(EU) 2019/1684Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1684 ze dne 2. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Banon (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 258, 9.10.2019, s. 10-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 29. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1684

ze dne 2. října 2019,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Banon“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Banon“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 641/2007 (2) ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 1211/2013 (3).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Banon“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 641/2007 ze dne 11. června 2007 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Banon (CHOP)) (Úř. věst. L 150, 12.6.2007, s. 3).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1211/2013 ze dne 25. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Banon (CHOP)) (Úř. věst. L 317, 28.11.2013, s. 21).

(4)  Úř. věst. C 177, 23.5.2019, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU