(EU) 2019/1601Nařízení Rady (EU) 2019/1601 ze dne 26. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva

Publikováno: Úř. věst. L 250, 30.9.2019, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. září 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1601

ze dne 26. září 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2019/124 (1) stanoví pro rok 2019 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

(2)

V nařízení (EU) 2019/124 byl celkový přípustný odlov (TAC) sardele obecné (Engraulis encrasicolus) v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 stanoven na nulovou hodnotu. práv nařízení Rady (EU) 2019/1097 (2) byl stanoven prozatímní TAC, aby mohl rybolov pokračovat. Sardel obecná je druh s krátkou délkou života, o němž se ukončují průzkumy v květnu. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) poskytla vědecké doporučení dne 28. června 2019. Omezení odlovu sardele obecné v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 by nyní měla být změněna v souladu s uvedeným doporučením.

(3)

Mezioblastní flexibilita (zvláštní podmínka) pro tresku obecnou (Gadus morhua) sahající od Severního moře po východní část Lamanšského průlivu by se měla použít pouze na členské státy, jež mají kvóty v obou oblastech. Příslušná tabulka rybolovných práv by tudíž měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Dne 17. prosince 2018 ICES vydala vědecké doporučení týkající se mezioblastní flexibility pro kranase rodu Trachurus mezi divizemi ICES 8c a 9a. ICES doporučila, aby mezioblastní flexibilita mezi dvěma populacemi nepřekročila rozdíl mezi odlovem odpovídajícím úmrtnosti způsobené rybolovem (Fp.05) a stanoveným TAC. Rovněž by nemělo docházet k žádnému převodu TAC na populaci s biomasou reprodukující se populace, která by se dostala pod mezní referenční bod Blim. Za podmínek stanovených v uvedeném vědeckém doporučení by měla být mezioblastní flexibilita (zvláštní podmínka) pro kranase rodu Trachurus mezi podoblastí ICES 9 a divizí ICES 8c pro rok 2019 zvýšena z 5 % na 10 %.

(5)

Pokud jde o platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides) v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2, mělo by být členským státům, jež provádějí vědeckou studii o vedlejších úlovcích v rámci lovu krevet, umožněno, aby plavidlům s pozorovateli na palubě, jež se této studie účastní, přidělily celkových 130 tun. Uvedená rybolovná práva by tudíž měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Nařízení Rady (EU) 2018/2025 (3) stanoví pro roky 2019 a 2020 rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie. V tomto nařízení je TAC pro růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) v podoblasti ICES 10 na oba roky stanoven na základě vědeckého doporučení pro rok 2019, v očekávání vědeckého doporučení pro rok 2020. Dne 11. června 2019 vydala ICES vědecké doporučení pro rok 2020. TAC by měl být stanoven v souladu s nejnovějším vědeckým doporučením.

(7)

Příslušné celkové přípustné odlovy pro sardel obecnou stanovené v nařízení (EU) 2019/124 se použíjí od 1. července 2019. Celkové přípustné odlovy pro růžichu šedou stanovené v nařízení (EU) 2018/2025 se použijí od 1. ledna 2019, avšak změna stanovená tímto nařízení se týká pouze oemzení odlovů pro rok 2020. Ustanovení týkající se uvedených populací zavedená tímto nařízením by se tudíž měla použít s účinkem ode dne 1. července 2019.

(8)

Příslušné celkové přípustné odlovy pro platýse černého a zvláštní podmínky pro tresku obecnou a kranase rodu Trachurus se použijí od 1. ledna 2019. Ustanovení týkající se uvedených populací zavedená tímto nařízením by se tudíž měla použít s účinkem od uvedeného datae.

(9)

Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud snížena a vyčerpána,

(10)

Nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) 2018/2025 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení

Přílohy IA a IB nařízení (EU) 2019/124 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2019. Odstavec 1 body 2 až 4 a odstavec 2 přílohy II se však použijí ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. září 2019.

Za Radu

předseda

T. HARAKKA


(1)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EU) 2019/1097 ze dne 26. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 175, 28.6.2019, s. 3).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).


PŘÍLOHA I

V příloze nařízení (EU) 2018/2025 se tabulka pro rybolovná práva týkající se růžichy šedé ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblasti ICES 10 nahrazuje tímto:

Druh:

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 10

(SBR/10-)

Rok

2019

2020

 

 

Španělsko

5

5

 

 

Portugalsko

566

543

 

 

Spojené království

5

5

 

 

Unie

576

553

 

 

TAC

576

553

 

Preventivní TAC“

PŘÍLOHA II

1.   

Příloha IA nařízení (EU) 2019/124 se mění takto:

1)

Tabulka pro rybolovná práva týkající se sardele obecné v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

4 897  (1)

 

 

Portugalsko

5 343  (1)

 

 

Unie

10 240  (1)

 

 

TAC

10 240  (1)

 

Preventivní TAC

2)

tabulka pro rybolovná práva týkající se tresky obecné v podoblasti ICES 4, ve vodách Unie divize ICES 2a a části divize ICES 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a, část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

870 (2)

 

 

Dánsko

4 998

 

 

Německo

3 169

 

 

Francie

1 075  (2)

 

 

Nizozemsko

2 824  (2)

 

 

Švédsko

33

 

 

Spojené království

11 464  (2)

 

 

Unie

24 433

 

 

Norsko

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

Analytický TAC

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie

21 236 “

3)

tabulka pro rybolovná práva týkající se kranase rodu Trachurus v divizi ICES 8c se nahrazuje tímto:

Druh:

Kranas rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

8c

(JAX/08C.)

Španělsko

16 895  (4)

 

 

Francie

293

 

 

Portugalsko

1 670  (4)

 

 

Unie

18 858  (4)

 

 

TAC

18 858

 

Analytický TAC

4)

tabulka pro rybolovná práva týkající se kranase rodu Trachurus v podoblasti ICES 9 se nahrazuje tímto:

Druh:

Kranas rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

9

(JAX/09.)

Španělsko

24 324  (5)

 

 

Portugalsko

69 693  (5)

 

 

Unie

94 017

 

 

TAC

94 017

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení

2.   

V příloze IB nařízení (EU) 2019/124 se tabulka pro rybolovná práva týkající se platýse černého v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 nahrazuje tímto:

Druh:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast:

Mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(GHL/1/2INT)

Unie

900 (6)  (7)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

(1)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2019 do 30. června 2020.“

(2)  Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno ve: 7d (COD/*07D.).

(3)  Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

(4)  Zvláštní podmínka: až 10 % této kvóty může být odloveno v oblasti 9 (JAX/*09.).“

(5)  Zvláštní podmínka: až 10 % této kvóty může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C.).“

(6)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(7)  Vedle tohoto TAC může členský stát, jenž provádí vědeckou studii o vedlejších úlovcích v rámci lovu krevet přidělit plavidlům s pozorovateli na palubě, jež se této studie účastní, celkových 130 tun,, (GHL/*12INT). Dříve než povolí jakoukoli vykládku, sdělí dotčený členský stát Komisi názvy zúčastněných plavidel.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU