(EU) 2019/1346Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1346 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 213, 14.8.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. září 2019 Nabývá účinnosti: 3. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1346

ze dne 8. srpna 2019,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1263/96 (2) ve znění nařízení Komise (EU) č. 1164/2010 (3). Tato změna zahrnuje změnu názvu „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ na „Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“.

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1164/2010 ze dne 9. prosince 2010, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHOP)] (Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 66).

(4)  Úř. věst. C 138, 15.4.2019, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU