(EU) 2019/1689Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1689 ze dne 29. května 2019, kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 259, 10.10.2019, s. 1-1 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. října 2019 Nabývá účinnosti: 30. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1689

ze dne 29. května 2019,

kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rumunské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 (2) obsahuje v článku 42 chybu v dni vstupu aktu v platnost.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Úř. věst. L 230, 13.9.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU