(EU) 2019/1292Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1292 ze dne 31. července 2019, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 204, 2.8.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. července 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1292

ze dne 31. července 2019,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

V souladu s čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) 2016/44 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Ze seznamu osob a subjektů obsaženého v příloze III nařízení (EU) 2016/44 by měly být vypuštěny položky týkající se dvou osob.

(4)

Příloha III nařízení (EU) č. 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2019.

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V seznamu obsaženém v oddíle A (Osoby) přílohy III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2) nařízení (EU) 216/44 se zrušují položka č. 1 týkající se Abdussaláma Muhammada ABDUSSALÁMA a položka č. 14 týkající se Dr. Abdulkádira Muhammada AL-BAGHDÁDÍHO a zbývající položky se přečíslovávají odpovídajícím způsobem.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU