(EU) 2019/1382Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1382 ze dne 2. září 2019, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

Publikováno: Úř. věst. L 227, 3.9.2019, s. 1-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. září 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. září 2019 Nabývá účinnosti: 4. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1382

ze dne 2. září 2019,

kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (1),

po konzultaci s Výborem pro ochranná opatření,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   SOUVISLOSTI A POSTUP

(1)

Nařízením (EU) 2019/159 (2) Komise uložila ochranná opatření týkající se některých výrobků z oceli na dobu tří let. Tato opatření mají podobu celních kvót použitelných po určitá období, v jejichž rámci je splatné clo při překročení kvóty ve výši 25 %, pokud dovoz překročí stanovenou prahovou hodnotu, která odpovídá průměrné úrovni dovozu v letech 2015 až 2017.

(2)

Pro některé kategorie výrobků, na něž se ochranná opatření vztahují, jsou v současné době zavedena antidumpingová a/nebo vyrovnávací opatření. V důsledku toho by se u těchto výrobků po překročení celních kvót stanovených v rámci ochranných opatření stalo splatné při témže dovozu jak clo při překročení kvóty, tak i antidumpingové nebo vyrovnávací clo. Jak je zdůrazněno v nařízení (EU) 2019/159 (3), taková kumulace antidumpingových a/nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními uloženými týmž nařízením může vést většímu účinku na obchod, než je žádoucí, a proto je třeba v patřičné době provést přezkum.

(3)

Komise proto dne 24. dubna 2019 zveřejnila oznámení (4) o možných dopadech kombinovaných účinků antidumpingových a/nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními na dotčené kategorie výrobků. Pro lepší orientaci jsou tyto kategorie výrobků uvedeny v příloze 1.A. Ve svém oznámení ze dne 24. dubna 2019 Komise potvrdila, že existují důvody se domnívat, že by kombinace těchto opatření skutečně mohla mít účinek větší, než který byl zamýšlen nebo je žádoucí ve smyslu politiky a cílů Unie v oblasti ochrany obchodu, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2015/477, a že by mohlo být vhodné změnit stávající antidumpingová a vyrovnávací opatření týkající se těchto kategorií výrobků, na které se rovněž vztahují ochranná opatření, aby byla zajištěna přiměřenost těchto opatření.

(4)

Stejným oznámením vyzvala Komise zúčastněné strany, aby písemně vyjádřily svá stanoviska k uvedeným skutečnostem.

2.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

(5)

Komise obdržela připomínky od 12 zúčastněných stran a jejich argumenty řádně zvážila. Mezi těmito stranami je pět vyvážejících výrobců, jedna zahraniční vláda, jedno evropské sdružení výrobců oceli, čtyři uživatelé nebo dovozci oceli v EU, jakož i jedno sdružení uživatelů oceli.

(6)

Většina zúčastněných stran se shodla na tom, že by kombinace antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými celními opatřeními vůči stejným výrobkům mohla mít větší účinek, než který byl zamýšlen nebo je žádoucí ve smyslu politiky a cílů Unie v oblasti ochrany obchodu. Některé zúčastněné strany uvádějí, že takováto kombinace opatření by mohla představovat nežádoucí tíživé břemeno pro některé vyvážející výrobce usilující o vývoz do Unie, což by mohlo mít za následek zabránění jejich přístupu na trh Unie.

(7)

Jeden dovozce z Litvy souhlasil, že kombinace antidumpingových/antisubvenčních a ochranných opatření není žádoucí, a požádal o zpětnou opravu kombinovaného účinku opatření tím, že se dovozci nahradí částka odpovídající nadbytečnému zaplacenému clu.

(8)

V reakci na tuto žádost Komise uvedla, že článek 2 nařízení (EU) 2015/477 jasně vymezuje, že každé opatření přijaté podle uvedeného nařízení je použitelné ode dne jeho vstupu v platnost a nezakládá právo na vrácení cel vybraných před uvedeným datem, nestanoví-li Komise jinak. Vzhledem k tomu, že případné účinky tohoto přezkumu jsou omezeny na budoucí uplatnění dotčených souběžných opatření, bylo tvrzení vyvážejícího výrobce zamítnuto.

(9)

Jeden vyvážející výrobce z Ruska tvrdil, že aby byla zajištěna předvídatelnost a právní jistota a aby se za každou cenu zabránilo kombinovanému účinku antidumpingových a/nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními, měla by Komise stávající antidumpingová opatření okamžitě změnit bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vyčerpány celní kvóty pro produkty, na něž se vztahují dotyčná ochranná opatření.

(10)

Tento vyvážející výrobce konkrétně odkázal na antidumpingová cla uložená na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny, která byla uložena nařízením Komise (EU) 2017/1795 (5).

(11)

Komise v tomto ohledu připomněla, že účinek ochranných opatření vzniká až tehdy, když je příslušná úroveň celní kvóty vyčerpána (specifická nebo erga omnes) a je uloženo clo při překročení kvóty. Do té doby, domnívá se Komise, je úplná úroveň platných antidumpingových/antisubvenčních opatření i nadále nezbytná a odůvodněná, aby bylo možné napravit účinek nespravedlivě subvencovaných nebo dumpingových dovozů. Otázka kombinovaného účinku je tedy relevantní až po vyčerpání použitelného množstevního limitu a uplatnění dodatečných ochranných cel.

(12)

Komise pro doplnění dodala, že úroveň dovozu kategorií výrobků vyvezených ruským vyvážejícím výrobcem dosud zůstala pod úrovní příslušné celní kvóty. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(13)

Několik zúčastněných stran tvrdilo, že jsou vystaveny dvojitým nápravným opatřením, neboť v případě některých výrobků pocházejících ze Spojených států se na ně uplatňuje jak clo při překročení kvóty, tak tzv. „vyrovnávací opatření“ zavedená podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/886 (6). Tyto strany proto tvrdily, že by Komise měla tato opatření v rámci působnosti tohoto nařízení rovněž pozastavit.

(14)

Komise uvedla, že „vyrovnávací opatření“ a antidumpingová/antisubvenční opatření v zásadě sledují různé politické cíle, a proto se na ně nevztahuje přezkum, jehož cílem je posoudit přiměřenost kombinovaných antidumpingových/antisubvenčních opatření spolu s ochrannými opatřeními zavedenými nařízením (EU) 2019/159. V tomto ohledu se připomíná, že antidumpingová/antisubvenční opatření se snaží řešit „nespravedlivá“ obchodní opatření ze strany konkrétních provozovatelů nebo zemí. Na druhé straně cílem „vyrovnávacích opatření“ je vyrovnání rovnováhy koncesí a závazků mezi Unií a jiným členem WTO, a to pozastavením hmotně rovnocenných koncesí nebo jiných závazků (7) po jednostranném opatření přijatém tímto členem WTO, který narušil uvedenou rovnováhu koncesí a závazků. To se odráží i v různých právních základech posledně uvedených opatření, konkrétně v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 (8). Ustanovení nařízení (EU) 2015/477, které tvoří právní základ tohoto nařízení, se však specificky vztahují pouze na kombinované účinky antidumpingových a/nebo antisubvenčních opatření vůči stejným kategoriím výrobků uvedeným v příloze 1.A. Vzhledem k tomu, že tato opatření jsou odlišná, vycházejí z jiné situace a mají jiný účel, pozastavení těchto „vyrovnávacích opatření“ nespadá do působnosti tohoto přezkumu. Kombinovaný účinek ochranných a vyrovnávacích opatření proto nelze řešit v rámci specifického právního rámce nařízení (EU) 2015/477. Tento požadavek byl tedy zamítnut.

3.   ZÁVĚRY

(15)

Na základě výše uvedených skutečností a po náležitém zohlednění všech připomínek předložených dotčenými stranami Komise potvrzuje, že existují dostatečné důvody domnívat se, že by kombinace antidumpingových a/nebo antisubvenčních opatření a ochranných opatření zavedených nařízením (EU) 2019/159 pro kategorie výrobků uvedené v příloze 1.A skutečně měla větší účinek, než který byl zamýšlen nebo je žádoucí z hlediska politiky a cílů Unie v oblasti ochrany obchodu, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2015/477. Komise se proto domnívá, že je vhodné zavést opatření, která zabrání současnému uplatnění antidumpingových a/nebo vyrovnávacích opatření uvedených v příloze 2 spolu se clem při překročení kvóty pro kategorie výrobků z oceli uvedené v příloze 1.A.

(16)

Pokud se tedy celní sazba při překročení kvóty uvedená v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) 2019/159 začne uplatňovat na kategorie produktů uvedené v příloze 1.A a pokud je vyšší než rovnocenná sazba vyššího antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla použitelného na stejné kategorie produktů, vybírá se pouze clo při překročení kvóty. Jinými slovy, v případě, že clo při překročení kvóty představuje 25 % a ekvivalentní sazba antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla uplatnitelného na stejné kategorie výrobků se rovná 10 %, vybere se pouze clo při překročení kvóty. V takové situaci se výběr příslušného antidumpingového a/nebo antisubvenčního opatření pozastaví po dobu uplatňování výše uvedeného cla při překročení kvóty.

(17)

Pokud se sazba cla při překročení kvóty uvedená v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) 2019/159 začne uplatňovat na kategorie produktů uvedené v příloze 1.A a je nižší než rovnocenná sazba antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla použitelná na stejné kategorie produktů, mělo by clo při překročení kvóty být splatné v plné výši a navýšeno o rozdíl mezi clem při překročení kvóty a vyšším z platných antidumpingových/antisubvenčních cel, jak je stanoveno v příloze 2. Jinými slovy, pokud sazba cla při překročení kvóty představuje 25 % a vyšší z ekvivalentních sazeb antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla platných pro stejné kategorie produktů představuje 35 %, měla by být celní sazba při překročení kvóty ve výši 25 % navýšena o 10 % rozdíl mezi sazbou cla při překročení kvóty a ekvivalentní sazbou použitelného antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla. V takové situaci by měl být výběr nepříslušné části použitelného antidumpingového a/nebo antisubvenčního opatření pozastaven tak, aby se zajistilo, že kombinovaný účinek těchto dvou opatření nepřekročí vyšší z úrovní stávajícího antidumpingového/antisubvenčního opatření.

(18)

Aby bylo zamezeno pochybnostem, od momentu, kdy se přestane uplatňovat výše uvedená celní sazba při překročení kvóty, končí s okamžitou platností pozastavení výběru příslušného antidumpingového/antisubvenčního opatření. Od toho okamžiku je výběr příslušných antidumpingových/antisubvenčních opatření uplatňován jako obvykle.

(19)

Pro případy, kdy se kombinace antidumpingových a antisubvenčních opatření uplatňuje na stejný výrobek z některých zemí, poskytují pravidla pro jejich uplatňování za účelem zamezení dvojímu započtení příslušná nařízení s uvedená v příloze 1.B. V případech, kdy je celní sazba při překročení kvóty nižší, než kombinace antidumpingového a vyrovnávacího cla, bude před uplatněním cla při překročení kvóty přednostně uplatňován výběr kombinace antidumpingového a vyrovnávacího cla nebo její části.

(20)

V případech, kdy uplatnitelná antidumpingová a/nebo antisubvenční opatření sestávají z pevně stanoveného cla, Komise toto pevně stanovené clo převedla na valorické (ad valorem) clo a porovnala výslednou sazbu valorického cla se sazbou cla při překročení kvóty. V případech, kdy výsledná sazba valorického cla byla vyšší než sazba cla při překročení kvóty, byla snížená sazba antidumpingového a/nebo antisubvenčního cla podle 16. bodu odůvodnění převedena zpět na pevné clo.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nástroje na ochranu obchodu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V případech, kdy se na kategorie výrobku uvedené v příloze 1 nařízení (EU) 2019/159 začne uplatňovat clo při překročení kvóty uvedené v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) 2019/159 a toto clo je vyšší než ekvivalentní valorická úroveň antidumpingových/antisubvenčních cel uvedených v příloze 2, vybere se pouze clo při překročení kvóty uvedené v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) 2019/159.

2.   Po dobu uplatňování odstavce 1 se pozastavuje výběr cla uloženého v souladu s nařízeními uvedenými v příloze 1.B tohoto nařízení.

3.   V případech, kdy se na kategorie výrobku uvedené v příloze 1 nařízení (EU) 2019/159 začne uplatňovat clo při překročení kvóty uvedené v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) 2019/159 a toto clo je nižší než ekvivalentní valorická úroveň antidumpingových/antisubvenčních cel uvedených v příloze 2, vybere se clo při překročení kvóty uvedené v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) 2019/159 společně s rozdílem mezi tímto clem a vyšší z ekvivalentních valorických úrovní antidumpingových/antisubvenčních cel uvedených v příloze 2.

4.   Výběr části objemu antidumpingových/antisubvenčních cel, která se podle odstavce 2 nevybere, se pozastavuje.

5.   Pozastavení výběru uvedená v odstavcích 2 a 4 jsou časově omezena na dobu uplatňování cla při překročení kvóty uvedené v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) 2019/159.

Článek 2

Veškerá opatření přijatá podle tohoto nařízení se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a nemají zpětný účinek.

Žádné opatření přijaté podle tohoto nařízení nezakládá právo na vrácení cel vybraných před datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27.

(3)  Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 53, 186. bod odůvodnění.

(4)  Úř. věst. C 146, 26.4.2019, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 158, 21.6.2018, s. 5.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/724 (Úř. věst. L 122, 17.5.2018, s. 14) a (EU) 2018/886.

(8)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 50.


PŘÍLOHA 1.A

Seznam kategorií výrobků, na něž se vztahují konečná ochranná opatření

Číslo výrobku

Kategorie výrobku

Kódy KN

1

Plechy a pásy z nelegované nebo ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Plechy z nelegované oceli a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Elektroplechy (jiné než s orientovanou strukturou)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Pokovené plechy

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Plechy s organickým povlakem

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Výrobky z bílého plechu

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Kvarto plechy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Betonářská ocel

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Válcovaný drát z nerezavějící oceli

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Štětovnice

7301 10 00

19

Železniční materiál

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Plynové trubky

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Duté profily

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Ostatní bezešvé trubky

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Velké svařované trubky

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Ostatní svařované trubky

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Drát z nelegované oceli

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


PŘÍLOHA 1.B

Seznam právních předpisů ukládajících antidumpingová a antisubvenční opatření na výrobky, které podléhají ochrannému opatření

1)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1795 ze dne 5. října 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících ze Srbska (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 24);

2)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/969 ze dne 8. června 2017, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/649, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 17);

3)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1328 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace a o konečném výběru prozatímního cla (Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 1);

4)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/186 ze dne 7. února 2018 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 34, 8.2.2018, s. 16);

5)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/687 ze dne 2. května 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 116, 3.5.2019, s. 5);

6)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/688 ze dne 2. května 2019, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 116, 3.5.2019, s. 39);

7)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/336 ze dne 27. února 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 18);

8)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1429 ze dne 26. srpna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 224, 27.8.2015, s. 10);

9)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1246 ze dne 28. července 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 204, 29.7.2016, s. 70);

10)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1019 ze dne 16. června 2017 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky (Úř. věst. L 155, 17.6.2017, s. 6);

11)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1141 ze dne 27. června 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých tyčí a prutů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 165, 28.6.2017, s. 2);

12)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1846 ze dne 14. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 9);

13)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/110 ze dne 26. ledna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 6);

14)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 15);

15)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1469 ze dne 1. října 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 246, 2.10.2018, s. 20);

16)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/804 ze dne 11. května 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 121, 12.5.2017, s. 3);

17)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/251 ze dne 12. února 2019, týkající se konečných antidumpingových cel uložených na dovoz společnosti Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2272 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 25) a

18)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/865 ze dne 4. června 2015 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 12).


PŘÍLOHA 2

Sazby antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla platné po dobu splatnosti ochranného cla na stejný výrobek.

PŘÍLOHA 2.1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1795 ze dne 5. října 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících ze Srbska (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 24).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Sazba konečného cla – v EUR/t netto

Ekvivalent celní sazby ve valorickém clu

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření – EUR/t netto

Brazílie

ArcelorMittal Brasil S.A.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brazílie

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brazílie

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brazílie

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brazílie

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Brazílie

Všechny ostatní brazilské společnosti

C999

63

17,50 %

0,00

Írán

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Írán

Všechny ostatní íránské společnosti

C999

57,5

17,90 %

0,00

Rusko

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Rusko

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Rusko

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Rusko

Všechny ostatní ruské společnosti

C999

96,5

33 %

23,39

Ukrajina

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukrajina

Všechny ostatní ukrajinské společnosti

C999

60,5

19,40 %

0,00

PŘÍLOHA 2.2

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/969 ze dne 8. června 2017, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/649, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 17).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné vyrovnávací clo

Původní konečné antidumpingové clo

Vyrovnávací clo při splatnosti ochranného opatření

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Hesteel Co., Ltd., pobočka v Tangshanu

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Hesteel Co., Ltd., pobočka Chengde

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Čínská lidová republika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

PŘÍLOHA 2.3

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1328 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace a o konečném výběru prozatímního cla (Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 1).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Šanghaj

C105

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

C999

22,10 %

0,00 %

Rusko

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Rusko

PAO Severstal, Čerepovec

C100

34 %

9,00 %

Rusko

Všechny ostatní společnosti

C999

36,10 %

11,10 %

PŘÍLOHA 2.4

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/186 ze dne 7. února 2018 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 34, 8.2.2018, s. 16).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Hesteel Co., Ltd., pobočka v Handanu

C227

27,8 %

2,80 %

Čínská lidová republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

27,8 %

2,80 %

Čínská lidová republika

Hesteel Co., Ltd., pobočka v Tangshanu

C159

27,8 %

2,80 %

Čínská lidová republika

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd.

C228

27,8 %

2,80 %

Čínská lidová republika

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd.

C229

17,2 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd.

C164

17,2 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd.

C230

27,9 %

2,90 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C112

27,9 %

2,90 %

Čínská lidová republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

C999

27,9 %

2,90 %

PŘÍLOHA 2.5

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/687 ze dne 2. května 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 116, 3.5.2019, s. 5–38).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/688 ze dne 2. května 2019, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 116, 3.5.2019, s. 39).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné vyrovnávací clo

Původní konečné antidumpingové clo

Vyrovnávací clo při splatnosti ochranného opatření

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. a Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd a Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co. Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co. Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Jiangyin Ninesky Technology Co. Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co. Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Maanshan Iron & Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co. Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Tangshan Iron And Steel Group Co. Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Tianjin Xinyu Color Plate Co. Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Wuxi Zhongcai New Materials Co. Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Xinyu Iron And Steel Co. Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

PŘÍLOHA 2.6

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/336 ze dne 27. února 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 18).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Čínská lidová republika

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Čínská lidová republika

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd a Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Čínská lidová republika

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

C999

73,7 %

48,70 %

PŘÍLOHA 2.7

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1429 ze dne 26. srpna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 224, 27.8.2015, s. 10).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

C999

25,3 %

0,3 %

Tchaj-wan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Tchaj-wan

Všechny ostatní společnosti

C999

6,8 %

0,0 %

PŘÍLOHA 2.8

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1246 ze dne 28. července 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 204, 29.7.2016, s. 70).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Ťiang-jin

C060

18,4 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Ťiang-jin

C061

18,4 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Čang-ťia-kang

C062

22,5 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Čang-ťia-kang

C063

22,5 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Čang-ťia-kang

C065

22,5 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

C999

22,5 %

0,0 %

PŘÍLOHA 2.9

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1019 ze dne 16. června 2017 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky (Úř. věst. L 155, 17.6.2017, s. 6).

Země

Společnost

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Bělorusko

Všechny společnosti

10,60 %

0,0 %

PŘÍLOHA 2.10

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1141 ze dne 27. června 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých tyčí a prutů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 165, 28.6.2017, s. 2).

Země

Společnost

Město

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné vyrovnávací clo

Vyrovnávací clo při splatnosti ochranného opatření

Indie

Chandan Steel Ltd., Mumbaí

 

B002

3,4 %

0,0 %

Indie

Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Mumbaí; Precision Metals, Mumbaí; Hindustan Inox Ltd., Mumbaí; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbaí

 

B003

3,3 %

0,0 %

Indie

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maháráštra a Mumbaí, Maháráštra

 

B004

0,0 %

0,0 %

Indie

Ambica Steel Ltd.

Nové Dillí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Facor Steels Ltd.

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Global Smelters Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabád

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Mukand Ltd.

Tháné

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabád

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Sindia Steels Ltd.

Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

SKM Steels Ltd.

Mumbaí

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Tháné

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

Indie

Všechny ostatní společnosti

 

B999

4,0 %

0,0 %

PŘÍLOHA 2.11

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1846 ze dne 14. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 9).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

A999

24,0 %

0 %

PŘÍLOHA 2.12

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/110 ze dne 26. ledna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 6).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Všechny společnosti

90,60 %

65,6 %

Rusko

Skupina TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company a Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Rusko

Skupina OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works a Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Rusko

Všechny ostatní společnosti

A999

20,50 %

0,0 %

Bělorusko

Všechny společnosti

38,10 %

13,1 %

PŘÍLOHA 2.13

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 15).

Země

Společnost/společnosti

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Čínská lidová republika

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Čínská lidová republika

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Čínská lidová republika

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264

56,9 %

31,9 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

B999

71,9 %

46,9 %

PŘÍLOHA 2.14

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1469 ze dne 1. října 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 246, 2.10.2018, s. 20).

Země

Společnost/společnosti

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Rusko

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant a Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Rusko

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant and OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Rusko

Všechny ostatní společnosti

A999

35,8 %

10,8 %

Ukrajina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukrajina

LLC Interpipe Niko Tube a OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukrajina

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukrajina

Všechny ostatní společnosti

A999

25,7 %

0,7 %

PŘÍLOHA 2.15

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/804 ze dne 11. května 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 121, 12.5.2017, s. 3).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Čínská lidová republika

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Čínská lidová republika

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Čínská lidová republika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Čínská lidová republika

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Čínská lidová republika

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínská lidová republika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínská lidová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínská lidová republika

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínská lidová republika

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Čínská lidová republika

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínská lidová republika

Všichni ostatní výrobci

C999

54,9 %

29,9 %

PŘÍLOHA 2.16

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/251 ze dne 12. února 2019, týkající se konečných antidumpingových cel uložených na dovoz společnosti Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2272 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 25).

Země

Společnost

Město

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, ČLR

 

A949

17,7 %

0,0 %

Čínská lidová republika

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd.

Chan-tan

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Cheng-jang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Cheng-jang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd.

Čang-ťia-kang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Ťiang-jin

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Ťiang-jin

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Čcheng-tu

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Shenyang Xinda Co., Ltd.

Šen-jang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Su-čou

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tchien-ťin

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wu-si

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wu-si

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.

Wu-si

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd.

Čang-ťia-kang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd.

Čang-ťia-kang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

 

A999

39,2 %

14,2 %

PŘÍLOHA 2.17

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/865 ze dne 4. června 2015 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 12).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Čínská lidová republika

Kiswire Qingdao, Ltd., Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Čínská lidová republika

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, a Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

A999

46,20 %

21,20 %


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU