(EU) 2019/1374Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1374 ze dne 26. srpna 2019 o opětovném zahájení šetření v návaznosti na rozsudek ze dne 3. července 2019 ve věci C-644/17 Eurobolt, pokud jde o prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie

Publikováno: Úř. věst. L 223, 27.8.2019, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1374

ze dne 26. srpna 2019

o opětovném zahájení šetření v návaznosti na rozsudek ze dne 3. července 2019 ve věci C-644/17 Eurobolt, pokud jde o prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 266 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   ŘÍZENÍ

(1)

Dne 9. listopadu 2007 zahájila Komise antidumpingové řízení týkající se dovozu některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (ČLR) (2) v souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (3) (dále jen „základní nařízení“).

(2)

Dne 31. ledna 2009 uložila Rada nařízením (ES) č. 91/2009 (4) konečné antidumpingové clo na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky.

(3)

Po uložení konečného antidumpingového cla obdržela Komise důkazy o tom, že tato opatření jsou obcházena překládkou v Malajsii.

(4)

Proto Komise dne 28. listopadu 2010 nařízením (EU) 966/2010 (5) zahájila šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 91/2009.

(5)

Dne 26. července 2011 pak Rada nařízením (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011 (dále jen „nařízení o obcházení“) (6) antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009 rozšířila na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie.

(6)

Dne 27. února 2016 Komise zrušila konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009 a rozšířené nařízením (EU) č. 723/2011 (7).

(7)

Dne 17. listopadu 2017 požádal nizozemský nejvyšší soud o rozhodnutí o předběžné otázce v souvislosti s domácím sporem předneseným nizozemským dovozcem spojovacích prostředků z Malajsie, společností Eurobolt BV (dále jen „Eurobolt“). Eurobolt zpochybnil platnost opatření proti obcházení z toho důvodu, že Komise nezaslala výboru veškeré potřebné informace alespoň 10 pracovních dnů před jeho zasedáním, jak předepisoval v té době platný čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (8).

(8)

V této souvislosti se předkládající soud Soudního dvora dotázal, zda je nařízení (EU) č. 723/2011 neplatné vzhledem k čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009, protože vyjádření společnosti Eurobolt v odpověď na závěry Komise nebyla, jakožto potřebné informace ve smyslu tohoto ustanovení, dána k dispozici poradnímu výboru stanovenému v uvedeném ustanovení nejpozději deset pracovních dní před jeho zasedáním (9).

(9)

Soudní dvůr v rozsudku konstatoval, že dotčená vyjádření byla společností Eurobolt předložena v jejím postavení zúčastněné osoby v rámci šetření zahájeného Komisí podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009. Cílem těchto vyjádření bylo odpovědět na předběžné závěry, které přijala Komise (10). Proto měla být považována za potřebné informace pro účely čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (11) s tím účinkem, že toto ustanovení bylo porušeno v rozsahu, v němž uvedená vyjádření nebyla oznámena členským státům nejpozději deset pracovních dní před zasedáním poradního výboru (12).

(10)

Pro Soudní dvůr tudíž požadavek poskytnout veškeré potřebné informace poradnímu výboru nejpozději deset pracovních dní před jeho zasedáním, stanovený v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009, představuje podstatnou formální náležitost řádného postupu, jehož porušení má za následek neplatnost dotčeného aktu (13).

(11)

Podle článku 266 SFEU jsou orgány Unie povinny přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie.

(12)

Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že jestliže rozsudek Soudního dvora zrušil nařízení o uložení antidumpingového cla nebo prohlásil, že je takové nařízení neplatné, orgán, který má přijmout opatření k vyhovění tomuto rozsudku, má možnost pokračovat v řízení, na jehož základě bylo vydáno uvedené nařízení, i když tato možnost není výslovně stanovena použitelnou právní úpravou (14).

(13)

Dále z ní vyplývá, že s výjimkou případů, kdy bylo konstatovanou protiprávností postiženo celé řízení, má dotčený orgán za účelem přijetí aktu, jehož účelem je nahrazení zrušeného nebo neplatného aktu, možnost pokračovat v řízení až od fáze, kdy k této protiprávnosti došlo (15). To konkrétně znamená, že za situace, kdy je akt, kterým je správní řízení ukončeno, zrušen, nemá fakt, že akt byl zrušen, nutně vliv na přípravné akty, jako je nařízení (EU) č. 996/2010 o zahájení řízení s cílem zabránit obcházení.

(14)

V tomto případě Soudní dvůr prohlásil nařízení (EU) č. 723/2011 za neplatné, jelikož bylo přijato v rozporu s postupem konzultace podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009. Komise má tedy možnost napravit ty aspekty nařízení (EU) č. 723/2011, které vedle k jeho zrušení, přičemž ty části, na které rozsudek neměly vliv, zůstanou nedotčeny (16).

(15)

Komise se tedy rozhodla opětovně zahájit šetření obcházení antidumpingových opatření, aby napravila protiprávnost zjištěnou Soudním dvorem.

2.   POSTUP OPĚTOVNÉHO ZAHÁJENÍ

2.1.   Opětovné zahájení

(16)

Vzhledem k výše uvedenému Komise opětovně zahajuje šetření obcházení antidumpingových opatření u dovozu některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, které vedlo k přijetí prováděcího nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009.

(17)

Opětovné zahájení je omezeno na provedení rozsudku Soudního dvora ve věci C-644/17 Eurobolt. V uvedeném rozsudku se protiprávnost zjištěná Soudním dvorem týká povinností vyplývajících z postupu konzultace v poradním výboru podle v té době platného ustanovení čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009. Uvedený postup byl mezitím nahrazen postupem projednávání v přezkumném výboru podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011 (17) (18).

(18)

V tomto ohledu Komise konstatuje, že akty Evropské unie mají být v zásadě přijímány v souladu s procesními pravidly platnými v době jejich přijetí. Avšak právě kvůli zrušení čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 ve znění platném v době původního šetření může být řízení, jako je současné opětovné zahájení šetření obcházení antidumpingových opatření zahájené podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009, od zrušení čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 v podobě platné v době přijetí nařízení (EU) č. 723/2011 dokončeno pouze na základě postupu projednávání ve výboru momentálně platném pro uložení opatření proti obcházení (19). Podle čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 v kodifikovaném znění nařízení (EU) 2016/1036 (20) je postupem, který má být použit pro toto opětovné zahájení, postup uvedený v článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(19)

Jelikož v tomto konkrétním případě nebyla vyjádření společnosti Eurobolt jakožto zúčastněné strany v souvislosti se šetřením zahájeným Komisí podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 řádně sdělena poradnímu výboru, hodlá Komise tato vyjádření (jakož i další informace poskytnuté zúčastněnými stranami, jak je uvedeno v oddíle 2.2) analyzovat a výsledek této analýzy zahrnout do návrhu, jenž bude předložen výboru.

(20)

Následně pak Komise výbor zkonzultuje v souladu s přezkumným postupem podle článku 5 nařízení (EU) č. 128/2011, na nějž odkazuje čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036, a to nejpozději 14 dnů před zasedáním jmenovaného výboru. Vlády členských států se tak budou moci prostřednictvím svých zástupců v poradním výboru obeznámit se všemi potřebnými informacemi týkajícími se těchto vyjádření, aby mohly prostřednictvím interních i externích konzultací definovat postoj na ochranu svých specifických zájmů.

2.2.   Písemná podání

(21)

Zúčastněné strany se vyzývají, aby ve lhůtě 20 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie oznámily svá stanoviska, poskytly informace a předložily podklady k otázkám souvisejícím s opětovným zahájením šetření.

2.3.   Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

(22)

Zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se opětovného zahájení šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

2.4.   Pokyny pro písemná podání a zasílání korespondence

(23)

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu by se neměla vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

(24)

Všechna písemná podání a korespondence zúčastněných stran, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (21).

(25)

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (22), předložit shrnutí těchto informací, které nemá důvěrnou povahu a které se označí poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.

(26)

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení. Použitím e-mailu nebo stránek TRON.tdi vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [email protected]

2.5.   Nedostatečná spolupráce

(27)

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(28)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

(29)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

(30)

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.

2.6.   Úředník pro slyšení

(31)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(32)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

(33)

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených otázek a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

(34)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Zpracování osobních údajů

(35)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (24).

(36)

Prohlášení o ochraně údajů, které informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činnosti Komise v oblasti obrany obchodu, je k dispozici na stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Pokyny pro celní orgány

(37)

Vnitrostátní celní orgány před tím, než rozhodnou o jakékoli žádosti o vrácení a prominutí cla v souvislosti s tímto nařízením, vyčkají na zveřejnění výsledku opětovně zahájeného řízení. Výsledky by měly být za běžných okolností zveřejněny do devíti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

2.9.   Poskytnutí informací

(38)

Zúčastněné strany budou následně informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě je zamýšleno provést rozsudek, a budou moci k nim zaujmout stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Komise opětovně zahajuje šetření obcházení antidumpingových opatření u dovozu některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, které vedlo k přijetí prováděcího nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009.

Článek 2

Vnitrostátní celní orgány před tím, než rozhodnou o jakékoli žádosti o vrácení a prominutí cla v souvislosti s tímto nařízením, vyčkají na zveřejnění výsledku opětovně zahájeného šetření.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 267, 9.11.2007, s. 31).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1). Nejnovější konsolidované znění základního nařízení má nyní podobu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 29, 31.1.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 966/2010 ze dne 27. října 2010 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 282, 28.10.2010, s. 29).

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie (Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 6).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/278 ze dne 26. února 2016 o zrušení konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířeného na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie (Úř. věst. L 52, 27.2.2016, s. 24).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

(9)  Rozsudek ze dne 3. července 2019 ve věci C-644/17 Eurobolt, EU:C:2019:555, bod 33.

(10)  Tamtéž, bod 40.

(11)  Tamtéž, bod 42.

(12)  Tamtéž, bod 43.

(13)  Tamtéž, bod 51.

(14)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2018 ve věci C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, bod 73; viz rovněž rozsudek Soudního dvora ze dne 19. června 2019 ve věci C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, bod 43.

(15)  Tamtéž, bod 74; viz rovněž rozsudek Soudního dvora ze dne 19. června 2019 ve věci C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, bod 43.

(16)  Rozsudek ze dne 3. října 2000 ve věci C-458/98 Industrie des Poudres Sphériques v. Rada, ECLI:EU:C:2000:531, body 80–85.

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(18)  Viz v tomto ohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 1).

(19)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2018 ve věci C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, body 44–55.

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).

(21)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(22)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(23)  Pro získání přístupu k portálu TRON.tdi potřebují mít zúčastněné strany účet EU Login. Úplné informace o registraci a používání TRON.tdi jsou k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU