(EU) 2019/1584Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1584 ze dne 25. září 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1343/2013 na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Publikováno: Úř. věst. L 246, 26.9.2019, s. 19-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. září 2019 Nabývá účinnosti: 27. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1584

ze dne 25. září 2019

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1343/2013 na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŠETŘENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ

(1)

Evropská komise (dále též „Komise“) se rozhodla z vlastního podnětu podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení prošetřit možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky a zavést celní evidenci tohoto dovozu.

B.   VÝROBEK

(2)

Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou peroxosírany (persírany), včetně monopersíranu draselného, v současnosti kódů KN 2833 40 00 a ex 2842 90 80 (kód TARIC 2842908020) a pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“).

(3)

Výrobek, který je předmětem šetření možného obcházení, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek, dovážený pod doplňkovým kódem TARIC A820 (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(4)

Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1343/2013 (2). Přezkum před pozbytím platnosti těchto opatření byl zahájen dne 17. prosince 2018 a stále probíhá (3).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(5)

Toto šetření možného obcházení stávajících opatření je založeno na dostatečných důkazech, že platná antidumpingová opatření jsou obcházena prostřednictvím reorganizace prodejních mechanismů a obchodních toků dotčeného výrobku.

(6)

Platná opatření se pohybují v rozmezí od 24,5 % do 71,8 %. Na jednoho vyvážejícího výrobce, společnost ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai (dále jen „ABC“), se uplatňuje clo ve výši 0 %. Ze statistiky dovozu vyplývá, že po uložení konečného antidumpingového cla na dotčený výrobek došlo ke změně obchodních toků. Uvedené statistiky rovněž ukazují, že se čínský dovoz do Unie nyní uskutečňuje hlavně prostřednictvím společnosti ABC. Avšak z důkazů, které má Komise k dispozici, vyplývá, že společnost ABC již dotčený výrobek nevyrábí. Kromě toho byla společnosti ABC v červenci 2017 zřejmě odebrána výrobní licence a nová jí nebyla vydána; společnost je kvalifikována jako distribuční podnik, a nikoli jako výrobce.

(7)

Pro přesměrování vývozu tedy podle všeho neexistuje žádný jiný dostatečný důvod nebo ekonomické odůvodnění, než stávající 0 % clo pro společnost ABC.

(8)

Komise má dále k dispozici dostatečné důkazy o tom, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství i ceny. Dovoz dotčeného výrobku byl zřejmě ve velkém množství nahrazen dovozem výrobku, který je předmětem šetření. Kromě toho má Komise k dispozici dostatečné důkazy o tom, že ceny u dovozu výrobku, který je předmětem šetření, jsou nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.

(9)

Komise rovněž získala dostatečné důkazy, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou ve srovnání s dříve stanovenou běžnou hodnotou dumpingové.

(10)

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě výše uvedené skutečnosti i jiné praktiky obcházení, na něž se vztahuje článek 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(11)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

(12)

Orgány Čínské lidové republiky budou informovány o zahájení šetření.

a)   Lhůty

(13)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu;

strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(14)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strany samy přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

b)   Dotazníky

(15)

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle společnosti ABC dotazník s žádostí, aby na tento dotazník odpověděla ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

c)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(16)

Zúčastněné strany se musí na Komisi obrátit ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

(17)

Všechny strany, včetně výrobního odvětví Unie, dovozců a všech příslušných sdružení, se vyzývají k tomu, aby písemně předložily svá stanoviska a poskytly důkazy s tím, že taková podání je třeba učinit ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2. Komise může kromě toho strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(18)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu těchto výrobků.

(19)

Budoucí celní dluh může vycházet ze závěrů tohoto šetření. S ohledem na informace dostupné v této fázi, zejména náznak, že některé společnosti, na které se v současné době vztahuje zbytková celní sazba 71,8 % (doplňkový kód TARIC A999), nebo společnosti, na které se vztahuje individuální celní sazba, prodávají své výrobky prostřednictvím společnosti ABC (na kterou se vztahuje 0 % celní sazba), se částka možného budoucího celního dluhu stanoví na úrovni zbytkové celní sazby, konkrétně 71,8 % ad valorem dovozní hodnoty CIF výrobku, který je předmětem šetření, dováženého pod doplňkovým kódem TARIC A820.

G.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(20)

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(21)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(22)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

H.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(23)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

I.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(24)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

(25)

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/“

J.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(26)

Strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

(27)

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva stran na obhajobu.

(28)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

(29)

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Časové rámce stanovené v článku 3 tohoto nařízení pro předložení žádosti o slyšení u útvarů Komise se v zásadě použijí obdobně na žádosti o slyšení u úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

(30)

Další informace a kontaktní údaje naleznou strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení za účelem stanovení, zda dovoz do Unie peroxosíranů (persíranů), včetně monopersíranu draselného, v současnosti kódů KN 2833 40 00 a ex 2842 90 80 (kód TARIC 2842908020), pocházejících z Čínské lidové republiky, dovážených pod doplňkovým kódem TARIC A820, obchází opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1343/2013.

Článek 2

1.   Celní orgány členských států přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

2.   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

1.   Strany se musí přihlásit tak, že se do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost obrátí na Komisi.

2.   Mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, musí strany předložit písemně svá stanoviska a další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů požádat Komisi o slyšení.

4.   Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

5.   Všechna písemná podání stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited (5)“. Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

6.   Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací.

7.   Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

8.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předloží na nosičích CD-R nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem.

Pro získání přístupu k portálu TRON.tdi potřebují mít zúčastněné strany účet EU Login. Úplné informace o registraci a používání TRON.tdi jsou k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Použitím TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: [email protected]

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1343/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 338, 17.12.2013, s. 11).

(3)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky (2018/C 454/06) (Úř. věst. C 454, 17.12.2018, s. 7).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU