(EU) 2019/1587Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1587 ze dne 24. září 2019 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Publikováno: Úř. věst. L 248, 27.9.2019, s. 5-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. října 2019 Nabývá účinnosti: 17. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1587

ze dne 24. září 2019

o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 4 odst. 6 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelem nařízení (ES) č. 338/97 je chránit druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zaručit jejich zachování regulací obchodu s druhy zvířat a rostlin uvedenými v přílohách daného nařízení. Komise může uvedené nařízení provádět tím, že vyhlásí omezení pro dovoz exemplářů určitých druhů do Unie.

(2)

Stávající platný seznam druhů, jejichž dovoz do Unie je zakázán, byl stanoven v říjnu 2017 prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1915 (2).

(3)

Se zohledněním příslušných doporučení, která na svém 69. a 70. zasedání (3) učinil stálý výbor CITES, a na základě zpráv vypracovaných pro Vědeckou prověřovací skupinu EU (4) dospěla tato skupina k závěru, že stav některých dalších druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 z hlediska ochrany by byl vážně ohrožen, nezakáže-li se jejich dovoz do Unie z určitých zemí původu (5). Proto by měl být zakázán dovoz do Unie u exemplářů těchto druhů:

Pericopsis elata z Pobřeží slonoviny;

Prunus africana z Rovníkové Guineje.

(4)

Dále vzhledem k tomu, že dne 9. července 2011 se Jižní Súdán oddělil od Súdánu a dne 14. července 2011 byl přijat jako nový členský stát Valným shromážděním Organizace spojených národů, by mělo být za účelem zachování platnosti ustanovení, která již platila pro stát-předchůdce, též zakázáno dovážet do Unie exempláře tohoto druhu:

Torgos tracheliotus z Jižního Súdánu.

(5)

Se zohledněním dalších doporučení, která na svém 69. a 70. zasedání učinil stálý výbor CITES, a i na základě zpráv vypracovaných pro Vědeckou prověřovací skupinu (6) dále tato skupina dospěla k závěru, že by již neměl být požadován zákaz dovozu do Unie u exemplářů těchto druhů:

Hippopotamus amphibius, Stangeriaceae spp. a Zamiaceae spp. z Mosambiku,

Balearica regulorumAgapornis fischeri z Tanzanie,

Poicephalus fuscicollis z Mali,

Phelsuma brevicepsPhelsuma standingi z Madagaskaru,

Naja atra, Naja kaouthia, Naja siamensis, Cuora galbinifrons, Heosemys annandaliiHeosemys grandis z Laosu,

Stigmochelys pardalis z Demokratické republiky Kongo,

Hippocampus kuda z Vietnamu,

Pandinus roeseli (7) z Beninu, Ghany a Toga,

Acanthastrea hemprichii, Favites halicoraPlatygyra sinensis z Tongy.

(6)

Vědecká prověřovací skupina dále dospěla k závěru, že na základě nejnovějších dostupných informací o nomenklatuře by měl být název druhu Ovis vignei bocharensis změněn na Ovis aries cykloceros. Tato změna nomenklatury nemá vliv na rozsah již platného pozastavení.

(7)

Vědecká prověřovací skupina krom toho dospěla k závěru, že na základě nejnovějších dostupných informací by měl být změněn zákaz dovozu exemplářů čeledi Cycadaceae z Mosambiku do Unie tak, aby z dané čeledi odkazoval pouze na exempláře druhu Cycas thouarsii.

(8)

S ohledem na závěry Vědecké prověřovací skupiny a – v případě kombinací druhu/země uvedených výše ve 3. bodě odůvodnění – po konzultaci s dotčenými zeměmi původu v rámci stálého výboru úmluvy CITES by seznam druhů, jejichž dovoz do Unie je zakázán, měl být aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2017/1915 by mělo být v zájmu větší srozumitelnosti nahrazeno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle článku 18 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovoz exemplářů druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvedených v příloze tohoto nařízení ze zemí původu uvedených v téže příloze do Unie se zakazuje.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1915 se zrušuje.

Odkazy na zrušené prováděcí nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1915 ze dne 19. října 2017 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie (Úř. věst. L 271, 20.10.2017, s. 7).

(3)  Dokument „Implementation of Resolution Conf. 12.8 (Rev. CoP17) on Review of Significant Trade in specimens of Appendix-II species – Recommendations of the Standing Committee“, Ženeva, 6. květen 2019, k dispozici na adrese https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-027.pdf

(4)  Technická zpráva č. 79/4/2/1 z května 2017 o změnách stanovisek Vědecké prověřovací skupiny: včetně přehledu stanovisek, pokud jde o volně žijící druhy uvedené v příloze A, a stanoviska určená původním zemím/územím; technická zpráva č. 80/4/2/2 ze srpna 2017 o přezkoumání poddruhů rodu Ovis, uvedeného na seznamu úmluvy CITES, v Uzbekistánu: vyhodnocení pozastavení dovozu do EU u Ovis vignei bochariensis; technická zpráva č. 82/4/2/2 z ledna 2018 týkající se srovnání rozhodnutí EU a rozhodnutí přijatých na 69. zasedání stálého výboru CITES, v souvislosti s přezkumem významného obchodu; technická zpráva č. 85/4/2/3 z listopadu 2018 týkající se srovnání rozhodnutí EU a rozhodnutí přijatých na 70. zasedání stálého výboru CITES.

(5)  Souhrny zasedání Vědecké prověřovací skupiny jsou k dispozici na https://circabc.europa.eu/w/browse/b46ce9b8-0fe6-4aab-b420-0c31527ad866

(6)  Technická zpráva č. 82/4/2/2 z ledna 2018 týkající se srovnání rozhodnutí EU a rozhodnutí přijatých na 69. zasedání stálého výboru CITES, v souvislosti s přezkumem významného obchodu; technická zpráva č. 85/4/2/3 z listopadu 2018 týkající se srovnání rozhodnutí EU a rozhodnutí přijatých na 70. zasedání stálého výboru CITES.

(7)  Pozastavení se původně vztahovala na dovoz druhu Pandinus imperator, z něhož se v roce 2017 vyčlenil druh Pandinus roeseli na základě taxonomických změn přijatých na 17. zasedání konference smluvních stran úmluvy CITES.


PŘÍLOHA

1)   

Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Unie je zakázán

Druh

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

volně žijící

lovecké trofeje

Uzbekistán

a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

volně žijící

lovecké trofeje

Bělorusko, Mongolsko, Tádžikistán, Turecko

a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

volně žijící

lovecké trofeje

Kanada (Britská Kolumbie), Kazachstán

a)

Ursus thibetanus

volně žijící

lovecké trofeje

Rusko

a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

volně žijící

lovecké trofeje

Kamerun

a)

2)   

Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES)č. 338/97, jejichž dovoz do Unie je zakázán

Druh

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis aries cycloceros

volně žijící

všechny

Uzbekistán

b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

volně žijící

všechny

Uzbekistán

b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

volně žijící

všechny

Rusko

b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

volně žijící

všechny

Etiopie

b)

Profelis aurata

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

volně žijící

všechny

Grónsko

b)

PRIMATES

 

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

volně žijící

všechny

Demokratická republika Kongo

b)

Macaca fascicularis

volně žijící

všechny

Laos

b)

Piliocolobus badius (synonymum Colobus badius)

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Pitheciidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

volně žijící

všechny

Guyana

b)

AVES

 

 

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Aquila rapax

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Gyps africanus

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Gyps bengalensis

volně žijící

všechny

Afghánistán, Indie

b)

Gyps indicus

volně žijící

všechny

Afghánistán, Indie

b)

Gyps rueppellii

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

volně žijící

všechny

Indie

b)

Hieraaetus ayresii

volně žijící

všechny

Guinea, Kamerun, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

volně žijící

všechny

Guinea, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

volně žijící

všechny

Guinea, Kamerun, Tanzanie, Togo

b)

Spizaetus africanus

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

volně žijící

všechny

Guinea, Pobřeží slonoviny, Tanzanie, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Torgos tracheliotus

volně žijící

všechny

Jižní Súdán, Kamerun, Súdán, Tanzanie

b)

Trigonoceps occipitalis

volně žijící

všechny

Guinea, Pobřeží slonoviny

b)

Urotriorchis macrourus

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

volně žijící

všechny

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

volně žijící

všechny

Guinea, Kamerun, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

volně žijící

všechny

Guinea, Jižní Súdán, Mali, Súdán

b)

Balearica regulorum

volně žijící

všechny

Botswana, Burundi, Demokratická republika Kongo, Jižní Afrika, Keňa, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis pullarius

volně žijící

všechny

Demokratická republika Kongo, Guinea, Mali, Pobřeží slonoviny, Togo

b)

Coracopsis vasa

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Deroptyus accipitrinus

volně žijící

všechny

Surinam

b)

Poicephalus fuscicollis

volně žijící

všechny

Demokratická republika Kongo, Guinea, Pobřeží slonoviny, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

volně žijící

všechny

Guinea, Kamerun, Kongo

b)

Pyrrhura caeruleiceps

volně žijící

všechny

Kolumbie

b)

Pyrrhura pfrimeri

volně žijící

všechny

Brazílie

b)

Pyrrhura subandina

volně žijící

všechny

Kolumbie

b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Bubo lacteus

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Bubo poensis

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Glaucidium capense

volně žijící

všechny

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

volně žijící

všechny

Guinea, Kamerun

b)

Ptilopsis leucotis

volně žijící

všechny

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Scotopelia peli

volně žijící

všechny

Guinea

b)

REPTILIA

 

 

 

 

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

volně žijící

všechny

Mali, Súdán

b)

Uromastyx geyri

volně žijící

všechny

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Chamaeleo africanus

volně žijící

všechny

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

volně žijící

všechny

Benin, Ghana

b)

 

z farem

všechny

Benin

b)

Chamaeleo senegalensis

volně žijící

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farem

o délce těla větší než 6 cm (měřeno od předního konce hlavy po zadní okraj kloakálního otvoru)

Benin, Togo

b)

Furcifer labordi

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Kinyongia fischeri

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Kinyongia tavetana

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Trioceros camerunensis

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Trioceros deremensis

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Trioceros feae

volně žijící

všechny

Rovníková Guinea

b)

Trioceros fuelleborni

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Trioceros montium

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Trioceros perreti

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Trioceros quadricornis

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Trioceros serratus

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Trioceros werneri

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Trioceros wiedersheimi

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus rhodesianus

volně žijící

všechny

Mosambik

b)

Cordylus tropidosternum

volně žijící

všechny

Mosambik

b)

Cordylus vittifer

volně žijící

všechny

Mosambik

b)

Smaug mossambicus

volně žijící

všechny

Mosambik

b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma borai

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma gouldi

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma hoeschi

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma ravenalla

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

volně žijící

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

volně žijící

všechny

Tanzanie

b)

Varanus beccarii

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

volně žijící

všechny

Benin, Togo

b)

 

z farem

o celkové délce větší než 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonymum V. karlschmidti)

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Varanus niloticus

volně žijící

všechny

Benin, Togo

b)

 

z farem

o celkové délce větší než 35 cm

Benin

b)

 

z farem

všechny

Togo

b)

Varanus ornatus

volně žijící

všechny

Togo

b)

 

z farem

všechny

Togo

b)

Varanus salvadorii

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Varanus spinulosus

volně žijící

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Calabaria reinhardtii

volně žijící

všechny

Togo

b)

 

z farem

všechny

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Morelia boeleni

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Python bivittatus

volně žijící

všechny

Čína

b)

Python molurus

volně žijící

všechny

Čína

b)

Python regius

volně žijící

všechny

Benin, Guinea

b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

všechny

živé

všechny

d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Cuora amboinensis

volně žijící

všechny

Indonésie, Malajsie

b)

Cuora bourreti

volně žijící

všechny

Laos

b)

Cuora galbinifrons

volně žijící

všechny

Čína

b)

Heosemys spinosa

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Malayemys subtrijuga

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Notochelys platynota

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

volně žijící

všechny

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

volně žijící

všechny

Surinam

b)

Testudinidae

 

 

 

 

Centrochelys sulcata

z farem

všechny

Benin, Togo

b)

Indotestudo forstenii

volně žijící

všechny

všechny

b)

Indotestudo travancorica

volně žijící

všechny

všechny

b)

Kinixys erosa

volně žijící

všechny

Demokratická republika Kongo, Togo

b)

Kinixys homeana

volně žijící

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farem

všechny

Benin

b)

 

z farem

o délce krunýře větší než 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

volně žijící

všechny

Benin, Ghana

b)

 

z farem

o délce krunýře větší než 5 cm

Benin

b)

Kinixys spekii

volně žijící

všechny

Mosambik

b)

Kinixys zombensis

volně žijící

všechny

Mosambik

b)

Manouria emys

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Manouria impressa

volně žijící

všechny

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

volně žijící

všechny

Uganda

b)

Testudo horsfieldii

volně žijící

všechny

Kazachstán

b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Pelochelys cantorii

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

volně žijící

všechny

Kamerun

b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

volně žijící

všechny

Peru

b)

Ranitomeya variabilis

volně žijící

všechny

Peru

b)

Ranitomeya ventrimaculata

volně žijící

všechny

Peru

b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Mantella cowani

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Mantella crocea

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Mantela pulchra

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Mantella viridis

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

volně žijící

všechny

Madagaskar

b)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus algiricus

volně žijící

všechny

Guinea, Senegal

b)

Hippocampus barbouri

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus comes

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus erectus

volně žijící

všechny

Brazílie

b)

Hippocampus histrix

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

volně žijící

všechny

Čína, Indonésie

b)

Hippocampus spinosissimus

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

volně žijící

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farem

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

Insecta

 

 

 

 

Lepidoptera

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Ornithoptera priamus

volně žijící

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

 

z farem

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

Ornithoptera victoriae

volně žijící

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

 

z farem

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

volně žijící

všechny

Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

volně žijící

všechny

Fidži, Kambodža, Šalomounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

volně žijící

všechny

Fidži, Palau, Šalomounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

volně žijící

všechny

Marshallovy ostrovy, Šalomounovy ostrovy, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

volně žijící

všechny

Fidži, Kambodža, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Mosambik, Šalomounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna noae

volně žijící

všechny

Fidži, Mikronésie, Šalomounovy ostrovy, Vanuatu

b)

Tridacna rosewateri

volně žijící

všechny

Mosambik

b)

Tridacna squamosa

volně žijící

všechny

Fidži, Kambodža, Mosambik, Šalomounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

volně žijící

všechny

Tonga

b)

Haliotidae

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

volně žijící

všechny

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

volně žijící

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

volně žijící

všechny

Ghana

b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

volně žijící

všechny

Haiti

b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

volně žijící

všechny

Šalomounovy ostrovy

b)

Euphyllia divisa

volně žijící

živí koráli, kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

volně žijící

živí koráli, kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia paraancora

volně žijící

živí koráli, kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia paradivisa

volně žijící

živí koráli, kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia yaeyamaensis

volně žijící

živí koráli, kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Plerogyra discus

volně žijící

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

volně žijící

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Mussidae

 

 

 

 

Blastomussa merleti

volně žijící

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

volně žijící

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Scolymia spp.

volně žijící

všechny

Tonga

b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

volně žijící

všechny

Indonésie

b)

Trachyphilliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

volně žijící

všechny

Fidži

b)

FLORA

 

 

 

 

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycas thouarsii

planě rostoucí

všechny

Mosambik

b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia fianarantsoae

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodioides

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

planě rostoucí

všechny

Madagaskar

b)

Leguminosae

 

 

 

 

Pericopsis elata

planě rostoucí

všechny

Pobřeží slonoviny

b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Cypripedium japonicum

planě rostoucí

všechny

Čína, Jižní Korea

b)

Cypripedium macranthos

planě rostoucí

všechny

Jižní Korea

b)

Cypripedium micranthum

planě rostoucí

všechny

Čína

b)

Dendrobium bellatulum

planě rostoucí

všechny

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

planě rostoucí

všechny

Laos

b)

Dendrobium wardianum

planě rostoucí

všechny

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

planě rostoucí

všechny

Belize

b)

Phalaenopsis parishii

planě rostoucí

všechny

Vietnam

b)

Rosaceae

 

 

 

 

Prunus africana

planě rostoucí

všechny

Rovníková Guinea

b)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU