(EU) 2019/1691Nařízení Komise (EU) 2019/1691 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 259, 10.10.2019, s. 9-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. října 2019 Nabývá účinnosti: 30. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1691

ze dne 9. října 2019,

kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V nařízení (ES) č. 1907/2006 obsahuje seznam látek, které jsou vyňaty z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

Digestát je polotuhý nebo kapalný zbytkový materiál, který byl sanitován a stabilizován procesem biologického čištění, jehož poslední fází je anaerobní digesce a v němž se jako vstupy používají biologicky rozložitelné materiály pocházející výhradně z oddělených zdrojů, jež nejsou klasifikovány jako nebezpečné (např. potravinový odpad, hnůj nebo energetické plodiny). Na seznamu v příloze V nařízení (ES) č. 1907/2006 již figurují bioplyn pocházející z téhož procesu jako digestát nebo z jiných procesů anaerobní digesce a kompost pocházející z procesu aerobního rozkladu podobných biologicky rozložitelných materiálů. V předmětné příloze by tudíž měl být zařazen i digestát, který není odpadem nebo jím být přestal, protože požadavek na registraci této látky není vhodný ani nutný a vynětím této látky z hlav II, V a VI nařízení (ES) č. 1907/2006 nejsou dotčeny cíle uvedeného nařízení.

(3)

Žádné žádosti o registraci digestátu nebyly dosud předloženy. Zařazení digestátu na seznam v příloze V nařízení (ES) č. 1907/2006 by mělo objasnit, že digestát je z registrace vyňat z podobných důvodů, na jakých se zakládá stávající výjimka pro kompost a bioplyn, čímž by se odstranila nejistota, se kterou se potýkají výrobci a uživatelé digestátu a donucovací orgány.

(4)

Příloha V nařízení (ES) č. 1907/2006 by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Bod 12 v příloze V nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje tímto:

„12.

Kompost, bioplyn a digestát.“.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU