(EU) 2019/1391Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1391 ze dne 6. září 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1218/1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 670/2013

Publikováno: Úř. věst. L 233, 10.9.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. září 2019 Nabývá účinnosti: 30. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1391

ze dne 6. září 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1218/1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 670/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1218/1999 (2) byl zahradní přístřešek o rozměrech 3 m x 3 m sestávající z potahu zhotoveného z tlusté 100 % bavlněné tkané látky, kovových sloupků, které tvoří rám, a napínacího zařízení umožňujícího upevnění k zemi, zařazen do kódu KN 6306 91 00 mezi „ostatní kempinkové výrobky“, protože je ze všech čtyř stran otevřen. Kód KN pro uvedenou kategorii výrobků se změnil v důsledku změn kódů harmonizovaného systému a kombinované nomenklatury a nařízení (ES) č. 1218/1999 bylo změněno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 441/2013 (3), ve kterém byl uveden nový kód KN 6306 90 00. Prováděcím nařízením (EU) č. 670/2013 (4) zařadila Komise výrobek, jehož podstatný charakter odpovídá venkovní plátěné střeše, jenž je předkládán bez rámu, tyčí nebo doplňků, do kódu KN 6306 90 00 jako „ostatní kempinkové výrobky“, jelikož nemá strany ani stěny, které umožňují vytvoření uzavřeného prostoru.

(2)

Na svém 62. zasedání v září 2018 schválil Výbor pro harmonizovaný systém Světové celní organizace stanovisko k sazebnímu zařazení č. 6306.22/1, kterým se zařazoval výrobek s názvem dočasný přístřešek o rozměrech přibližně 3 m × 3 m × 2,50 m sestávající z ocelového rámu se spojovacími díly a plastovými soklovými nohami a střešní krytinou s opláštěním čtyř rohových sloupků. Přístřešek je na všech čtyřech stranách otevřen a není pevně zakotven v zemi. Výrobek byl zařazen do položky HS 6306 22, která odpovídá kódu KN 6306 22 00.

(3)

Vzhledem ke stejným či velmi podobným vlastnostem výrobku popsaném v nařízení (ES) č. 1218/1999 a prováděcím nařízení (EU) č. 670/2013, není sazební zařazení zboží uvedeného v příloze dotyčných nařízení v souladu se stanoviskem k sazebnímu zařazení č. 6306.22/1 Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace.

(4)

Rozhodnutím Rady 87/369/EHS (5) je Unie smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (známém jako „harmonizovaný systém“ nebo „HS“), vypracované Radou pro celní spolupráci (známou jako „WCO“). Stanoviska k sazebnímu zařazení, jež vydává Výbor pro harmonizovaný systém, jsou v zásadě nástroje sloužící jako zdroj pokynů pro sazební opatření Unie.

(5)

Za účelem zajištění jednotného výkladu a používání harmonizovaného systému na mezinárodní úrovni a vzhledem k tomu, že je rozhodnutí Výboru pro harmonizovaný systém v souladu se zněním položky HS 6306.22, by Unie měla stanovisko k sazebnímu zařazení zboží č. 6306.22/1 Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace použít.

(6)

Právní základ a postup pro přijímání změn nařízení (ES) č. 1218/1999 a pro zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 670/2013 jsou shodné. Proto je vhodné přijmout pro tyto účely jeden akt.

(7)

Nařízení (ES) č. 1218/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 670/2013 by proto mělo být zrušeno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1218/1999 se zrušuje řádek odpovídající bodu 6 tabulky.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 670/2013 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. září 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1218/1999 ze dne 14. června 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 148, 15.6.1999, s. 9).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 130, 15.5.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2013 ze dne 9. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 193, 16.7.2013, s. 2).

(5)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř.věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU