(EU) 2019/1683Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1683 ze dne 2. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Creme d’Isigny (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 258, 9.10.2019, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 29. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1683

ze dne 2. října 2019,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Crème d’Isigny“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Crème d’Isigny“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2). Tato změna zahrnuje změnu názvu „Crème d’ Isigny“ na „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“.

(2)

Dopisem ze dne 16. října 2017 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo deseti hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, poskytnuto do 31. prosince 2022 přechodné období v souladu s vyhláškou ze dne 12. září 2017 o změně specifikací chráněných označení původu „Beurre d’Isigny“ a „Crème d’Isigny“ zveřejněnou dne 20. září 2017 v Úředním věstníku Francouzské republiky. Dopisem ze dne 26. září 2018 sdělily tytéž orgány znění nové vyhlášky ze dne 30. srpna 2018, kterou se mění vyhláška ze dne 12. září 2017, včetně jmen uvedených hospodářských subjektů. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení tyto hospodářské subjekty, jež „Crème d’Isigny“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitky. Šest hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení: „Každá dojnice v laktaci má k dispozici nejméně 35 arů travních porostů (přirozených, dočasných nebo celoročních), z nichž je nejméně 20 arů pastvin nebo nejméně 10 arů pastvin doplněných o přikrmování travou“. Jedná se o tyto hospodářské subjekty: GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) a GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Dva hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícímu ustanovení: „Tráva v čerstvé nebo konzervované podobě představuje v průměru alespoň 40 % krmné dávky vyjádřené v sušině za období nejméně 7 měsíců pastvy.“ Jedná se o tyto hospodářské subjekty: EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) a GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Dva hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícímu ustanovení: „V denní krmné dávce nesmí být její podíl (travní porost jako čerstvý nebo konzervovaný) nižší než 20 % vyjádřený jako sušina po zbytek roku (kromě pastvy)“. Jedná se o tyto hospodářské subjekty: GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) a GAEC du Village Culot.

(3)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(4)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Crème d’Isigny“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Ochrana poskytnutá podle článku 1 podléhá přechodnému období poskytnutému Francií podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku, v návaznosti na vyhlášky ze dne 12. září 2017 a 30. srpna 2018 o změně specifikací chráněných označení původu „Beurre d’Isigny“ a „Crème d’Isigny“ zveřejněné ve dnech 20. září 2017 a 6. září 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92. Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 176, 22.5.2019, s. 7.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU