(EU) 2019/1607Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1607 ze dne 27. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci

Publikováno: Úř. věst. L 250, 30.9.2019, s. 56-57 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. října 2019 Nabývá účinnosti: 20. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1607

ze dne 27. září 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 178 písm. b) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (2) stanoví společná ustanovení týkající se žádostí o dovozní a vývozní licence pro zemědělské produkty a jejich vydávání. Obsahuje ustanovení o lhůtách pro podávání žádostí o licenci a žádostí o její zrušení. Zejména obsahuje ustanovení pro případy, kdy se v uvedeném nařízení stanoví lhůta pro určitý postup, aby bylo možné určit datum zahájení nebo ukončení tohoto období v případech, kdy toto datum připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek.

(2)

Pro usnadnění správy celních kvót v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby se na všechny zemědělské celní kvóty spravované licencemi vztahovala stejná pravidla, která stanoví lhůty pro žádosti o licenci.

(3)

Žadatelé by měli mít možnost podávat žádosti o licenci bez ohledu na státní svátky v členských státech. V současné době jsou data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci, která spadají na sobotu, neděli nebo státní svátek, stanovena odlišně v závislosti na tom, zda je lhůta pro podání žádostí určena odkazem na konkrétní datum nebo na délku uvedené lhůty. V druhém případě se v čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (3) stanoví, že pokud tato lhůta končí v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, je datem ukončení lhůty pro podání žádostí pracovní den následující po dané sobotě, neděli nebo státním svátku. V souladu s článkem 5 uvedeného nařízení končí tato lhůta pro podání žádostí, pokud je určena odkazem na konkrétní datum, poslední hodinou data ukončení. Pokud neexistuje zvláštní ustanovení pro případy, kdy datum ukončení lhůty pro podání žádostí určené odkazem na konkrétní datum spadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, musí být v takových případech žádosti podány nejpozději poslední pracovní den předcházející dané sobotě, neděli nebo státnímu svátku.

(4)

Aby se zabránilo nejistotě při určování příslušného data ukončení lhůty, měla by být data ukončení lhůty pro podání žádostí o licenci, která spadají na sobotu, neděli nebo státní svátek, ve všech případech přesunuta na dřívější datum, bez ohledu na to, zda je lhůta pro podání žádostí určena odkazem na konkrétní datum nebo délku uvedené lhůty. Členským státům, které si to přejí, by navíc mělo být umožněno stanovit takovou úpravu pracovní doby, která by umožnila podání žádostí o licenci v sobotu, neděli či ve státní svátek. Pro takové případy by měla být stanovena pravidla, aby se zajistila transparentnost řízení podávání žádostí o licenci a zároveň informovanost žadatelů o této úpravě.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 se mění takto:

1)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. b) a odst. 4 uvedeného nařízení je datem ukončení poslední pracovní den předcházející sobotě, neděli nebo státnímu svátku a končí ve 13:00 hodin bruselského času. Pokud však jde o žádosti o licenci, mohou členské státy rozhodnout o stanovení takové úpravy pracovní doby, která umožní podávání žádostí v sobotu, neděli nebo ve státní svátek. V takovém případě je datem ukončení daná sobota, neděle nebo státní svátek a končí ve 13:00 hodin bruselského času. Pokud se členský stát rozhodne takovou úpravu pracovní doby stanovit, zveřejní ji.“;

2)

doplňuje se druhý pododstavec, který zní:

„Ustanovení prvního pododstavce písm. b) se použije i v případě, že je použitelné datum ukončení určeno odkazem na konkrétní datum a toto datum připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU