(EU) 2019/1323Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1323 ze dne 2. srpna 2019 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

Publikováno: Úř. věst. L 206, 6.8.2019, s. 12-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1323

ze dne 2. srpna 2019

o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 220 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V období od 1. října 2017 do 30. června 2018 Itálie potvrdila a oznámila 45 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5. Zasaženými druhy jsou kachny, krůty, perličky a Gallus domesticus.

(2)

Itálie neprodleně a účinně přijala všechna nezbytná opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření vyžadovaná v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (2).

(3)

Itálie zejména přijala opatření pro tlumení, sledování a prevenci a zavedla ochranná pásma a pásma dozoru („regulovaná pásma“) podle prováděcích rozhodnutí Komise (EU) 2017/1845 (3), (EU) 2017/1930 (4), (EU) 2017/1969 (5), (EU) 2017/2000 (6), (EU) 2017/2175 (7), (EU) 2017/2289 (8), (EU) 2017/2412 (9), (EU) 2018/342 (10), (EU) 2018/418 (11) a (EU) 2018/510 (12).

(4)

Itálie informovala Komisi, že nezbytná opatření v oblasti zdraví a veterinární opatření, jež byla uplatněna k vymýcení nákazy a zastavení jejího šíření, měla dopad na vysoký počet hospodářských subjektů a že tyto subjekty utrpěly ztráty příjmů, které nejsou způsobilé pro finanční příspěvek Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (13).

(5)

Komise dne 28. ledna 2019 obdržela formální žádost Itálie o spolufinancování některých výjimečných opatření podle čl. 220 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě ohnisek potvrzených mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018. Ve dnech 19. února 2019, 28. února 2019, 1. dubna 2019, 30. května 2019 a 12. června 2019 italské orgány svou žádost objasnily a zdokumentovaly.

(6)

Důsledkem opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření uvedených v 3. bodě odůvodnění bylo prodloužení období bez chovu, zákaz umísťování ptáků a omezení pohybu v hospodářstvích s chovem všech druhů drůbeže v regulovaných pásmech zavedených po zjištění ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5. Týkalo se to: kachen, krůt, perliček a druhu Gallus domesticus. V uvedených hospodářstvích to vedlo ke ztrátě na produkci násadových a konzumních vajec, živých zvířat a drůbežího masa. Je proto záhodno kompenzovat ztráty dané zničením a zpracováním vajec, nevyprodukováním zvířat, prodloužením odchovu nebo utracením.

(7)

V souladu s čl. 220 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí spolufinancování Unie odpovídat 50 % výdajů, jež v souvislosti s výjimečnými opatřeními na podporu trhu hradí Itálie. Komise by po posouzení žádosti Itálie související s ohnisky potvrzenými mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018 měla u každého z výjimečných opatření na podporu trhu stanovit maximální množství způsobilá pro financování.

(8)

Aby se předešlo riziku nadměrných kompenzací, měla by paušální částka spolufinancování vycházet z technických a ekonomických studií nebo z účetních dokladů a měla by být stanovena na přiměřené úrovni pro každé zvíře a každý produkt podle kategorií.

(9)

Aby se zabránilo riziku dvojího financování, neměly by být utrpěné ztráty kompenzovány státní podporou či pojištěním a spolufinancování Unie podle tohoto nařízení by mělo být omezeno na způsobilá zvířata a produkty, za které nebyl vyplacen žádný finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.

(10)

Rozsah a doba trvání výjimečných opatření na podporu trhu stanovených tímto nařízením by měly být omezeny na naprosté minimum nutné pro podporu trhu. Výjimečná opatření na podporu trhu by se zejména měla vztahovat pouze na produkci vajec a drůbeže v hospodářstvích, která se nacházejí v regulovaných pásmech, a měla by platit pouze po dobu, po jakou budou trvat opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření stanovená v unijních a italských právních předpisech ve vztahu ke zmíněným 45 ohniskům vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzeným mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018 a k příslušným regulovaným pásmům.

(11)

Aby byla zajištěna flexibilita v případě, že se počty vajec nebo zvířat způsobilých pro kompenzaci budou lišit od maximálních počtů stanovených v tomto nařízení na základě odhadů, může být kompenzace v rámci určitých mezí upravena za předpokladu, že bude dodržena maximální výše výdajů spolufinancovaných Unií.

(12)

V zájmu řádného rozpočtového řízení těchto výjimečných opatření na podporu trhu by pro spolufinancování ze strany Unie měly být způsobilé pouze ty platby, které Itálie ve prospěch příjemců provede do 30. září 2020. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (14) by se nemělo použít.

(13)

Aby byla zajištěna způsobilost a správnost plateb, měla by Itálie provést kontroly ex ante.

(14)

Aby mohla Unie provést finanční kontrolu, měla by Itálie Komisi předložit vyúčtování plateb.

(15)

Aby bylo zajištěno, že Itálie začne opatření stanovená v tomto nařízení provádět okamžitě, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Unie poskytne spolufinancování odpovídající 50 % výdajů hrazených Itálií na podporu trhu s násadovými a konzumními vejci a s drůbežím masem, jenž byl vážně zasažen výskytem 45 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 zjištěných a oznámených Itálií v období od 1. října 2017 do 30. června 2018.

Článek 2

Výdaje hrazené Itálií jsou způsobilé pro spolufinancování ze strany Unie pouze:

a)

po dobu uplatňování opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření, která jsou uvedena v právních předpisech Unie a italských právních předpisech vyjmenovaných v příloze a vztahujících se k období uvedenému v článku 1, a

b)

v případě hospodářství chovajících drůbež, na která se vztahují uvedená opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření a která se nacházejí v pásmech, jež jsou uvedena v právních předpisech Unie a v italských právních předpisech vyjmenovaných v příloze („regulovaná pásma“), a

c)

v případě, že je Itálie příjemcům vyplatí nejpozději do 30. září 2020. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se nepoužije; a

d)

v případě, že za příslušné zvíře nebo produkt nebyla po dobu uvedenou v písmeni a) poskytnuta žádná kompenzace prostřednictvím státní podpory nebo pojištění ani na ně nebyl poskytnut finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.

Článek 3

1.   Maximální výše spolufinancování ze strany Unie činí 32 147 498 EUR podle následujícího upřesnění:

a)

v případě ztráty produkce drůbeže v regulovaném pásmu se použijí tyto paušální částky:

i)

0,1050 EUR za zničené násadové vejce kódu KN 0407 11 00, a to nejvýše na 406 355 vajec;

ii)

0,07 EUR za násadové vejce kódu KN 0407 11 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 18 211 121 vajec;

iii)

0,0167 EUR za vejce kódu KN 0407 11 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 28 730 220 vajec;

iv)

0,064 EUR za týden a kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 50 390 617 zvířat;

v)

0,13 EUR za týden a nosnici chovanou v klecích kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 391 246 zvířat;

vi)

0,17 EUR za týden a nosnici chovanou v halách kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 1 933 867 zvířat;

vii)

0,045 EUR za týden a kuřici chovanou v klecích kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 185 900 zvířat;

viii)

0,055 EUR za týden a kuřici chovanou v halách kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 265 136 zvířat;

ix)

0,194 EUR za týden a kachnu na výkrm kódu KN 0105 99 10, a to nejvýše na 140 000 zvířat;

x)

0,13 EUR za týden a krůtu na výkrm kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 3 263 749 zvířat;

xi)

0,215 EUR za týden a krocana na výkrm kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 6 140 730 zvířat;

xii)

0,1475 EUR za týden a perličku kódu KN 0105 99 50, a to nejvýše na 392 869 zvířat;

b)

v případě ztrát souvisejících s úpravou doby odchovu kvůli zákazu převozu v regulovaných pásmech se použijí následující paušální částky za zvíře:

i)

0,115 EUR za týden a standardní kuřici kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 323 784 zvířat;

ii)

0,12 EUR za týden a standardní kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 5 600 zvířat;

iii)

3,06 EUR za nadměrně velkého kapouna kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 2 000 zvířat;

iv)

1,0534 EUR za krocana/krůtu kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 11 021 zvířat;

v)

0,5627 EUR za týden a nadměrně velkou mladou krůtu/nadměrně velkého mladého krocana kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 12 662 zvířat;

c)

v případě utracení drůbeže v regulovaných pásmech se použijí tyto paušální částky za zvíře:

i)

0,19 EUR za kuře kódu KN 0105 11 19, a to nejvýše na 40 908 zvířat;

ii)

0,2015 EUR za kuře z volného chovu kódu KN 0105 11 19, a to nejvýše na 1 455 308 zvířat;

iii)

0,565 EUR za krůtu kódu KN 0105 12 00, a to nejvýše na 847 257 zvířat;

iv)

1,03 EUR za krocana kódu KN 0105 12 00, a to nejvýše na 586 923 zvířat;

d)

v případě ztráty produkce plemenných zvířat v regulovaných pásmech se použijí tyto paušální částky na zvíře:

i)

0,135 EUR za týden a kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 1 621 820 zvířat;

ii)

1,185 EUR za týden a krocana/krůtu kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 128 689 zvířat.

2.   Pokud počet vajec nebo zvířat způsobilých pro kompenzaci překročí maximální počet vajec nebo zvířat na položku podle odstavce 1, je možné výdaje způsobilé pro spolufinancování ze strany Unie na položku upravit a překročit částky vyplývající z uplatnění maximálních počtů na položku za předpokladu, že celkově tyto úpravy budou nižší než 10 % maximální výše výdajů spolufinancovaných Unií podle odstavce 1.

Článek 4

Itálie provede správní a fyzické kontroly v souladu s články 58 a 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (15).

Itálie zejména ověří:

a)

způsobilost žadatele předkládajícího žádost o podporu;

b)

u každého způsobilého žadatele: způsobilost, množství a hodnotu skutečné ztráty produkce;

c)

že žádný způsobilý žadatel neobdržel na kompenzaci ztrát uvedených v článku 2 tohoto nařízení financování z jiného zdroje.

U způsobilých žadatelů, u nichž jsou dokončeny správní kontroly, může být podpora vyplacena bez čekání na provedení všech kontrol, zejména těch, které se týkají žadatelů vybraných pro kontroly na místě.

V případech, kdy způsobilost žadatele nebude potvrzena, se podpora vrací zpět a uplatní se sankce.

Článek 5

Itálie předloží Komisi vyúčtování plateb.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1845 ze dne 11. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 262, 12.10.2017, s. 7).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1930 ze dne 20. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 272, 21.10.2017, s. 18).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1969 ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 279, 28.10.2017, s. 56).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2000 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 289, 8.11.2017, s. 9).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2175 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 306, 22.11.2017, s. 31).

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2289 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 126).

(9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2412 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 21.12.2017, s. 29).

(10)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/342 ze dne 7. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 43).

(11)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/418 ze dne 16. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 75, 19.3.2018, s. 27).

(12)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/510 ze dne 26. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 83, 27.3.2018, s. 16).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).

(14)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).


PŘÍLOHA

Regulovaná pásma a období podle článku 2

Části Itálie a období stanovené v souladu se směrnicí 2005/94/ES a definované v níže uvedených předpisech:

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1845 ze dne 11. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 262, 12.10.2017, s. 7),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1930 ze dne 20. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 272, 21.10.2017, s. 18),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1969 ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 279, 28.10.2017, s. 56),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2000 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 289, 8.11.2017, s. 9),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2175 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 306, 22.11.2017, s. 31),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2289 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 126),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2412 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 21.12.2017, s. 29),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/342 ze dne 7. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 43),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/418 ze dne 16. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 75, 19.3.2018, s. 27),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/510 ze dne 26. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 83, 27.3.2018, s. 16),

vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterými se vyhlašuje infekce v ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzených mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU