(EU) 2019/1583Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1583 ze dne 25. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o opatření o kybernetické bezpečnosti (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 246, 26.9.2019, s. 15-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 16. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1583

ze dne 25. září 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o opatření o kybernetické bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na článek 1 a čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jedním z hlavních cílů nařízení (ES) č. 300/2008 je poskytnout základ pro společný výklad přílohy 17 (přílohy o ochraně před protiprávními činy, 10. vydání z roku 2017) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (2) ze dne 7. prosince 1944, jíž jsou signatáři všechny členské státy EU.

(2)

Toho lze dosáhnout a) stanovením společných pravidel a společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy a b) mechanismy pro sledování souladu.

(3)

Účelem změny prováděcího aktu je pomoci členským státům zajistit plný soulad s nejnovější změnou (změnou 16) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, kterou byly zavedeny nové normy v kapitole 3.1.4 týkající se národní organizace a příslušného orgánu a v kapitole 4.9.1 týkající se preventivních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

(4)

Provedením těchto norem v prováděcích předpisech EU v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy se zajistí, že příslušné orgány stanoví a zavedou postupy pro náležité, praktické a včasné sdílení relevantních informací, které jiným vnitrostátním orgánům a agenturám, provozovatelům letišť, leteckým dopravcům a dalším dotčeným subjektům umožní účinně posuzovat bezpečnostní rizika související s jejich provozem, a takto tyto subjekty podpoří při účinném posuzování bezpečnostních rizik souvisejících mimo jiné s kybernetickou bezpečností a při realizaci opatření řešících tato rizika spojená s oblastí kybernetické bezpečnosti.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 (3) o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS) stanoví opatření s cílem dosáhnout vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii za účelem zlepšení fungování vnitřního trhu. Opatření plynoucí z uvedené směrnice a tohoto nařízení by měla být koordinována na vnitrostátní úrovni, aby nedocházelo k rozporům nebo zdvojování povinností.

(6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví zřízeného podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  https://icao.int/publications/pages/doc7300.aspx

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:

1)

doplňuje se nový bod 1.0.6, který zní:

„1.0.6.

Příslušný orgán stanoví a zavede postupy pro náležité, praktické a včasné sdílení relevantních informací, které jiným vnitrostátním orgánům a agenturám, provozovatelům letišť, leteckým dopravcům a dalším dotčeným subjektům umožní účinně posuzovat bezpečnostní rizika související s jejich provozem.“;

2)

doplňuje se nový bod 1.7, který zní:

„1.7   IDENTIFIKACE KRITICKÝCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A ÚDAJŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ A JEJICH OCHRANA PŘED KYBERNETICKÝMI HROZBAMI

1.7.1.

Příslušný orgán zajistí, aby provozovatelé letišť, letečtí dopravci a subjekty uvedené v národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy identifikovali a chránili svoje kritické informační a komunikační systémy a údaje před kybernetickými útoky, které by mohly ohrozit ochranu civilního letectví před protiprávními činy.

1.7.2.

Provozovatelé letišť, letečtí dopravci a subjekty ve svém bezpečnostním programu nebo jiném relevantním dokumentu, na který odkazuje bezpečnostní program, identifikují kritické informační a komunikační systémy a údaje uvedené v bodě 1.7.1.

Bezpečnostní program nebo jiný relevantní dokument, na který odkazuje bezpečnostní program, podrobně stanoví opatření k zajištění ochrany před kybernetickými útoky uvedenými v bodě 1.7.1, jejich odhalování a reakce na ně.

1.7.3.

Podrobná opatření na ochranu takových systémů a údajů před nezákonnými zásahy se stanoví, vypracují a provádějí v souladu s posouzením rizik provedeným provozovatelem letiště, leteckým dopravcem nebo případně jiným subjektem.

1.7.4.

Pokud je pro opatření související s kybernetickými hrozbami v jednom členském státě příslušný konkrétní orgán nebo agentura, může být tento orgán nebo agentura určena příslušnou pro koordinaci a/nebo sledování provádění ustanovení tohoto nařízení týkajících se kybernetické bezpečnosti.

1.7.5.

Pokud se na provozovatele letišť, letecké dopravce a subjekty definované v národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy vztahují samostatné požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti plynoucí z jiných vnitrostátních nebo unijních předpisů, může příslušný orgán nahradit soulad s požadavky tohoto nařízení souladem s prvky uvedenými v jiných vnitrostátních nebo unijních předpisech. Příslušný orgán spolupracuje s jinými relevantními příslušnými orgány v zájmu zajištění koordinovaných nebo kompatibilních režimů dohledu.“;

3)

bod 11.1.2 se nahrazuje tímto:

„11.1.2

Úspěšně absolvovat důkladnější nebo standardní ověření spolehlivosti musí tito pracovníci:

a)

osoby, které jsou přijímány, aby prováděly detekční kontroly, kontroly vstupu nebo jiné bezpečnostní kontroly jinde než ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo aby odpovídaly za provádění těchto kontrol;

b)

osoby, které mají přístup bez doprovodu k leteckému nákladu a poště, poště leteckého dopravce a materiálům leteckého dopravce, palubním zásobám a letištním dodávkám, na které byly uplatněny požadované bezpečnostní kontroly;

c)

osoby s právy administrátora nebo s přístupem bez dozoru a bez omezení ke kritickým informačním a komunikačním systémům a údajům používaným k účelům ochrany civilního letectví před protiprávními činy uvedenými v bodě 1.7.1 v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany letectví před protiprávními činy nebo osoby, které byly jinak identifikovány v rámci posouzení rizik v souladu s bodem 1.7.3.

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, o tom, zda má být provedeno důkladnější, nebo standardní ověření spolehlivosti, rozhoduje příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.“;

4)

doplňuje se nový bod 11.2.8, který zní:

„11.2.8.   Odborná příprava osob s rolemi a odpovědností souvisejícími s kybernetickými hrozbami

11.2.8.1.

Osoby, které provádějí opatření podle bodu 1.7.2, disponují dovednostmi a schopnostmi, které jsou nezbytné k efektivnímu plnění jim přidělených úkolů. O relevantních kybernetických rizicích jsou tyto osoby informovány podle potřeby znát.

11.2.8.2.

Osoby, které mají přístup k údajům nebo systémům, absolvují vhodnou a specifickou odbornou přípravu, která je přiměřená jejich roli a odpovědnosti, a jsou přitom informovány o relevantních rizicích, pokud to jejich funkce vyžaduje. Obsah tohoto kurzu odborné přípravy stanoví nebo schválí příslušný orgán nebo orgán či agentura podle bodu 1.7.4.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU