(EU) 2019/1383Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019)

Publikováno: Úř. věst. L 230, 6.9.2019, s. 7-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení;Oprava
Přijato: 6. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 2019 Nabývá účinnosti: 24. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti

( Úřední věstník Evropské unie L 228 ze dne 4. září 2019 )

Strana 2, články 1 a 2 se nahrazují tímto:

„Článek 1

Nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Požadavky na zachování letové způsobilosti

1.   Zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. a) a letadlových celků určených k zástavbě do těchto letadel se zajišťuje v souladu s požadavky přílohy I (část M), s výjimkou letadel uvedených v odst. 2 prvním pododstavci, na něž se vztahují požadavky přílohy Vb (část ML).

2.   Požadavky přílohy Vb (část ML) se vztahují na tato letadla jiná než složitá motorová letadla:

a)

letouny s maximální vzletovou hmotností rovnou 2 730 kg nebo menší;

b)

rotorová letadla s maximální vzletovou hmotností 1 200 kg nebo menší, certifikovaná pro maximálně 4 osoby na palubě;

c)

jiná letadla ELA2.

Pokud je v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce, který je držitelem licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, uvedeno letadlo uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) a c), použijí se požadavky přílohy I (část M).

3.   Aby letadlo uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. a), b) a c) mohlo být uvedeno v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce, který je držitelem licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, musí splňovat všechny tyto požadavky:

a)

jeho program údržby schválil příslušný úřad v souladu s bodem M.A.302 přílohy I (část M);

b)

řádná údržba požadovaná programem údržby podle písmene a) byla provedena a osvědčena v souladu s body 145.A.48 a 145.A.50 přílohy II (část 145);

c)

kontrola letové způsobilosti byla provedena a nové osvědčení kontroly letové způsobilosti bylo vydáno v souladu s bodem M.A.901 přílohy I (část M).

4.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se zachování letové způsobilosti letadla uvedeného v čl. 1 písm. a), kterému bylo vydáno povolení k letu, zajišťuje na základě zvláštních dohod o zachování letové způsobilosti, jak je vymezuje povolení k letu vydané v souladu s přílohou I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (*1).

5.   Programy údržby letadel uvedených v čl. 1 písm. a), které jsou v souladu s požadavky uvedenými v bodě M.A.302 přílohy I (část M) použitelnými před dnem 24. září 2019, se považují za splňující požadavky uvedené v bodě M.A.302 přílohy I (část M), respektive v bodě ML.A.302 přílohy Vb (část ML) v souladu s odstavci 1 a 2.

6.   Provozovatelé zajistí zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b) a letadlových celků určených k zástavbě do těchto letadel v souladu s požadavky přílohy Va (část T).

7.   Zachování letové způsobilosti letounů s maximální osvědčenou vzletovou rychlostí 5 700 kg nebo nižší, které jsou vybaveny několika turbovrtulovými motory, se zajišťuje v souladu s požadavky použitelnými na jiná než složitá motorová letadla, jak je uvedeno v bodech M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 a M.A.803 přílohy I (část M), v bodě 145.A.30 přílohy II (část 145), v bodech 66.A.5, 66.A.30 a 66.A.70 a dodatcích V a VI přílohy III (část 66), v bodě CAMO.A.315 přílohy Vc (část CAMO) a v bodě CAO.A.010 a dodatku I přílohy Vd (část CAO) v rozsahu, v jakém jsou použitelné na jiná než složitá motorová letadla.

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).“;"

2)

článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Schvalování organizací podílejících se na zachování letové způsobilosti

1.   Organizacím podílejícím se na zachování letové způsobilosti letadel a letadlových částí k zástavbě do těchto letadel, včetně údržby, vydává oprávnění na jejich žádost příslušný úřad v souladu s požadavky přílohy II (část 145), přílohy Vc (část CAMO) nebo přílohy Vd (část CAO), podle toho, které jsou pro příslušné organizace použitelné.

2.   Odchylně od odstavce 1 může do dne 24. září 2020 organizacím na jejich žádost oprávnění vydat příslušný úřad v souladu s požadavky hlavy F a G přílohy I (část M). Tato oprávnění jsou platná do dne 24. září 2021.

3.   Oprávnění k údržbě vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s certifikační specifikací JAR-145 uvedenou v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (*2) a platná před dnem 29. listopadu 2003 se považují za vydaná v souladu s požadavky přílohy II (část 145) tohoto nařízení.

4.   Organizacím, které jsou držiteli platného oprávnění vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo s přílohou II (část 145), vydá příslušný úřad na jejich žádost formulář 3-CAO uvedený v dodatku 1 přílohy Vd (část CAO).

Práva takové organizace podle oprávnění vydaného v souladu přílohou Vd (část CAO) jsou shodná s právy podle oprávnění vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo s přílohou II (část 145). Tato práva však nepřesahují práva organizace podle oddílu A přílohy Vd (část CAO).

Organizace může napravit jakákoli zjištění nesouladu s přílohou Vd (část CAO) do dne 24. září 2021. Nejsou-li po tomto datu tato zjištění napravena, oprávnění se zruší.

Do doby, než organizace dosáhne souladu s přílohou Vd (část CAO), nebo do dne 24. září 2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve, je osvědčena a dozorována v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo případně přílohou II (část 145).

5.   Platná oprávnění organizací k řízení zachování letové způsobilosti vydaná v souladu s hlavou G přílohy I (část M) se považují za vydaná v souladu s přílohou Vc (část CAMO).

Organizace může napravit jakákoli zjištění nesouladu s přílohou Vc (část CAMO) do dne 24. září 2021.

Pokud organizace do tohoto data zjištění napraví, příslušný úřad jí vydá nové osvědčení o oprávnění na formuláři 14 v souladu s přílohou Vc (část CAMO). Nejsou-li tato zjištění napravena po tomto datu, oprávnění se zruší.

Do doby, než organizace dosáhne souladu s přílohou Vc (část CAMO), nebo do dne 24. září 2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve, je osvědčena a dozorována v souladu s hlavou G přílohy I (část M).

6.   Osvědčení o uvolnění do provozu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou vydaná přede dnem 28. října 2008 organizací údržby oprávněnou v souladu s požadavky stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, kde je tato organizace usazena, jiným než složitým motorovým letadlům, která nejsou používána v obchodní letecké dopravě, včetně veškerých letadlových částí určených k instalaci do těchto letadel, se považují za vydaná v souladu s body M.A.801 a M.A.802 přílohy I (část M) a bodem 145.A.50 přílohy II (část 145).

(*2)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).“;"

3)

v článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Osvědčující personál musí být kvalifikovaný v souladu s požadavky přílohy III (část 66), až na případy stanovené v bodech M.A.606 písm. h), M.A.607 písm. b), M.A.801 písm. d) a M.A.803 přílohy I (část M), v bodech ML.A.801 písm. c) a ML.A.803 přílohy Vb (část ML), v bodech CAO.A.035 písm. d) a CAO.A.040 písm. b) přílohy Vd (část CAO) a v bodě 145.A.30 písm. j) a dodatku IV přílohy II (část 145).“;

4)

vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Příslušné úřady

1.   Pokud členský stát určí jako příslušný úřad s nezbytnými pravomocemi a přidělenou odpovědností za osvědčování osob a organizací podléhajících tomuto nařízení a za dozor nad nimi více než jeden subjekt, musí být splněny tyto požadavky:

a)

jsou jednoznačně vymezeny pravomoci každého příslušného úřadu z hlediska odpovědnosti a zeměpisného omezení;

b)

mezi těmito úřady je zřízena koordinace s cílem zajistit účinné osvědčování organizací a osob podléhajících tomuto nařízení a dohled nad nimi v rámci jejich příslušné odpovědnosti.

2.   Členské státy zajistí, aby personál jejich příslušných úřadů nevykonával činnosti spojené s osvědčováním a dozorem, pokud skutečnosti nasvědčují tomu, že by to mohlo přímo nebo nepřímo vést ke střetu zájmů, zejména zájmů rodinných nebo finančních.

3.   Tam, kde je nutné provést úkony osvědčování nebo dozoru podle tohoto nařízení, příslušné úřady jsou oprávněny:

a)

kontrolovat záznamy, údaje, postupy a jakýkoli jiný materiál, který je relevantní pro plnění úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dozorem;

b)

pořizovat kopie nebo výpisy z těchto záznamů, údajů, postupů a dalších materiálů;

c)

žádat od jakéhokoli pracovníka těchto organizací na místě ústní vysvětlení;

d)

vstupovat do relevantních prostor, provozních lokalit nebo dopravních prostředků vlastněných nebo používaných těmito osobami;

e)

vykonávat audity, šetření, posouzení, prohlídky, včetně neohlášených prohlídek, v těchto organizacích;

f)

přijímat nebo iniciovat potřebná donucovací opatření.

4.   Pravomoci podle odstavce 3 jsou vykonávány v souladu s právními předpisy příslušného členského státu.“;

5)

článek 9 se zrušuje;

6)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

7)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

8)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

9)

příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

10)

příloha Va se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

11)

text uvedený v příloze VI tohoto nařízení se vkládá jako příloha Vb;

12)

text uvedený v příloze VII tohoto nařízení se vkládá jako příloha Vc;

13)

text uvedený v příloze VIII tohoto nařízení se vkládá jako příloha Vd.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 24. března 2020.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU