(EU) 2019/1661Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1661 ze dne 24. září 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 251, 1.10.2019 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. října 2019 Nabývá účinnosti: 21. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1661

ze dne 24. září 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celníunii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Světle žlutý, tekutý výrobek sestávající z 93 % ethylesterů mastných kyselin a z 7 % oligomerů a parciálních glyceridů.

Výrobek se vyrábí z rybího oleje druhů, jako je sardel obecná, sardinka obecná a makrela obecná. Výrobní proces zahrnuje rafinaci, hydrolýzu, ethylesterifikaci a frakcionaci. Při hydrolýze a ethylesterifikaci se triglyceridy přeměňují na ethylestery mastných kyselin.

Výrobek je určen k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, průmyslu krmiv a farmaceutickém průmyslu. Je zabalen a dodáván v ochranné atmosféře v ocelových sudech o obsahu 190 kg.

2106 90 92

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 b) ke kapitole 38 a na znění kódů KN 2106, 2106 90 a 2106 90 92 .

Zařazení do čísla 1516 je vyloučeno, neboť výrobek sestává převážně z ethylesterů získaných esterifikací mastných kyselin s ethanolem, a nikoli s glycerolem. Míra zpracování výrobku proto přesahuje to, co je povoleno v rámci čísla 1516, neboť uvedené číslo se vztahuje pouze na reesterifikované triglyceridy (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 1516, část (B), bod 2).

Ethylestery mastných kyselin navíc nejsou živočišné nebo rostlinné tuky a oleje (viz rovněž vysvětlivky k HS ke kapitole 15, všeobecné vysvětlivky, část (A), druhý odstavec).

Zařazení výrobku do kapitoly 38 je vyloučeno, neboť výrobek má výživovou hodnotu a je používán při přípravě lidských potravin (viz poznámka 1 b) ke kapitole 38).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 2106 90 92 jako ostatní potravinové přípravky (viz rovněž stanovisko k sazebnímu zařazení HS 2106.90/37).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU