(EU) 2019/1394Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1394 ze dne 10. září 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se dohledu za účelem propuštění do volného oběhu a výstupu z celního území Unie

Publikováno: Úř. věst. L 234, 11.9.2019, s. 1-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1394

ze dne 10. září 2019,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se dohledu za účelem propuštění do volného oběhu a výstupu z celního území Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na články 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 (2) ukládá členským státům, aby si vyměňovaly a shromažďovaly určité informace o dovozech osvobozených od daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 143 odst. 1 písm. ca) (zvláštní režim pro prodej na dálku) nebo čl. 143 odst. 1 písm. d) a čl. 143 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES (3). Kromě toho podle čl. 47 odst. 2 celního kodexu Unie si mohou celní a jiné příslušné orgány, je-li to nezbytné pro účely minimalizace rizik a boje proti podvodům, mezi sebou a s Komisí vyměňovat údaje, které získaly v souvislosti se vstupem, výstupem, tranzitem, pohybem, uskladněním a konečným užitím zboží.

(2)

Elektronický systém Surveillance, který Komise zavedla v rámci plnění povinnosti dohledu podle čl. 56 odst. 5 celního kodexu Unie, představuje nejvhodnější nástroj pro výměnu informací týkajících se DPH. Je třeba změnit článek 55 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 s cílem upřesnit, kdo a v jakém rozsahu může mít přístup k údajům uloženým v systému Surveillance. Zaprvé by Komise měla mít možnost zveřejnit údaje ze systému Surveillance v souhrnné podobě. Zadruhé by oprávněným uživatelům v celních orgánech členských států zpravidla měl být umožněn přístup pouze k neagregovaným údajům, které poskytl daný členský stát, a k údajům na úrovni Unie v souhrnné podobě. Zatřetí by odchylně od obecného pravidla měl článek 55 počítat s možností, že zvláštní akty Unie, jako je nařízení (EU) č. 904/2010, stanoví, že Komise umožní některým orgánům členských států zvláštní přístup k neagregovaným údajům.

(3)

Aby bylo možné shromažďovat informace, jejichž shromažďování a výměnu od členských států vyžaduje nařízení (EU) č. 904/2010, mělo by být rovněž pozměněno prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 s cílem zvýšit počet datových prvků, které elektronický systém shromažďuje. Zejména je nezbytné, aby přílohy 21-01 a 21-02 uvedeného nařízení obsahovaly datové prvky, které v příloze B uvedeného nařízení mají pořadové číslo 3/40 a týkají se identifikačního čísla dodatečných daňových údajů a číslo 4/4 týkající se základu pro vyměření poplatku.

(4)

V návaznosti na změnu článku 278 celního kodexu Unie, kterou se prodlužuje lhůta pro přechodné používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (4), by měla být pozměněna i ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví přechodný seznam datových prvků týkajících se dohledu (příloha 21-02). Toto ustanovení by mělo vyjasnit, že přechodný seznam datových prvků může být použit pro účely dohledu při propuštění do volného oběhu, dokud nebude zahájena činnost vnitrostátních systémů pro dovoz, tj. podle čl. 278 odst. 2 celního kodexu Unie, nejpozději do konce roku 2022. Přechodný seznam datových prvků může naproti tomu sloužit pro účely dohledu při vývozu, dokud nebude zahájena činnost vnitrostátních systémů pro vývoz, tj. podle čl. 278 odst. 3 kodexu, nejpozději do konce roku 2025.

(5)

Do data modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 (5) musí být analýza rizika zboží, u něhož se upouští od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení, provedena v okamžiku, kdy je toto zboží předloženo na základě prohlášení pro dočasné uskladnění nebo celního prohlášení podaného pro toto zboží, nebo je-li celní prohlášení podáváno prostřednictvím jakéhokoli jiného aktu, na základě informací dostupných v okamžiku podání. Článek 187 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být změněn tak, aby se vztahoval i na poštovní zásilky a na zásilky s hodnotou nižší než 22 EUR, a to včetně příslušných odkazů na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (6).

(6)

Hospodářské subjekty by měly mít možnost poskytovat prostřednictvím formulářů nebo jiných dokladů než ve výtisku lodního deníku rybolovu osvědčení o tom, že s produkty mořského rybolovu a zbožím překládaným a přepravovaným přes určitou zemi nebo území, které není částí celního území Unie, nebylo manipulováno. Aby však bylo možno přiřadit produkty mořského rybolovu a zboží k příslušnému lodnímu deníku rybolovu v případech, kdy je osvědčení o nemanipulování poskytnuto prostřednictvím formuláře nebo jiného dokladu, než je výtisk lodního deníku rybolovu, hospodářské subjekty by měly na tomto jiném formuláři nebo dokladu uvést odkaz na příslušný lodní deník rybolovu. Článek 214 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(7)

V souvislosti se zjednodušením, kdy je celní prohlášení podáno formou zápisu do záznamů deklaranta, mohou celní orgány upustit od povinnosti předkládat zboží. S cílem umožnit řádnou celní kontrolu v konkrétních situacích by měla být stanovena procesní pravidla pro případy, kdy celní úřad vykonávající dohled v důsledku nového vážného finančního rizika nebo jiné specifické situace požaduje předložení konkrétního zboží celnímu úřadu v souladu s ustanoveními čl. 182 odst. 3 třetím pododstavcem celního kodexu Unie. Článek 234 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(8)

Článek 302 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 stanoví upuštění od povinnosti přiložení celní závěry na dopravní prostředky nebo na jednotlivé nákladové kusy obsahující zboží, jestliže je zboží přepravováno letecky nebo po železnici, a jsou-li splněny určité podmínky. Pokud jde o zajištění dodávky zboží na místo určení, námořní doprava je stejně bezpečná jako letecká doprava nebo doprava po železnici. Toto upuštění od povinnosti by proto mělo být rozšířeno i na zboží přepravované po moři za předpokladu, že v elektronickém přepravním dokladu používaným jakožto celní prohlášení pro účely propuštění zboží do tranzitního režimu Unie je uveden odkaz na doprovodný náložný list.

(9)

Pokud celní orgán členského státu, který se účastní tranzitní operace, získá důkaz, že k událostem, které vedly ke vzniku celního dluhu, došlo na jeho území, měl by tento orgán požádat členský stát odeslání, aby mu předal odpovědnost za zahájení řízení o vymáhání celního dluhu. Členský stát odeslání by měl ve stanovené lhůtě potvrdit, zda předává pravomoc k zahájení řízení o vymáhání celního dluhu žádajícímu celnímu orgánu. Článek 311 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by proto měl být změněn tak, aby zahrnoval konkrétně tranzitní operaci.

(10)

Článek 324 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 týkající se zvláštních případů vyřízení režimu aktivního zušlechťovacího styku a odpovídající kódy v přílohách A a B by měly být změněny tak, aby odrážely vstup v platnost nařízení Rady (EU) 2018/581 (7).

(11)

Opouští-li zboží celní území Unie, mělo by být vyjasněno určení celního úřadu výstupu pro zboží naložené na plavidlo nebo do letadla. Kromě toho by se určité zjednodušené mechanismy pro určení celního úřadu výstupu neměly vztahovat na zboží podléhající spotřební dani a zboží, které není zbožím Unie. Článek 329 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(12)

Je-li zboží po propuštění k vývozu převzato na základě jediné přepravní smlouvy na přepravu zboží mimo celní území Unie, měla by být upřesněna pravidla pro zajištění celního dohledu až do fyzického výstupu tohoto zboží. Článek 332 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(13)

Je třeba vyjasnit procesní pravidla stanovená v článku 333 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 týkající se dohledu nad zbožím propuštěným k výstupu s cílem vyřešit situace, kdy zboží opouští celní území Unie jiným způsobem, než bylo původně zamýšleno, stejně a pokrýt výměnu informací mezi celními orgány v období do uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578.

(14)

Je třeba vyjasnit procesní pravidla stanovená v článku 340 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 týkající se výstupu zboží s cílem řešit situace, kdy je zboží navrženo v celním prohlášení k vývozu, nakonec však neopouští celní území Unie.

(15)

Poté, co Severní Makedonie oznámila Organizaci spojených národů a Evropské unii, že dne 15. února 2019 vstoupila v platnost Prespanská dohoda, změnila země původní název „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“ na „Republika Severní Makedonie“. Tato země by měla být uvedena v přílohách prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 pod tímto názvem nebo případně v jeho zkrácené formě jako „Severní Makedonie“.

(16)

Aby se usnadnilo používání formátů a kódů určitých požadavků na údaje v souvislosti s celními prohlášeními a oznámeními v různých elektronických systémech, měla by být změněna příloha B.

(17)

Je nutné provést opravu redakční chyby v příloze 33-07 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o odkaz na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

(18)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(19)

Změny příloh 21-01 a 21-02 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 stanovené v tomto nařízení by měly platit od 1. ledna 2020, protože od tohoto data mají být provedeny povinnosti týkající se výměny informací, které členským státům ukládá nařízení (EU) č. 904/2010.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

1)

Článek 55 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Komise zpřístupní údaje uvedené v odstavci 1 poskytnuté celními orgány pouze v souhrnné podobě.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3a.   Komise poskytne uživatelům schváleným v souladu s čl. 56 odst. 2 přístup k neagregovaným údajům poskytnutým celními orgány členského státu, který požádal o přístup k těmto údajům, a k údajům v souhrnné podobě na úrovni Unie.

3b.   Odchylně od odstavce 3a poskytne Komise příslušným orgánům členských států přístup k neagregovaným údajům v případech, kdy takový přístup stanoví akt Unie.“;

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Odchylně od odstavce 1 je až do data uvedení do provozu modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz podle přílohy prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 seznam údajů, které může Komise pro účely dohledu nad propuštěním do volného oběhu požadovat, stanoven v příloze 21-02.

Odchylně od odstavce 1 je až do data uvedení do provozu modernizace vnitrostátních systémů pro vývoz podle přílohy prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 seznam údajů, které může Komise pro účely dohledu nad vývozem požadovat, stanoven v příloze 21-02.“.

2)

V článku 187 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Jestliže na celní území Unie vstupuje zboží, u kterého se upouští od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 104 odst. 1 písm. c) až k), m) a n) a odst. 2, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, provede se analýza rizik při předložení zboží na základě prohlášení pro dočasné uskladnění, je-li k dispozici, nebo celního prohlášení podaného pro toto zboží.“.

3)

V článku 214 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Potvrzení požadované podle odstavce 1 může být poskytnuto prostřednictvím jiných formulářů nebo dokladů než na výtisku lodního deníku rybolovu, včetně odkazu na tento lodní deník rybolovu.“.

4)

V článku 234 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud celní úřad vykonávající dohled v souladu s čl. 182 odst. 3 třetím pododstavcem celního kodexu Unie požaduje, aby bylo zboží předloženo celním orgánům, protože celní orgány zjistily nové vážné finanční riziko nebo jinou specifickou situaci v souvislosti s povolením podat celní prohlášení ve formě zápisu do záznamů deklaranta s upuštěním od povinnosti předkládat zboží, celní úřad vykonávající dohled držiteli povolení stanoví:

a)

konkrétní lhůtu, během které musí být zboží, na které se tyto situace vztahují, předloženo celním orgánům;

b)

povinnost zapsat do záznamů datum oznámení o předložení; a

c)

povinnost splnit povinnosti podle odst. 1 písm. b) až e) a písm. g).

V těchto situacích probíhá propuštění zboží podle článku 194 celního kodexu Unie.“.

5)

V čl. 302 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

přepravováno po moři a v elektronickém přepravním dokladu používaným jakožto celní prohlášení na propuštění zboží do tranzitního režimu Unie je uveden odkaz na doprovodný náložný list podle čl. 233 odst. 4 písm. e) celního kodexu Unie.“.

6)

V článku 311 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Pokud celní orgán členského státu, který se účastní tranzitní operace, získá před uplynutím lhůty uvedené v čl. 77 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 důkaz, že k událostem, které vedly ke vzniku celního dluhu, došlo na jeho území, zašle tento orgán bezodkladně a v každém případě v této lhůtě řádně odůvodněnou žádost celnímu orgánu členského státu odeslání, aby předal odpovědnost za zahájení řízení o vymáhání celního dluhu žádajícímu celnímu orgánu.

4.   Celní orgán členského státu odeslání potvrdí přijetí žádosti podané podle odstavce 3 a informuje žádající celní orgán do 28 dnů ode dne, kdy byla žádost odeslána, zda souhlasí s tím, že žádosti vyhoví, a předá žádajícímu orgánu odpovědnost za zahájení řízení o vymáhání celního dluhu.“.

7)

V čl. 324 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

dodání hlavních zušlechtěných výrobků, pro něž je clo erga omnes,bez' nebo pro které bylo vydáno osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou formulář 1 EASA nebo rovnocenné osvědčení uvedené v článku 2 nařízení Rady (EU) 2018/581 (*1);

(*1)  Nařízení Rady (EU) 2018/581 ze dne 16. dubna 2018, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002 (Úř. věst. L 98, 18.4.2018, s. 1).“."

8)

Článek 329 se mění takto:

a)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Pokud je zboží v přístavu naloženo na plavidlo, které není přiděleno na pravidelnou linku uvedenou v článku 120 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 za účelem přepravy do místa určení mimo celní území Unie, je celním úřadem výstupu celní úřad příslušný pro místo, kde se zboží na plavidlo nakládá.

4.   Pokud se nepoužije odstavec 3 a zboží je naloženo na plavidlo nebo do letadla, aniž by došlo k následnému převozu za účelem přepravy do místa určení mimo celní území Unie po moři nebo letecky, je celním úřadem výstupu celní úřad příslušný pro místo, kde se zboží na plavidlo nebo do letadla nakládá.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„7a.   Nejpozději od data uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se odstavce 6 a 7 nepoužijí v případech, kdy je zboží vyváženo Unie spadající do kategorie uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice 2008/118/ES.

Nejpozději od data uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se odstavec 7 nepoužije v případech, kdy je zpětně vyváženo zboží, které není zbožím Unie.“.

9)

V čl. 332 odst. 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Povinnost stanovená v prvním pododstavci se neuplatní, pokud jsou tyto informace celním orgánům dostupné prostřednictvím stávajících obchodních, přístavních nebo dopravních informačních systémů, nebo v situaci uvedené v čl. 329 odst. 7“.

10)

Článek 333 se mění takto:

a)

odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4.   Jestliže je zboží, které je předmětem jednoho vývozního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu, přepraveno na celní úřad výstupu a následně opustí celní území Unie z důvodů nepředvídaných okolností jako více zásilek, celní úřad výstupu informuje celní úřad vývozu o výstupu zboží, až když celní území Unie opustí všechno zboží.

5.   Za nepředvídaných okolností, jestliže je zboží, které je předmětem jednoho vývozního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu, přepraveno na celní úřad výstupu a následně opustí celní území Unie prostřednictvím více celních úřadů výstupu, kterákoli z osob uvedených v čl. 267 odst. 2 celního kodexu Unie může požádat celní úřad výstupu, kde bylo zboží poprvé předloženo, aby informoval druhý celní úřad (ostatní úřady) výstupu, odkud zboží bude opouštět celní území Unie. Každý celní úřad výstupu dohlíží na fyzický výstup zboží, které z tohoto úřadu opouští celní území Unie. Následný celní úřad (následné úřady) výstupu informují první celní úřad výstupu o zboží, které opustilo celní území Unie z tohoto úřadu nebo z těchto úřadů. První celní úřad výstupu a následný celní úřad (následné úřady) výstupu si tyto informace vymění po vzájemné dohodě a mimo automatizovaný systém vývozu uvedený v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/578. První celní úřad výstupu informuje celní úřad vývozu, jakmile veškeré zboží opustí celní území Unie.“;

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Odchylně od odst. 2 písm. b) a c) druhého pododstavce tohoto článku až do data uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 je v případech uvedených v čl. 329 odst. 5 a 6 tohoto nařízení lhůta, ve které výstupní celní úřad informuje celní úřad vývozu o výstupu zboží, první pracovní den následující po dni, kdy je zboží propuštěno do tranzitního režimu nebo kdy zboží opouští celní území Unie nebo kdy je tranzitní režim vyřízen.“;

c)

odstavce 8 a 9 se zrušují.

11)

Článek 340 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud v případech uvedených v čl. 329 odst. 5, 6 a 7 v důsledku změny přepravní smlouvy dojde k ukončení přepravy, která měla původně končit mimo celní území Unie, na tomto území, dotčené společnosti nebo orgány tuto změnu oznámí celnímu úřadu výstupu a mohou pozměněnou smlouvu provést pouze s předchozím souhlasem tohoto celního úřadu.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Nejpozději od data uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 celní úřad výstupu informuje celní úřad vývozu, že zboží neopustilo celní území Unie.“.

12)

Příloha A se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

13)

Příloha B se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

14)

V příloze 21-01 se za řádek pro pořadové číslo DP3/39 vkládá řádek, který zní:

„3/40

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů

stejný jako datový prvek s pořadovým číslem 3/40“

15)

V příloze 21-02 se za řádek pro pořadové číslo DP 1/10 vkládá řádek, který zní:

„3/40

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů

stejný jako datový prvek s pořadovým číslem 3/40

44 – an ..40

4/4

Výpočet poplatků – základ pro vyměření poplatku (*2)

stejný jako datový prvek s pořadovým číslem 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

16)

V příloze 23-01 v tabulce v prvním sloupci se řádek Zóna P mění takto:

a)

slova „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“ se zrušují;

b)

mezi slova „Norsko“ a „Srbsko“ se vkládají slova „Severní Makedonie“.

17)

V příloze 32-01 bodě 1 se slova „Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“ nahrazují slovy „Republiky Severní Makedonie“.

18)

V příloze 32-02 bodě 1 se slova „Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“ nahrazují slovy „Republiky Severní Makedonie“.

19)

V příloze 32-03 bodě 1 se slova „Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“ nahrazují slovy „Republiky Severní Makedonie“.

20)

V příloze 72-04 se část II mění takto:

a)

v kapitole VI v rámečku 7 se slova „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“ nahrazují slovy „Severní Makedonie“;

b)

v kapitole VII v rámečku 6 se slova „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“ nahrazují slovy „Severní Makedonie“.

Článek 2

Opravy prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

V příloze 33-07 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se v rámečku 2 slova „[nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/…]“ nahrazují slovy „[nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446]“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 14 a 15 se použijí ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10. října 2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/632 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 54).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2018/581 ze dne 16. dubna 2018, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002 (Úř. věst. L 98, 18.4.2018, s. 1).

(*2)  Je-li Kód Unie zadaný pro (Výpočet poplatků – druh poplatku) B00.“


PŘÍLOHA I

Příloha A prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

1)

V hlavě I se tabulka „Formáty obecných požadavků na údaje pro žádosti a rozhodnutí“ mění takto:

a)

v řádku hlavy IV pořadové číslo DP IV/6 ve sloupci „název DP“ se text nahrazuje tímto:

„Již udělené zjednodušení a úlevy, bezpečnostní osvědčení vydaná na základě mezinárodních úmluv nebo na základě mezinárodní normy vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci nebo evropské normy vydané evropskou normalizační organizací nebo osvědčení udělující status, která jsou rovnocenná osvědčení AEO vydanému v třetí zemi a uznanému na základě dohody“;

b)

v řádku hlavy XIV pořadové číslo DP XIV/4 ve sloupci „název DP“ se text nahrazuje tímto:

„Lhůta pro předložení doplňkového celního prohlášení“

2)

v hlavě II v položce „KÓDY“ v podpoložce „6/2. Hospodářské podmínky“ v řádku pro kód 14 se text nahrazuje tímto:

„zpracování na výrobky určené k zabudování do letadel nebo k použití v letadlech, pro které bylo vydáno osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou EASA formulář 1 nebo rovnocenné osvědčení,“.


PŘÍLOHA II

Příloha B prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

1)

V hlavě I se tabulka „Formáty a kardinalita obecných požadavků na údaje pro prohlášení a oznámení“ mění takto:

a)

řádek 2/1 „Zjednodušené celní prohlášení / předchozí doklady“ se mění takto:

1)

ve sloupci „Formát DP (typ/délka)“ se text nahrazuje tímto:

„Druh předchozího dokladu: an..3 +

Označení předchozího dokladu: an..35 +

Identifikátor zbožové položky: n..5 +

Druh balení: an..2

Počet nákladových kusů: n..8

Měrná jednotka a případně kvalifikátor: an..4 +

Množství: n..16,6“;

2)

ve sloupci „Poznámky“ se doplňuje tento text:

„Použijí se měrné jednotky a kvalifikátory definované v TARIC. V takovém případě jsou měrné jednotky a kvalifikátory ve formátu an..4, avšak nikdy ve formátech n..4, jež jsou vyhrazeny pro vnitrostátní měrné jednotky a kvalifikátory.

Nejsou-li takové měrné jednotky a kvalifikátory v TARIC k dispozici, je možné použít vnitrostátní měrné jednotky a kvalifikátory. Jsou ve formátu n..4.“;

b)

v řádku 2/2 „Zvláštní záznamy“ ve sloupci „Kardinalita údajů v záhlaví“ se doplňuje tento text:

„99x“;

c)

řádek 2/3 „Předložené doklady, osvědčení a povolení, další podklady“ se mění takto:

1)

ve sloupci „Formát DP (typ/délka)“ se text nahrazuje tímto:

Typ dokumentu (kódy Unie): a1+ an3 + (je-li použitelné)

Identifikátor dokladu: an..35

NEBO

Typ dokumentu (vnitrostátní kódy): n1+an3 + (je-li použitelné)

Identifikátor dokladu: an..35

+ (je-li použitelné) Název vydávajícího orgánu: an..70 +

Datum platnosti: n8 (rrrrmmdd) +

Měrná jednotka a případně kvalifikátor: an..4 +

Množství: n..16,6 +

Kód měny: a3 +

Částka: n..16,2“;

2)

ve sloupci „Poznámky“ se doplňuje tento text:

„Použijí se měrné jednotky a kvalifikátory definované v TARIC. V takovém případě jsou měrné jednotky a kvalifikátory ve formátu an..4, avšak nikdy ve formátech n..4, jež jsou vyhrazeny pro vnitrostátní měrné jednotky a kvalifikátory.

Nejsou-li takové měrné jednotky a kvalifikátory v TARIC k dispozici, je možné použít vnitrostátní měrné jednotky a kvalifikátory. Jsou ve formátu n..4.

Měna se uvede v třípísmenných kódech měn ISO (ISO 4217).“;

3)

ve sloupci „Kardinalita údajů v záhlaví“ se text nahrazuje tímto:

„99x“;

d)

mezi řádky 3/44 a 4/1 se vkládají nové řádky, které znějí:

„3/45

Identifikační číslo osoby poskytující jistotu

an..17

N

1x

 

Číslo EORI má strukturu definovanou v hlavě II pro DP 3/2 Identifikační číslo vývozce.

3/46

Identifikační číslo osoby platící clo

an..17

N

1x

 

Číslo EORI má strukturu definovanou v hlavě II pro DP 3/2 Identifikační číslo vývozce.“;

e)

v řádku 4/18 ve sloupci Název DP se slova „Poštovní hodnota“ nahrazují slovem „Hodnota“;

f)

v řádku 4/19 ve sloupci Název DP se slova „Poštovní poplatky“ nahrazují slovy „Náklady na dopravu do konečného místa určení“;

g)

mezi řádky 5/30 a 6/1 se vkládá nový řádek, který zní:

„5/31

Datum přijetí

n8 (rrrrmmdd)

N

1x

1x“;

 

h)

řádek 6/19 „Druh zboží“ se mění tímto:

1)

ve sloupci „Formát DP (typ/délka)“ se text nahrazuje tímto:

„an..3“;

2)

ve sloupci „Poznámky“ se text nahrazuje tímto:

„Použije se seznam kódů UPU č. 130“.

i)

v řádku 7/13 ve sloupci „Název DP“ se text nahrazuje tímto: „Kód typu dodavatele kontejneru“;

j)

řádek 8/7 se zrušuje.

2)

V hlavě II se oddíl „2. KÓDY“ mění takto:

a)

položka „1/3. Druh tranzitního celního prohlášení / důkazu o celním statusu zboží“ se mění takto:

1)

v podpoložce „Kódy určené k použití v rámci tranzitu“ se doplňuje tento text:

„TIR

Zboží přepravované v rámci operace TIR“;

2)

v podpoložce „Kódy určené k použití v rámci celního manifestu“ se doplňuje tento text:

„N

Veškeré zboží, jehož se netýkají situace popsané v kódech T2L a T2LF“;

b)

položka „1/10. Režim“ podpoložka „Seznam režimů pro účely kódování“ se mění takto:

1)

popis kódu „01“ se nahrazuje tímto:

„Propuštění do volného oběhu zboží, které je zároveň znovu odesíláno v rámci obchodu mezi částmi celního území Unie, na něž se vztahují ustanovení směrnice 2006/112/ES nebo směrnice 2008/118/ES, a částmi uvedeného území, na které se tato ustanovení nevztahují, nebo v rámci obchodu mezi částmi uvedeného území, na které se tato ustanovení nevztahují.

Příklad: Zboží, které není zbožím Unie, dopravené ze třetí země, propuštěné do volného oběhu ve Francii a dále odeslané na Normanské ostrovy.“;

2)

Příklad“ kódu „10 Trvalý vývoz“ se nahrazuje tímto:

„Vývoz zboží Unie do třetí země, ale rovněž odeslání zboží Unie do částí celního území Unie, na které se nevztahují ustanovení směrnice 2006/112/ES nebo směrnice 2008/118/ES.“;

mezi řádky H6 a I1 se vkládají řádky, které znějí:

„H7

Celní prohlášení pro účely propuštění do volného oběhu pro zásilky, které jsou osvobozeny od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1186/2009.

4 000 “;

c)

v položce „1/11. Upřesnění režimu“ se v podpoložce „Aktivní zušlechťovací styk (článek 256 kodexu)“ doplňuje řádek, který zní:

„Zničení zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku

A10 “;

d)

v položce „1/11. Upřesnění režimu“ se podpoložka „Osvobození (nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (1))“ mění takto:

1)

v řádku, který přísluší kódu C01, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Osobní majetek dovážený fyzickými osobami při přenosu jejich obvyklého místa pobytu na celní území Unie“;

2)

v řádku, který přísluší kódu C43, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Osobní majetek propuštěný do volného oběhu fyzickou osobou, která má v úmyslu zahájit obvyklý pobyt na celním území Unie (bezcelní dovoz na základě prohlášení)“;

3)

v řádku, který přísluší kódu C60, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Výbava a vybavení domácnosti dovážené při příležitosti sňatku propuštěné do volného oběhu ne dříve než dva měsíce před konáním svatby (osvobození od cla podmíněno složením přiměřené záruky)“;

4)

v řádku, který přísluší kódu C61, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Dary obvykle darované při příležitosti sňatku propuštěné do volného oběhu ne dříve než dva měsíce před konáním svatby (osvobození od cla podmíněno složením přiměřené záruky)“;

5)

v řádku, který přísluší kódu C40, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí“;

e)

v položce „1/11. Upřesnění režimu“ se podpoložka „Dočasné použití“ mění takto:

1)

v řádku, který přísluší kódu D01, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Palety (včetně náhradních dílů, příslušenství a vybavení palet)“;

2)

v řádku, který přísluší kódu D02, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Kontejnery (včetně náhradních dílů, příslušenství a vybavení kontejnerů)“;

3)

v řádku, který přísluší kódu D19, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Zboží, které je předmětem přejímací zkoušky stanovené v kupní smlouvě“;

4)

v řádku, který přísluší kódu D26, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Zboží jiné než nově vyrobené, dovážené za účelem prodeje v dražbě“;

5)

v řádku, který přísluší kódu D51, se text v prvním sloupci nahrazuje tímto:

„Dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla“;

f)

v položce „1/11. Upřesnění režimu“ se oddíl „Dovoz“ v podpoložce „Ostatní“ mění takto:

1)

v řádku, který přísluší kódu F03, se slova „čl. 158 odst. 2“ nahrazují slovy „čl. 158 odst. 3“;

2)

řádky, které přísluší kódu F31 až F34, se zrušují;

3)

za řádkem, který přísluší kódu F47, se doplní následující řádky:

„Dovoz v rámci zvláštního režimu pro prodej zboží dováženého ze třetích zemí a území na dálku stanoveného v hlavě XII kapitole 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES.

F48

Dovoz v rámci zvláštního režimu pro přiznání a zaplacení dovozní DPH stanoveného v hlavě XII kapitole 7 směrnice 2006/112/ES.

F49 “;

g)

položka „2/2. Zvláštní záznamy“ v podpoložce „Zvláštní záznamy – kód XXXXX“ se mění takto:

1)

v tabulce v položce „Všeobecná kategorie – kód 0xxxx“ se řádek, který přísluší kódu 00500, nahrazuje tímto:

„Hlava II přílohy B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Totožný deklarant a dovozce

„Dovozce“

00500 “;

2)

v tabulce v položce „Všeobecná kategorie – kód 0xxxx“ se doplňují řádky, které znějí:

„Čl. 176 odst. 1 písm. c) a čl. 241 odst. 1 první pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku

„IP“ a příslušné „číslo povolení nebo číslo INF“

00700

Čl. 241 odst. 1 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku (zvláštní obchodněpolitická opatření)

„IP CPM“

00800

Článek 238 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Vyřízení dočasného použití

„TA“ a příslušné „číslo povolení“

00900 “;

3)

v tabulce v položce „Při dovozu: kód 1xxxx“ se řádky, které přísluší kódům 10200, 10300 a 10500, zrušují;

4)

řádky, které přísluší kódům 20100 a 20200, se nahrazují tímto:

„Článek 18 „společného tranzitního režimu“ (*)

Vývoz ze země společného tranzitního režimu nebo vývoz ze země Unie, který podléhá omezením

 

20100

Článek 18 „společného tranzitního režimu“ (*)

Vývoz ze země společného tranzitního režimu nebo vývoz ze země Unie, který podléhá clu

 

20200 “;

5)

v tabulce v položce „Při vývozu: kód 3xxxx“ v posledním sloupci druhého řádku se číslo „30 400“ nahrazuje číslem „30 700“;

h)

v položce „3/40. Identifikační číslo dodatečných daňových údajů“ se v podpoložce „1. Kód úlohy“, která přísluší kódu úlohy FR2, text ve třetím sloupci („Popis“) nahrazuje tímto:

„Osoba povinná při pořízení zboží uvnitř Unie odvést daň z přidané hodnoty v souladu s článkem 200 směrnice 2006/112/ES“;

i)

v položce „3/40. Identifikační číslo dodatečných daňových údajů“ se v podpoložce „1. Kód úlohy“ doplní následující řádky:

„FR5

Prodejce (IOSS)

Osoba povinná k dani, která využívá zvláštní režim pro prodej zboží dováženého ze třetích zemí a území na dálku stanovený v hlavě XII kapitole 6 oddíle 4 směrnice 2006/112/ES a držitel identifikačního čísla pro účely DPH uvedený v článku 369q této směrnice.

FR7

Osoba povinná k dani nebo osoba povinná odvést DPH

Identifikační číslo pro účely DPH osoby povinné k dani nebo osoby povinné odvést DPH, pokud je platba DPH odložena v souladu s čl. 211 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES.“;

j)

v položce „4/17. Preference“ se v řádku 19 text nahrazuje tímto:

„Dočasné osvobození od cla pro zboží dovážené s osvědčením o uvolnění oprávněnou osobou EASA formulář 1 nebo s rovnocenným osvědčením“;

k)

položka „7/13. Druh dodavatele zařízení“ se nahrazuje tímto „7/13. Kód typu dodavatele kontejneru“;

l)

v položce „8/2 Druh jistoty“ ve druhém sloupci („Kód“) sedmého řádku se „7“ nahrazuje „I“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU