(EU) 2019/1339Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1339 ze dne 8. srpna 2019, kterým se stanoví přechodné období pro používání chráněného označení původu „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 209, 9.8.2019, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 29. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1339

ze dne 8. srpna 2019,

kterým se stanoví přechodné období pro používání chráněného označení původu „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem ze dne 16. listopadu 2016 francouzské orgány informovaly Komisi, že v rámci vnitrostátního námitkového řízení se ohlásila společnost Cidrerie de la Brique se sídlem na adrese 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, která již více než pět let legálně uvádí na trh výrobek pod názvem „Cidre Cotentin“/„Cotentin“. Vzhledem k tomu, že tato společnost splňuje podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, požádaly francouzské orgány Evropskou komisi, aby jí poskytla přechodné období do 30. června 2020.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/939 (2) Komise zařadila název „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP) do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, aniž by společnosti Cidrerie de la Brique poskytla přechodné období podle čl. 15 odst. 1, o které požádaly francouzské orgány. Prováděcí nařízení (EU) 2018/939 vstoupilo v platnost dne 23. července 2018.

(3)

V e-mailech ze dne 10. a 12. dubna 2019 francouzské orgány uvedly podrobné důvody, proč má podnik Cidrerie de la Brique nárok na poskytnutí přechodného období podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, a znovu požádaly Komisi, aby dotčenému podniku takové období poskytla.

(4)

Dotčená společnost se sídlem ve vymezené zeměpisné oblasti uvedené ve specifikaci produktu s označením původu „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ nevyrábí své výrobky na základě specifikace produktu s chráněným označením, a pokud by užívala označení CHOP, porušila by čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012.

(5)

Společnost Cidrerie de la Brique tedy splňovala podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 umožňující využít přechodného období, během něhož lze používat prodejní název v souladu s právem i po zápisu do rejstříku. Proto by společnosti používání názvu „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP) během přechodného období do 30. června 2020 mělo být poskytnuto.

(6)

Vzhledem k tomu, že název je chráněn od 23. července 2018, data vstupu v platnost prováděcího nařízení (EU) 2018/939, kterým byl výrobek „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP) zapsaný do rejstříku, je nutné se zpětnou platností povolit používání chráněného názvu až do uvedeného data.

(7)

Opatření stanovené tímto nařízením je v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Cidrerie de la Brique se sídlem na adrese 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph je povoleno používat zapsaný název „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP) během přechodného období do 30. června 2020.

Tato přechodná lhůta vstoupí v platnost se zpětnou účinností od 23. července 2018.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 8. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/939 ze dne 26. června 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP) (Úř. věst. L 166, 3.7.2018, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU