nařízení pro zásilky krmiv a potravin jiného než živočišného původu, na které se při vstupu do Unie vztahuje některé z opatření nebo některá z podmínek uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625.

2.   Společný zdravotní vstupní doklad uvedený v odstavci 1 je

a)

vyhotoven alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu vstupu;

b)

řádně vyplněn alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu vstupu v souladu s vysvětlivkami uvedenými v části 1 přílohy II tohoto nařízení, a to:

i)

provozovatelem odpovědným za zásilku, pokud jde o informace o podrobnostech zásilky, jak je popsáno v části I vzorů uvedených v části 2 oddílech A až D uvedené přílohy;

ii)

příslušným orgánem na stanovišti hraniční kontroly nebo v kontrolním místě, pokud jde o informace o rozhodnutí přijatém ohledně zásilky, jak je popsáno v části II vzorů uvedených v části 2 oddílech A až D uvedené přílohy;

iii)

příslušným orgánem na stanovišti hraniční kontroly v místě výstupu nebo místě konečného určení nebo příslušným místním orgánem, pokud jde o informace o následných opatřeních přijatých ohledně zásilky po přijetí rozhodnutí, jak je popsáno v části III vzorů uvedených v části 2 oddílech A až D uvedené přílohy.

3.   Odchylně od odst. 2 písm. a) může členský stát souhlasit s tím, aby byl společný zdravotní vstupní doklad vyhotoven v jiném úředním jazyce EU, než je jazyk členského státu vstupu.

Článek 41

Používání elektronického společného zdravotního vstupního dokladu

1.   Provozovatel nebo příslušný orgán používá společný zdravotní vstupní doklad v elektronickém formátu pomocí jednoho z těchto systémů:

a)

systém TRACES za předpokladu, že společný zdravotní vstupní doklad splňuje všechny tyto požadavky:

i)

je podepsán provozovatelem odpovědným za zásilku prostřednictvím elektronického podpisu;

ii)

je podepsán osvědčujícím úředníkem na stanovištích hraniční kontroly nebo kontrolních místech prostřednictvím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu;

iii)

je opatřen zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu;

iv)

je zapečetěn systémem TRACES zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí;

b)

vnitrostátní systém členského státu za předpokladu, že společný zdravotní vstupní doklad splňuje všechny tyto požadavky:

i)

je podepsán provozovatelem odpovědným za zásilku prostřednictvím elektronického podpisu;

ii)

je podepsán osvědčujícím úředníkem na stanovištích hraniční kontroly nebo kontrolních místech prostřednictvím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu;

iii)

je opatřen zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu;

iv)

je předán do systému TRACES nejpozději v době, kdy je přijato rozhodnutí na základě úředních kontrol, a předání je zapečetěno zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu.

2.   Systém TRACES potvrdí předání uvedené v odst. 1 písm. b) bodě iv) prostřednictvím své zaručené nebo kvalifikované elektronické pečeti.

3.   Požadované kroky uvedené v odstavcích 1 a 2 musí být označeny kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Článek 42

Doba uložení elektronických osvědčení a společných zdravotních vstupních dokladů a v nich obsažených osobních údajů

1.

Za účelem zachování integrity osvědčení a společných zdravotních vstupních dokladů vydaných v souladu s článkem 39, resp. článkem 41 jsou příslušné údaje týkající se elektronických podpisů, elektronických pečetí, časových razítek a elektronických výměn uchovány systémem TRACES a vnitrostátními systémy členských států po dobu nejméně tří let.

2.

Osobní údaje z osvědčení a společných zdravotních vstupních dokladů uvedených v odstavci 1 jsou uchovány systémem TRACES a vnitrostátními systémy členských států po dobu nejvýše 10 let.

3.

Osobní údaje z hlášení EUROPHYT o zadržení uvedených v čl. 33 odst. 2 jsou uchovány systémem TRACES po dobu nejvýše 10 let.

Článek 43

Seznam kontrolních oddělení

Každé kontaktní místo sítě TRACES udržuje a aktualizuje v systému TRACES seznam kontrolních oddělení, která jeho členský stát určil pro účely systému TRACES.

Článek 44

Seznam stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst

1.   Každé kontaktní místo sítě TRACES udržuje a aktualizuje v systému TRACES seznam stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst, která jeho členský stát určil v souladu s čl. 59 odst. 1, resp. s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 za účelem provádění úředních kontrol jedné nebo více kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení.

2.   Kontaktní místo uvedené v odstavci 1 tohoto článku vloží do systému TRACES informace o každém určeném stanovišti hraniční kontroly a kontrolním místě za použití

a)

formátu stanoveného v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1014 (35) k poskytování informací uvedených v čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625;

b)

zkratek a specifikací stanovených v příloze II uvedeného prováděcího nařízení.

Článek 45

Seznam zařízení

1.   Každé kontaktní místo sítě TRACES udržuje a aktualizuje v systému TRACES tyto seznamy zařízení:

a)

potravinářské podniky, které jejich členský stát schválil v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 852/2004;

b)

zařízení, podniky a provozovatele, kteří manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu nebo se získanými produkty, které jejich členský stát schválil nebo registroval v souladu s článkem 47 nařízení (ES) č. 1069/2009.

2.   Kontaktní místo uvedené v odstavci 1 vloží do systému TRACES informace o každém zařízení zmíněném v uvedeném odstavci pomocí technických specifikací pro formát seznamů zařízení zajištěných Komisí.

3.   Komise pomáhá členským státům při zpřístupňování seznamů uvedených v odstavci 1 veřejnosti prostřednictvím své internetové stránky nebo systému TRACES.

Článek 46

Pohotovostní opatření pro systém TRACES a vnitrostátní systémy členských států v případě neplánované nebo plánované nedostupnosti

1.   Kontaktní místa sítě TRACES udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů, které mohou být vydány v systému TRACES nebo ve vnitrostátním systému členského státu v souladu s tímto nařízením.

2.   Je-li vnitrostátní systém členského státu, systém TRACES nebo některá z jejich funkcí nedostupná déle než hodinu, mohou jejich uživatelé použít k zaznamenávání a výměně informací vyplnitelný tištěný nebo elektronický vzor podle odstavce 1.

3.   Jakmile jsou systémy nebo funkce uvedené v odstavci 2 znovu dostupné, jejich uživatelé použijí informace zaznamenané v souladu s odstavcem 2 k vytvoření dokumentů požadovaných podle tohoto nařízení v elektronické podobě.

4.   Pokud systém TRACES, vnitrostátní systém členského státu nebo některá z jejich funkcí není dostupná, mohou členské státy dočasně vytvářet a elektronicky si vyměňovat všechny potřebné dokumenty v dostupném systému a povinnosti týkající se funkcí systému TRACES se nepoužijí. Jakmile je obnovena dostupnost, Komise a vlastníci vnitrostátních systémů provedou jednorázovou hromadnou výměnu uvedených dokumentů.

5.   Na dokumentech vyhotovených podle odstavců 2 a 4 se uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

6.   Komise informuje uživatele dva týdny předem prostřednictvím systému TRACES o každé plánované nedostupnosti, o tom, jak dlouho bude trvat, a o jejím důvodu.

Kapitola 4

Závěrečná ustanovení

Článek 47

Zrušení

1.   Směrnice 94/3/ES, rozhodnutí 92/486/EHS, 2003/24/ES, 2003/623/ES, 2004/292/ES, 2004/675/ES a 2005/123/ES, nařízení (EU) č. 16/2011 a prováděcí rozhodnutí 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 a (EU) 2018/1553 se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 2019.

2.   Odkazy na uvedené zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 48

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019, s výjimkou kapitoly 3 oddílu 2, který se použije ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(5)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 16/2011 ze dne 10. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (Úř. věst. L 6, 11.1.2011, s. 7).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(12)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1918 ze dne 22. října 2015, kterým se zřizuje systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 280, 24.10.2015, s. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Systém byl původně stanoven směrnicí Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20). Uvedená směrnice byla zrušena směrnicí Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1), která byla následně ke dni 14. prosince 2019 zrušena nařízením (EU) 2016/2031.

(15)  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin (Úř. věst. L 32, 5.2.1994, s. 37).

(16)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/917/EU ze dne 15. prosince 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 2000/29/ES, pokud jde o oznamování přítomnosti škodlivých organismů a opatření, která byla nebo mají být přijata členskými státy (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 59).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(18)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř. věst. L 235, 9.9.2015, s. 37).

(19)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1553 ze dne 15. října 2018 o podmínkách pro uznávání elektronických rostlinolékařských osvědčení vydávaných státními organizacemi ochrany rostlin třetích zemí (Úř. věst. L 260, 17.10.2018, s. 22).

(20)  Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 11).

(22)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(23)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66 ze dne 16. ledna 2019 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují (Úř. věst. L 15, 17.1.2019, s. 1).

(24)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod (Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(27)  Rozhodnutí Komise 92/486/EHS ze dne 25. září 1992, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (Úř. věst. L 291, 7.10.1992, s. 20).

(28)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).

(29)  Rozhodnutí Komise 2003/623/ES ze dne 19. srpna 2003 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému TRACES (Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 58).

(30)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).

(31)  Rozhodnutí Komise 2004/675/ES ze dne 29. září 2004 o vytvoření softwarové podpory pro systém TRACES (Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 26).

(32)  Rozhodnutí Komise 2005/123/ES ze dne 9. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/292/ES o zavedení systému TRACES a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 39, 11.2.2005, s. 53).

(33)  Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Unie s cílem dotvoření vnitřního trhu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29).

(34)  Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS (Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27).

(35)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 10).


PŘÍLOHA I

Obsah hlášení uvedených v článku 32

1.

Obecné informace

1.1.

Název – uveďte vědecký název dotčeného škodlivého organismu, jak je uvedeno v čl. 11 prvním pododstavci písm. a) a b), čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, místo a informace o tom, zda se jedná o první výskyt, či nikoli. Vědecký název musí být uveden podle těchto pravidel:

1)

vědecký název škodlivého organismu zahrnující ve vhodných případech i patotyp; nebo

2)

pokud bod 1 není použitelný, vědecký název schválený mezinárodní organizací, včetně patotypu, a název uvedené organizace; nebo

3)

pokud není použitelný ani bod 1, ani bod 2, vědecký název z nejspolehlivějšího zdroje informací s odkazem na uvedený zdroj.

Je možné předložit vysvětlující poznámky.

1.2.

Souhrn informací – souhrn informací uvedených v bodech 3 až 7.

1.3.

Uveďte jeden z těchto údajů:

1)

částečné hlášení podle čl. 32 odst. 1 a 2;

2)

hlášení podle čl. 32 odst. 3;

3)

aktualizace hlášení podle čl. 32 odst. 4;

4)

závěrečné hlášení o ukončení opatření a zdůvodnění jejich ukončení.

2.

Jediný úřední orgán a odpovědné osoby

2.1.

Název jediného úředního orgánu, který předkládá hlášení – uveďte slova „hlášení od“, za nimiž následuje název jediného úředního orgánu a název jeho členského státu.

2.2.

Úřední kontaktní osoba na úrovni jediného úředního orgánu – uveďte jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby, kterou určil jediný úřední orgán jako úřední kontaktní osobu pro hlášení. V případě, že byla určena více než jedna osoba, uveďte zdůvodnění.

3.

Místo výskytu škodlivého organismu

3.1.

Co nejkonkrétněji uveďte místo, kde byl zjištěn výskyt škodlivého organismu, s odkazem alespoň na správní území (např. obec, město, okres).

3.2.

Přiložte mapu nebo několik map daného místa.

4.

Důvod hlášení, status oblasti z hlediska škodlivých organismů a dotčený členský stát

4.1.

Uveďte jeden z těchto údajů:

1)

první potvrzení výskytu nebo podezření na výskyt škodlivého organismu na území dotčeného členského státu;

2)

potvrzení výskytu nebo podezření na výskyt škodlivého organismu na té části území dotčeného členského státu, na níž výskyt tohoto škodlivého organismu dosud nebyl znám. (V příslušných případech uveďte, že se škodlivý organismus vyskytl na části území, na níž se dříve vyskytoval, ale byl eradikován.)

4.2.

Status oblasti, kde byl výskyt škodlivého organismu zjištěn, z hlediska škodlivých organismů (1) po úředním potvrzení – uveďte jednu nebo více z následujících možností, spolu s vysvětlující poznámkou:

1)

výskyt ve všech částech dané oblasti;

2)

výskyt pouze v určitých částech dané oblasti;

3)

výskyt v určitých částech dané oblasti, kde se nepěstují hostitelské rostliny;

4)

výskyt: probíhá eradikace;

5)

výskyt: probíhá izolace;

6)

výskyt: nízká prevalence;

7)

nevyskytuje se: škodlivý organismus byl zjištěn, ale byl eradikován;

8)

nevyskytuje se: škodlivý organismus byl zjištěn, ale již se nevyskytuje z jiných důvodů, než je eradikace;

9)

přechodný výskyt (neočekává se, že výskyt škodlivého organismu povede k jeho usídlení): není třeba přijmout opatření;

10)

přechodný výskyt: je třeba přijmout opatření, probíhá dozor;

11)

přechodný výskyt: je třeba přijmout opatření, probíhá eradikace;

12)

jiný.

4.3.

Status z hlediska škodlivých organismů v dotčeném členském státě před úředním potvrzením výskytu nebo podezření na výskyt škodlivého organismu – uveďte jednu nebo více z následujících možností, spolu s vysvětlující poznámkou:

1)

výskyt ve všech částech členského státu;

2)

výskyt pouze v některých částech členského státu;

3)

výskyt v určitých částech členského státu, kde se nepěstuje hostitelská plodina (nepěstují hostitelské plodiny);

4)

výskyt: sezónně;

5)

výskyt: probíhá eradikace;

6)

výskyt: probíhá izolace (pokud eradikace není možná);

7)

výskyt: nízká prevalence;

8)

nevyskytuje se: žádné záznamy o výskytu škodlivého organismu;

9)

nevyskytuje se: škodlivý organismus byl eradikován;

10)

nevyskytuje se: škodlivý organismus se již nevyskytuje z jiných důvodů, než je eradikace;

11)

nevyskytuje se: záznamy o výskytu škodlivého organismu jsou neplatné;

12)

nevyskytuje se: záznamy o výskytu škodlivého organismu jsou nespolehlivé;

13)

nevyskytuje se: pouze zadržen;

14)

přechodný výskyt: není třeba přijmout opatření;

15)

přechodný výskyt: je třeba přijmout opatření, probíhá dozor;

16)

přechodný výskyt: je třeba přijmout opatření, probíhá eradikace;

17)

jiný.

4.4.

Status z hlediska škodlivých organismů v dotčeném členském státě po úředním potvrzení výskytu škodlivého organismu – uveďte jednu nebo více z následujících možností, spolu s vysvětlující poznámkou:

1)

výskyt ve všech částech členského státu;

2)

výskyt pouze v některých částech členského státu;

3)

výskyt v určitých částech členského státu, kde se nepěstuje hostitelská plodina (nepěstují hostitelské plodiny);

4)

výskyt: sezónně;

5)

výskyt: probíhá eradikace;

6)

výskyt: probíhá izolace (pokud eradikace není možná);

7)

výskyt: nízká prevalence;

8)

nevyskytuje se: škodlivý organismus byl eradikován;

9)

nevyskytuje se: škodlivý organismus se již nevyskytuje z jiných důvodů, než je eradikace;

10)

nevyskytuje se: záznamy o výskytu škodlivého organismu jsou neplatné;

11)

nevyskytuje se: záznamy o výskytu škodlivého organismu jsou nespolehlivé;

12)

nevyskytuje se: pouze zadržen;

13)

přechodný výskyt: není třeba přijmout opatření;

14)

přechodný výskyt: je třeba přijmout opatření, probíhá dozor;

15)

přechodný výskyt: je třeba přijmout opatření, probíhá eradikace;

16)

jiný.

5.

Zjištění, odběr vzorků, testování a potvrzení výskytu škodlivého organismu

5.1.

Jak byl zjištěn výskyt škodlivého organismu nebo jak vzniklo podezření na jeho výskyt – uveďte jednu z těchto možností:

1)

úřední průzkum týkající se škodlivého organismu;

2)

průzkum týkající se existujícího nebo eradikovaného ohniska škodlivého organismu;

3)

rostlinolékařské kontroly jakéhokoli typu;

4)

kontrola pro dohledání a vysledování týkající se konkrétního výskytu škodlivého organismu;

5)

úřední kontrola pro jiné než rostlinolékařské účely;

6)

informace předložené profesionálními provozovateli, laboratořemi nebo z jiných zdrojů;

7)

vědecké informace;

8)

jiný.

Můžete doplnit další komentáře ve formě volného textu nebo přiložených dokumentů.

Pokud uvedete možnost 8, doplňte upřesnění.

V případě kontrol uveďte datum (data), popis metody (včetně podrobností o vizuálních nebo jiných kontrolách), stručně popište místo, kde byla kontrola provedena, vyplývající zjištění a přiložte fotografii (fotografie).

Pokud uvedete možnost 3 nebo 4, uveďte datum kontroly (kontrol) a popište metodu kontroly (včetně podrobností o vizuálních nebo jiných kontrolách). Můžete stručně popsat místo, kde byla kontrola provedena, vyplývající zjištění a přiložit fotografii (fotografie).

5.2.

Datum zjištění – uveďte datum, kdy příslušný úřední subjekt zjistil výskyt škodlivého organismu, pojal podezření na jeho výskyt nebo obdržel první informace týkající se jeho zjištění. Pokud výskat škodlivého organismu zjistila jiná osoba než příslušný úřední subjekt, uveďte datum, kdy byl jeho výskyt zjištěn, a datum, kdy uvedená osoba informovala příslušný úřední subjekt.

5.3.

Odběr vzorků pro laboratorní analýzu – v příslušných případech poskytněte informace týkající se postupu odběru vzorků pro laboratorní analýzu, včetně data, metody a velikosti vzorku. Můžete připojit fotografie.

5.4.

Laboratoř – v příslušných případech uveďte název a adresu laboratoře (laboratoří) podílející (podílejících) se na identifikaci škodlivého organismu.

5.5.

Diagnostická metoda – uveďte jednu z těchto možností:

1)

podle protokolu, který byl podroben vzájemnému hodnocení – (uveďte jasný odkaz na protokol a případně jakoukoli odchylku od tohoto protokolu);

2)

jiná (upřesněte metodu).

5.6.

Datum úředního potvrzení totožnosti škodlivého organismu

6.

Informace o zamořeném území a závažnosti a zdroji ohniska

6.1.

Velikost a vymezení zamořeného území – uveďte jednu nebo několik z těchto možností (můžete předložit přibližné číselné údaje, ovšem s vysvětlením, proč nejsou k dispozici přesné údaje):

1)

zamořená plocha (m2, ha, km2);

2)

počet napadených rostlin (kusy);

3)

objem napadených rostlinných produktů (tuny, m3);

4)

souřadnice GPS nebo jiný přesný popis (např. územní celky stanovené Eurostatem (NUTS), zeměpisné kódy (Geocodes), letecké fotografie) vymezující danou oblast.

6.2.

Charakteristika zamořeného území a jeho okolí – uveďte jednu nebo několik z těchto možností:

1)

Venkovní prostředí – území produkce:

1.1)

pole (orná půda, pastvina);

1.2)

sad/vinice;

1.3)

školka;

1.4)

les.

2)

Venkovní prostředí – jiné:

2.1)

soukromá zahrada;

2.2)

veřejné prostranství;

2.3)

chráněné území;

2.4)

volně rostoucí rostliny v územích jiných, než jsou chráněná území;

2.5)

jiné (upřesněte).

3)

Fyzicky uzavřená prostředí:

3.1)

skleník;

3.2)

jiné zimní zahrady;

3.3)

soukromé místo (jiné než skleník);

3.4)

veřejné místo (jiné než skleník);

3.5)

jiné (upřesněte).

U každé možnosti uveďte, zda se zamoření týká jedné nebo více z těchto položek:

rostliny k pěstování,

jiné rostliny,

rostlinné produkty, nebo

jiné předměty.

6.3.

Hostitelské rostliny na zamořeném území a v jeho okolí – uveďte vědecký název hostitelských rostlin na uvedeném území v souladu s bodem 6.4. Můžete uvést další informace o rozšíření hostitelských rostlin s odkazem na pěstitelské postupy a specifické vlastnosti stanovišť nebo o vnímavých rostlinných produktech produkovaných na daném území.

6.4.

Napadená rostlina (napadené rostliny), rostlinný produkt (rostlinné produkty) a jiný předmět (jiné předměty) – uveďte vědecký název napadené hostitelské rostliny (napadených hostitelských rostlin). V příslušných případech můžete uvést odrůdu a u rostlinných produktů typ komodity.

6.5.

Přenašeči v dané oblasti – v příslušných případech uveďte jednu z těchto možností:

1)

vědecký název přenašečů alespoň na úrovni rodu; nebo

2)

pokud bod 1 není použitelný, vědecký název schválený mezinárodní organizací a název uvedené organizace (uvedených organizací); nebo

3)

pokud není použitelný ani bod 1, ani bod 2, vědecký název z nejspolehlivějšího zdroje informací s odkazem na uvedený zdroj. Můžete uvést další informace o rozšíření přenašečů nebo o vlastnostech rostlin, které mají význam pro přenašeče.

6.6.

Závažnost ohniska – popište současný rozsah zamoření, příznaky a způsobené škody. V příslušných případech zahrňte prognózy, jakmile budou dostupné.

6.7.

Zdroj ohniska – uveďte údaje o potvrzené cestě průniku škodlivého organismu na dané území nebo případně o domnělé cestě průniku do té doby, než bude potvrzena. Můžete uvést další informace o potvrzeném nebo potenciálním původu škodlivého organismu.

7.

Úřední fytosanitární opatření

7.1.

Přijetí úředních fytosanitárních opatření – uveďte jednu z následujících možností s vysvětlujícími poznámkami:

1)

byla přijata úřední fytosanitární opatření v podobě chemického, biologického nebo fyzikálního ošetření;

2)

byla přijata úřední fytosanitární opatření jiná než opatření v podobě chemického, biologického nebo fyzikálního ošetření;

3)

budou přijata úřední fytosanitární opatření;

4)

rozhoduje se o úředních fytosanitárních opatřeních;

5)

žádná úřední fytosanitární opatření (vysvětlete proč).

Pokud bylo zřízeno vymezené území, uveďte u možností 1, 2 a 3, zda opatření byla/budou přijata na daném území nebo mimo něj.

7.2.

Datum přijetí úředních fytosanitárních opatření (uveďte očekávanou dobu trvání veškerých dočasných opatření).

7.3.

Identifikace území, na něž se vztahují úřední fytosanitární opatření – uveďte metodu použitou k identifikaci území, na něž se vztahují úřední fytosanitární opatření. Uveďte výsledky provedených průzkumů.

7.4.

Cíl úředních fytosanitární opatření – uveďte jednu z těchto možností:

1)

eradikace;

2)

izolace (pokud eradikace není možná).

7.5.

Opatření, která mají vliv na pohyb zboží – uveďte jednu z těchto možností:

1)

opatření mají vliv na dovoz zboží do Unie nebo na jeho pohyb v Unii (popište opatření);

2)

opatření nemají vliv na dovoz zboží do Unie ani na jeho pohyb v Unii.

7.6.

Specifické průzkumy – pokud jsou průzkumy prováděny jako součást úředních fytosanitárních opatření, popište jejich metodiku, trvání a rozsah.

8.

Posouzení rizika škodlivého organismu

Uveďte jeden z těchto údajů:

1)

posouzení rizika škodlivého organismu se nevyžaduje (platí pro škodlivé organismy, které jsou uvedeny v čl. 11 prvním pododstavci písm. a) a b) nebo se na ně vztahují opatření uvedená v čl. 30 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) 2016/2031);

2)

posouzení rizika škodlivého organismu nebo předběžné posouzení rizika škodlivého organismu je ve fázi přípravy;

3)

existuje předběžné posouzení rizika škodlivého organismu – popište hlavní zjištění a připojte předběžné posouzení rizika škodlivého organismu nebo uveďte, kde je lze nalézt;

4)

existuje posouzení rizika škodlivého organismu – popište hlavní zjištění a připojte posouzení rizika škodlivého organismu nebo uveďte, kde je lze nalézt.

9.

Doplňte odkazy na příslušné internetové stránky a jiné zdroje informací.

10.

Uveďte, zda některé nebo všechny informace podle bodů 1.1, 1.3, 3.1, 4.1 až 4.4, 5.1 až 5.6, 6.1 až 6.7, 7.1 až 7.6 a 8 musí být předány Evropské a středozemní organizaci ochrany rostlin.

(1)  V souladu s pojmem stanoveným v mezinárodních standardech pro fytosanitární opatření, ISPM 8 (1998): „Determination of pest status in an area“ („Určení statusu oblasti z hlediska škodlivých organismů“). Řím, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf)


PŘÍLOHA II

Společné zdravotní vstupní doklady (CHED)

ČÁST 1

Položky CHED a vysvětlivky

Obecné informace

Položky uvedené v části 1 představují datové slovníky pro elektronickou verzi CHED.

Pokud není jinak uvedeno nebo stanoveno v právních předpisech Unie, všechny položky nebo kolonky jsou platné pro vzory CHED v části 2.

Tištěné kopie elektronické verze CHED musí být opatřeny jedinečným strojově čitelným optickým štítkem, který obsahuje hypertextový odkaz na elektronickou verzi.

Je třeba zvolit jednu z kolonek I.20 až I.26 a z kolonek II.9 až II.16; u každé kolonky je třeba zvolit jednu možnost.

Pokud kolonka umožňuje zvolit jednu nebo více možností, zobrazí se v elektronické verzi CHED pouze možnost (možnosti), kterou (které) jste zvolili.

Pokud kolonka není povinná, zobrazí se její obsah jako přeškrtnutý text.

Pořadí kolonek ve vzorech CHED v části 2 a rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační.

Pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť.

Při zpracování osobních údajů obsažených v CHED musí členské státy splňovat požadavky nařízení (EU) 2016/679 a směrnice (EU) 2016/680 a Komise musí splňovat požadavky nařízení (EU) 2018/1725.

ČÁST I – POPIS ZÁSILKY

Kolonka

Popis

I.1.

Odesílatel/vývozce

 

Uveďte jméno/název a adresu, zemi a kód ISO země (1) fyzické nebo právnické osoby odesílající zásilku. Tato osoba musí být usazena ve třetí zemi, s výjimkou určitých případů stanovených právem Unie, kdy smí být usazena v některém členském státě.

I.2

Referenční číslo CHED

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem IMSOC (opakuje se v kolonkách II.2 a III.2).

I.3

Místní referenční číslo

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený příslušným orgánem.

I.4

Stanoviště hraniční kontroly/kontrolní místo/kontrolní oddělení

 

Zvolte název stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolního místa, podle situace.

V příslušných případech uveďte místo kontroly.

V případě následného CHED-P pro nevyhovující zásilku uveďte název kontrolního oddělení, které odpovídá za dohled nad svobodným celním pásmem nebo speciálně schváleným celním skladem.

I.5

Kód stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa/kontrolního oddělení

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem IMSOC stanovišti hraniční kontroly, kontrolnímu místu nebo kontrolnímu oddělení.

I.6

Příjemce/dovozce

 

Uveďte jméno/název a adresu, zemi a kód ISO země fyzické nebo právnické osoby, které je zásilka určena, jež jsou uvedeny např. na úředních osvědčeních, úředních potvrzeních nebo jiných dokladech včetně dokladů obchodní povahy vydaných ve třetí zemi. Pokud se jedná o tutéž osobu jako v kolonce I.8, vyplní tuto kolonku systém IMSOC automaticky na základě informací uvedených ve zmíněné kolonce.

Tato kolonka je nepovinná v případě překládky nebo tranzitu.

I.7

Místo určení

 

Uveďte název a adresu, zemi a kód ISO země místa, kam se zásilka doručuje pro konečnou vykládku. Pokud se jedná o tutéž adresu jako v kolonce I.6, vyplní tuto kolonku systém IMSOC automaticky na základě informací uvedených ve zmíněné kolonce.

Toto místo se musí nacházet v některém členském státě, a to i v případě tranzitu, jak je vymezen v čl. 3 bodě 44 nařízení (EU) 2017/625, s uskladněním zboží. V případě tranzitu bez uskladnění zboží je třetí země určení uvedena v kolonce I.22.

V příslušných případech uveďte registrační číslo nebo číslo schválení zařízení určení.

U zásilek, jež mají být rozděleny na stanovišti hraniční kontroly, uveďte v prvním CHED jako místo určení stanoviště hraniční kontroly. V následných CHED uveďte místo určení pro každou část rozdělené zásilky.

U zásilek, jež mají být přesunuty na kontrolní místo, uveďte jako místo určení kontrolní místo. Tuto kolonku může vyplnit systém IMSOC automaticky na základě informací uvedených v kolonce I.20.

Pokud se zásilky odesílají do zařízení pro další přepravu, místo určení je vyžadováno pouze v případě, že se liší od zařízení pro další přepravu.

I.8

Provozovatel odpovědný za zásilku

 

Uveďte jméno/název a adresu, zemi a kód ISO země fyzické nebo právnické osoby v členském státě, která je odpovědná za zásilku předloženou na stanovišti hraniční kontroly a která jakožto dovozce nebo jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů. Tento provozovatel může být totožný s provozovatelem uvedeným v kolonce I.6 a musí být totožný s provozovatelem uvedeným v kolonce I.35.

Tuto kolonku může automaticky vyplnit systém IMSOC.

V případě následného CHED uveďte jméno a adresu osoby, která je odpovědná za předložení zásilky k dalším úředním kontrolám na následujícím místě.

V případě následného CHED-P u nevyhovujících zásilek uveďte jméno a adresu osoby, která je odpovědná za postupy po uskladnění.

I.9

Průvodní doklady

 

Zvolte typ požadovaných průvodních dokladů: např. úřední osvědčení, úřední potvrzení, povolení, prohlášení nebo jiné doklady včetně dokladů obchodní povahy.

Uveďte jedinečný kód průvodních dokladů a zemi vydání. Datum vydání je však nepovinné. Pokud bylo úřední osvědčení vytvořeno v systému IMSOC, uveďte jedinečný alfanumerický kód v kolonce I.2a úředního osvědčení.

Odkazy na obchodní doklady: číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla.

I.10

Předchozí oznámení

 

Uveďte předpokládané datum a čas příjezdu na místo vstupu, kde se nachází stanoviště hraniční kontroly.

CHED-D/CHED-PP

V případě následného CHED pro přesun na kontrolní místo uveďte předpokládané datum a čas příjezdu na kontrolní místo.

I.11

Země původu

 

Tuto kolonku může vyplnit systém IMSOC automaticky na základě informací uvedených v kolonce I.31.

CHED-A

Uveďte zemi pobytu během požadované doby pobytu stanovené v průvodním úředním osvědčení.

V případě evidovaných koní, kteří jsou dováženi zpět do Unie po dočasném vývozu na dobu kratší než 30, 60 nebo 90 dnů za účelem dostihů, soutěží a kulturních akcí v určitých třetích zemích, uveďte zemi, ze které byli naposledy odesláni.

CHED-P

Uveďte zemi, kde byly produkty vyprodukovány, vyrobeny nebo zabaleny (označeny identifikačním označením).

V případě produktů, které jsou dováženy zpět do Unie, jak je uvedeno v čl. 77 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2017/625, nebo jsou dováženy zpět do Unie po tranzitu přes třetí země (jak je vymezeno v čl. 3 bodě 44 písm. b) uvedeného nařízení), uveďte členský stát původu.

CHED-PP

Uveďte zemi (země) původu, kde byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty vypěstovány, vyprodukovány, uskladněny nebo zpracovány, jak je uvedena (jsou uvedeny) v rostlinolékařském osvědčení.

CHED-D

Uveďte zemi původu zboží nebo zemi, ve které bylo zboží vypěstováno, sklizeno nebo vyrobeno.

I.12

Region původu

 

Pokud se na zvířata nebo zboží vztahují regionalizační opatření v souladu s právem Unie, uveďte kód schválených regionů, oblastí nebo jednotek. Tuto kolonku může vyplnit systém IMSOC automaticky na základě informací uvedených v kolonce I.31.

CHED-PP

Pokud země původu úředně prohlásila určité oblasti za oblasti prosté specifikovaného škodlivého organismu, uveďte oblast původu rostliny, rostlinného produktu či jiných předmětů.

I.13

Dopravní prostředek

 

Vyberte jeden z následujících dopravních prostředků pro zvířata nebo zboží, které dorazí na stanoviště hraniční kontroly, a uveďte jeho identifikaci:

letadlo (uveďte číslo letu),

plavidlo (uveďte název a číslo plavidla),

železniční doprava (uveďte totožnost vlaku a číslo vagonu),

silniční vozidlo (uveďte poznávací značku, v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu),

V případě trajektu zaškrtněte „plavidlo“ a uveďte identifikaci silničního vozidla (silničních vozidel) s poznávací značkou (v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu) a název plánovaného trajektu.

CHED-PP

Identifikace dopravního prostředku se nevyžaduje.

I.14

Země odeslání

 

CHED-P/CHED-PP/CHED-D

Uveďte zemi, kde bylo zboží naloženo na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Unie. V některých případech, kdy přesun zahrnuje více než jednu zemi před vstupem do Unie (trojúhelníkový pohyb), může jít o třetí zemi, ve které bylo vydáno úřední osvědčení.

Tato kolonka se nevztahuje na CHED-A.

I.15

Zařízení původu

 

Pokud to právní předpisy Unie vyžadují, uveďte název a adresu, zemi a kód ISO země zařízení původu.

Pokud to vyžadují právní předpisy Unie, uveďte jeho registrační číslo nebo číslo schválení.

Tuto kolonku může vyplnit systém IMSOC automaticky na základě informací uvedených v kolonce I.31.

I.16

Přepravní podmínky

 

CHED-P/CHED-D

V příslušných případech uveďte kategorii požadované teploty během přepravy (okolní, chlazené, zmrazené). Lze zvolit pouze jednu kategorii.

Tato kolonka se nevztahuje na CHED-A a CHED-PP.

I.17

Číslo kontejneru/číslo plomby

 

V příslušných případech uveďte číslo kontejneru a číslo plomby (více než jedna možnost).

V případě úřední plomby uveďte číslo úřední plomby, jak je uvedeno v úředním osvědčení, a zaškrtněte „úřední plomba“ nebo uveďte jakoukoli jinou plombu, jak je uvedeno v průvodních dokladech.

I.18

Osvědčeno jako nebo osvědčeno pro

 

Zvolte účel přesunu zvířat, zamýšlené použití zboží nebo kategorii, jak je uvedeno v úředním osvědčení (je-li požadováno) nebo v obchodním dokladu:

CHED-A:

Chov/produkce, výkrm, uzavřená zařízení, psi/kočky/fretky (nebo v případě, že se přesouvá více než pět psů/koček/fretek pro neobchodní účely), okrasní vodní živočichové, jatka, karanténa, evidovaní koňovití, sádkování (pouze pro živočichy pocházející z akvakultury), putovní cirkus/vystoupení se zvířaty, výstava, doplnění stavu nebo jiné.

CHED-P:

Lidská spotřeba, krmivo, farmaceutické využití, technické využití, obchodní vzorek, další zpracování nebo jiné.

CHED-D:

Lidská spotřeba, lidská spotřeba po dalším ošetření, krmivo, vzorek nebo výstavní položka nebo jiné.

Tato kolonka se nevztahuje na CHED-PP.

I.19

Soulad zboží

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-P.

Zaškrtněte „vyhovující“, pokud je zboží v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) a d) nařízení (EU) 2017/625.

Zaškrtněte „Nevyhovující“, pokud zboží:

není v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, a

je v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/625, a

není určeno k uvedení na trh.

I.20

Pro překládku/přesun/další přepravu do

 

CHED-A (další přeprava)

Uveďte název a kód ISO třetí země určení, kde zvířata zůstávají na tomtéž plavidle nebo v tomtéž letadle a jsou určena k odeslání přímo do třetí země bez přistání v jiném přístavu nebo na jiném letišti v Unii.

Uveďte název příštího stanoviště hraniční kontroly v Unii, k němuž zvířata směřují při své další cestě na tomtéž plavidle nebo v tomtéž letadle pro účely dalších úředních kontrol.

CHED-P (překládka)

Uveďte název třetí země určení a kód ISO země, kde se produkty překládají na jiné plavidlo nebo letadlo a jsou určeny k odeslání přímo do třetí země bez přistání v jiném přístavu nebo na jiném letišti v Unii.

Uveďte název příštího stanoviště hraniční kontroly v Unii, kde mají být produkty překládány pro účely dalších úředních kontrol.

CHED-PP (překládka/přesun)

Uveďte název příštího stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolního místa v Unii, kam má být zboží přeloženo nebo přesunuto pro účely dalších úředních kontrol.

CHED-D (přesun)

Uveďte název kontrolního místa v Unii, kam má být zboží přesunuto pro účely dalších úředních kontrol, pokud je zásilka vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

I.21

Pro další přepravu

 

CHED-PP/CHED-D

Uveďte schválené zařízení pro další přepravu, do kterého má být zásilka přepravena poté, co byla vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly na stanovišti hraniční kontroly.

I.22

Pro tranzit do

 

Uveďte název třetí země určení a kód ISO země.

Uveďte název výstupního stanoviště hraniční kontroly u nevyhovujících zásilek, které překračují území Unie po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách (vnější tranzit).

Tato kolonka se nevztahuje na CHED-D.

I.23

Pro vnitřní trh

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud mají být zásilky uvedeny na trh Unie.

I.24

Pro nevyhovující zboží

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-P.

Zvolte druh místa určení, kam bude zásilka doručena, a případně uveďte registrační číslo: speciálně schválený celní sklad, svobodné celní pásmo nebo plavidlo (včetně jeho názvu a přístavu vykládky).

I.25

Pro zpětný dovoz

 

CHED-A:

Tuto kolonku zaškrtněte v případě zpětného dovozu evidovaných koní do Unie po dočasném vývozu na dobu kratší než 30, 60 nebo 90 dní za účelem dostihů, soutěží a kulturních akcí v určitých třetích zemích.

Tuto kolonku zaškrtněte v případě zpětného dovozu zvířat pocházejících z Unie a vracejících se do Unie poté, co jim třetí země zakázala vstup.

CHED-P/CHED-PP

Tuto kolonku zaškrtněte v případě zpětného dovozu zboží pocházejícího z Unie a vracejícího se do Unie poté, co mu třetí země zakázala vstup.

Tato kolonka se nevztahuje na CHED-D.

I.26

Pro dočasný dovoz

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-A a pouze na evidované koně.

Místo výstupu – uveďte výstupní stanoviště hraniční kontroly.

Datum výstupu – uveďte datum výstupu (musí se jednat o datum dříve než 90 dní po dovozu).

I.27

Dopravní prostředek po opuštění stanoviště hraniční kontroly/ukončení skladování

 

Tato kolonka může být vyplněna po předchozím oznámení a je povinná pro:

zvířata, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (2) (CHED-A),

zboží, které je předmětem překládky, přímého tranzitu, monitorování, zpětného dovozu nebo dodání do všech kontrolovaných míst určení, včetně zařízení pro další přepravu nebo kontrolního místa, kde se vyžadují dodatečné úřední kontroly (CHED-P, CHED-PP, CHED-D),

nevyhovující zboží v tranzitu (CHED-P).

Zvolte jeden z těchto dopravních prostředků: letadlo, plavidlo, železniční doprava nebo silniční vozidlo (viz pokyny v kolonce I.13).

CHED-PP

Pokud je číslo kontejneru uvedeno v kolonce I.17, údaj o dopravním prostředku není požadován.

I.28

Přepravce

 

Tato kolonka je povinná pouze pro CHED-A, použije-li se kolonka I.27.

Uveďte jméno/název a adresu, zemi a kód ISO země fyzické nebo právnické osoby odpovědné za přepravu.

V příslušných případech uveďte registrační číslo nebo číslo schválení.

I.29

Datum odjezdu

 

Tato kolonka je povinná pouze pro CHED-A, použije-li se kolonka I.27.

Uveďte předpokládané datum a čas odjezdu ze stanoviště hraniční kontroly.

I.30

Kniha jízd

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-A a odkazuje na požadavky nařízení (ES) č. 1/2005.

I.31

Popis zásilky

 

Vyplňte na základě např. úředních osvědčení, úředních potvrzení, prohlášení nebo jiných dokladů včetně dokladů obchodní povahy, aby byl poskytnut dostatečný popis zboží umožňující jeho identifikaci a výpočet poplatků, např. kód a název podle kombinované nomenklatury (KN), kód TARIC, kód EPPO, druh (taxonomická informace), čistá hmotnost (kg).

Uveďte počet pejet pro sperma, vajíčka a embrya.

Pokud je to vyžadováno, uveďte typ a počet balení, typ obalu (podle norem UN/CEFACT), číslo šarže, individuální identifikační číslo, číslo pasu, typ produktu.

V případě následného CHED uveďte množství zboží uvedené v předchozím CHED.

CHED-P:

Zaškrtněte „konečný spotřebitel“, pokud jsou produkty zabaleny pro konečné spotřebitele.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte celkový počet balení v zásilce, v příslušných případech.

I.33

Celkové množství

 

CHED-A:

Uveďte celkový počet zvířat, v příslušných případech.

CHED-P:

Uveďte celkový počet pejet pro sperma, vajíčka a embrya, v příslušných případech.

CHED-PP/CHED-D:

Uveďte počet kusů nebo objem, v příslušných případech.

I.34

Celková čistá hmotnost/celková hrubá hmotnost (kg)

 

Jedná se o celkovou čistou hmotnost (tj. hmotnost samotných zvířat nebo zboží bez bezprostředních balení nebo jiných obalů) automaticky vypočítanou systémem IMSOC na základě údajů uvedených v kolonce I.31.

Uveďte celkovou hrubou hmotnost (tj. souhrnnou hmotnost zvířat nebo zboží s bezprostředním balením a všemi obaly, ale bez přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení). Tato informace se nevyžaduje pro CHED-PP.

I.35

Prohlášení

 

Prohlášení musí být podepsáno fyzickou osobou, která odpovídá za zásilku, a může být upraveno podle použitého CHED:

Já, níže podepsaný provozovatel odpovědný za výše popsanou zásilku, potvrzuji, že podle mého nejlepšího vědomí a svědomí jsou prohlášení uvedená v části I tohoto dokladu pravdivá a úplná, a souhlasím se splněním požadavků nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách, včetně plateb za úřední kontroly i za vrácení zásilek, karanténu nebo izolaci zvířat či náklady za eutanazii a odstranění, v případě nutnosti.

Podpis (podepisující se tímto zavazuje přijmout zpět zásilky v tranzitu, kterým třetí země odmítla vstup).

ČÁST II – KONTROLY

Kolonka

Popis

II.1.

Předchozí CHED

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem IMSOC pro CHED použitý před rozdělením zásilky nebo před překládkou (kdy jsou prováděny úřední kontroly), nahrazením, zrušením nebo přesunem na kontrolní místo.

II.2

Referenční číslo CHED

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

II.3

Kontrola dokladů

 

Sem patří kontroly dodržování vnitrostátních požadavků na zvířata a zboží, u nichž právo Unie neupravuje všechny podmínky pro vstup do Unie.

II.4

Kontrola totožnosti

 

Zaškrtněte „Ano“ nebo „Ne“ podle situace.

CHED-A

Zaškrtněte „Ne“, pokud mají zvířata pokračovat v cestě po moři nebo letecky na tomtéž plavidle nebo v tomtéž letadle pro další přepravu z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné stanoviště hraniční kontroly a úřední kontroly mají být dokončeny na příštím stanovišti hraniční kontroly.

CHED-P

Pokud je zboží překládáno z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné stanoviště hraniční kontroly, zaškrtněte „Ne“.

CHED-PP

Pokud je zboží přesouváno na kontrolní místo nebo překládáno z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné stanoviště hraniční kontroly, zaškrtněte „Ne“.

Pokud se požaduje snížená kontrola nebo se nepožaduje žádná kontrola totožnosti, zaškrtněte „Ne“.

CHED-D

Pokud je zboží přesouváno na kontrolní místo, zaškrtněte „Ne“.

II.5

Fyzická kontrola

 

Zaškrtněte „Ano“ nebo „Ne“ podle situace.

CHED-A

Zahrnuje výsledek klinického vyšetření a úmrtnost a nemocnost zvířat.

Zaškrtněte „Ne“, pokud mají zvířata pokračovat v cestě po moři nebo letecky na tomtéž plavidle nebo v tomtéž letadle pro další přepravu z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné stanoviště hraniční kontroly v souladu s příslušným právem Unie a úřední kontroly mají být dokončeny na příštím stanovišti hraniční kontroly.

CHED-P

Zaškrtněte „Snížená kontrola“, pokud v souladu s pravidly, která mají být přijata podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625, zásilka nebyla vybrána pro fyzickou kontrolu, ale považuje se za vyhovující pouze na základě kontroly dokladů a kontroly totožnosti.

Zaškrtněte „Jiné“, pokud se odkazuje na postupy pro zpětný dovoz, monitorování a tranzit. Týká se to rovněž zvířat a zboží překládaných z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné stanoviště hraniční kontroly v souladu s pravidly, která mají být přijata podle čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625.

CHED-PP

Zaškrtněte „Snížená kontrola“, pokud v souladu s pravidly, která mají být přijata podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625, zásilka nebyla vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly, ale považuje se za vyhovující pouze na základě kontroly dokladů.

Zaškrtněte „Jiné“, pokud se odkazuje na postupy pro zpětný dovoz, monitorování a tranzit. Týká se to rovněž zboží, které je překládáno z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné stanoviště hraniční kontroly v souladu s pravidly, která mají být přijata podle čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625.

CHED-D

Pokud je zboží přesouváno na kontrolní místo, zaškrtněte „Ne“.

II.6

Laboratorní zkoušky

 

Zaškrtněte „Ano“, pokud byla provedena zkouška.

Zkouška: vyberte kategorii látky nebo patogenu, pro kterou se laboratorní zkouška provádí.

zaškrtněte „Namátková“, pokud zásilka není do získání výsledku zkoušky zadržena na stanovišti hraniční kontroly. Nezaškrtávejte, pokud se u této zásilky provádí odběr vzorků pro laboratorní zkoušky popsané jinými variantami v této kolonce,

zaškrtněte „Při podezření“, pokud u zvířat a zboží existuje podezření, že nejsou v souladu s právem Unie a jsou do získání výsledku zkoušky zadrženy na stanovišti hraniční kontroly,

zaškrtněte „Mimořádná opatření“, pokud se na zvířata a zboží vztahují zvláštní mimořádná opatření a jsou do získání výsledku zkoušky zadrženy na stanovišti hraniční kontroly, pokud není povolena další přeprava.

Výsledek zkoušky:

zaškrtněte „Probíhá“, pokud zásilka může opustit stanoviště hraniční kontroly, aniž by se muselo čekat na výsledky zkoušky,

zaškrtněte „Uspokojivá“ nebo „Neuspokojivá“, pokud je výsledek zkoušky k dispozici.

CHED-P

Zaškrtněte „Požadována“, pokud se odběr vzorků požaduje v souladu s právem Unie a zásilka není do získání výsledku zkoušky zadržena na stanovišti hraniční kontroly.

Zaškrtněte „Zesílené kontroly“, pokud se na zvířata a zboží vztahují pravidla pro postupy zesílených kontrol, jež mají být přijata podle čl. 65 odst. 6 nařízení (EU) 2017/625, a jsou do získání výsledku zkoušky zadrženy na stanovišti hraniční kontroly.

CHED-PP

Zaškrtněte „Odběr vzorků pro zjištění latentní infekce“, pokud se odběr vzorků požaduje v souladu s právem Unie a zásilka není do získání výsledku zkoušky zadržena na stanovišti hraniční kontroly.

CHED-D

Zaškrtněte „Dočasné zintenzivnění kontrol“, pokud se na zboží vztahují opatření vyžadující dočasné zintenzivnění kontrol (čl. 47 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625) a je do získání výsledku zkoušky zadrženo na stanovišti hraniční kontroly, pokud není povolena další přeprava.

II.7

Kontrola životních podmínek zvířat

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-A.

Zaškrtněte „Ne“, pokud živá zvířata nejsou vyložena na stanovišti hraniční kontroly uvedeném v kolonce I.4 a překládána na jiné stanoviště hraniční kontroly a neprošla kontrolou životních podmínek zvířat.

Zaškrtněte „Uspokojivá“ nebo „Neuspokojivá“, pokud jsou k dispozici výsledky kontroly zvířat a přepravních podmínek.

II.8

Vliv přepravy na zvířata

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-A.

Uveďte, kolik zvířat uhynulo, kolik zvířat je nezpůsobilých cestovat a počet porodů nebo potratů (tj. kolik samic během přepravy porodilo nebo potratilo).

U zvířat zasílaných ve velkých množstvích (např. jednodenní kuřata, ryby nebo měkkýši) uveďte v příslušných případech odhad počtu uhynulých nebo nezpůsobilých zvířat.

II.9

Přijatelné pro překládku/přesun/další přepravu do

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud je zásilka přijatelná pro překládku/přesun/další přepravu.

Překládka se nepoužije na CHED-A a CHED-D.

II.10

Přijatelné pro další přepravu

 

CHED-PP/CHED-D

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud je zásilka přijatelná pro další přepravu.

II.11

Přijatelné pro tranzit

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud je zásilka přijatelná pro tranzit.

Tato kolonka se nevztahuje na CHED-D.

II.12

Přijatelné pro vnitřní trh

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud jsou úřední kontroly příznivé, bez ohledu na to, zda jsou zvířata nebo zboží propuštěny do celního režimu „propuštění do volného oběhu“ na hranici nebo později v Unii.

CHED-A

Pokud je povoleno uvedení zvířat na trh za zvláštních podmínek (jak stanoví právo Unie nebo vnitrostátní právo), uveďte kontrolované místo určení: jatka, uzavřené zařízení, karanténa nebo místní využití.

CHED-P

Zaškrtněte použití produktu.

Pro vedlejší produkty živočišného původu, které je třeba dále zpracovat, na které se však nevztahují podmínky pro monitorování přepravy, které mají být přijaty podle čl. 77 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, vyplňte kolonku II.18.

CHED-D

Zaškrtněte použití produktu: lidská spotřeba, krmivo nebo jiné.

II.13

Přijatelné pro monitorování

 

Tato kolonka se použije pouze na CHED-A a CHED-P a vztahuje se na zásilku monitorovanou v souladu s podmínkami, které mají být přijaty podle čl. 77 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

II.14

Přijatelné pro nevyhovující zboží

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-P.

Vyberte kontrolované místo určení: speciálně schválený celní sklad, svobodné celní pásmo nebo plavidlo.

II.15

Přijatelné pro dočasný dovoz

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na CHED-A a pouze na evidované koně.

Zaškrtněte tuto kolonku za účelem povolení dovozu zvířat na území Unie až do data uvedeného v kolonce I.26.

II.16

Nepřijatelné

 

Jedná se o zásilky, u nichž výsledek úředních kontrol není příznivý a vstup do Unie je odmítnut. Uveďte datum, do kterého musí být přijato opatření.

CHED-A

Zaškrtněte „Eutanazie“, pokud maso ze zvířat nesmí být povoleno k lidské spotřebě.

Zaškrtněte „Vrácení“, pokud se zvířata odesílají zpět.

Zaškrtněte „Porážka“, pokud by maso ze zvířat mohlo být po příznivé kontrole použito pro lidskou spotřebu.

Zaškrtněte „Zničení“, pokud jsou zvířata mrtvá při příjezdu na stanoviště hraniční kontroly.

CHED-P/CHED-D

Zaškrtněte „Zničení“, „Vrácení“, „Zvláštní ošetření“ nebo „Použití pro jiné účely“.

CHED-PP

Zaškrtněte „Vhodné ošetření“, „Odepření vstupu“, „Uložena karanténa“, „Zničení“, „Vrácení“, „Průmyslové zpracování“ nebo „Jiné“.

II.17

Důvody odmítnutí

 

CHED-A

Zaškrtněte „Doklady“ v případě chybějícího osvědčení, chybějícího původního osvědčení, nesprávného vzoru, podvodného osvědčení, neplatných dat, chybějícího podpisu nebo razítka, neplatného orgánu, chybějící laboratorní zprávy, chybějících doplňkových záruk nebo chybějícího vnitrostátního požadavku.

Zaškrtněte „Původ“ v případě nepovolené země, nepovolené zóny nebo neschváleného zařízení.

Zaškrtněte „Totožnost“ v případě nesouladu u identifikace nebo dokladu, nesouladu u dopravního prostředku, chybějící individuální identifikace, nesouladu u individuálního identifikačního čísla nebo nesouladu u druhu.

Zaškrtněte „Fyzické kontroly“ v případě výskytu podezřelého zvířete (podezřelých zvířat), zvířete nezpůsobilého (zvířat nezpůsobilých) cestovat nebo uhynulého zvířete (uhynulých zvířat).

Zaškrtněte „Laboratorní výsledky“ v případě neuspokojivého výsledku zkoušky.

Zaškrtněte „Dobré životní podmínky zvířat“ v případě nevhodných dopravních prostředků.

Zaškrtněte „Invazní nepůvodní druhy“ v případě nedodržení pravidel týkajících se invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii.

Zaškrtněte „Jiné“, pokud se nepoužije žádný z výše uvedených důvodů.

CHED-P

Zaškrtněte „Doklady“ v případě chybějícího osvědčení, chybějícího původního osvědčení, nesprávného vzoru, podvodného osvědčení, neplatných dat, chybějícího podpisu nebo razítka, neplatného orgánu, chybějící laboratorní zprávy nebo chybějícího doplňujícího prohlášení.

Zaškrtněte „Původ“ v případě nepovolené země, nepovoleného regionu nebo neschváleného zařízení.

Zaškrtněte „Totožnost“ v případě chybějícího štítku, nesouladu u štítku nebo dokumentu, nekompletního štítku, nesouladu u dopravního prostředku, nesouladu u čísla úřední plomby, nesouladu u identifikačního označení nebo nesouladu u druhu.

Zaškrtněte „Fyzické kontroly“ v případě hygienického selhání, selhání chladicího řetězce, selhání teploty, selhání senzorické kontroly nebo přítomnosti parazitů.

Zaškrtněte „Laboratorní výsledky“ v případě chemické kontaminace, mikrobiologické kontaminace, reziduí veterinárních léčiv, expozice záření, nevyhovujících přídatných látek nebo geneticky modifikovaných organismů (GMO).

Zaškrtněte „Invazní nepůvodní druhy“ v případě invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii.

Zaškrtněte „Jiné“, pokud se nepoužije žádný z výše uvedených důvodů.

CHED-PP

Zaškrtněte „Doklady“ v případě chybějícího nebo neplatného osvědčení nebo rostlinolékařského pasu nebo jakéhokoli jiného dokladu poskytujícího záruky v souladu s právem Unie.

Zaškrtněte „Původ“ v případě neznámého registračního čísla společnosti, pokud je požadováno.

Zaškrtněte „Totožnost“ v případě nesouladu s doklady přiloženými k zásilce.

Zaškrtněte „Fyzické kontroly“ v případě výskytu škodlivého organismu nebo zakázaných rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

Zaškrtněte „Jiné“, pokud příjemce není uveden v úředním registru producentů/dovozců.

Zaškrtněte „Invazní nepůvodní druhy“ v případě invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii.

CHED-D

Zaškrtněte „Doklady“ v případě chybějícího nebo neplatného osvědčení nebo jiných požadovaných průvodních dokladů.

Zaškrtněte „Totožnost“ v případě nesouladu s průvodními doklady.

Zaškrtněte „Laboratorní výsledky“ v případě chemické kontaminace nebo mikrobiologické kontaminace.

Zaškrtněte „Fyzické kontroly“ v případě hygienického selhání.

Zaškrtněte „Jiné“, pokud se nepoužije žádný z výše uvedených důvodů.

II.18

Údaje o kontrolovaných místech určení

 

Uveďte název, adresu a registrační číslo/číslo schválení pro všechna kontrolovaná místa určení uvedená v kolonkách II.9 až II.16.

CHED-A

Pro zařízení, u nichž příslušný orgán požaduje anonymitu, uveďte pouze přidělené registrační číslo/číslo schválení.

CHED-PP/CHED-D

V případě další přepravy uveďte název, adresu a případně registrační číslo zařízení pro další přepravu.

V případě přesunu na kontrolní místo uveďte kontaktní údaje a jedinečný alfanumerický kód přidělený kontrolnímu místu systémem IMSOC.

II.19

Zásilka opětovně zapečetěna

 

Uveďte číslo plomby připojené po úředních kontrolách na stanovišti hraniční kontroly nebo po uskladnění ve speciálně schváleném celním skladu a v případech, kdy právo Unie vyžaduje úřední plombu.

II.20

Identifikace stanoviště hraniční kontroly

 

Použijte úřední plombu stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolního místa, podle situace.

V případě následného CHED-P pro nevyhovující zásilku uveďte název kontrolního oddělení, které odpovídá za dohled nad svobodným celním pásmem nebo speciálně schváleným celním skladem.

II.21

Osvědčující úředník

 

Tato kolonka se vztahuje na prohlášení, které má podepsat osvědčující úředník, který je oprávněn podepsat CHED:

Já, níže podepsaný osvědčující úředník, potvrzuji, že kontroly zásilky byly provedeny v souladu s požadavky Unie a v případě potřeby v souladu s vnitrostátními požadavky členského státu určení.

II.22

Poplatky za kontroly

 

Tuto kolonku lze použít pro údaje o poplatcích za kontroly.

II.23

Odkaz na celní doklad

 

Tuto kolonku může použít celní orgán nebo po sdělení celního orgánu osoba odpovědná za zásilku, aby doplnili příslušné informace (např. odkaz na doklad T1), pokud zásilky zůstávají po určitou dobu pod celním dohledem.

II.24

Následný CHED

 

Uveďte alfanumerický kód jednoho nebo více CHED vydaných v případech, které mají být stanoveny podle článku 51 a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, nebo po rozdělení na stanovišti hraniční kontroly.


ČÁST III – DALŠÍ POSTUP

Kolonka

Popis

III.1

Předchozí CHED

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce II.1.

III.2

Referenční číslo CHED

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

III.3

Následný CHED

Uveďte alfanumerický kód jednoho nebo více CHED uvedených v kolonce II.24.

III.4

Údaje o vrácení

Uveďte použitý dopravní prostředek a jeho identifikaci, zemi a kód ISO země.

Uveďte datum vrácení a název výstupního stanoviště hraniční kontroly, jakmile jsou tyto informace známy. V případě rozhodnutí o odmítnutí nesmí datum vrácení nastat později než 60 dní od data potvrzení CHED.

III.5

Další postup provádí

Uveďte orgán odpovědný za potvrzení příjmu a souladu zásilky, na kterou se CHED vztahuje: výstupní stanoviště hraniční kontroly, stanoviště hraniční kontroly konečného místa určení nebo kontrolní oddělení.

CHED-A

Uveďte další místo určení a/nebo důvody nesouladu nebo změny statusu zvířat (např. neplatné místo určení, chybějící nebo neplatné osvědčení, nesoulad dokladů, chybějící nebo neplatná identifikace, nevyhovující zkoušky, podezřelé zvíře (podezřelá zvířata), mrtvé zvíře (mrtvá zvířata), ztracené zvíře (ztracená zvířata) nebo změna na trvalý vstup).

CHED-P

Uveďte další místo určení a/nebo důvody nesouladu (např. neplatné místo určení, chybějící nebo neplatné osvědčení, nesoulad dokladů, chybějící nebo neplatná identifikace, nevyhovující kontroly, chybějící, porušené nebo neodpovídající číslo úřední plomby...).

CHED-PP

V případě zboží podléhajícího další přepravě nebo přesunu na kontrolní místo zaškrtněte „Ano“ nebo „Ne“ pro informaci, zda byla zásilka doručena.

CHED-D

V případě zboží podléhajícího další přepravě nebo přesunu na kontrolní místo zaškrtněte „Ano“ nebo „Ne“ pro informaci, zda byla zásilka doručena.

III.6

Osvědčující úředník

Odkazuje na podpis osvědčujícího úředníka příslušného orgánu v případě vrácení zásilek a dalšího postupu.

ČÁST 2

Vzory společného zdravotního vstupního dokladu (CHED)

Oddíl A

CHED-A

(pro zvířata uvedená v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Oddíl B

CHED-P

(pro produkty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Oddíl C

CHED-PP

(pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Oddíl D

CHED-D

(pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2017/625)

Image 15

Image 16


(1)  Mezinárodní standardní dvoupísmenný kód země v souladu s mezinárodní normou ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka podle čl. 47 odst. 2

1.

Směrnice 94/3/ES

Směrnice 94/3/ES

Toto nařízení

Článek 1

Článek 2 bod 33

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 33 odst. 1

Článek 3

Čl. 33 odst. 2

Článek 4

_

Článek 5

Článek 2 bod 34

Článek 6

Příloha I bod 10

Článek 7

_

Článek 8

_

2.

Nařízení (EU) č. 16/2011

Nařízení (EU) č. 16/2011

Toto nařízení

Článek 1 bod 1

Článek 2 bod 2

Článek 1 bod 2

Článek 2 bod 3

Článek 1 bod 3

Článek 2 bod 4

Článek 1 bod 4

Článek 2 bod 15

Článek 1 bod 5

Článek 2 bod 16

Článek 1 bod 5 písm. a)

Článek 2 bod 17

Čl. 1 bod 5 písm. b)

Článek 2 bod 18

Článek 1 bod 6

Článek 2 bod 20

Článek 1 bod 7

Článek 2 bod 22

Článek 1 bod 8

Článek 2 bod 23

Článek 1 bod 9

_

Čl. 2 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

Čl. 14 odst. 2

Čl. 2 odst. 5

Článek 13

Čl. 2 odst. 6

Čl. 14 odst. 3

Čl. 3 odst. 1

Čl. 17 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 17 odst. 3

Čl. 3 odst. 3

Čl. 17 odst. 4

Čl. 4 odst. 1

Čl. 18 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 18 odst. 3

Čl. 5 odst. 1

Čl. 20 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 20 odst. 3

Čl. 6 odst. 1

Čl. 22 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Čl. 22 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 22 odst. 3

Čl. 6 odst. 4

Čl. 22 odst. 4

Čl. 6 odst. 5

Čl. 22 odst. 5

Čl. 7 odst. 1

Čl. 15 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 15 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 15 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

Čl. 15 odst. 4

Čl. 7 odst. 5

Čl. 8 první pododstavec písm. a) až f)

Čl. 24 odst. 1 písm. a) až f)

Čl. 8 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 1

Čl. 25 odst. 1 písm. b)

Čl. 9 odst. 2

Čl. 25 odst. 2 a 3

Čl. 10 odst. 1 a 2

Čl. 27 odst. 1

 

 

Čl. 11 písm. a)

Čl. 24 odst. 3

Čl. 11 písm. b)

Čl. 24 odst. 4

Článek 12

_

3.

Prováděcí rozhodnutí 2014/917/EU

Prováděcí rozhodnutí 2014/917/EU

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 a 2

_

Čl. 2 odst. 1 a 3

Čl. 32 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 a 4

Čl. 32 odst. 3

 

 

Čl. 2 odst. 5

Čl. 32 odst. 4

Článek 3

_

Příloha

Příloha I

4.

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1918

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1918

Toto nařízení

Článek 1

_

Článek 2

_

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1

_

Čl. 3 odst. 2

_

Čl. 3 odst. 3

_

Čl. 3 odst. 4

_

Článek 4

Článek 12

Článek 5

_

Článek 6

Čl. 26 odst. 1

Čl. 7 písm. a)

Čl. 8 odst. 1

Čl. 7 písm. b)

Čl. 8 odst. 2

Čl. 7 písm. c)

_

Čl. 7 písm. d)

Čl. 15 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 15 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 písm. a)

Čl. 16 odst. 1 písm. a)

Čl. 8 odst. 2 písm. b)

Čl. 16 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 2 písm. c)

Čl. 16 odst. 1 písm. c)

Čl. 8 odst. 2 písm. d)

Čl. 16 odst. 1 písm. d)

Čl. 8 odst. 2 písm. e)

_

Čl. 8 odst. 2 písm. f)

_

Čl. 8 odst. 2 písm. g)

Čl. 16 odst. 1 písm. f)

Čl. 9 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 2 a 3

Čl. 11 odst. 1

Čl. 10 odst. 4

Čl. 11 odst. 3

Čl. 10 odst. 5

Čl. 11 odst. 2

Článek 11

Čl. 26 odst. 2

Článek 12

Čl. 11 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b)

Článek 13

_

Článek 14

_

5.

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1553

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1553

Toto nařízení

Článek 1

_

Čl. 2 odst. 1

Čl. 39 odst. 1, 3 a 4

Čl. 2 odst. 2

Čl. 39 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

_

Článek 3

_


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU