(EU) 2019/1404Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1404 ze dne 6. září 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 236, 13.9.2019, s. 14-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. října 2019 Nabývá účinnosti: 3. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1404

ze dne 6. září 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. září 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Dvojice hrotů sestávajících z plastu a kovu (ocel s hrotem z wolframu) speciálně určených k připevnění k holím pro nordic walking (severskou chůzi) pomocí zacvakávacího mechanismu.

Viz obrázek (*1).

9506 91 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke kapitole 95 a na znění kódů KN 9506 , 9506 91 a 9506 91 90 .

Hole pro nordic walking nelze považovat za vycházkové hole a podobné výrobky čísla 6602 . Objektivní charakteristiky holí pro nordic walking jsou odlišné od vycházkových holí čísla 6602 , protože hole pro nordic walking jsou určeny k tomu, aby byly používány v páru a tlačily tělo vpřed podobně jako u běhu na lyžích. Rukojeti jsou vertikálním prodloužením holí a podobají se rukojetím holí pro běh na lyžích, kdežto rukojeti vycházkových holí jsou horizontálním prodloužením holí a jejich účelem je, aby uživatel s jejich pomocí mohl přenést váhu na hůl.

Nordic walking se od běžné chůze liší tím, že horní část těla tlačí pomocí holí tělo dopředu, takže tuto aktivitu lze považovat za tělesné cvičení ve smyslu čísla 9506 .

Hroty mají charakteristický tvar a konstrukci a zvláštní upevňovací mechanismus; z tohoto důvodu jsou vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s holemi pro nordic walking (výrobky čísla 9506 ) ve smyslu poznámky 3 ke kapitole 95. Zařazení do čísla 6603 jako části a součásti vycházkových holí čísla 6602 je proto na základě poznámky 1 c) ke kapitole 66 vyloučeno.

Hroty je proto třeba zařadit do kódu KN 9506 91 90 jako části a součásti výrobků a potřeb pro tělesné cvičení.

Image 1

(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU