(EU) 2019/1681Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1681 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 258, 9.10.2019, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1681

ze dne 1. srpna 2019,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 692/2011 stanoví lhůty pro předávání údajů evropské statistiky cestovního ruchu.

(2)

Aktuálnost je základním prvkem kvality oficiální statistiky a technologický vývoj umožňuje statistickým úřadům vytvářet údaje v kratších lhůtách. S přihlédnutím ke stávajícím postupům sběru údajů uplatňovaným v členských státech by se proto měly zkrátit lhůty pro předávání měsíčních údajů o obsazenosti ubytovacích zařízení cestovního ruchu.

(3)

Pro orgány veřejné správy a hospodářské subjekty v oblasti cestovního ruchu na úrovni členského státu, regionů a destinací je i nadále klíčový boj se sezónními vlivy. Proto by měly být měsíční údaje o počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu předávány na úrovni regionů.

(4)

Cestovní ruch je jednou z hospodářských oblastí, která evropským městům přináší příležitosti i výzvy, a měření významu cestovního ruchu pro rozvoj jednotlivých měst přispívá k referenčnímu srovnávání, analyzování a tvorbě příslušných rozvojových strategií. Proto by měly být předávány údaje o počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu ve velkých a turisticky vytížených městech.

(5)

Cestovní ruch se významnou měrou podílí na modré ekonomice a má vysoký potenciál pro udržitelná pracovní místa a růst; pobřežní cestovní ruch lze lépe analyzovat na základě různých stupňů urbanizace dané oblasti. Proto by měly být předávány údaje o počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, pomocí kterých je možné souhrnně analyzovat pobřežní nebo vnitrozemskou povahu cestovního ruchu a stupeň urbanizace.

(6)

Cestovní ruch je hospodářská činnost, v níž se rozhodnutí, která se týkají nabídky a poptávky, často odehrávají na úrovni destinací, tedy na jiné úrovni než na úrovni regionů NUTS 2, pro kterou jsou údaje dostupné na základě nařízení (EU) č. 692/2011. Údaje o počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu by se proto měly předávat na úrovni regionů NUTS 3.

(7)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (2) se vztahuje na souborné služby, které obchodníci nabízejí k prodeji nebo prodávají cestujícím, a na spojené cestovní služby, které obchodníci zprostředkovávají cestujícím.

(8)

Nabídka a rezervace ubytovacích a dopravních služeb prostřednictvím on-line platforem může zákazníkům poskytnout větší výběr a vytvářet nové podnikatelské příležitosti pro podniky i občany, což však implikuje pozitivní i negativní vedlejší účinky; tento jev lze měřit z hlediska poptávky pomocí rámce evropské statistiky cestovního ruchu. Proto by měly být učiněny úpravy proměnných a členění cest v oblasti cestovního ruchu.

(9)

Nařízení (EU) č. 692/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, avšak tak, aby nepředstavovalo významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 692/2011 se mění takto:

1)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské státy předávají:

a)

ověřené roční údaje uvedené v oddílech 1 a 2 přílohy I do šesti měsíců po konci referenčního období, není-li v příloze I určeno jinak;

b)

ověřené měsíční údaje uvedené v oddíle 2 přílohy I do osmi týdnů po konci referenčního období za referenční roky 2020 a 2021 a do šesti týdnů po konci referenčního období počínaje referenčním rokem 2022;

c)

ověřené údaje uvedené v oddíle 4 přílohy I do devíti měsíců po konci referenčního období, pokud se dotčený členský stát rozhodl je předávat;

d)

ověřené údaje uvedené v příloze II do šesti měsíců po konci referenčního období.“

2)

Příloha I se mění takto:

a)

v oddíle 2 se bod „A. Předávané proměnné a členění ročních údajů“ mění takto:

i)

první řádek tabulky n „1) Na regionální úrovni NUTS 2 a úrovni členského státu“ se nahrazuje tímto:

„Typ ubytování

Proměnné

Členění

Celkem (všechny typy ubytovacích zařízení cestovního ruchu)

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Regiony úrovně NUTS 3

Měsíce referenčního roku [nepovinné, pokud úroveň NUTS 2 pokrývá území celého členského státu]“

ii)

na začátek tabulky „2) Na úrovni členského státu“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Typ ubytování

Proměnné

Členění

Celkem (všechny typy ubytovacích zařízení cestovního ruchu)

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) kombinovaný s typem lokality b)

Velká města“

b)

bod „D. Rychlé klíčové ukazatele“ se zrušuje;

c)

v oddíle 3 se doplňuje nový bod F, který zní:

„F. Velká města

Údaje se předávají v souvislosti s velkými městy, které jsou v souladu s čl. 4b odst. 3 nařízení (ES) č. 1059/2003 a zahrnují přinejmenším:

města, na která souhrnně připadá 90 % počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu ve velkých městech dané země za rok,

hlavní město,

všechna města s 200 000 nebo více obyvateli.

Pro tyto účely se za velká města považují místní správní jednotky (LAU), kde alespoň 50 % obyvatel žije v městských centrech; městské centrum je klastr spojitých buněk statistické sítě (gridů) o velikosti 1 km2 s hustotou zalidnění alespoň 1 500 obyvatel na km2 a celkem nejméně 50 000 obyvateli. Komise (Eurostat) společně s členskými státy pravidelně seznam velkých měst aktualizuje. Členské státy předávají údaje pro nejnovější seznam velkých měst, který je k dispozici ke dni 31. prosince daného referenčního roku.“

3)

V příloze II oddíle 2 bodě „A. Předávané proměnné“ se v tabulce řádky 8 až 15 nahrazují těmito řádky:

 

„Proměnné

Předávané kategorie

Periodicita

8.

Hlavní dopravní prostředek

a)

Letecká doprava (pravidelná nebo zvláštní letecká spojení nebo jiné letecké služby)

b)

Vodní doprava (jako jsou osobní linky a trajekty, okružní jízdy, rekreační loď, pronajímané plavidlo)

c)

Železnice

d)

Autobusová, dálková autobusová doprava (linková/pravidelná či bez jízdního řádu/nepravidelná)

d1)

[nepovinně] Linková/pravidelná autobusová či dálková autobusová doprava

d2)

[nepovinně] Bez jízdního řádu/nepravidelná autobusová či dálková autobusová doprava

e)

Soukromé motorové vozidlo (vlastní nebo na leasing, včetně auta přátel/příbuzných)

f)

Pronajaté motorové vozidlo (včetně platforem pro spolujízdu nebo sdílení aut)

g)

Jiný (např. jízdní kolo)

Roční

9.

Hlavní druh ubytování

a)

Pronajímané ubytování: hotely a podobná ubytovací zařízení

b)

Pronajímané ubytování: kempy nebo tábořiště (nikoli k trvalému bydlení)

c)

Pronajímané ubytování: jako jsou dům, vila, byt; pronajímaný pokoj/pronajímané pokoje v domě nebo bytě

d)

Pronajímané ubytování: jiné pronajímané ubytování (jako jsou mládežnické ubytovny, malé přístavy, zdravotnická zařízení)

e)

Nepronajímané ubytování: vlastní rekreační ubytování

f)

Nepronajímané ubytování: ubytování zdarma u příbuzných nebo přátel

g)

Nepronajímané ubytování: jiný druh nepronajímaného ubytování

Roční

10.

Rezervace cesty: rezervace hlavního ubytování prostřednictvím internetu

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

11.

Rezervace cesty: způsob rezervace hlavního ubytování

a)

Přímo u poskytovatele ubytování

b)

Prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu nebo agentury, která nabízí služby vícera poskytovatelů ubytování a zprostředkovává krátkodobé pronájmy nemovitostí či dovolené

c)

Rezervace nebylo zapotřebí

Jednou za 3 roky

11a.

[Pouze pro cesty, kdy byla rezervace ubytování provedena přes internet prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu nebo agentury, která zprostředkovává krátkodobé pronájmy nemovitostí či dovolené; pouze pro cesty, kde bylo hlavním ubytováním „pronajímané ubytování: jako jsou dům, vila, byt; pronajímaný pokoj/pronajímané pokoje v domě nebo bytě“]

Rezervace hlavního ubytování prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace, jako jsou Airbnb, Booking.com, Expedia či Homeway

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

12.

Rezervace cesty: rezervace hlavního dopravního prostředku prostřednictvím internetu

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

13.

Rezervace cesty: způsob rezervace hlavního dopravního prostředku

a)

Přímo u poskytovatele dopravních služeb

b)

Prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu

c)

Rezervace nebylo zapotřebí

Jednou za 3 roky

13a.

[nepovinně] [Pouze pro cesty, kdy byla rezervace dopravy provedena přes internet prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu]

Rezervace hlavního dopravního prostředku prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace, jako je BlaBlaCar

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

14.

Rezervace cesty: zájezd

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

15.

Rezervace cesty: rezervace souborných služeb prostřednictvím internetu

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

15a.

Výdaje na souborné služby u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 192, 6.7.2011, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU