(EU) 2019/1602Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 250, 30.9.2019, s. 6-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. října 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1602

ze dne 23. dubna 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 50 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol zvířat a zboží vstupujících do Unie příslušnými orgány členských států s cílem ověřit dodržování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce.

(2)

Vzhledem k tomu, že pravidla určující, ve kterých případech a za jakých podmínek by měl společný zdravotní vstupní doklad doprovázet zásilky v tranzitu, mají být stanovena v samostatném aktu v přenesené pravomoci, jenž má být přijat podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, mělo by se toto nařízení použít pouze na zásilky určené k uvedení na trh v Unii.

(3)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že zásilky zvířat a zboží vstupující do Unie přes určená stanoviště hraniční kontroly musí doprovázet společný zdravotní vstupní doklad. Jakmile se uskuteční úřední kontroly a společný zdravotní vstupní doklad je finalizován, lze zásilky rozdělit na různé části s ohledem na obchodní potřeby provozovatele.

(4)

Aby bylo možno zajistit sledovatelnost zásilek a náležitou komunikaci s příslušným orgánem v místě určení, je třeba stanovit pravidla týkající se podmínek a praktických opatření, podle nichž by měl společný zdravotní vstupní doklad doprovázet zásilky určené k uvedení na trh do místa určení. Především je vhodné stanovit podrobná pravidla týkající se společného zdravotního vstupního dokladu pro ty případy, kdy se zásilka rozděluje.

(5)

Aby bylo možno zajistit sledovatelnost zásilek, které se rozdělí na stanovišti hraniční kontroly po provedení úředních kontrol a po finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu příslušným orgánem, je vhodné požadovat, aby provozovatel odpovědný za zásilku předložil – prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (dále jen „IMSOC“) podle článku 131 nařízení (EU) 2017/625 – také společný zdravotní vstupní doklad pro každou část rozdělené zásilky, jenž by měl být finalizován příslušnými orgány daného stanoviště hraniční kontroly a jenž by měl doprovázet každou část rozdělené zásilky až do místa určení uvedeného v příslušném společném zdravotním vstupním dokladu.

(6)

Aby se zabránilo podvodnému opakovanému použití společného zdravotního vstupního dokladu, je vhodné požadovat, aby celní orgány zadaly do IMSOC informace o množství v zásilce uvedeném v celním prohlášení, aby se zajistilo, že množství uvedená v takovémto celním prohlášení budou odečtena od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu. Celní orgány si musí vyměňovat informace prostřednictvím metod elektronického zpracování celních dat podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2). Uvedené metody elektronického zpracování dat je třeba používat pro účely tohoto nařízení. Aby měly celní orgány na zavedení těchto metod dostatek času, je vhodné stanovit, že povinnost zadávat informace o množství v zásilkách do IMSOC se v jednotlivých členských státech uplatní ode dne, kdy budou uvedené metody v daném členském státě zprovozněny, nebo ode dne 1. března 2023, podle toho, co nastane dříve.

(7)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení rovněž použít od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

1.   Toto nařízení stanoví, v jakých případech se vyžaduje, aby společný zdravotní vstupní doklad podle článku 56 nařízení (EU) 2017/625 doprovázel do místa určení každou zásilku z kategorie zvířat a zboží podle čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, která je určena k uvedení na trh (dále jen „zásilka“), a za jakých podmínek má být uvedený doklad přiložen.

2.   Toto nařízení se nepoužije na zásilky v tranzitu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí „místem určení“ místo, kam je zásilka doručena ke konečnému vyložení, jak je uvedeno ve společném zdravotním vstupním dokladu.

Článek 3

Případy, kdy společný zdravotní vstupní doklad doprovází zásilky do jejich místa určení

V souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 doprovází společný zdravotní vstupní doklad každou zásilku před propuštěním do volného oběhu, a to bez ohledu na to, zda je zásilka rozdělena na stanovišti hraniční kontroly, nebo poté, kdy uvedené stanoviště opustí.

Článek 4

Podmínky vztahující se na společný zdravotní vstupní doklad, který doprovází zásilky, jež se nerozdělují

V případě, že se zásilka před propuštěním do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 nerozdělí, platí následující požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby zásilku až do místa určení a do doby jejího propuštění do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 doprovázela tištěná nebo elektronická kopie společného zdravotního vstupního dokladu;

b)

provozovatel odpovědný za zásilku uvede referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu v celním prohlášení předloženém celním orgánům a kopii tohoto společného zdravotního vstupního dokladu ponechá k dispozici celním orgánům v souladu s článkem 163 nařízení (EU) č. 952/2013;

c)

celní orgány zadají do IMSOC informace o množství v zásilce uvedeném v celním prohlášení a umožní propuštění zásilky do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 5

Podmínky vztahující se na společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky, jež se rozdělují na stanovišti hraniční kontroly

1.   V případě, že se má zásilka rozdělit na stanovišti hraniční kontroly, platí následující požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku podá předběžné oznámení podle čl. 56 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a ve společném zdravotním vstupním dokladu uvede dané stanoviště hraniční kontroly jako místo určení pro celou zásilku;

b)

při finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu pro celou zásilku příslušným orgánem na stanovišti hraniční kontroly podle čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 si provozovatel odpovědný za zásilku vyžádá rozdělení zásilky a prostřednictvím IMSOC předloží společný zdravotní vstupní doklad pro každou část rozdělené zásilky, v němž uvede množství, dopravní prostředek a místo určení dané části rozdělené zásilky;

c)

příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly finalizuje společné zdravotní vstupní doklady pro jednotlivé části rozdělené zásilky v souladu s čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 za předpokladu, že součet množství uvedených v těchto společných zdravotních vstupních dokladech nepřevyšuje celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu pro celou zásilku;

d)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby tištěná nebo elektronická kopie společného zdravotního vstupního dokladu pro každou část rozdělené zásilky doprovázela příslušnou část rozdělené zásilky až do místa určení v něm uvedeného a až do doby, než bude zásilka propuštěna do volného oběhu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625;

e)

provozovatel odpovědný za zásilku uvede referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu pro každou část rozdělené zásilky v celním prohlášení předloženém celním orgánům a kopii tohoto společného zdravotního vstupního dokladu ponechá k dispozici celním orgánům v souladu s článkem 163 nařízení (EU) č. 952/2013;

f)

celní orgány zadají do IMSOC informace o množství v příslušné části rozdělené zásilky uvedeném v celním prohlášení a umožní propuštění této části do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu pro tuto část rozdělené zásilky. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 952/2013.

2.   V případě, že se má nesouladná zásilka rozdělit na stanovišti hraniční kontroly a příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly provozovateli nařídí, aby přijal některé nebo některá z opatření uvedených v čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 pouze pro část zásilky, platí následující požadavky:

a)

při finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu pro celou zásilku předloží provozovatel odpovědný za zásilku společný zdravotní vstupní doklad pro každou část rozdělené zásilky, v němž uvede množství, dopravní prostředek a místo určení této části;

b)

příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly finalizuje společné zdravotní vstupní doklady pro jednotlivé části rozdělené zásilky v souladu s čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625, přičemž zohlední rozhodnutí přijaté pro každou část rozdělené zásilky;

c)

odst. 1 písm. d), e) a f) se vztahují na každou část rozdělené zásilky.

Článek 6

Podmínky vztahující se na společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky pod celním dohledem rozdělované po opuštění stanoviště hraniční kontroly

V případě, že se má zásilka rozdělit po opuštění stanoviště hraniční kontroly a předtím, než je propuštěna do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, platí následující požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby každou část rozdělené zásilky do doby jejího propuštění do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 doprovázela tištěná nebo elektronická kopie společného zdravotního vstupního dokladu;

b)

provozovatel odpovědný za zásilku uvede referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu pro každou část rozdělené zásilky v celním prohlášení předloženém celním orgánům a kopii tohoto společného zdravotního vstupního dokladu ponechá k dispozici celním orgánům v souladu s článkem 163 nařízení (EU) č. 952/2013;

c)

pro každou část rozdělené zásilky celní orgány zadají do IMSOC informace o množství uvedeném v celním prohlášení pro danou část a umožní propuštění této části do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Následující ustanovení se však v jednotlivých členských státech použijí ode dne, k němuž budou v daném členském státě zprovozněny metody elektronického zpracování celních dat podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013, nebo od 1. března 2023, podle toho, co nastane dříve:

a)

čl. 4 písm. c);

b)

čl. 5 odst. 1 písm. f);

c)

čl. 6 písm. c).

Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o datu zprovoznění uvedených metod elektronického zpracování dat.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU