(EU) 2019/1375Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1375 ze dne 26. srpna 2019 kterým se po třísté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 223, 27.8.2019, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1375

ze dne 26. srpna 2019

kterým se po třísté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 20. srpna 2019 rozhodl o změně jedné položky v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. srpna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 se mění takto:

Identifikační údaje u následujícího záznamu v oddíle „Fyzické osoby“ se mění takto:

„BAH AG MOUSSA (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Ag Mossa b) Ammi Salim). Státní příslušnost: malijská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 14.8.2019.“ se nahrazuje tímto:

„BAH AG MOUSSA (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Ag Mossa b) Ammi Salim). Datum narození: a) 1.1.1958, b) 31.12.1952, c) 28.10.1956. Státní příslušnost: malijská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 14.8.2019.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU