(EU) 2019/1329Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1329 ze dne 6. srpna 2019, kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570

Publikováno: Úř. věst. L 207, 7.8.2019, s. 12-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1329

ze dne 6. srpna 2019,

kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na články 8 a 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2), a zejména na články 13 a 24 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (3), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (4), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037 (5),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (6),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření (7),

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ OPATŘENÍ

(1)

Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků (dále jen „dotčený výrobek“) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 Rada rovněž uložila konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčeného výrobku do Unie.

(2)

Čínská obchodní komora pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (dále jen „komora CCCME“) předložila Komisi jménem skupiny vyvážejících výrobců cenový závazek. Rozhodnutím 2013/423/EU (8) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. V návaznosti na oznámení o změněné verzi cenového závazku, které předložila skupina vyvážejících výrobců společně s komorou CCCME, potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (9), že přijímá cenový závazek ve změněné podobě, a to na dobu uplatňování konečných antidumpingových a vyrovnávacích opatření (dále jen „závazek“). Závazek byl přijat mimo jiné pro společnost Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC B914 (dále jen „Zhejiang Sunflower“).

(3)

Komise rovněž přijala rozhodnutí, jehož prostřednictvím vyjasnila provádění závazku (10), a patnáct nařízení, jejichž prostřednictvím odvolala přijetí závazku několika vyvážejících výrobců (11).

(4)

Prováděcími nařízeními (EU) 2016/185 (12) a (EU) 2016/184 (13) Komise konečné antidumpingové a vyrovnávací clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z ČLR rozšířila na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu s výjimkou několika skutečných výrobců.

(5)

Prováděcím nařízením (EU) 2017/367 (dále jen „antidumpingové nařízení o přezkumu před pozbytím platnosti“) Komise rozšířila konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z ČLR po přezkumu před pozbytím platnosti a zastavení částečného prozatímního přezkumu, a to podle čl. 11 odst. 2, resp. čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (dále jen „základní antidumpingové nařízení“).

(6)

Prováděcím nařízením (EU) 2017/366 (dále jen „antisubvenční nařízení o přezkumu před pozbytím platnosti“) Komise rozšířila konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z ČLR po přezkumu před pozbytím platnosti a zastavení částečného prozatímního přezkumu, a to podle čl. 18 odst. 2, resp. čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037 (dále jen „základní antisubvenční nařízení“).

(7)

Prováděcím nařízením (EU) 2017/1570 (dále jen „zrušující nařízení“) Komise zrušila závazek.

(8)

Oznámeními 2018/C 310/06 (14) a 2018/C 310/07 (15) Komise oznámila, že antidumpingové clo a antisubvenční clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z ČLR pozbude platnosti dne 3. září 2018.

B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU

(9)

Na základě tohoto závazku vyvážející výrobci mimo jiné souhlasili, že nebudou prodávat dotčený výrobek prvnímu nezávislému odběrateli v Unii pod určitou minimální dovozní cenou. Minimální dovozní cena podléhala mechanismu čtvrtletních úprav na základě mezinárodních spotových cen modulů podle databáze společnosti Bloomberg.

(10)

Vyvážející výrobci rovněž souhlasili, že dotčený výrobek budou prodávat pouze prostřednictvím přímého prodeje. Pro účely závazku byl přímý prodej definován buď jako prodej prvnímu nezávislému odběrateli v Unii, nebo prostřednictvím strany ve spojení v Unii uvedené v závazku. Nepřímý prodej do Unie ze strany společností jiných, než které jsou uvedeny v závazku, představoval porušení závazku.

(11)

V rámci závazku byl rovněž uveden orientační seznam případů, které představují jeho porušení. Uvedený seznam zejména zahrnoval uzavírání dohod o vyrovnání s odběrateli a účast v systému obchodování, který s sebou nese riziko obcházení opatření. Prodej solárních panelů pro výstavbu solárních parků společnostmi ve spojení s vyvážejícím vývozcem představoval rovněž porušení závazku.

(12)

Útvary Komise dopisem ze dne 30. září 2019 komoře CCCME výslovně objasnily, že podle podmínek závazku prodej pro výstavbu solárních parků stranami ve spojení představuje porušení závazku. Po vstupu závazku v platnost zaznamenaly útvary Komise podstatné zvýšení vývozu jako závislého prodeje pro výstavbu solárních parků, což představovalo změnu obchodních toků. Závazek proto již nebylo možné účinně monitorovat. Útvary Komise požádaly komoru CCCME, aby sdělila tuto informaci všem čínským vyvážejícím výrobcům účastnícím se závazku. Tuto informaci útvary Komise navíc opakovaně šířily během seminářů pořádaných v ČLR. Během těchto seminářů útvary Komise poskytly vyvážejícím výrobcům rozsáhlé informace a vysvětlení týkající se provádění závazku, mimo jiné informace z výše uvedeného dopisu.

(13)

Oznamovací povinnosti v rámci závazku stanovily, že každý vývozce předkládá Komisi mimo jiné čtvrtletní zprávy o svém přímém prodeji nezávislým odběratelům v Unii, o svém prodeji stranám ve spojení v Unii a o prodeji svých stran ve spojení prvnímu nezávislému odběrateli v Unii. To znamenalo, že údaje uváděné v těchto čtvrtletních zprávách musí být úplné a správné a že vykázané transakce musely být zcela v souladu s podmínkami závazku. Hlášení dalšího prodeje v Unii bylo zvláštní povinností v případě, že dotčený výrobek byl prvnímu nezávislému odběrateli prodáván prostřednictvím dovozce ve spojení. Pouze tato hlášení Komisi umožňovala monitorovat, zda byla cena dovozce ve spojení při dalším prodeji prvnímu nezávislému odběrateli v souladu s minimální dovozní cenou.

(14)

Podle závazku by každý vyvážející výrobce byl rovněž odpovědný za porušení způsobené kteroukoli z jeho stran ve spojení bez ohledu na to, zda je uvedena v závazku.

(15)

Podobně se vyvážející výrobci dále zavázali konzultovat Komisi ve věci jakýchkoli obtíží či otázek technického či jiného rázu, které mohly během plnění závazku vyvstat. Útvary Komise neobdržely od společnosti Zhejiang Sunflower žádnou takovou žádost.

C.   ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

(16)

Závazek byl původně přijat od více než 120 společností/skupin společností. Mezitím Komise odvolala přijetí závazku v případě 19 společností. U sedmnácti z nich bylo shledáno, že závazek porušily, a zbývající dvě společnosti měly takový obchodní model, kvůli němuž nebylo proveditelné dodržování závazku z jejich strany monitorovat. Kromě toho dalších 16 čínských společností závazek dobrovolně odvolalo.

(17)

Komise zrušujícím nařízením zrušila závazek a zavedla variabilní clo v podobě minimální dovozní ceny. Variabilní clo v podobě minimální dovozní ceny mělo takový účinek, že způsobilý dovoz s deklarovanou hodnotou ve výši minimální dovozní ceny nebo vyšší nepodléhal clu. Navíc celní orgány vybraly clo ihned, jakmile byl výrobek dovezen za cenu nižší než minimální dovozní cenu. Zrušující nařízení se vztahuje na veškerý celně odbavený dovoz po jeho vstupu v platnost.

(18)

V době vstupu zrušujícího nařízení v platnost dne 1. října 2017 Komise dále prováděla šetření týkající se dodržování závazku a považovala za vhodné zahájit nová šetření u zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu v době, kdy byl závazek dosud v platnosti. V případě těchto šetření by vznikl celní dluh přijetím prohlášení o propuštění do volného oběhu: a) kdykoli se v souvislosti s dovozem fakturovaným společnostmi, na něž se vztahuje závazek, zjistí, že jedna nebo více podmínek závazku nebyly splněny; nebo b) když Komise v nařízení nebo rozhodnutí, které se týká konkrétních transakcí, shledá, že došlo k porušení závazku, a prohlásí příslušné závazkové faktury za neplatné.

(19)

Prováděcím nařízením (EU) 2018/1551 (16) Komise prohlásila faktury vystavené dvěma vyvážejícími výrobci, kteří porušili závazek v době, kdy byl ještě v platnosti, za neplatné.

D.   MONITOROVÁNÍ VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ

(20)

Na základě čl. 8 odst. 9 a čl. 14 odst. 7 základního antidumpingového nařízení a na základě čl. 13 odst. 9 a čl. 24 odst. 7 základního antisubvenčního nařízení předložily Komisi celní orgány jednoho členského státu důkazy ohledně nedodržování závazku ze strany společnosti Zhejiang Sunflower.

(21)

Zjištění uvedená níže v 22. až 27. bodě odůvodnění se zabývají tvrzeními obdrženými od celních orgánů členského státu uvedenými v 20. bodě odůvodnění ohledně společnosti Zhejiang Sunflower v souvislosti s údajným porušením závazku v době, kdy byl ještě v platnosti.

E.   DŮVODY PRO PROHLÁŠENÍ ZÁVAZKOVÝCH FAKTUR ZA NEPLATNÉ

(22)

Důkazy obdržené od celních orgánů členského státu uvedeného v 20. bodě odůvodnění naznačují, že společnost Zhejiang Sunflower a její dovozce ve spojení prodávali solární panely v Unii za cenu systematicky nižší, než je minimální dovozní cena, čímž porušovali ustanovení závazku, jak je popsáno výše v 9. bodě odůvodnění.

(23)

Podle důkazů obdržených od celních orgánů členského státu uvedených v 20. bodě odůvodnění společnost Zhejiang Sunflower se svým dovozcem ve spojení v Unii vytvořila od vstupu závazku v platnost obchodní systém (např. skryté provize, podvodné podhodnocení služeb zejména v souvislosti se solárními parky) pro prodej solárních panelů pod minimální dovozní cenou.

(24)

Společnost Zhejiang Sunflower prodávala solární panely svému dovozci ve spojení v Unii, který je dále prodával nezávislým odběratelům. Podle důkazů obdržených od celních orgánů dostávali tito nezávislí odběratelé skryté provize prostřednictvím společnosti sídlící v Hongkongu, která je ve spojení se společností Zhejiang Sunflower. Konečné prodejní ceny solárních panelů uvedené na faktuře dalšího prodeje byly tak ve skutečnosti sníženy na úrovně porušující platné minimální dovozní ceny.

(25)

Dovozce ve spojení také prodával solární panely pro solární parky stavěné konečnými odběrateli, kteří nebyli ve spojení. Dovozce ve spojení sjednával s těmito konečnými odběrateli cenu za celý balíček sestávající ze solárních panelů, invertorů a inženýrských služeb, zadávání zakázek a stavebních služeb. Na faktuře byla cena solárních panelů zvýšena tak, aby byla dodržena použitelná minimální dovozní cena, zatímco cena inženýrských služeb, zadávání zakázek a stavebních služeb byla odpovídajícím způsobem snížena, aby se kompenzovalo umělé zvýšení cen solárních panelů. Konečné prodejní ceny solárních panelů uvedené na faktuře dalšího prodeje byly tak ve skutečnosti sníženy na úrovně porušující platné minimální dovozní ceny.

(26)

U jednoho konečného odběratele, který nakupoval solární panely pro výstavbu projektů solárních parků, bylo ve skutečnosti zjištěno, že je ve spojení se společností Zhejiang Sunflower, neboť náležel do stejné skupiny jako společnost Zhejiang Sunflower a její dovozce ve spojení. Prodej solárních panelů pro výstavbu solárních parků společnostmi ve spojení s vývozcem byl rovněž porušení závazku (viz 12. bod odůvodnění).

(27)

Konečně podle informací získaných od celních orgánů Komise rovněž shledala, že společnost Zhejiang Sunflower porušila své povinnosti týkající se podávání zpráv. Několik dalších prodejů konečným odběratelům identifikovaných v důkazech předložených celními orgány nebylo oznámeno Komisi. Celní orgány identifikovaly konečné nezávislé odběratele, které vývozce neuvedl ve zprávě obsahující „seznam odběratelů“ vyžadované podle podmínek závazku.

F.   PŘÍSLUŠNÉ ZÁVAZKOVÉ FAKTURY

(28)

Systematická povaha porušení identifikovaných výše znamená, že všechny transakce mezi společností Zhejiang Sunflower a jejím dovozcem ve spojení byly těmito porušeními postiženy. Mohlo by se jevit především s ohledem na systematickou povahu, že konečným cílem dovozce ve spojení bylo, aby byl veškerý dovoz použit pro obcházení závazku, a to různými způsoby popsanými výše. Navíc porušení informačních povinností způsobilo, že pro Komisi bylo velmi složité jakkoliv ověřovat jednotlivé transakce.

(29)

Prodejní transakce společnosti Zhejiang Sunflower a jejího dovozce ve spojení jsou uvedeny v tabulce níže. Z důvodu uvedeného ve 28. bodě odůvodnění bylo u všech transakcí shledáno, že porušují závazek (23. až 27. bod odůvodnění).

Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku

Datum

SUNOWE14047

22.3.2014

SUNOWE14050

19.3.2014

SUNOWE14050-RE

26.3.2014

SUNOWE14175

24.6.2014

SUNOWE14199

23.7.2014

SUNOWE14307-RE

19.11.2014

SUNOWE14308-RE

19.11.2014

SUNOWE14309-RE

19.11.2014

SUNOWE15340

29.9.2015

SUNOWE15341

29.9.2015

SUNOWE15342

29.9.2015

SUNOWE15343

29.9.2015

SUNOWE15344

29.9.2015

SUNOWE15345

29.9.2015

SUNOWE15346

29.9.2015

SUNOWE15347

29.9.2015

SUNOWE13247

13.9.2013

SUNOWE13248

13.9.2013

SUNOWE13249

13.9.2013

SUNOWE13250

13.9.2013

SUNOWE13341

4.11.2013

SUNOWE13342

4.11.2013

SUNOWE13383

3.12.2013

SUNOWE13384

3.12.2013

SUNOWE13385

3.12.2013

SUNOWE13386

3.12.2013

SUNOWE13388

5.12.2013

SUNOWE13397

16.12.2013

SUNOWE13398

16.12.2013

SUNOWE13399

16.12.2013

SUNOWE13407

18.12.2013

SUNOWE13407

18.12.2013

SUNOWE13408

18.12.2013

SUNOWE13409

18.12.2013

SUNOWE13410

18.12.2013

SUNOWE13411

18.12.2013

SUNOWE13412

18.12.2013

SUNOWE13413

18.12.2013

SUNOWE14096

17.4.2014

SUNOWE14143

22.5.2014

SUNOWE14182

24.6.2014

SUNOWE14206

17.7.2014

SUNOWE14224

2.8.2014

SUNOWE14228

9.8.2014

SUNOWE14232

12.8.2014

SUNOWE14249

22.8.2014

SUNOWE14258

28.8.2014

SUNOWE14265

13.9.2014

SUNOWE14266

13.9.2014

SUNOWE14290

20.9.2014

SUNOWE14291

20.9.2014

SUNOWE14307

20.10.2014

SUNOWE14308

20.10.2014

SUNOWE14309

20.10.2014

SUNOWE14406

19.12.2014

SUNOWE14413

23.12.2014

SUNOWE14421

27.12.2014

SUNOWE14427

5.1.2015

SUNOWE15001

9.1.2015

SUNOWE15007

19.1.2015

SUNOWE15136

17.4.2015

SUNOWE15137

17.4.2015

SUNOWE15138

17.4.2015

SUNOWE15139

17.4.2015

SUNOWE15186

12.5.2015

SUNOWE15187

12.5.2015

SUNOWE15188

12.5.2015

SUNOWE15194

19.5.2015

SUNOWE15251

19.6.2015

SUNOWE15251-RE

1.7.2015

SUNOWE15278

6.7.2015

SUNOWE15279

6.7.2015

SUNOWE15280

6.7.2015

SUNOWE15281

6.7.2015

SUNOWE15350

29.9.2015

SUNOWE15351

29.9.2015

SUNOWE15352

8.10.2015

SUNOWE15353

8.10.2015

SUNOWE15421

12.11.2015

SUNOWE15435

17.11.2015

SUNOWE15435

17.11.2015

SUNOWE16023

22.1.2016

SUNOWE16025

27.1.2016

SUNOWE16055

11.3.2016

SUNOWE16056

11.3.2016

SUNOWE16075

23.3.2016

SUNOWE16075

23.3.2016

SUNOWE16076

23.3.2016

SUNOWE16107

8.4.2016

SUNOWE16108

8.4.2016

SUNOWE16119

15.4.2016

SUNOWE16120

15.4.2016

SUNOWE16121

15.4.2016

SUNOWE16128

21.4.2016

SUNOWE16133 A

27.4.2016

SUNOWE16134 A

27.4.2016

SUNOWE16135 A

27.4.2016

SUNOWE16146 A

6.5.2016

SUNOWE16147 A

6.5.2016

SUNOWE16155 A

7.5.2016

SUNOWE16156 A

7.5.2016

SUNOWE16228-A

13.6.2016

SUNOWE16229-A

13.6.2016

SUNOWE16260 A

29.6.2016

SUNOWE16261 A

29.6.2016

SUNOWE16262 A

29.6.2016

SUNOWE16263 A

29.6.2016

SUNOWE16274 A

11.7.2016

SUNOWE16275 A

11.7.2016

SUNOWE16276 A

11.7.2016

SUNOWE16277 A

11.7.2016

SUNOWE16278 A

11.7.2016

SUNOWE16279 A

11.7.2016

SUNOWE16280 A

11.7.2016

SUNOWE16281 A

11.7.2016

SUNOWE16282 A

11.7.2016

SUNOWE16283 A

11.7.2016

SUNOWE16284 A

11.7.2016

SUNOWE16285 A

11.7.2016

SUNOWE16286 A

11.7.2016

SUNOWE16287 A

11.7.2016

SUNOWE16288 A

11.7.2016

SUNOWE16289 A

11.7.2016

SUNOWE16289 A

11.7.2016

SUNOWE16308 A

5.8.2016

SUNOWE16309 A

5.8.2016

SUNOWE16310 A

5.8.2016

SUNOWE16311 A

5.8.2016

SUNOWE16312 A

5.8.2016

SUNOWE16313 A

5.8.2016

SUNOWE16314 A

5.8.2016

SUNOWE16315 A

5.8.2016

SUNOWE16316 A

13.8.2016

SUNOWE16317 A

13.8.2016

SUNOWE16318 A

13.8.2016

SUNOWE16319 A

13.8.2016

SUNOWE16320 A

13.8.2016

SUNOWE16321 A

13.8.2016

SUNOWE16322 A

13.8.2016

SUNOWE16323 A

13.8.2016

SUNOWE16324 A

13.8.2016

SUNOWE16341

23.8.2016

SUNOWE16342

23.8.2016

SUNOWE16343

23.8.2016

SUNOWE16344

23.8.2016

SUNOWE16345

5.9.2016

SUNOWE16346

5.9.2016

SUNOWE16347

5.9.2016

SUNOWE16354 A

13.9.2016

SUNOWE16355 A

13.9.2016

SUNOWE16356 A

13.9.2016

SUNOWE16357 A

13.9.2016

SUNOWE16358 A

13.9.2016

SUNOWE16359 A

13.9.2016

SUNOWE16370 A

27.9.2016

SUNOWE16371 A

27.9.2016

SUNOWE16372 A

27.9.2016

SUNOWE16373 A

27.9.2016

SUNOWE16374 A

27.9.2016

SUNOWE16378 A

29.9.2016

SUNOWE16379 A

29.9.2016

SUNOWE16380 A

29.9.2016

SUNOWE16381 A

29.9.2016

SUNOWE16382 A

29.9.2016

SUNOWE16404 A

14.10.2016

SUNOWE16405 A

14.10.2016

SUNOWE16406 A

14.10.2016

SUNOWE16407 A

14.10.2016

SUNOWE16408 A

14.10.2016

SUNOWE16415 A

21.10.2016

SUNOWE16416 A

21.10.2016

SUNOWE16417 A

21.10.2016

SUNOWE16418 A

21.10.2016

SUNOWE16419 A

21.10.2016

SUNOWE16426 A

26.10.2016

SUNOWE16427 A

26.10.2016

SUNOWE17020 A

13.2.2017

SUNOWE17021 A

13.2.2017

SUNOWE17022 A

13.2.2017

SUNOWE17023 A

13.2.2017

SUNOWE17024 A

13.2.2017

SUNOWE17025 A

13.2.2017

SUNOWE17026 A

13.2.2017

SUNOWE17027 A

13.2.2017

SUNOWE17028 A

13.2.2017

SUNOWE17029 A

13.2.2017

SUNOWE17030 A

13.2.2017

SUNOWE17034 A

20.2.2017

SUNOWE17035 A

20.2.2017

SUNOWE17041 A

27.2.2017

SUNOWE17042 A

27.2.2017

SUNOWE17044 A

28.2.2017

SUNOWE17045 A

28.2.2017

SUNOWE17049 A

3.3.2017

SUNOWE17050 A

3.3.2017

SUNOWE17051 A

3.3.2017

SUNOWE17052 A

3.3.2017

SUNOWE17053 A

3.3.2017

SUNOWE17054 A

3.3.2017

SUNOWE17055 A

3.3.2017

SUNOWE17056 A

3.3.2017

SUNOWE17060 A

8.3.2017

SUNOWE17061 A

8.3.2017

SUNOWE17103 A

10.4.2017

SUNOWE17104 A

10.4.2017

SUNOWE17105 A

10.4.2017

SUNOWE17150 A

10.5.2017

SUNOWE17151 A

10.5.2017

SUNOWE17201 A

1.6.2017

SUNOWE17202 A

1.6.2017

SUNOWE17203 A

1.6.2017

SUNOWE17204 A

1.6.2017

SUNOWE17255 A

1.6.2017

SUNOWE17372 A

5.7.2017

SUNOWE17373 A

5.7.2017

SUNOWE17374 A

5.7.2017

SUNOWE17375 A

5.7.2017

SUNOWE17376 A

5.7.2017

SUNOWE17573 A

23.9.2017

G.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ

(30)

Zúčastněné strany byly informovány o zjištěních a o úmyslu zneplatnit závazkové faktury. Zúčastněné strany dostaly příležitost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení.

(31)

Vyvážející výrobce, jeho dovozce ve spojení v Unii a dvanáct konečných odběratelů, kteří nebyli ve spojení s vývozcem ve spojení, předložili písemné připomínky.

(32)

Několik odběratelů, kteří nebyli ve spojení, a vyvážející výrobce a jeho dovozce ve spojení požádali o slyšení. Pouze vyvážející výrobce a jeho dovozce ve spojení navázali na své žádosti.

(33)

Navíc právník zastupující vyvážejícího výrobce a jeho dovozce ve spojení požádal o druhé slyšení s útvary Komise za přítomnosti úředníka pro slyšení. Slyšení mu bylo umožněno v souvislosti s dopisem, který Komisi zaslal německý právník zastupující vyvážejícího výrobce a jeho dovozce ve spojení před německým vnitrostátním soudem. Jak výše zmíněný dopis, tak i žádost o slyšení byly předloženy po uplynutí platné lhůty pro podání připomínek, respektive pro žádosti o slyšení.

(34)

Společnost Zhejiang Sunflower a její dovozce ve spojení tvrdili, že Komise nemůže zrušit platnost závazkových faktur a nařídit vybrání cla z minulých dovozů solárních panelů propuštěných do volného oběhu údajně se zpětnou účinností. Podle nich by vybrání antidumpingových a vyrovnávacích cel se zpětnou účinností bez předchozí registrace a znovu uložení prozatímního cla na tento dovoz bylo v rozporu s čl. 8 odst. 1, 9 a 10 a čl. 10 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 1, 9 a 10 a čl. 16 odst. 5 základního antisubvenčního nařízení.

(35)

Komise připomínky předložené zúčastněnými stranami zvážila a zabývá se jimi níže.

(36)

Komise se bude nejprve zabývat tvrzením o údajné zpětné účinnosti uloženého opatření. V tomto ohledu lze uvést, že podle čl. 8 odst. 10 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 10 základního antisubvenčního nařízení může být prozatímní clo uloženo v případě, že šetření, které vedlo ke vzniku závazku, nebylo ukončeno. Avšak tato ustanovení se nepoužijí ve scénáři, který existuje v předmětné věci. V předmětné věci mají celní orgány členských států za úkol zrušit platnost celních faktur, které vystavili v rámci dobrovolného závazku někteří vyvážející výrobci dotčeného výrobku, včetně společnosti Zhejiang Sunflower, za závazkovou cenu namísto uhrazení antidumpingových a vyrovnávacích cel, aby se napravila újma způsobená jejich dumpingovými praktikami a nekalým subvencováním dotčeného výrobku.

(37)

Současný případ se jinými slovy týká odnětí dočasného nehrazení antidumpingových a vyrovnávacích cel, protože podmínky pro jeho trvání již nebyly shledány za platné. Jak je uvedeno ve 20. a násl. bodech odůvodnění, Komise obdržela informace od celních orgánů členských států, které dokládají, že prodeje společnosti Zhejiang Sunflower svému dovozci ve spojení a následné další prodeje prvnímu nezávislému odběrateli nebyly realizovány v souladu s podmínkami závazku.

(38)

Komise připomíná, že podle rozhodnutí Komise 2013/707/EU se porušení podmínek závazku může projevit nesprávnými fakturami u konkrétních transakcí (17). Jsou to tyto neplatné faktury, které představují porušení podmínek závazku. Jsou to proto rovněž tyto faktury, u nichž musí Komise zrušit platnost. To zajistí, že celní orgány členských států vyberou celý celní dluh společnosti Zhejiang Sunflower. Není tím dotčena možnost celních orgánu vybírat toto clo nezávisle na formálním zjištění Komise, že došlo k porušení závazku, na základě obecných pravidel prováděcích nařízení (EU) č. 1238/2013 a (EU) č. 1239/2013.

(39)

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 uznávají pravomoc Komise, vyplývající z čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení, konstatovat porušení závazku a odvolat jeho přijetí, ale rovněž zrušit platnost faktur vystavených v rámci takového závazku.

(40)

Prostřednictvím tohoto zrušení platnosti Komise oznamuje celním orgánům členských států, že dočasné nevybírání platných antidumpingových a vyrovnávacích cel je odňato a že u dotčeného dovozu musí být vybírána individuální cla. Za těchto okolností nastupují a uplatňují se konečná cla zavedená čl. 9 odst. 4 a čl. 14 odst. 4 základního nařízení.

(41)

Takový výběr cla, které by bylo splatné již od počátku, není porušením zákazu zpětné účinnosti, nebo případně v dané věci porušením zásady legitimních očekávání. Společnost Zhejiang Sunflower měla povinnost neporušit podmínky závazku, a na oplátku mohla těžit z dočasného nevybírání antidumpingových a vyrovnávacích cel. Jelikož však tyto podmínky nerespektovala, nemůže namítat, že nabyla legitimní očekávání ze situace, která byla způsobilá být za určitých okolností změněna. Tvrzení proti zrušení platnosti faktur byla proto zamítnuta.

(42)

Společnost Zhejiang Sunflower a její dovozce ve spojení rovněž namítali, že Komise by neměla zrušit platnost některých faktur týkajících se solárních panelů, které nikdy nebyly dále opětovně prodány konečným nezávislým odběratelům, neboť tyto prodeje neporušily podmínky závazku. Namítali, že by neměla být zrušena platnost faktur týkajících se solárních panelů použitých v solárních parcích realizovaných společností ve spojení, neboť tyto solární panely nebyly prodány konečným nezávislým odběratelům, nýbrž byly použity v solárních parcích společností ve spojení. Namítali rovněž, že by neměla být zrušena platnost faktur týkajících se solárních panelů, které zůstaly v zásobách i po vypršení závazku nebo opatření, neboť nebyly dále prodány prvnímu nezávislému odběrateli. Podle stran neupravuje ustanovení 3.1 závazku cenu účtovanou mezi dvěma společnostmi ve spojení, ale pouze cenu účtovanou prvními nezávislému odběrateli. Podle stran je tedy podle ustanovení 3.8 závazku minimální dovozní cenou platnou pro další prodej v Unii společností ve spojení prvnímu nezávislému odběrateli minimální dovozní cena platná v době dalšího prodeje a nikoliv minimální dovozní cena platná v okamžiku, kdy dovozce ve spojení solární panely dovezl.

(43)

Komise poznamenává, že solární panely, které údajně nebyly nikdy opětovně prodány konečným odběratelům, vstoupily do Unie a byly propuštěny do volného oběhu v rámci závazkových faktur, a byly tudíž osvobozeny od antidumpingových a vyrovnávacích cel. Jak je zdůrazněno v 12. bodě odůvodnění, Komise informovala komoru CCCME, že vývoz solárních panelů pro výstavbu solárních parků (závislé prodeje) představoval porušení závazku. Jak je zmíněno v 12. bodě odůvodnění, tato informace by oznámena dotčeným vyvážejících výrobcům. Důkazy obdržené od celních orgánů zmíněné v 20. bodě odůvodnění ukazují, že vedle nezákonných závislých vývozů, dostávaly společnosti ve spojení zapojené do výstavby solárních parků rovněž skryté provize. Tvrzení, že platnost faktur týkajících se solárních panelů použitých pro výstavbu solárních parků společnostmi ve spojení by neměla být zrušena, bylo proto zamítnuto.

(44)

Pokud jde o tvrzení, že faktury týkající se solárních panelů, které nebyly nikdy opětovně prodány nezávislým konečným odběratelům, by neměly být zrušeny, Komise znovu zdůrazňuje, že dovoz vstoupil do Unie za doprovodu závazkových faktur, aby byl propuštěn do volného oběhu, aniž by bylo nutné uhradit antidumpingové a vyrovnávací clo na základě toho, že platí podmínky závazku. Nelze proto nyní tvrdit, že se na toto zboží nevztahují podmínky závazku.

(45)

Na podporu tohoto tvrzení předložily strany příklad skladové faktury a excelovou tabulku uvádějící některé faktury a odpovídající referenční údaje kontejnerů. Přestože strany tvrdí, že mohou předložit veškeré písemné doklady, nebyly tyto doklady předloženy. Komise poznamenává, že některé zboží, které nebylo údajně dále prodáno, bylo dovezeno v roce 2013. To znamená, že je zboží skladováno po mnoho let. To znamená, že celkově u operací této společností je vazba mezi dovozem a transakcemi dalšího prodeje zcela přerušena. Jinými slovy neexistuje korelace mezi dováženým zbožím a dále prodávaným zbožím. Takový systém sám o sobě nelze monitorovat a vytváří nebezpečí spekulací, pokud jde o minimální dovozní cenu.

(46)

Společnost Zhejiang Sunflower a její dovozce zakládají svá tvrzení na ustanovení 3.8 závazku. Podle tohoto ustanovení musí faktury dalšího prodej dodržovat minimální dovozní cenu, která platila ve čtvrtletí, které předcházelo datu faktury dalšího prodeje. Podle jejich výkladu toto znamená, že pokud k prodeji dochází více než jedno čtvrtletí po vstupu zrušujícího nařízení v platnost, již neexistuje žádná minimální dovozní cena pro předcházející čtvrtletí. V důsledku toho by dovozce ve spojení mohl prodávat volně za ceny dle svého uvážení.

(47)

Tento výklad závazku není slučitelný s celkovou strukturou a duchem závazku (18). V ustanoveních závazku, a to zejména v jeho ustanovení 3.1, se vyvážející výrobci zavazují dodržovat minimální dovozní cenu rovněž v situacích, kdy k dovozu dochází prostřednictvím dovozce ve spojení. Není proto žádných pochyb, že se minimální dovozní cena vztahuje na faktury dalšího prodeje bez ohledu na to, k jakému datu jsou vystavovány. Pro zboží dovážené v rámci závazku nadále platí podmínky závazku až do doby, kdy je prodáno prvnímu nezávislému odběrateli. Proto jsou-li některé faktury dalšího prodeje vystaveny více než jedno čtvrtletí po vstupu zrušujícího nařízení v platnost, minimální dovozní cena posledního čtvrtletí i nadále platí, neboť to je jediný možný výklad, při němž je ustanovení 3.8 závazku slučitelné s celkovou strukturou a duchem závazku, zejména s ustanovením 3.1.

(48)

Komise rovněž poznamenává, že jak je uvedeno v 23. bodě odůvodnění, společnost Zhejiang Sunflower se svým dovozcem ve spojení v Unii vytvořila podvodný obchodní systém (např. skryté provize, podvodné podhodnocení služeb) pro prodej solárních panelů pod minimální dovozní cenou. Proto se u všech transakcí a souvisejících faktur na solární panely prodané společností Zhejiang Sunflower a jejím dovozcem ve spojení na trh Unie má za to, že jsou postiženy tímto podvodným obchodním systémem bez ohledu na to, zda byly solární panely dále prodány nezávislým odběratelům v Unii, či nikoliv.

(49)

Každopádně podle tvrzení společnosti Zhejiang Sunflower a jejího dovozce ve spojení byla pouze část množství z příslušných závazkových faktur údajně stále v zásobách. Jinými slovy části množství obsažená v příslušných fakturách byla prodána konečným nezávislým odběratelům v rozporu s podmínkami závazku a zbývající množství nebylo údajně nikdy opětovně prodáno.

(50)

Komise v odpovědi na toto tvrzení podotkla, že veškerý dovoz dotčeného výrobku celně odbavený a propuštěný do volného oběhu v Unii musel splnit podmínky závazku. Tudíž pro určení správného celního dluhu je důležité, zda při dovozu dotčeného výrobku do Unie dodržovali společnost Zhejiang Sunflower a její dovozce ve spojení podmínky závazku, přičemž v případě porušení podmínek závazku se stává clo splatným. Jak je uvedeno v 20. až 22. bodě odůvodnění, jejich prodeje, jestliže spadají do závazkových faktur uvedených v tomto nařízení, nevyhověly těmto podmínkám. Proto otázka, zda by mělo být použitelné antidumpingové a vyrovnávací clo hrazeno u těchto výrobků, či nikoliv, nezávisí na tom, zda uvedené výrobky byly opětovně prodány nezávislým odběratelům v Unii nebo zůstaly ve skladě: podstatné je to, že podmínky závazku dobrovolně přijatého společností Zhejiang Sunflower nebyly dodrženy. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(51)

Jeden konečný odběratel, který nebyl ve spojení, uvedl, že nemůže ve svých záznamech identifikovat žádné faktury uvedené v informačním dokumentu Komise. Tvrdil rovněž, že u všech solárních panelů, které zakoupil od společnosti Zhejiang Sunflower, byla dodržena minimální dovozní cena.

(52)

Komise poznamenává, že důkazy shromážděné celními orgány členského státu uvedené ve 20. bodě odůvodnění ukazují, že tento konečný odběratel obdržel skrytou provizi od dovozce ve spojení v Unii a že platná minimální dovozní cena nebyla dodržena. Tento konečný odběratel, který nebyl ve spojení, tudíž nemohl identifikovat faktury uvedené v informačním dokumentu, protože faktury v 28. bodě odůvodnění byly vystaveny společností Zhejiang Sunflower svému dovozci ve spojení v Unii. Tato tvrzení byla proto zamítnuta.

(53)

Jiný konečný odběratel uvedl, že si nebyl vědom existence žádného obchodního systému vytvořeného vyvážejícím výrobcem a jeho dovozcem ve spojení a že nakupoval solární panely přímo od vyvážejícího výrobce nad minimální dovozní cenou.

(54)

Důkazy získané od celních orgánů členského státu uvedené ve 20. bodě odůvodnění ukazují, že rovněž tento odběratel obdržel skrytou provizi, a tudíž nakupoval solární panely pod platnou minimální dovozní cenou. U tohoto konečného odběratele bylo navíc shledáno, že je ve spojení s vyvážejícím výrobcem a společností, které stavěla solární park. Tato tvrzení byla proto zamítnuta.

(55)

Devět konečných odběratelů, kteří nebyli ve spojení, namítalo, že si nebyli vědomi existence žádného obchodního systému vytvořeného vyvážejícím výrobcem a jeho dovozcem ve spojení a ve svém postavení konečných odběratelů, kteří nebyli stranou závazku, neměli žádné informace o úrovních platných minimálních dovozních cen. Tvrdili navíc, že nikdy neobdrželi skryté provize od vyvážejícího výrobce nebo jeho dovozce ve spojení, ani se s nimi nedohodli na nezákonných praktikách. Rovněž uvedli, že neměli možnost ověřit si skutečnosti, které jim zpřístupnila Komise, neboť neexistoval způsob, jak přidělit zmíněné faktury ke konkrétním prodejům, které se jich týkaly.

(56)

Komise zpřístupnila svá zjištění všem konečným odběratelům, kteří nebyli ve spojení, nahlášeným podle informačních povinností v rámci závazku za účelem zajištění transparentnosti řízení. Důkazy obdržené od celních orgánů zmíněné v 20. bodě odůvodnění dokládají, že solární panely dovážené dovozcem ve spojení byly systematicky opětovně prodávány v rozporu se závazkem. Devět odběratelů, kteří nebyli ve spojení, neposkytlo žádné důkazy na prokázání, že jejich nákupy související s fakturami, které by měly být vyloučeny z faktur uvedených v 28. bodě odůvodnění. Proto, jak je uvedeno ve 46. bodě odůvodnění, Komise trvá na svém návrhu zrušit platnost všech faktur vystavených společností Zhejiang Sunflower svému dovozci ve spojení v Unii. Uvedená tvrzení byla proto zamítnuta.

H.   PORUŠENÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA

(57)

Komise v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení, čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že společnost Zhejiang Sunflower porušila závazek v době, kdy byl ještě v platnosti.

(58)

V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/366, která byla v platnosti v okamžiku přijetí celního prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu, se faktury společnosti Zhejiang Sunflower uvedené ve 28. bodě odůvodnění prohlašují za neplatné a mělo by se použít konečné clo stanovené podle čl. 9 odst. 4 a 14 odst. 4 základních nařízení.

(59)

Je věcí vnitrostátních celních orgánů posoudit, zda uplynuly platné promlčecí lhůty v souladu s pravidly obsaženými v článku 221 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (19) a článku 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (20). Tyto pravidla jsou hmotná pravidla, přičemž jejich uplatnění ratione temporis závisí na datu vstupu zboží do volného oběhu (21).

(60)

Částka odpovídající celnímu dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu, by měla být vnitrostátními celními orgány v souladu s články 218 až 220 nařízení (EHS) č. 2913/92 a článkem 105 nařízení (EU) č. 952/2013.

(61)

Komise rovněž připomíná, že pokud celní orgány členských států mají informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře neodpovídá skutečně zaplacené ceně, měly by vyšetřit, zda nebyl porušen požadavek na zahrnutí jakýchkoli rabatů do závazkových faktur či zda byla dodržena minimální dovozní cena.

(62)

Pokud celní orgány členského státu dospějí k závěru, že došlo k takovému porušení nebo že nebyla dodržena minimální dovozní cena, měly by v důsledku toho vybírat cla.

(63)

Komise by s cílem usnadnit práci celním orgánům členských států na základě čl. 4 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie měla v takových situacích sdílet důvěrné znění závazku a další informace o něm výhradně pro účely vnitrostátního řízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Závazkové faktury uvedené v příloze tohoto nařízení se prohlašují za neplatné.

2.   Vyberou se antidumpingová a vyrovnávací cla splatná v okamžiku přijetí celního prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu podle čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/366.

Článek 2

1.   Pokud celní orgány členských států mají informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře podle čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/366 vystavené společností Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd před vstupem tohoto nařízení v planost neodpovídá zaplacené ceně, a že proto tato společnost mohla závazek porušit, mohou celní orgány členských států v případě potřeby pro účely provádění vnitrostátního řízení požádat Komisi, aby jim poskytla kopie závazku a další informace za účelem kontroly použitelné minimální dovozní ceny v den, kdy byla vystavena závazková faktura.

2.   Pokud kontrola uvedená v odstavci 1 odhalí, že do obchodní faktury nebyly zahrnuty slevy a rabaty, vyberou se cla splatná v důsledku toho podle čl. 3 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/366.

3.   Informace podle odstavce 1 mohou být použity pouze pro účely vymáhání cel splatných podle čl. 3 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/366. V této souvislosti mohou celní orgány členských států poskytnout dlužníkovi těchto cel tyto informace pouze za účelem zachování jeho práva na obhajobu. Tyto informace nesmí být za žádných okolností sdělovány třetím osobám.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2321 (Úř. věst. L 338, 19.12.2017, s. 1), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 (Úř. věst. L 143, 7.6.2018, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.

(5)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131.

(7)  Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 22.

(8)  Rozhodnutí Komise 2013/423/EU ze dne 2. srpna 2013, kterým se přijímá závazek nabízený v souvislosti s řízením o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26).

(9)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/707/EU ze dne 4. prosince 2013, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření (Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214).

(10)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/866 (Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30), (EU) 2015/1403 (Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1), (EU) 2015/2018 (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23), (EU) 2016/115 (Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47), (EU) 2016/1045 (Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5), (EU) 2016/1382 (Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10), (EU) 2016/1402 (Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 16), (EU) 2016/1998 (Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 8), (EU) 2016/2146 (Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 4), (EU) 2017/454 (Úř. věst. L 71, 16.3.2017, s. 5), (EU) 2017/941 (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 43), (EU) 2017/1408 (Úř. věst. L 201, 2.8.2017, s. 3), (EU) 2017/1497 (Úř. věst. L 218, 24.8.2017, s. 10), (EU) 2017/1524 (Úř. věst. L 230, 6.9.2017, s. 11), (EU) 2017/1589 (Úř. věst. L 241, 20.9.2017, s. 21), kterými se odvolává přijetí závazku několika vyvážejících výrobců.

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/185 ze dne 11. února 2016, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli (Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/184 ze dne 11. února 2016, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli (Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56).

(14)  Úř. věst. C 310, 3.9.2018, s. 4.

(15)  Úř. věst. C 310, 3.9.2018, s. 5.

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1551 ze dne 16. října 2018, kterým se ruší platnost faktur vystavených dvěma vyvážejícími výrobci porušujícími závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570 (Úř. věst. L 260, 17.10.2018, s. 8).

(17)  Rozhodnutí Komise 2013/423/EU ze dne 2. srpna 2013, kterým se přijímá závazek nabízený v souvislosti s řízením o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26, 14. a 15. bod odůvodnění).

(18)  Rozsudek ze dne 23. září 2015, Surma?s, C-127/14, EU:C:2015:522, bod 28 a citovaná judikatura.

(19)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(21)  Rozsudek ze dne 23. února 2006, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, bod 41.


PŘÍLOHA

Seznam závazkových faktur vystavených společností Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd, které se prohlašují za neplatné:

Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku

Datum

SUNOWE14047

22.3.2014

SUNOWE14050

19.3.2014

SUNOWE14050-RE

26.3.2014

SUNOWE14175

24.6.2014

SUNOWE14199

23.7.2014

SUNOWE14307-RE

19.11.2014

SUNOWE14308-RE

19.11.2014

SUNOWE14309-RE

19.11.2014

SUNOWE15340

29.9.2015

SUNOWE15341

29.9.2015

SUNOWE15342

29.9.2015

SUNOWE15343

29.9.2015

SUNOWE15344

29.9.2015

SUNOWE15345

29.9.2015

SUNOWE15346

29.9.2015

SUNOWE15347

29.9.2015

SUNOWE13247

13.9.2013

SUNOWE13248

13.9.2013

SUNOWE13249

13.9.2013

SUNOWE13250

13.9.2013

SUNOWE13341

4.11.2013

SUNOWE13342

4.11.2013

SUNOWE13383

3.12.2013

SUNOWE13384

3.12.2013

SUNOWE13385

3.12.2013

SUNOWE13386

3.12.2013

SUNOWE13388

5.12.2013

SUNOWE13397

16.12.2013

SUNOWE13398

16.12.2013

SUNOWE13399

16.12.2013

SUNOWE13407

18.12.2013

SUNOWE13407

18.12.2013

SUNOWE13408

18.12.2013

SUNOWE13409

18.12.2013

SUNOWE13410

18.12.2013

SUNOWE13411

18.12.2013

SUNOWE13412

18.12.2013

SUNOWE13413

18.12.2013

SUNOWE14096

17.4.2014

SUNOWE14143

22.5.2014

SUNOWE14182

24.6.2014

SUNOWE14206

17.7.2014

SUNOWE14224

2.8.2014

SUNOWE14228

9.8.2014

SUNOWE14232

12.8.2014

SUNOWE14249

22.8.2014

SUNOWE14258

28.8.2014

SUNOWE14265

13.9.2014

SUNOWE14266

13.9.2014

SUNOWE14290

20.9.2014

SUNOWE14291

20.9.2014

SUNOWE14307

20.10.2014

SUNOWE14308

20.10.2014

SUNOWE14309

20.10.2014

SUNOWE14406

19.12.2014

SUNOWE14413

23.12.2014

SUNOWE14421

27.12.2014

SUNOWE14427

5.1.2015

SUNOWE15001

9.1.2015

SUNOWE15007

19.1.2015

SUNOWE15136

17.4.2015

SUNOWE15137

17.4.2015

SUNOWE15138

17.4.2015

SUNOWE15139

17.4.2015

SUNOWE15186

12.5.2015

SUNOWE15187

12.5.2015

SUNOWE15188

12.5.2015

SUNOWE15194

19.5.2015

SUNOWE15251

19.6.2015

SUNOWE15251-RE

1.7.2015

SUNOWE15278

6.7.2015

SUNOWE15279

6.7.2015

SUNOWE15280

6.7.2015

SUNOWE15281

6.7.2015

SUNOWE15350

29.9.2015

SUNOWE15351

29.9.2015

SUNOWE15352

8.10.2015

SUNOWE15353

8.10.2015

SUNOWE15421

12.11.2015

SUNOWE15435

17.11.2015

SUNOWE15435

17.11.2015

SUNOWE16023

22.1.2016

SUNOWE16025

27.1.2016

SUNOWE16055

11.3.2016

SUNOWE16056

11.3.2016

SUNOWE16075

23.3.2016

SUNOWE16075

23.3.2016

SUNOWE16076

23.3.2016

SUNOWE16107

8.4.2016

SUNOWE16108

8.4.2016

SUNOWE16119

15.4.2016

SUNOWE16120

15.4.2016

SUNOWE16121

15.4.2016

SUNOWE16128

21.4.2016

SUNOWE16133 A

27.4.2016

SUNOWE16134 A

27.4.2016

SUNOWE16135 A

27.4.2016

SUNOWE16146 A

6.5.2016

SUNOWE16147 A

6.5.2016

SUNOWE16155 A

7.5.2016

SUNOWE16156 A

7.5.2016

SUNOWE16228-A

13.6.2016

SUNOWE16229-A

13.6.2016

SUNOWE16260 A

29.6.2016

SUNOWE16261 A

29.6.2016

SUNOWE16262 A

29.6.2016

SUNOWE16263 A

29.6.2016

SUNOWE16274 A

11.7.2016

SUNOWE16275 A

11.7.2016

SUNOWE16276 A

11.7.2016

SUNOWE16277 A

11.7.2016

SUNOWE16278 A

11.7.2016

SUNOWE16279 A

11.7.2016

SUNOWE16280 A

11.7.2016

SUNOWE16281 A

11.7.2016

SUNOWE16282 A

11.7.2016

SUNOWE16283 A

11.7.2016

SUNOWE16284 A

11.7.2016

SUNOWE16285 A

11.7.2016

SUNOWE16286 A

11.7.2016

SUNOWE16287 A

11.7.2016

SUNOWE16288 A

11.7.2016

SUNOWE16289 A

11.7.2016

SUNOWE16289 A

11.7.2016

SUNOWE16308 A

5.8.2016

SUNOWE16309 A

5.8.2016

SUNOWE16310 A

5.8.2016

SUNOWE16311 A

5.8.2016

SUNOWE16312 A

5.8.2016

SUNOWE16313 A

5.8.2016

SUNOWE16314 A

5.8.2016

SUNOWE16315 A

5.8.2016

SUNOWE16316 A

13.8.2016

SUNOWE16317 A

13.8.2016

SUNOWE16318 A

13.8.2016

SUNOWE16319 A

13.8.2016

SUNOWE16320 A

13.8.2016

SUNOWE16321 A

13.8.2016

SUNOWE16322 A

13.8.2016

SUNOWE16323 A

13.8.2016

SUNOWE16324 A

13.8.2016

SUNOWE16341

23.8.2016

SUNOWE16342

23.8.2016

SUNOWE16343

23.8.2016

SUNOWE16344

23.8.2016

SUNOWE16345

5.9.2016

SUNOWE16346

5.9.2016

SUNOWE16347

5.9.2016

SUNOWE16354 A

13.9.2016

SUNOWE16355 A

13.9.2016

SUNOWE16356 A

13.9.2016

SUNOWE16357 A

13.9.2016

SUNOWE16358 A

13.9.2016

SUNOWE16359 A

13.9.2016

SUNOWE16370 A

27.9.2016

SUNOWE16371 A

27.9.2016

SUNOWE16372 A

27.9.2016

SUNOWE16373 A

27.9.2016

SUNOWE16374 A

27.9.2016

SUNOWE16378 A

29.9.2016

SUNOWE16379 A

29.9.2016

SUNOWE16380 A

29.9.2016

SUNOWE16381 A

29.9.2016

SUNOWE16382 A

29.9.2016

SUNOWE16404 A

14.10.2016

SUNOWE16405 A

14.10.2016

SUNOWE16406 A

14.10.2016

SUNOWE16407 A

14.10.2016

SUNOWE16408 A

14.10.2016

SUNOWE16415 A

21.10.2016

SUNOWE16416 A

21.10.2016

SUNOWE16417 A

21.10.2016

SUNOWE16418 A

21.10.2016

SUNOWE16419 A

21.10.2016

SUNOWE16426 A

26.10.2016

SUNOWE16427 A

26.10.2016

SUNOWE17020 A

13.2.2017

SUNOWE17021 A

13.2.2017

SUNOWE17022 A

13.2.2017

SUNOWE17023 A

13.2.2017

SUNOWE17024 A

13.2.2017

SUNOWE17025 A

13.2.2017

SUNOWE17026 A

13.2.2017

SUNOWE17027 A

13.2.2017

SUNOWE17028 A

13.2.2017

SUNOWE17029 A

13.2.2017

SUNOWE17030 A

13.2.2017

SUNOWE17034 A

20.2.2017

SUNOWE17035 A

20.2.2017

SUNOWE17041 A

27.2.2017

SUNOWE17042 A

27.2.2017

SUNOWE17044 A

28.2.2017

SUNOWE17045 A

28.2.2017

SUNOWE17049 A

3.3.2017

SUNOWE17050 A

3.3.2017

SUNOWE17051 A

3.3.2017

SUNOWE17052 A

3.3.2017

SUNOWE17053 A

3.3.2017

SUNOWE17054 A

3.3.2017

SUNOWE17055 A

3.3.2017

SUNOWE17056 A

3.3.2017

SUNOWE17060 A

8.3.2017

SUNOWE17061 A

8.3.2017

SUNOWE17103 A

10.4.2017

SUNOWE17104 A

10.4.2017

SUNOWE17105 A

10.4.2017

SUNOWE17150 A

10.5.2017

SUNOWE17151 A

10.5.2017

SUNOWE17201 A

1.6.2017

SUNOWE17202 A

1.6.2017

SUNOWE17203 A

1.6.2017

SUNOWE17204 A

1.6.2017

SUNOWE17255 A

1.6.2017

SUNOWE17372 A

5.7.2017

SUNOWE17373 A

5.7.2017

SUNOWE17374 A

5.7.2017

SUNOWE17375 A

5.7.2017

SUNOWE17376 A

5.7.2017

SUNOWE17573 A

23.9.2017


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU